Zespół Opieki Zdrowotnej - Instytut Medycyny Pracy

advertisement
Załącznik Nr 4 do SIWZ
WZÓR
Umowa nr ………………
zawarta w dniu ……………… 2015 r. pomiędzy
Instytutem Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi przy
ulicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, NIP 7240003125, REGON 000288538, wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011997, zwanym
dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1.
Prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego – Dyrektora Instytutu
1.
Mgr inż. Barbarę Jurewicz – Z-cę Dyrektora ds. EkonomicznoAdministracyjnych, Głównego Księgowego
a
………………………….. z siedzibą w …………. (kod pocztowy ……….), przy ulicy ……………….. , wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………………… , pod
nr KRS …………. , o kapitale zakładowym w wysokości ……………….., wpłaconym w wysokości …………,
NIP ……….. , REGON ………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1) ………………………………………………...
2) …………………………………………………
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:” LEASING FINANSOWY DWÓCH
FABRYCZNIE NOWYCH RESPIRATORÓW NA ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII INSTYTUTU
MEDYCYNY PRACY„ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta Umowa o następującej treści:
Do niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami);
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. 1. Przedmiotem zamówienia jest leasing finansowy wraz z dostawą oraz montażem przez Wykonawcę
na rzecz Zamawiającego aparatury medycznej tj.: 2 szt. respiratorów o parametrach technicznych nie
gorszych niż określone w załączniku nr 6–„wymagania techniczne", będącego załącznikiem do oferty
oraz stanowiącego integralną części umowy.
2. Leasing finansowy na okres 36 miesięcy, szczegółowe warunki zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot leasingu nie ma wad fizycznych, wad prawnych, nie jest
obciążony prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
4. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (i nie używany wcześniej, np. jako wersja
demonstracyjna, testowa.), całkowicie sprawny – rok produkcji nie wcześniej niż 2013 r.
5. Oferowane respiratory będą kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi.
6. Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach
prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w
polskich zakładach opieki zdrowotnej (w szczególności: normy, atesty).
7. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy: dostawy, montażu oraz szkolenia. Szkolenie
odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
8. Wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru
przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: Kartę
gwarancyjną w języku polskim Instrukcję użytkowania w języku polskim; Wykaz autoryzowanych
punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe, paszport aparatu.
W zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto:
a. Opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, odprawy
b.
c.
d.
e.
celnej, podatek od towarów i usług, załadunek i rozładunek, wniesienie na Oddział Toksykologii na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Montaż (instalacja) oraz pierwsze uruchomienie (przekazanie do eksploatacji) w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego (Oddział Toksykologii)
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji aparatury. Szkolenia zostaną
przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi
zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Pierwsze przeszkolenie personelu: w dniu dostawy
respiratora, dodatkowe 2 szkolenia w ciągu kolejnych 3 tygodni oraz ostatnie szkolenie po 3 miesiącach
użytkowania celem wyjaśnienia powstałych w trakcie pracy wątpliwości.
Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy
Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Czas przeglądów i konserwacji
wynikający z harmonogramu nie będzie wliczany w czas przestoju sprzętu.
Za terminową realizacje przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca.
Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją producenta, na koszt Wykonawcy, po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy
serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Po przeglądzie Wykonawca
wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji klinicznej oraz dokona wpisu do Paszportu
aparatu. - Wykonawca zobowiązany jest założyć dokument - Paszport aparatu - dla danego urządzenia.
§2
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wartość przedmiotu zamówienia ustala się na łączną kwotę …………………. zł netto
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….),
co stanowi ………………………………………………………………………………zł brutto
(słownie złotych:………………………………………………………………………………),
w tym:
1. Opłata wstępna 1%
brutto……………
2. Rata miesięczna
3. Łączna wartość rat (36)
4. Wykup aparat 1%
5. Cena aparatu ( 2szt.)
brutto…………...
6. Koszty lesingu ogółem (1+3+4)
kwota
netto…………………,
Vat……..,
kwota
kwota netto…………………,
kwota netto…………………,
kwota netto…………………,
kwota
netto…………………,
Vat……...,
kwota
kwota netto…………………, Vat………, kwota
brutto………
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych umownych (wskazanych w ofercie złożonej w
postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego) towaru wyrażonych w PLN przez
cały okres obowiązywania umowy.
3. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w trakcie trwania niniejszej umowy w
przypadku:
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT; wówczas zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość
netto pozostanie niezmieniona.
b) zmiany stawek celnych;
c) innych zmian wprowadzonych na mocy decyzji organów państwowych
2
4. Zmiana cen przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3 będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie
aktu prawnego wprowadzającego przedmiotową zmianę na zasadach określonych w przedmiotowym
akcie.
5. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu do
siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
§3
WARUNKI DOSTAWY
1. Termin realizacji dostawy………………… (maxymalnie 2 tygodnie) od momentu podpisania umowy.:
2. Dostawa, montaż (instalacja) oraz pierwsze uruchomienie (przekazanie do eksploatacji) odbędzie się na
koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i
odebrane będą przez osobę upoważnioną.
3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu
w sposób określony odpowiednimi normami.
4. Opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła odprawy
celnej, podatek od towarów i usług, załadunek i rozładunek, wniesienie na Oddział Toksykologii ponosi
Wykonawca.
5. Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Faktura może być wystawiona dopiero po sprawdzenie przez Zamawiającego pod względem ilościowym i
jakościowym dostarczonego sprzętu.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawca jest obowiązany nabyć Przedmiot leasingu od Zbywcy na warunkach określonych w Umowie oraz
oddać Zamawiającemu do użycia Przedmiot leasingu w zamian za zapłatę wynagrodzenia.
2. Ponieważ w dniu zawarcia Umowy Leasingu Wykonawca nie jest właścicielem Przedmiotu Leasingu, zobowiązuje
się go nabyć na następujących warunkach:
Przedmiot leasingu:…………………………………………………………………………
Zbywca: ……………………………………………………………………………………………..
Cena netto: ………………………………….
Cena brutto:………………………………….
Termin odbioru: do ………………………… (maxymalnie 2 tygodnie) od daty zawarcia umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy rat leasingowych określonych w niniejsze umowie.
4. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, przedmiot leasingu pozostaje własnością Wykonawcy przez cały
okres trwania umowy.
5. Prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu przysługuje zamawiającemu.
6. Raty leasingowe będą płacone na podstawie harmonogramu spłat rat leasingowych raty leasingowe w
wysokości określonej w ofercie, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca
7. Płatność pierwszej raty leasingu nastąpi w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym
nastąpiła dostawa sprzętu Zamawiającemu
8. Po dostarczeniu Zamawiającemu Przedmiotu Leasingu Wykonawca sporządzi w terminie 3 dni roboczych
zaktualizowany harmonogram spłat, uwzględniający datę odbioru Przedmiotu Leasingu przez
Zamawiającego.
9. Obowiązek uiszczania rat leasingowych nie ulega zawieszeniu w wypadku nie używania Przedmiotu
Leasingu, niezależnie od powodów, także w sytuacjach niezawinionych przez Zamawiającego.
10. Po upływie okresu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do nabycia przedmiotu leasingu zgodnie z
obowiązującymi przepisami, pod warunkiem wywiązania się z wszelkich zobowiązań wynikających z tej umowy a w
szczególności pod warunkiem uprzedniej zapłaty wszystkich opłat leasingowych oraz wszelkich innych należności
przewidzianych umową.
11. Należności dla Wykonawcy będą płatne przelewem na jego konto podane na fakturze.
12. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się używać Przedmiot Leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem, na cele
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w
dostarczonej instrukcji.
3
2. Zamawiający ma obowiązek utrzymywać Przedmiot Leasingu w należytym stanie. Konserwacji i napraw
Przedmiotu Leasingu będzie dokonywać wyłącznie osoba posiadająca autoryzację producenta
(ewentualnie przedstawiciela producenta) lub Zbywcy. W innym wypadku wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. O konieczności dokonania istotnej naprawy Przedmiotu Leasingu Zamawiający ma
obowiązek powiadomić Wykonawcę. Bez zgody Wykonawcy Zamawiający nie może dokonywać zmian w
Przedmiocie Leasingu, chyba że zmiany te wynikają z przeznaczenia Przedmiotu Leasingu. Udostępnianie
Przedmiotu Leasingu osobom trzecim może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Wykonawcy.
3. Zamawiający ponosi opłaty i koszty związane z należytą eksploatacją Przedmiotu Leasingu.
4. Zamawiający pokrywa przez cały czas używania Przedmiotu Leasingu koszty materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów zużywalnych lub jednorazowego użycia.
5. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z serwisem technicznym, przeglądami i konserwacją
Przedmiotu Leasingu przez okres obowiązywania Umowy.
6. . Z chwilą odbioru Przedmiotu Leasingu od Zbywcy, zobowiązanie Wykonawcy do wydania
Zamawiającemu Przedmiotu Leasingu uważa się za wykonane. Zamawiający zobowiązany jest
potwierdzić fakt wydania mu Przedmiotu Leasingu w formie protokołu odbioru.
§6
UBEZPIECZENIE
1. Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy na cały okres trwania umowy i
przekazania na żądanie Wykonawcy polisy (kserokopii potwierdzonej za zgodności z oryginałem)
potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu w całym okresie obowiązywania Umowy dokonuje
Zamawiajacy we własnym zakresie, w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym.
Zamawiający oświadcza, iż z chwilą, doręczenia mu warunków ubezpieczenia na piśmie będzie się do
nich stosować.
3. Za mawia ją cy zobowiąza ny je st niezwłocznie informowa ć Ubezpieczyciela o wszelkich
zdarzeniach prawnych i faktycznych, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie umowy
ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela oraz postępować zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.
§7
SIŁA WYŻSZA
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy jeżeli są one wynikiem
okoliczności o charakterze „siły wyższej”. Okoliczności takie powinny być przedstawione na piśmie drugiej
stronie niezwłocznie po ich zaistnieniu.
§8
OKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Umowa obowiązuje przez 36 miesięcy, licząc od dnia jej podpisania czyli od dnia ……….do dnia…...
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§9
GWARANCJA I REKLAMACJE
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja
demonstracyjna, testowa.
2. Wykonawca zapewnia, że dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w
obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych
wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
3. Wykonanie umowy przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu umowy.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty:
 Kartę gwarancyjną w języku polskim
 Instrukcję użytkowania w języku polskim
4

Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty
serwisowe.
 Paszport aparatu,
5. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ………………….
miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3.
6.
7.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią
w działaniu aparatury, których przyczyna są wady tkwiące w dostarczonej aparaturze lub jej wadliwy montaż.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia i usunięcia zgłoszonych usterek i wad w terminie
do 48 godzin (dni robocze )od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, czas usunięcia zgłoszonej usterki 3 dni
robocze, a przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski do 10 dni od czasu przystąpienia do
naprawy. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem
8. W przypadku awarii respiratora, uniemożliwiającej jego naprawę w ciągu 24 godzin od momentu
zapoznania się z rodzajem usterki przez przedstawiciela firmy serwisowej, konieczność wstawienia na
Oddział Toksykologii respiratora zastępczego. Respirator powinien zostać wstawiony niezwłocznie po
zdiagnozowaniu usterki przez przedstawiciela firmy serwisowej, nie później jednak niż w terminie 48
godzin.
9. W przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części aparatury, wykonawca wymieni tą
część na nową nie później niż 48 godzin od rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku 5-ciu uzasadnionych
reklamacji tej samej części wymieni aparaturę na nową.
10. W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy
serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawienie przez
Wykonawcę certyfikatu dopuszczenia sprzętu do eksploatacji klinicznej oraz wpis do Paszportu aparatu.
11. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego działania
aparatury.
12. Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym
inżynierem serwisowym.
13. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 letni od podpisania
umowy.
§ 10
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że Wykonawca w przypadku niewykonania lub nienależytego Wykonania umowy,
zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości:
a. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w terminie określonym w § 3.
ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia.
b. W przypadku nie usunięcia usterek przez Wykonawcę w terminie określonym w § 9. ust. 7 lub
nie wykonania przeglądu i konserwacji z harmonogramem, o którym mowa w § 1. ust. 2 lit. e),
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający nie naliczy kary
w przypadku wstawienia urządzenia zastępczego.
c. Jeżeli Wykonawca odstąpił od umowy z własnej winy zapłaci 10% niezrealizowanej części
umowy
2. Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.
3. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach
ogólnych.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w zakresie przewidzianym w SIWZ.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. W razie wcześniejszego rozwiązania Umowy Zamawiającemu nie przysługują roszczenia o zwrot
wpłaconych opłat.
5. W przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy Przedmiot Leasingu zostanie przygotowany przez
Zamawiającego do zwrotu lub dostarczenia w podanym przez Wykonawcę terminie i miejscu na
obszarze Polski, w zależności od wyboru Wykonawcy. Do czasu tego zwrotu Przedmiot Leasingu
pozostanie w nieodpłatnym przechowaniu u Zamawiającego. Koszty i ryzyko przechowywania i zwrotu
ponosi Zamawiający.
5
6. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.).
8. Wszelkie spory, jakie mogą wynikać z niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo
dla Zamawiającego sąd powszechny.
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
6
Załącznik nr 5 do SIWZ
____________________________________
___________________________________
Nazwa i adres Wykonawcy
INFORMACJA
Stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.* załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 przedmiotowej ustawy:
Grupa kapitałowa …………………………………………………
(nazwa Grupy)
Lista podmiotów tworzących grupę kapitałową ………………………………………………………..
(nazwa Grupy)
a) …………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………
2. * Informujemy, że Wykonawca …………………………………………. nie należy do żadnej grupy kapitałowej , o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy* własnoręcznym podpisem, świadom/
świadomi * odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.
Miejscowość:_____________________
Data:. __________________________
______________________________
podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy
* wypełnić właściwą pozycję
Załącznik Nr 6 do SIWZ
7
RESPIRATOR (2 sztuki)
WYMAGANIA TECHNICZNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa urządzenia /model:…………………………………………………
Producent:…………………………………………………..
Kraj pochodzenia:…………………………………………..
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r )
L.p.
10.
I
11.
12.
13.
14.
Wymagane
warunki / parametry techniczne
Deklaracja zgodności i certyfikat CE
(podać nr certyfikatu)
WYMAGANIA OGÓLNE
Respirator stacjonarny – 2 sztuki.
Zasilanie gazowe w tlen z centralnej
instalacji minimalny zakres 2,5 do 5,5
bar
Respirator na podstawie jezdnej, min
dwa kółka wyposażone w blokadę.
Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/-10 %
15. Awaryjne zasilanie respiratora z
akumulatora wewnętrznego min. 120
minut w warunkach typowych
16. Waga respiratora (bez podstawy)
II
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
TRYBY WENTYLACJI
Wentylacja kontrolowana objętością
VCV
Wentylacja kontrolowana ciśnieniem
PCV
Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana
z docelową objętością oddechową
PRVC
CMV/ Assist
SIMV
PSV
PEEP/CPAP
Wdech manualny
Respirator musi być wyposażony w
przycisk umożliwiający na żądanie
podanie przez lekarza mechanicznego
oddechu o ustalonych parametrach.
Oddech spontaniczny
Wymogi Oferowane parametry techniczne
graniczne (opis)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
\
TAK
Max. 35
kg
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
8
26. Wentylacja spontaniczna na dwóch
poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel,
SPAP i podobne ze wsparciem
oddechu spontanicznego na obu
poziomach ciśnienia
27. Wentylacja nieinwazyjna
28. Wentylacja awaryjna przy bezdechu
(VCV, PCV, PRVC)
III
PARAMETRY REGULOWANE
29. Częstość oddechów
minimalny zakres od 3–120 odd./min
30. Objętość pojedynczego oddechu
minimalny zakres od 20– 1800 ml
31. Czas wdechu minimalny zakres
0,3– 10 s
32. Stężenie tlenu w mieszaninie
oddechowej regulowane płynnie w
zakresie 21 – 100%
33. Ciśnienie wdechowe PCV
minimalny zakres 2 – 80 cmH2O
34. Ciśnienie wspomagania PSV
minimalny od 0- 60 cmH2O
35. PEEP/CPAP
minimalny zakres od 1– 50 cmH2O
36. Wysoki poziom ciśnienia przy
BIPAP, BILEVEL, SPAP, APRV
Wymagany zakres minimalny: od 5
do 80 cmH2O
37. Niski poziom ciśnienia przy BIPAP,
BILEVEL, SPAP, APRV
Wymagany zakres minimalny: od 1do
50 cmH2O
38. Czas wysokiego poziomu ciśnienia
przy BIPAP, BILEVEL, SPAP,
APRV. Zamawiający wymaga aby
respirator umożliwiał stosowanie
długich czasów górnego wysokiego
poziomu ciśnienia co jest szczególnie
istotne w trybie wentylacji z
uwolnieniem ciśnienia APRV.
Wymagany zakres minimalny: od 0,3
do 15 s
39. Czas niskiego poziomu ciśnienia przy
BIPAP, BILEVEL, SPAP, APRV.
Wymagany zakres minimalny: od 0,3
do 15 s
40. Przepływowy tryb rozpoznawania
oddechu własnego pacjenta
minimalny zakres od 1 do 9 l/min
41. Ciśnieniowy tryb rozpoznawania
oddechu własnego pacjenta
minimalny zakres od – 1 do – 9
cmH2O
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
9
42. Możliwość regulacji wspomagania
oddechu spontanicznego ciśnienia na
obu poziomach ciśnienia przy BiPAP,
BiLevel, SPAP, APRV
43. Regulowane procentowe kryterium
zakończenia fazy wdechowej w trybie
PSV minimalny zakres od 5 – 70 [%]
44. Możliwość ustawienia dla wentylacji
przy bezdechu wyższego stężenia
tlenu od stosowanego w aktualnym
trybie wentylacji. Respirator musi
automatycznie podnieść stężenie tlenu
przy przejściu do wentylacji przy
bezdechu do nastawionego wstępnie
poziomu
IV
OBRAZOWANIE
MIERZONYCH PARAMETRÓW
WENTYLACJI
45. Wbudowany kolorowy, dotykowy
monitor obrazowania parametrów
wentylacji, przekątna minimum 12
cali
46. Integralny pomiar stężenia tlenu za
pomocą niezużywalnego czujnika
elektronicznego. Wyklucza się
czujniki galwaniczne
47. Całkowita częstość oddychania
48. Częstość oddechów spontanicznych
49. Wydechowa objętość pojedynczego
oddechu
50. Wydechowa objętość całkowitej
wentylacji minutowej
51. Wydechowa objętość minutowa
wentylacji spontanicznej
52. Ciśnienie szczytowe
53. Średnie ciśnienie w układzie
oddechowym
54. Ciśnienie PEEP/CPAP
55. Ciśnienie plateau
56. Pomiar oporności
57. Pomiar podatności statycznej
58. Pomiar ciśnienia AutoPEEP
59. Pomiar P0.1
60. Pomiar NIF lub PiMax maksymalnego ciśnienia wdechowego
lub negatywnej siły wdechowej.
61. P0.1
62. Możliwość równoczesnego
obrazowania trzech przebiegów
krzywych w czasie rzeczywistym dla
ciśnienia, przepływu i objętości w
funkcji czasu i jednej pętli
zamkniętej do wyboru:
ciśnienie/objętość lub
przepływ/objętość
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
10
63. Wykresy trendów parametrów
mierzonych (minimum 72 godzinne)
V
ALARMY
64. Braku zasilania w energię elektryczną
65. Całkowitej objętości minutowej
(wysokiej i niskiej)
66. Niskiej i wysokiej objętości
oddechowej pojedynczego oddechu
67. Wysokiego ciśnienia w układzie
pacjenta
68. Niskiego ciśnienia w układzie
pacjenta
69. Wysokiej i niskiej częstości
oddechowej
70. Limit wysokiej objętości wdechowej
71. Bezdechu
72. Hierarchia alarmów w zależności od
ważności
73. Pamięć alarmów z ich opisem,
minimum 200 zdarzeń
VI
INNE POŻĄDANE FUNKCJE I
WYPOSAŻENIE
74. Zabezpieczenie przed przypadkową
zmianą parametrów wentylacji
75. Wstępne ustawienia parametrów
wentylacji i alarmów na podstawie
wagi pacjenta IBW
76. Autotest aparatu sprawdzający
poprawność działania elementów
pomiarowych, szczelność i podatność
układu oddechowego
77. Kompletny układ oddechowy
wielorazowy dla dorosłych
78. Kompletny układy oddechowe
jednorazowego użytku dla dorosłych
– 20 szt.
79. Wewnętrzny nebulizator. Wymagany
minimalny zakres czasu: Od min. 1
do 30 s. Sterowanie nebulizatorem z
menu respiratora. Nebulizator nie
potrzebuje zewnętrznego przepływu
gazów do napędu
80. Ramię przegubowe, uchylne do
układu oddechowego pacjenta
81. Szyny boczne do mocowania
akcesoriów lub koszyk na akcesoria
82. Obsługa poprzez ekran dotykowy,
przyciski i pokrętło
II
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
POZOSTAŁE
83. Instrukcja obsługi w języku polskim
(z dostawą)
84. Oprogramowanie respiratora w
języku polskim
TAK
TAK
11
85. Okres gwarancji min.24 miesiące
TAK
86. Dostępność części zamiennych min. 7
TAK
lat
Uwaga :
UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi
być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie
powoduje odrzucenie oferty.
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być
zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W
przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia
oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie
gotowy
do
eksploatacji,
bez
żadnych
dodatkowych
zakupów
i
inwestycji
(poza
typowymi,
znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).
Cena netto 1 sztuki:
……………………..
Cena brutto1 sztuki:
…………………………………
Data :
…...............................................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
12
Załącznik nr 7
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE LEASINGU
1. Leasing finansowy dwóch fabrycznie nowego respiratorów.
2. Okres trwania umowy leasingowej 36miesiące
3. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie w 36 równych ratach
4. Po zapłaceniu przez zamawiającego ostatniej raty, przedmiot leasingu przechodzi na własność
zamawiającego za 1 % wartości przedmiotu leasingowego. Opłata końcowa musi być wniesiona
nie wcześniej niż w terminie zapłaty ostatniej raty leasingowej.
5. Opłata wstępna zamawiającego wysokości nie wyższej 1% ceny oferowanego sprzętu, płatna w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
6. Leasing w walucie PLN
7. Płatność pierwszej raty leasingu nastąpi w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu,
w którym nastąpiła dostawa sprzętu Zamawiającemu.
8. Raty leasingowe płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca,
9. Podatek VAT z tytułu dostawy towaru będzie płatny bezpośrednio po wydaniu przedmiotu
leasingu Zamawiającemu, nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury.
13
Download