Załącznik nr 7

advertisement
Załącznik nr 7 do siwz
STAROSTWO POWIATOWE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
WARUNKI TECHNICZNE
modernizacja dotychczasowej wysokościowej osnowy
szczegółowej na obszarze miast Starogard Gdański,
Skarszewy, Skórcz i Czarna Woda
1. Dane formalno-organizacyjne



Zleceniodawca Zarząd Powiatu Starogardzkiego
Obiekt : miasta Starogard Gdański, Skarszewy, Skórcz i Czarna Woda
Rodzaj pracy: założenie i modernizacja szczegółowej osnowy
dotychczasowej III klasy
wysokościowej
2. Obowiązujące przepisy prawne i techniczne
2.1. Przepisy prawne
1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z późn. zm.);
2.Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2012 Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U.
z 2012r. poz.352 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.04.1999 r.
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. Nr 45, poz. 454 z 1999r.);
4.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24.01.2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz.U. Nr 11, poz. 89 z 2001r.);
5.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych [...](Dz. U. Nr 78, poz. 837 z
2001 r.)
3. Zakres prac
3.1. Uwagi ogólne
Celem zamówienia jest modernizacja istniejącej osnowy szczegółowej dotychczasowej III
klasy składającej się z 181 reperów na obszarze miast Starogard Gdański, Skarszewy, Skórcz
i Czarna Woda. Na terenie miasta Starogard Gdański istnieją repery , których wysokość
określona jest w układzie „Amsterdam”. Liczba wszystkich reperów w układzie „Amsterdam”
wynosi 132 szt. z tego reperów zniszczonych jest ok.24 szt., reperów przyjętych do osnowy III
klasy 38 szt. reperów które należy włączyć do modernizowanej osnowy ok. 70 szt.
Jednocześnie planuje się założenie ok. 70 reperów nowych.
Szczegółową lokalizację reperów należy uzgodnić z Kierownikiem Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starogardzie Gdańskim przed rozpoczęciem prac.
3.2. Zebranie materiałów geodezyjno-kartograficznych
Istniejące materiały:
1. operaty techniczne znajdujące się w ODGiK w Starogardzie Gdańskim;
2. mapy przeglądowe osnowy wysokościowej 1:10 000;
3. wykazy wysokości i opisy topograficzne punktów podstawowej osnowy wysokościowej;
4. katalogi znaków wysokości wyd. 1960;
3.3. Inwentaryzacja istn. punktów osnowy wysokościowej (przewidzianych do nawiązania)
 odszukanie i identyfikacja punktów na podstawie istniejących opisów topograficznych;
 ocena stanu znaku i jego ewentualnej przydatności;


sprawdzenie danych dotyczących miejsca położenia punktu;
sprawdzenie miar od znaku do szczegółów znajdujących się na opisie topograficznym;
Wyniki powyższych działań należy zaznaczyć na roboczych odbitkach opisów topograficznych,
kopiach map przeglądowych i w formie tabelarycznej. Powyższe dotyczy punktów osnowy
podstawowej i szczegółowej.
3.4. Wywiad terenowy
Na obszarach, na których planowane jest założenie nowej osnowy należy przeprowadzić
wywiad terenowy w celu sprawdzenia możliwości wykorzystania istniejącej stabilizacji
znaków osnowy oraz wyboru nowych lokalizacji łącznie z uzyskaniem zgody właścicieli lub
osób władających na osadzenie znaku wysokościowego.
3.5. Aktualizacja opisów topograficznych punktów
Należy uzupełnić i wprowadzić niezbędne zmiany w treści istniejących opisów
a w przypadkach koniecznych wykonać nowe opisy topograficzne.
Nowy opis topograficzny sporządza się gdy:
1. brak jest opisu,
2. zbyt duża ilość zmian i uzupełnień jego treści uczyniłaby go nieczytelnym.
Potwierdzenie aktualności danych oraz wprowadzenie zmian i uzupełnień należy wykonać na
matrycy opisu topograficznego w trakcie prac kameralnych.
3.6. Projekt techniczny szczegółowej osnowy wysokościowej
Efektem wywiadu terenowego i inwentaryzacji znaków istniejących sieci, z uwzględnieniem
lokalnych potrzeb jest projekt techniczny składający się z dwóch części – mapy projektu i
części opisowej. Projekt należy wykonać zgodnie z rozdziałem 9 załącznika nr 1 do
rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych.
Mapę projektu należy sporządzić na kopiach mapy przeglądowej osnowy wysokościowej
w skali 1: 10 000. Na mapach powinny być uwzględnione wyniki inwentaryzacji.
Na mapie projektu należy zaznaczyć :
1. projektowany przebieg ciągów z podaniem długości;
2. lokalizację reperów w projektowanych ciągach;
3. lokalizację reperów nawiązania;
Numerację punktów należy uzgodnić z PODGiK w Starogardzie Gdańskim.
W projekcie należy uwzględnić znaki i obserwacje przewidziane do adaptacji (na terenie
miasta Starogard do sieci należy obowiązkowo włączyć wszystkie istniejące repery mające
określoną wysokość w układzie „Amsterdam”- ok. 70 szt.). Zmodernizowana osnowa powinna
zostać wyrównana ściśle jako jednorzędowa sieć szczegółowej osnowy wysokościowej .
Sieć tę tworzyć będą:
 linie niwelacyjne nawiązane dwupunktowo do punktów podstawowej osnowy
wysokościowej (nowe lub istniejące uzupełnione nowo-pomierzonymi odcinkami);
 odcinki niwelacyjne łączące nowo-założone repery między sobą oraz nawiązujące do
istniejących punktów wyższego rzędu, punktów węzłowych lub tworzących nowe węzły na
liniach istniejących;


odcinki niwelacyjne (wstawki w ciągach istniejących) łączące nowo-osadzone repery
uzupełniające sieć w miejsce zniszczonych lub uszkodzonych reperów założonych we
wcześniejszych opracowaniach;
linie niwelacyjne III klasy (dawne) tworzące z wymienionymi wyżej jednorodne układy
wyrównawcze;
Nie należy unikać tworzenia węzłów na reperach w istniejących liniach niwelacyjnych.
Rezultatem tego będzie podniesienie jakości zmodernizowanej sieci przez zwiększenie
współczynnika niezawodności, chociaż przy zwiększonym nakładzie pracy związanej
z przygotowaniem materiałów archiwalnych do wyrównania i pomiarami kontrolnymi.
Opis projektu powinien zawierać:
 uzasadnienie wyboru lokalizacji ww. elementów;
 wyniki wywiadu terenowego i uzasadnienie odstępstw od warunków technicznych;
 określenie gęstości punktów projektowanych i adaptowanych z podaniem rodzaju
stabilizacji;
Projekt powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach i zatwierdzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Integralną częścią projektu jest protokół kontroli technicznej.
3.7. Stabilizacja
Nowo zakładane punkty należy lokalizować tak, aby były łatwo dostępne, stabilne, nie
narażone na zniszczenie, w miarę możliwości nadawały się do pomiaru przy użyciu GPS i nie
budziły sprzeciwu właścicieli nieruchomości.
Stabilizację projektowanych znaków osnowy szczegółowej należy wykonać zgodnie z
przepisami rozdziału 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych ,
grawimetrycznych i magnetycznych
Podstawowym typem stabilizacji powinien znak o kodzie 3 (Rozporządzenie w sprawie osnów
geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych ) Znaki ziemne należy stosować tylko
przy braku możliwości osadzenia znaków ściennych. Znaki ścienne (kod 3) powinny być
osadzone w obiektach budowlanych za pomocą zaprawy betonowej, w której ilość cementu do
piasku, w stosunku objętościowym , ma się jak 1:2.
W żadnym wypadku do mocowania znaków nie należy używać klejów budowlanych.
W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiednich obiektów do stabilizacji nowych
znaków osnowy wysokościowej ze względu na utrudniony dostęp należy rozważyć
zastosowanie stabilizacji znaków ziemnych o kodzie 4. Znaki tego typu powinny również
uzupełnić sieć w miejscach gdzie istniejące znaki mimo ich dobrego stanu są trudności
w ich wykorzystaniu jako punktów nawiązania pomiarów szczegółowych (np. znajdują się
wewnątrz ogrodzonych i zamykanych posesji).
3.8. Pomiar i opracowanie materiału polowego
Pomiar i opracowanie wyników pomiaru nowo-projektowanych ciągów niwelacyjnych na
obszarach o niedostatecznym zagęszczeniu osnowy wysokościowej należy wykonać zgodnie
z przepisami rozdziału 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych ,
grawimetrycznych i magnetycznych
Ważne jest przestrzeganie standardów w zakresie stosowania właściwych narzędzi
pomiarowych a w szczególności odpowiedniej jakości łat – nie składanych Zaleca się
stosowanie narzędzi pomiarowych właściwych technice niwelacji precyzyjnej (niwelator
umożliwiający pomiar z błędem nie przekraczającym 0.7 mm/km, łaty inwarowe). Łaty użyte
do pomiarów powinny mieć aktualne świadectwo badania laboratoryjnego.
Adaptowane do aktualnych pomiarów obserwacje archiwalne odpowiadające w momencie
pomiaru dokładnością, metodzie pomiaru, zastosowanym do pomiaru sprzętem, wymaganiom
obowiązujących obecnie standardów technicznych powinny spełniać kryteria zamknięć
obwodnic złożonych z obserwacji dawnych i aktualnych oraz rozbieżności między pomiarami
dawnymi i aktualnymi na odcinkach kontrolnych.
Do wyrównania sieci powinien zostać zastosowany program generujący pełny raport
z procesu wyrównania Z zestawieniem obserwacji, ich wag, obserwacji wyrównanych,
poprawek i wysokości wyrównanych z oceną dokładności.
Wysokości reperów adaptowanych nie ulegną zmianie jeżeli różnica między wysokością
archiwalną a uzyskaną w wyniku wyrównania zmodernizowanej sieci nie przekroczy
dwukrotnego błędu jej wyznaczenia.
3.9. Prace końcowe
Nowo-założone repery osnowy szczegółowej należy nanieść na mapy przeglądowe osnowy
wysokościowej w skali 1: 10 000 oraz na istniejących sekcjach analogowej mapy zasadniczej.
4. Dokumentacja techniczna
Sporządzić zestawienie tabelaryczne wysokości reperów w układzie „Kronsztadt ’60”
z podaniem współrzędnych poziomych X,Y w układzie 2000(6).
Opisy topograficzne powinny zawierać:
1. nazwę miejscowości, nazwisko i imię właściciela lub osoby
nieruchomością (numer porządkowy) nr działki ewidencyjnej,
2. współrzędne X,Y w układzie „2000” i H w układzie Kronsztadt ‘60”.
władającej
Do operatu należy dołączyć płytę CD zawierającą:
 wykazy wszystkich punktów wraz z ich atrybutami w formacie XLS (Microsoft Excel)
lub ODS (OpenOffice.org) oraz TXT;
 skany opisów topograficznych w formacie JPG lub TIFF (monochromatyczny);
Operat techniczny skompletować zgodnie z przepisami rozdziału 9 załącznika do
rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych
5. Uwagi końcowe
W przypadku wystąpienia okoliczności i problemów nieprzewidzianych w niniejszych
warunkach, wszelkie ustalenia należy przeprowadzać z Zamawiającym w formie pisemnej.
Download