Opis przedmiotu zamówienia polegającego na przygotowaniu

advertisement
Opis przedmiotu zamówienia polegającego na przygotowaniu opracowania Sytuacja komórek IT
centralnej administracji rządowej w 2014 r.
I. UZASADNIENIE I KONTEKST
Zlecane opracowanie ma przedstawić sytuację komórek IT wg. stanu na 31.12.2014 r. oraz w
porównaniu do analogicznego badania przeprowadzonego w 2012 r. – przed rozpoczęciem realizacji
projektu Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej- narzędzia wymiany
doświadczeń oraz podnoszenia kompetencji.
Wyniki badania zostaną wykorzystane w planowaniu dalszych działań Zleceniodawcy
w obszarze rozwoju kompetencji informatyków w administracji. Podstawą opracowania będą ankiety
zebrane przez ministerstwo wg stanu na 31.12.2014 r. oraz opracowanie Sytuacja komórek IT
centralnej administracji rządowej w 2012 r. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzania
dalszych badań ankietowych, gdyby zebrane dane okazały się niewystarczające, pożądane jest jednak
wykorzystanie przy tworzenia opracowania innych powszechnie dostępnych informacji (GUS, badania
MAC dot. informatyzacji urzędów dostępne na naszej stronie itp.). Opracowanie powinno zawierać
poza podsumowaniem zebranych danych również część wnioskową.
II. ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI OPRACOWANIA
Zakres przedmiotowy opracowania:
1. Analiza ankiet przekazanych przez Zleceniodawcę.
2. Zestawienie i podsumowanie zebranych w ankietach danych w formie graficznej oraz
opisowej uzupełnione o aktualne dane z innych powszechnie dostępnych źródeł.
3. Porównanie wyników ankiet z wg. stanu na 31.12.2014 r. z wynikami opracowania Sytuacja
komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r.
4. Część wnioskową diagnozującą sytuację komórek teleinformatycznych w oparciu o zebrane i
zaprezentowane w części pierwszej dane.
Zakres podmiotowy opracowania:
Na potrzeby opracowania przed administrację publiczną rozumie się centralną administrację rządową
obejmującą ministerstwa, jednostki im podległe oraz przez nie nadzorowane, urzędy centralne,
urzędy wojewódzkie, komendy wojewódzkie policji oraz regionalne urzędy statystyczne.
III. HARMONOGRAM
• Wersja robocza wykazu zostanie przekazana nie później niż 3 tygodnie od podpisania umowy z
Wykonawcą.
• Ostateczna wersja wykazu zostanie przekazana nie później niż 1 miesiąc od podpisania umowy.
IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Przygotowanie we współpracy z Zamawiającym szczegółowego konspektu opracowania.
2. Przygotowanie wstępnej wersji opracowania i przedstawienie jej do konsultacji
Zamawiającego.
3. Przygotowanie końcowej wersji opracowania.
V. WYMAGANA ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Opis sposobu realizacji zlecenia wraz z harmonogramem.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
4. Oferta cenowa wykonawcy uwzględniająca cenę netto oraz brutto.
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Cena
Szacunkowy koszt realizacji zadania – 11 000, 00 zł brutto.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download