uchwała 238 - Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

advertisement
UCHWAŁA NR XXXVII/ 238 /2005
RADY POWIATU RAWSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "a" art.40 ust.1 i 2 pkt 3, ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art.13 ust.1, art.15,art.18, art.34 ust.6,
art.43 ust.6, art.68 ust.1, art.70 ust.4, art.71 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603
z późn. zm.) art.53 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Rawie
Mazowieckiej
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się zasady gospodarowania nieruchomościami przez Powiat Rawski.
2. Zasady dotyczą nabywania, zbywania, zamiany, oddawania w użytkowanie,
użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, dzierżawę, najem lub użyczenie oraz w posiadanie,
a także obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości będących własnością
lub będących w posiadaniu samoistnym Powiatu Rawskiego.
Dział I
Przepisy ogólne
§ 2. Przy podejmowaniu i prowadzeniu czynności związanych z gospodarowaniem
nieruchomościami obowiązuje zasada prawidłowej gospodarki, wynikająca w szczególności z
przepisów Kodeksu cywilnego, przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami .
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)
powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Rawski,
2)
radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Rawskiego,
3)
zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Rawskiego,
4)
nieruchomościach powiatu - należy przez to rozumieć nieruchomości będące
własnością lub będące w posiadaniu samoistnym powiatu, udziały w takich nieruchomościach
lub części nieruchomości nie stanowiące odrębnej własności,
5)
lokale lub grunty - należy przez to rozumieć taką część nieruchomości, która
nie może być odrębnym przedmiotem własności,
6)
powiatowym zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości
stanowiące własność powiatu, które nie zostały oddane przez powiat w:
a)
użytkowanie wieczyste,
b)
użytkowanie,
c)
trwały zarząd,
2
7)
gospodarowaniu nieruchomościami - należy przez to rozumieć nabywanie,
zbywanie, zamianę, darowiznę, zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwały
zarząd, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wydzierżawianie, najem, użyczenie,
wnoszenie nieruchomości w postaci aportu do spółek prawa handlowego oraz do fundacji,
8)
powiatowej jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć powiatową
osobę prawną i powiatową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
9)
ustawie o samorządzie powiatowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1592
z późn. zm.),
10)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
11)
ustawie o ochronie praw lokatorów - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733),
12)
ustawie o własności lokali - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994r. Nr 85, poz. 388),
13)
osobie bliskiej - należy przez to rozumieć osobę określoną w art. 691 §1
Kodeksu cywilnego, a także osobę określoną w art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce
nieruchomościami,
14)
zadaniach powiatu - należy przez to rozumieć zadania własne i zlecone
określone w ustawie o samorządzie powiatu i innych ustawach,
15)
zadaniach powierzonych - należy przez to rozumieć zadania wykonywane
przez powiat na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami oraz jednostkami
lokalnego samorządu terytorialnego,
16)
osoba uprawniona - należy przez to rozumieć pracownika, byłego pracownika,
w tym emeryta i osobę trwale niezdolną do pracy, który jest najemcą zajmującym mieszkanie
na podstawie umowy najmu lub decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego;
17)
najemca - należy przez to rozumieć osobę zajmującą lokal mieszkalny na
podstawie decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego lub umowy najmu.
§ 4. Powiatowy zasób nieruchomości tworzą nieruchomości określone w art. 25a
ustawy.
§ 5. 1. Zarząd określa formę władania nieruchomościami przez powiatowe jednostki
organizacyjne na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz w uchwale.
2. Powiatowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
zarząd przekazuje nieruchomości w trwały zarząd, na okres do lat. 20.
3. Zarząd może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, nie
więcej jednak, niż 60% wartości nieruchomości, gdy nieruchomości oddawane są na cele
określone w art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.
4. Powiatowym osobom prawnym zarząd przekazuje nieruchomości w użytkowanie
lub w użytkowanie wieczyste, a jeżeli przekazanie w takiej formie jest niecelowe przekazuje
w dzierżawę, najem lub użyczenie.
3
Dział II
Nabywanie nieruchomości
§ 6. Zarząd może, nabywać do powiatowego zasobu nieruchomości, stanowiące
własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania
wieczystego gruntów i własności naniesień, uwzględniając w szczególności, wynikające
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, potrzeby rozwoju powiatu.
§ 7. 1. Maksymalną cenę nabycia nieruchomości ustala zarząd, biorąc pod uwagę
opinię rzeczoznawcy majątkowego.
2. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do wartości nieruchomości określonej
przez rzeczoznawcę majątkowego wyznaczonego przez sprzedającego, zarząd zleci
dokonanie wyceny innemu rzeczoznawcy.
§ 8. 1.Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania
wieczystego gruntu i własności naniesień, wymaga zgody rady, w przypadku gdy:
1)
nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego i własność naniesień ma
służyć realizacji zadań innych niż zadania powiatu,
2)
cena sprzedaży nieruchomości lub przeniesienia prawa użytkowania
wieczystego i własności naniesień przekracza wartość 100.000 EURO.
2.W pozostałych przypadkach nabycie wymaga jedynie uchwały zarządu.
Dział III
Zbywanie nieruchomości
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 9. Podstawową formą sprzedaży nieruchomości z powiatowego
nieruchomości jest przetarg, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
zasobu
§ 10. 1. Sprzedaż nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego
i własności naniesień może nastąpić jeżeli łącznie wystąpią następujące przesłanki:
1)
nie jest możliwe, bądź opłacalne oddanie jej w posiadanie zależne, trwały
zarząd lub użytkowanie,
2)
utrzymanie nieruchomości przekracza możliwości finansowe jednostki
organizacyjnej, a jednostka nie wykorzystuje nieruchomości na zadania statutowe,
3)
nie ma możliwości zagospodarowania nieruchomości na cele związane
z wykonywaniem zadań powiatu.
2. Zasady określone w pkt 1 nie dotyczą zbywania nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa lub innego samorządu terytorialnego w przypadku przekazywania ich na cele
użyteczności publicznej.
4
§ 11. 1. Sprzedając nieruchomość lub oddając ją w użytkowanie wieczyste wraz ze
sprzedażą naniesień, zarząd zobowiązany jest do:
1)
zapewnienia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
2)
przeprowadzenia przetargu w jednej z form wymienionych w art. 40 ustawy,
chyba, że osobie prawnej lub fizycznej przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
i zostaną spełnione przesłanki z art. 32 i art.34 ustawy.
2. Wybór formy przetargu należy do zarządu, przy czym cena wywoławcza w
pierwszym przetargu powinna być wyższa od wartości nieruchomości określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego.
3. W drugim przetargu cena wywoławcza może być obniżona maksymalnie o 50%
w stosunku do wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
4. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, bez zgody rady, zarząd
jest uprawniony do zbycia nieruchomości w drodze rokowań zgodnie z przepisami ustawy.
§ 12. 1. Zgody rady w formie odrębnej uchwały wymaga :
1)
zbycie nieruchomości w drodze darowizny,
2)
sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niż wynikająca z wyceny
rzeczoznawcy, jeżeli nieruchomość nie jest sprzedawana w drodze przetargu,
3)
zamiana nieruchomości, zamiana prawa własności nieruchomości na prawo
użytkowania wieczystego, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku wyższej wartości
nieruchomości lub praw przysługujących powiatowi, o ile nie jest dokonywana między
powiatem, a Skarbem Państwa lub inną jednostką samorządu terytorialnego,
4)
wnoszenie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu
i własności naniesień jako aportów do spółek prawa handlowego tworzonych przez powiat,
lub do których powiat przystępuje,
5)
przekazanie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania
wieczystego gruntu i własności naniesień jako majątku tworzonych przez powiat lub z jego
udziałem fundacji.
2. Zarząd jest upoważniony bez zgody rady do:
1)
sprzedaży nieruchomości lub przeniesienia na kupującego prawa użytkowania
wieczystego i sprzedaży własności naniesień,
2)
ustanowienia prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży własności naniesień,
3)
dokonywania zamiany prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania
wieczystego, w przypadku równej wartości tych praw lub za dopłatą na rzecz powiatu. oraz w
przypadku zamiany nieruchomości, zamiany prawa własności nieruchomości na prawo
użytkowania wieczystego pomiędzy Skarbem Państwa lub inną jednostką samorządu
terytorialnego, a powiatem , niezależnie od sposobu rozliczenia.
§ 13. 1. W przypadku ustanowienia, bądź przeniesienia prawa użytkowania
wieczystego gruntu oraz sprzedaży budynków i innych obiektów znajdujących się na gruncie
w drodze bezprzetargowej, zarząd za zgodą rady, może udzielić bonifikaty, w wysokości do
50% wartości nieruchomości, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, jeżeli
nieruchomość jest sprzedawana:
1)
osobom prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną,
leczniczą, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą lub sportowo turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,
5
2)
na rzecz Skarbu Państwa, lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
3)
jako lokal mieszkalny.
2. Wysokość bonifikaty uzależniona jest od:
1)
położenia nieruchomości (atrakcyjność),
2)
przewidywanego popytu,
3)
wysokości nakładów, które należałoby ponieść, aby ją zagospodarować,
zgodnie z przeznaczeniem i możliwości finansowych powiatu.
3. Bonifikata, o której mowa w ust.1, przysługuje pod warunkiem zapłaty ceny
sprzedaży jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy.
4. Zarząd żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, jeżeli
nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku
lokalu mieszkalnego 5 lat, zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na cele inne niż określone w
ust.1. Zastrzeżenie zwrotu bonifikaty zarząd zamieszcza w akcie notarialnym oraz ujawnia je
w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. W akcie notarialnym powinna być
zawarta klauzula o poddaniu się przez dłużnika egzekucji.
5.Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku określonym w art.68 ust.2a ustawy.
§ 14. W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków cena
sprzedaży ustalona w drodze przetargu albo w trybie bezprzetargowym może być obniżona do
50%.
15. 1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, może być
rozłożona na raty, nie dłużej jednak niż na 5 lat.
2. Niespłacona część należności, o której mowa w ust. 1 podlega oprocentowaniu przy
zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy
Bank Polski .
§ 16. Wierzytelności powiatu w stosunku do nabywcy nieruchomości podlegają
zabezpieczeniu hipotecznemu.
§ 17. Stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zarząd
ustala według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej, zgodnie z art.
67 ust. 1ustawy, która wynosi:
1)
20% ceny ustalonej w przetargu lub w trybie bezprzetargowym za
nieruchomości gruntowe przeznaczone:\
a)
pod budownictwo mieszkaniowe, na budowę urządzeń infrastruktury
technicznej i innych celów publicznych,
b)
na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą oświatową,
naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą lub sportowo -turystyczną,
2)
15% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w drodze przetargu lub w trybie
bezprzetargowym za nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi,
w których nastąpiło wyodrębnienie nieruchomości lokalowych,
3)
25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w drodze przetargu lub w trybie
bezprzetargowym, w pozostałych przypadkach.
6
§ 18.1.Nieruchomości stanowiące własność powiatu , mające zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka funkcję produkcyjnousługową i magazynowo-składową, położone w obrębie 4 i 5 miasta Rawa Mazowiecka,
sprzedawane są w przetargu pisemnym nieograniczonym :
a) wchodzące w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oznaczone nr działki
3/14 o pow. 12,0885 ha ,
b) oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 3/10, 3/11, 3/12, 6/11, 6/13 i 308/7
o łącznej powierzchni 39,3101 ha, umownie nazwane „Rawską Strefą Przedsiębiorczości”,
2.Ustala się najważniejsze kryteria i preferencje wyboru najkorzystniejszej oferty dla
gruntów objętych pkt a i b, którymi są:
1)
oferowana cena,
2)
utworzenie maksymalnej liczby miejsc pracy (wskaźnik minimum 5 miejsc
pracy na 1 ha),
3)
wysokość zainwestowanego kapitału,
4)
wprowadzenie nowoczesnych technologii,
5)
prowadzenie działalności nieuciążliwej dla środowiska,
6)
rozpoczęcie działalności w ciągu 2 lat od daty zakupu nieruchomości,
7)
udział w/wym. kryteriów w stosunku do ceny ustala każdorazowo zarząd .
3.Nabywcą nieruchomości wchodzącej w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, może zostać jedynie osoba posiadająca certyfikat Zarządzającego Łódzką
Specjalną Strefą Ekonomiczną.
4.Zarząd może ustalić ponad kryteria określone w ust. 2, dodatkowe, inne kryteria
wyboru oferty.
5.W przypadku nie dojścia do skutku przetargu pisemnego, zarząd
może
przeprowadzić procedurę sprzedaży określoną dla pozostałych nieruchomości powiatu.
Rozdział II
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych
§ .19.1. Lokale mieszkalne i użytkowe mogą być przedmiotem sprzedaży przez
zarząd.
2.Sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych następuje z jednoczesną sprzedażą lub
ustanowieniem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub odpowiednio
współwłasności lub użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości..
3.Sprzedaż lokali użytkowych następuje w trybie przetargowym.
Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, zarząd sprzedaje lokal w drodze
Rokowań.
§ .20.1.Lokale mieszkalne mogą być sprzedawane w trybie bezprzetargowym ich
najemcom z zachowaniem ustawowego pierwszeństwa w ich nabyciu.
2.Zarząd może odmówić najemcom sprzedaży lokalu mieszkalnego jeżeli:
7
1) lokal jest położony w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego,
wyburzenia lub dla którego planowana jest zmiana funkcji,
2) budynek w którym znajduje się lokal jest wpisany do rejestru zabytków,
3) najemca lokalu zalega z zapłatą czynszu lub opłat związanych z najmem lokalu za
minimum 3 pełne okresy płatności,
4) jest to sprzeczne z interesem powiatu.
§ .21.1.Cena lokalu i cena gruntu ustalona przez zarząd, nie może być niższa niż
wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z przepisami ustawy. Przez
cenę nieruchomości rozumie się cenę lokalu oraz cenę ułamkowej części gruntu.
2.Wyraża się zgodę na udzielenie przez zarząd , bonifikaty w wysokości 80%
w stosunku do wartości lokalu mieszkalnego, określonej zgodnie z ust.1, jeżeli lokal
sprzedawany jest na rzecz najemcy.
3. Udzielenie bonifikaty następuje w przypadku jednorazowej zapłaty ceny.
4.Zbycie lokalu jest uwarunkowane uregulowaniem wszystkich należności z tytułu
najmu.
Dział IV
Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem , trwały zarząd lub użyczenie
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 22. 1. Do oddawania nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie, na okres do
10 lat upoważniony jest zarząd
2.Oddając nieruchomość w dzierżawę, najem lub użyczenie zarząd:
1)
zapewni ich wycenę przez rzeczoznawcę majątkowego,
2)
poda do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie,
3)
przeprowadzi postępowanie przetargowe określone w ustawie, w przypadku
oddania nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie powyżej 3 lat.
4)
przeprowadzi postępowanie określone w ustawie, w przypadku oddawania
nieruchomości w trybie bezprzetargowym (rokowania).
3. Oddając nieruchomość w dzierżawę, najem lub użyczenie, zarząd może odstąpić od
przetargu, po jego ogłoszeniu, jeżeli nieruchomość może być przekazana osobom fizycznym
lub prawnym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą,
oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą lub sportowo - turystyczną, na
cele nie związane z działalnością gospodarczą.
4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy o oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub
użyczenie występuje więcej niż jeden uprawniony podmiot.
5. Przepisów ust. 2 do 4 nie stosuje się w przypadku oddawania nieruchomości
w dzierżawę, najem lub użyczenie na okres nie dłuższy niż 3 lata. W przypadku oddawania
8
nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie do lat 3, zarząd stosuje tryb rokowań, jak
przy sprzedaży nieruchomości . Zarząd ustala minimalną stawkę czynszu.
§ 23. 1. W przypadku oddawania nieruchomości zabudowanych, wymagających
nakładów na remont kapitalny lub adaptację, czas trwania umów będzie ustalany
z uwzględnieniem okresu amortyzacji nakładów.
2. Oddając nieruchomość w najem dzierżawę lub użyczenie zarząd określa czas
trwania umów biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z realizacji zadań powiatu.
§ 24. Zarząd zamieszcza w zawieranych umowach klauzulę o rozwiązaniu umowy bez
wypowiedzenia, w przypadku gdy:
1)
nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem określonym
w umowie,
2)
powstaje opóźnienie w zapłacie należności wynikających z umowy za więcej
niż dwa pełne okresy płatności,
3)
nieruchomość lub jej część została oddana do korzystania osobom trzecim, bez
zgody zarządu,
4)
nie są wykonywane lub są nienależycie wykonywane inne warunki umowy.
§ 25.Nieruchomości mogą być przez zarząd oddawane powiatowym jednostkom
organizacyjnym w dzierżawę, najem lub użyczenie na cele związane z ich działalnością, jeżeli
nie jest celowe lub możliwe oddanie ich w trwały zarząd , użytkowanie lub użytkowanie
wieczyste.
Rozdział II
Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie przez powiatowe jednostki
organizacyjne
§ 26. 1. Powiatowe jednostki organizacyjne władające nieruchomościami powiatu
mogą oddać nieruchomość w posiadanie zależne powiadamiając o tym Zarząd przed
zawarciem umowy.
2. Powiatowa jednostka organizacyjna występując do zarządu w sprawach, o których
mowa w ust. 1 jest zobowiązana określić:
1)
przedmiot dzierżawy lub najmu,
2)
przeznaczenie przedmiotu dzierżawy lub najmu,
3)
dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości,
4)
rachunek ekonomiczny zawierający:
a)
koszty ponoszone przez jednostkę,
b)
stawkę zaproponowanego czynszu,
c)
przewidywany efekt ekonomiczny,
5)
podstawowe dane o dzierżawcy lub najemcy,
6)
projekt umowy.
3. Oddanie nieruchomości w posiadanie zależne przez powiatową jednostkę
organizacyjną może nastąpić, jeżeli zarząd nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 30 dni od daty
otrzymania powiadomienia.
9
4. Powiatowe jednostki organizacyjne oddając nieruchomość w posiadanie zależne
stosują odpowiednio przepisy niniejszej ustawy.
§ 27. Lokale lub grunty mogą być oddawane przez powiatowe jednostki organizacyjne
w posiadanie zależne.
Dział V
Obciążanie nieruchomości
§ 2. Obciążanie nieruchomości powiatu może nastąpić przez:
a)
oddanie nieruchomości w odpłatne i nieodpłatne użytkowanie,
b)
ustanowienie służebności,
c)
ustanowienie hipoteki.
§ 28. 1. Nieruchomości mogą być przez zarząd oddawane w odpłatne użytkowanie
powiatowym osobom prawnym z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Samodzielnym publicznym zakładom
nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
opieki
zdrowotnej
zarząd
oddaje
3. Powiatowa osoba prawna ponosi opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości na
zasadach dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu.
§ 30. Powiatowa jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w użytkowaniu
ma prawo do zabudowy, nadbudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu budowlanego, za
zgodą i na warunkach określonych przez zarząd .
§ 31. Zarząd pozbawia powiatową osobę prawną prawa użytkowania nieruchomości,
w przypadku gdy:
1)
wykonuje swoje prawo niezgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki,
2)
nie ponosi ciężarów, które obciążają nieruchomość,
3)
nie dokonuje napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem
z nieruchomości,
4)
nie zawiadomi zarządu o dochodzeniu przez osobę trzecią przeciwko
użytkownikowi roszczeń dotyczących prawa własności nieruchomości.
5)
narusza przepisy § 26.
2. W akcie notarialnym ustanawiającym prawo użytkowania zarząd zawiera klauzulę o
możliwości pozbawienia prawa użytkowania nieruchomości przed upływem okresu czasu na
jaki zostało ustanowione.
§ 32. Na nieruchomości stanowiącej własność powiatu, zarząd może ustanowić
służebność gruntową oraz występować o ustanowienie takiej służebności na nieruchomości
nie będącej jego własnością.
§ 33. 1. Służebność gruntowa na nieruchomości powiatu może być ustanowiona:
1)
nieodpłatnie, gdy ustanawia się służebności wzajemne,
2)
odpłatnie, w pozostałych przypadkach.
1
0
2. Zarząd występuje do sądu o wykreślenie z księgi wieczystej służebności gruntowej
ustanowionej na nieruchomości powiatu wygasłej wskutek jej niewykonywania przez lat 10.
§ 34. W celu zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich w stosunku do powiatu lub
powiatowej jednostki organizacyjnej zarząd może obciążyć nieruchomość hipoteką, bez
zgody rady, jeżeli wierzytelność wraz z należnościami ubocznymi nie przekracza 50%
wartości nieruchomości.
Dział VI
Rozdział I
Zasady gospodarowania mieniem Powiatu w zakresie najmu lokali mieszkalnych
§ 35.1.Najem lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach określonych odrębną
uchwałą rady.
Rozdział II
Zasady gospodarowania mieniem Powiatu w zakresie najmu lokali użytkowych
§ 36.Umowy najmu, dzierżawy , na wolne lokale użytkowe zawiera się z najemcami,
dzierżawcami wyłonionymi w drodze przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.
§ 37.1. Zarząd ustala stawkę wywoławczą czynszu .
2.W przypadku nie ustalenia najemcy ,dzierżawcy w pierwszym przetargu , dla celów
drugiego przetargu, obniża się stawkę wywoławczą nie więcej niż o 50%.
3.Nieustalenie najemcy ,dzierżawcy w drodze kolejnych dwóch przetargów daje
prawo zarządowi do wynajęcia, wydzierżawienia lokalu użytkowego według stawki ustalonej
w drodze negocjacji.
4.Ustala się zasadę trwałości stawki czynszu lokali wynajętych, wydzierżawionych,
zgodnie z niniejszym paragrafem na okres półroczny. Stawkę czynszu, o którym mowa
w niniejszym paragrafie, podwyższa się o średniomiesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok
poprzedni.
§ 38.Lokal użytkowy w przypadku przejścia najemcy na emeryturę, rentę lub jego
zgonu, jest przeznaczony bez przetargu współmałżonkowi i zstępnym najemcy, jeśli
prowadzili wspólnie działalność w tym lokalu przez okres co najmniej jednego roku,
poprzedzającego datę zaistnienia okoliczności uzasadniającej złożenie wniosku o przyznanie
lokalu bez przetargu.
§ 39.1.Najemca lokalu może podnajmować , poddzierżawiać, całość lub część lokalu
za zgody zarządu .
2.Najemca może dokonać zmiany branży lokalu użytkowego jedynie za zgodą
zarządu .
3.Zmiana branży lub podnajęcie , poddzierżawienie, lokalu użytkowego nie może
spowodować obniżenia należności czynszowych.
§ 40.Najemca, dzierżawca nie może wnosić prawa najmu, dzierżawy, do spółek
cywilnych oraz spółek prawa handlowego.
1
1
§ 41.Umowy najmu, dzierżawy, lokalu użytkowego zawiera się na czas określony,
bądź na czas nieokreślony.
§ 42. Zmiana stawek czynszu za lokal użytkowy , wymaga wypowiedzenia.
Nowe stawki czynszu najmu, dzierżawy, obowiązywać będą po upływie okresu
wypowiedzenia.
§ 43.1.Oddając lokal użytkowy w dzierżawę, najem lub użyczenie zarząd:
1)
zapewni ich wycenę przez rzeczoznawcę majątkowego,
2)
poda do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie,
3)
przeprowadzi postępowanie przetargowe określone w ustawie,
4)
przeprowadzi postępowanie określone w ustawie, w przypadku oddania lokalu
w trybie bezprzetargowym (rokowania).
3. Oddając lokal w dzierżawę, najem lub użyczenie, zarząd może odstąpić od
przetargu, po jego ogłoszeniu, jeżeli nieruchomość może być przekazana osobom fizycznym
lub prawnym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą,
oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą lub sportowo - turystyczną, na
cele nie związane z działalnością gospodarczą.
§ 44. 1. Zarząd może ustanowić odrębną własność lokali użytkowych na zasadach
określonych w ustawie o własności lokali.
2. Lokale, o których mowa w ust. 1 mogą być sprzedawane na zasadach określonych
w uchwale.
Dział VII
Współwłasność
§ 45. Zasady nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania, wynajmowania
i użyczania nieruchomości odnoszą się do nieruchomości, w których powiat jest
współwłaścicielem.
§ 46. W każdym przypadku gdy jest to uzasadnione oraz prawnie dopuszczalne,
zarząd powinien podjąć czynności w celu zniesienia współwłasności.
W takim przypadku wzajemne rozliczenia stron będą określone na podstawie szacunków
wartości nieruchomości wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego .
§ 47. 1. W nieruchomościach, w których powiat jest współwłaścicielem powinien być
sprawowany zarząd, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Do zarządu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi odrębny przedmiot
własności, stosuje się przepisy ustawy o własności lokali.
Dział VIII
Postanowienia końcowe
§ 48.W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwała stosuje się przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomościami, przepisy Kodeksu cywilnego.
1
2
§ 49.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 50.Tracą moc :
1)
Uchwała Rady Powiatu Rawskiego nr XXVIII/168/2001 z dnia 19 czerwca
2001 r. w sprawie zbycia i określenia zasad sprzedaży samodzielnych lokali
mieszkalnych z zasobu Powiatu Rawskiego,
2)
Uchwała Rady Powiatu Rawskiego nr XXXIX/241/2002 z dnia 17 maja 2002
r. w sprawie zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Rawskiego, zmieniona Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/141/2004 z
dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/241/2002 z dnia 17
maja 2002 r. w sprawie zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Rawskiego, zmieniona Uchwałą nr XXIX/190/2005 z dnia 4
marca 2005 r.
3) Uchwała Rady Powiatu nr XXIII/121/2000 z dnia 8 grudnia 2000 r, w sprawie
ustalenia zasad zbywania , wynajmowania lub wydzierżawiania majątku trwałego przez
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, zmieniona
Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/235/2002 z dnia 17 maja 2002 r. oraz Uchwałą Rady
Powiatu Nr XIV/91/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. - w zakresie uregulowanym niniejszą
uchwałą.
§ 51. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Download