Rynek audytu w Polsce w rękach "wielkiej czwórki"

advertisement
Ministerstwo Skarbu Państwa
Źródło:
http://msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/29996,Rynek-audytu-w-Polsce
-w-rekach-quotwielkiej-czworkiquot.html
Wygenerowano: Środa, 19 lipca 2017, 03:51
Rynek audytu w Polsce w rękach
"wielkiej czwórki"
Rynek usług audytorskich jest w Polsce bardzo skoncentrowany.
Szczególnie jest to widoczne w przypadku spółek wchodzących w
skład giełdowego indeksu WIG20. Okazuje się, że wszystkie
największe giełdowe spółki korzystały z usług audytorskich tak
zwanej "wielkiej czwórki" audytorskiej, czyli firm Deloitte, KPMG,
EY i PwC - wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
UOKiK przypomina w raporcie, że prawo powierza biegłym rewidentom przeprowadzanie badań
sprawozdań finansowych w celu zwiększenia zaufania obywateli i inwestorów do informacji w nich
zawartych. Szczególny nacisk kładziony jest na badania sprawozdań jednostek zainteresowania
publicznego, do których należą między innymi spółki giełdowe, banki, spółdzielcze kasy
oszczędnościowo - kredytowe i fundusze inwestycyjne.
Ostatni światowy kryzys finansowy spowodował spadek zaufania do rynku usług audytorskich. Na
jaw wyszły przypadki niewystarczającej rzetelności i wiarygodności niektórych badań, szczególnie
w istotnych firmach sektora finansowego.
By temu zaradzić, Komisja Europejska przyjęła nowe rozwiązania prawne, które muszą zostać
wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich do połowy czerwca 2016 roku. Ich celem
jest przede wszystkim jaśniejsze określenie roli biegłego, zapobieganie wszelkim konfliktom
interesów wynikającym ze świadczenia usług niebędących badaniem, poszerzenie wyboru firm
audytorskich, a także poprawa efektywności nadzoru.
Resort finansów pracuje nad zmianą do ustawy o rewidentach
Aby spełnić unijne wymagania w Ministerstwie Finansów rozpoczęły się prace nad wprowadzeniem
zmian do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.
W ramach przygotowań do tych zmian, UOKiK przeprowadził badanie rynku usług audytorskich.
Analiza objęła ponad 300 podmiotów - firmy audytorskie, spółki notowane na rynku głównym
warszawskiej giełdy oraz na NewConnect, banki krajowe, a także kancelarie prawne. Swoim
zakresem badanie obejmuje sześć lat działalności firm audytorskich na rynku.
Z badania wynika, że podobnie jak w pozostałych krajach UE, rynek audytu w Polsce jest silnie
skoncentrowany — występuje na nim czterech wyraźnych liderów (tzw. wielka czwórka: Deloitte,
EY, KPMG, PwC). Jest to barierą dla mniejszych graczy na rynku. W całym badanym okresie, czyli w
latach 2008-2013 „wielka czwórka” posiadała około 80 proc. udziałów w rynku.
Źródło: UOKiK
Średnia cena audytu dla spółek z indeksu WIG20 wynosiła 775–981 tys. zł. W tym samym czasie
średnie ceny dla spółek mniejszych, wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80
kształtowały się na zdecydowanie niższym poziomie, odpowiednio 236–266 i 165–187 tys. zł.
Przy szukaniu audytorów przeważają zapytania ofertowe
W ramach badania Urząd zweryfikował także, w jaki sposób dokonywany był ostatni wybór
podmiotu uprawnionego do przeprowadzania obowiązkowego rocznego badania sprawozdania
finansowego w spółkach giełdowych. Większość firm wykorzystywała w tym celu zapytanie
ofertowe, przy czym, im indeks obejmował mniejsze spółki, tym ten tryb był bardziej popularny. Od
ponad 42 proc. w przypadku firm z indeksu WIG20 do niemal 87 proc. w przypadku indeksu
sWIG80. Rzadziej spółki wybierały audytora w drodze przetargu — od ponad 3 proc. w przypadku
firm z indeksu sWIG80 do ponad 31 proc. dla tych z WIG-u 20.
Badanie przyniosło też odpowiedź na pytanie, jakie czynniki mają największy wpływ na wybór
podmiotu uprawnionego do sprawdzenia danych finansowych. Wyniki pokazują, że najwięcej
ankietowanych spółek, dokonując wyboru firmy audytorskiej, kierowało się wcześniejszym
doświadczeniem podmiotu w audycie danej branży. Takich firm było prawie jedna czwarta.
Natomiast niemal 19 proc. ankietowanych emitentów wskazywało na znaczenie renomy lub pozycji
rynkowej, często mierzonej miejscem zajmowanym w wybranym rankingu. Równie ważne było
doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu spółek giełdowych. To kryterium przy wyborze było
ważne dla ponad 17 proc.
Wyniki przygotowanej ankiety wskazują, że według zdecydowanej większości firm audytorskich (80
proc.) i ponad 60 proc. spółek giełdowych zatrudnienie firmy o dobrej reputacji pozwala osobie
odpowiedzialnej za wybór uniknąć krytyki ze strony udziałowców, zarządu lub zewnętrznych
doradców. Ponadto część ankietowanych postrzega reputację jako pochodną doświadczenia
audytora
w
badaniu
sprawozdań
spółek
z
danego
sektora,
spółek
giełdowych
lub
międzynarodowych grup kapitałowych.
UOKiK uważa, że szansą na zwiększenie konkurencji na rynku mogłoby być połączenie średnich
sieci audytorskich i powstanie w ten sposób podmiotu zdolnego w większym stopniu konkurować z
największymi przedsiębiorcami na rynku.
UOKiK przeprowadził również badanie struktury przychodów firm audytorskich. Okazało się, że
audyt stanowi około do 60 proc. z nich. Drugą część przychodów zapewniają usługi doradcze.
Wyniki analizy przeprowadzonej przez urząd pokazały, że to przede wszystkim „wielka czwórka”
należy do największych firm doradczych w Polsce.
Po przeprowadzeniu badania Urząd wskazał, że występujące w Polsce, podobnie jak w innych
krajach UE, wysokie bariery wejścia i wynikający z nich brak nowych znaczących konkurentów dla
wielkiej czwórki dodatkowo powodują, iż zasadniczo nie jest to sytuacja korzystna dla rozwoju
konkurencji i może powodować, że rynek nie będzie funkcjonował w pełni skutecznie.
Źródło - redakcja ekonomiczna PAP
Opublikowane przez: Piotr Krupa
Ostatnia zmiana: 22.06.2015
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Rejestr zmian
Download