Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie

advertisement
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-6083
www.spzozsokolow.pl, e-mail: [email protected]
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779
Znak sprawy: FZP-2810-40/13
Sokołów Podlaski, 02.07.2013 r.
Pytania i Odpowiedzi I
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup i systematyczną dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielengo Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłoszonego w BZP dnia 26.06.2013 r. pod nr
245938-2013.
Pytanie 1
Pytania do pakietu nr 33 tj. Układ oddechowy do respiratora Bear i nawilżacza
Fischer&Paykel MR850
Czy Zamawiający wymaga układu z komorą z automatycznym pobieraniem wody?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 2
Pytanie do pakietu nr 34 tj. Układ oddechowy do Infant Flow
Czy Zamawiający wymaga jednorazowego układu oddechowego (średnica 10mm na całości
układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana) z podgrzewanym ramieniem
wdechowym, przystosowany do nawilżacza Fisher-Paykel. Zestaw zawiera generatorz
przegubem obrotowym IF i końcówki donosowe : małe 4mm, średnia 4,5mm, duża 5,0mm.
Układ proponowany przez naszą firmę posiada wszelkie certyfikaty odnośnie kompatybilności z
aparatem Infant Flow.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga układu z komorą ręcznie napełnianą, czy z automatycznym
pobieraniem wody?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga układu z automatycznym pobieraniem wody.
Pytanie 4
Co Zamawiający ma na myśli pisząc układ oddechowy do Infant Flow. ? Czy to ma być
kompletny układ z komorą i np. czujnikiem, filtrem itd. Czy tylko sam układ firmy Fisher&Paykel
(RT124), z generatorem?
Odpowiedź: Układ ma być kompletny z komorą i generatorem bez czujnika i bez filtra, z
automatycznym pobieraniem wody.
Pytanie 5
Dotyczy Zadania nr 26
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 do oddzielnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody.
Pytanie 6
Dotyczy Zadania nr 41
Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 hemostatyk z naturalnych wchłanianych włókien
kolagenowych (10cm3 zawiera 100mg kolagenu) w rozmiarze 5x8cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 7
Dotyczy: Zadania nr 12 pozycja 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 12 pozycji 1
mankietów jedno żyłowych dla dorosłych jednorazowego użytku w rozmiarach 25cm-35cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiety jedno żyłowe dla dorosłych jednorazowego
użytku w rozmiarach 25 cm-35cm.
Pytanie 8
Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 42
Prosimy o podanie ilości sztuk w pakiecie 42.
Odpowiedź: Ilość sztuk w pakiecie - 12.
Pytanie 9
Prosimy o zmianę wysokości kar w przypadku opóźnienia dostawy na 0,5% wartości
niezrealizowanej dostawy za dzień opóźnienia.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany § 5 pkt. 2 umowy, zapis ten otrzymuje
brzmienie: “Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia”.
Pytanie 10
Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych
na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym
wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje podpisanie oddzielnych umów na poszczególne
pakiety z jednym wykonawcą.
Pytanie 11
Prosimy Zamawiającego o wpisanie dodatkowego ust. 4 w artykule nr 5 Projektu Umowy o
poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 3 tygodniowym
okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, np.
podwyższenia przez producenta ceny towaru objętego umową, zaprzestanie produkcji towaru
objętego umową przez producenta z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary
umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 2 % od wartości netto niezrealizowanej części
umowy”?
Odpowiedź: Nie. Projekt umowy przewiduje możliwość wypowiedzenia ( § 8 ust.4).
Pytanie 12
Prosimy Zamawiającego o dodanie pkt. 5 w art. 2 Projektu Umowy o treści: „Dopuszcza się
zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika
inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 5, ust.1 na zapis: „(…) w wysokości 10%
niezrealizowane części umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub rozwiąże umowę z
przyczyn od siebie zależnych lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa
dr.n.med.Ryszard Przybylski
Download