Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w

advertisement
Instytut Nauk o Zdrowiu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
organizuje kursy specjalistyczne
Rok 2015
Rodzaj szkolenia
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy posiada:
 aktualną wiedzę z zakresu szczepień
ochronnych;
 znajomość regulacji prawnych i norm
etycznych odnoszących się do udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakresie
szczepień ochronnych
W zakresie umiejętności potrafi:
 wykonać zgodnie z obowiązującymi
zasadami szczepienia ochronne u
pacjentów w różnym wieku;
 rozpoznawać i klasyfikować niepożądane
odczyny poszczepienne (NOP) oraz
podejmować stosowne działania w
przypadku ich wystąpienia;
 korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie
szczepień ochronnych
W zakresie kompetencji społecznych:
 szanuje godność i autonomię pacjenta bez
względu na jego wiek, płeć,
niepełnosprawność, orientację seksualną
oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 współpracuje z pacjentem, jego rodziną i
członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 ponosi odpowiedzialność za wykonywanie
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w
zakresie szczepień ochronnych;
 krytycznie ocenia własne kompetencje w
zakresie szczepień ochronnych;
 stale aktualizuje wiedzę i umiejętności w
zakresie szczepień ochronnych.
Wykłady
Liczba godzin
Ćwiczenia
Staże
Razem
Termin realizacji
Koszt na
1 uczestnika
Zajęcia teoretyczne:
10,11,17
października 2015r.
35 godz.
-
45 godz.
80 godz.
Staże:
W dni powszednie po
ustaleniu z
kierownikiem kursu
500 zł*
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla
pielęgniarek i położnych
W zakresie wiedzy posiada:
 specjalistyczną wiedzę z zakresu
wykonywania resuscytacji krążeniowooddechowej;
znajomość regulacji prawnych i norm
etycznych odnoszących się do
podejmowania czynności ratunkowych w
stanach zagrożenia zdrowotnego, ze
szczególnym uwzględnieniem resuscytacji
krążeniowo-oddechowej
W zakresie umiejętności potrafi:
 korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie
resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla
zapewnienia wysokiego poziomu opieki;
 udzielać samodzielnie określonych
świadczeń specjalistycznych z zakresu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej
obejmujących planowanie, realizowanie,
interpretowanie i ocenianie
podejmowanych działań;
 dobierać środki i metody w świadczeniu
opieki w zakresie resuscytacji
krążeniowooddechowej;
 stosować zasady etyki ogólnej i zawodu
oraz prawa pacjenta w świadczeniu opieki
nad człowiekiem zdrowym lub chorym w
stanie zagrożenia zdrowotnego lub
wymagającym wykonania resuscytacji
krążeniowo-oddechowej;
 doradzać pacjentowi, jego rodzinie i
innym członkom zespołu opieki zdrowotnej
w zakresie profilaktyki, monitorowania
pacjenta w stanach zagrożeń zdrowotnych,
procedur realizowanych w zakresie
resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 prowadzić szkolenia w zakresie
resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 zapobiegać powikłaniom wynikającym z
udzielania czynności ratunkowych w
stanach zagrożenia zdrowotnego, ze
szczególnym uwzględnieniem resuscytacji
Zajęcia teoretyczne:
14 listopada 2015r.
20 godz.
40 godz.
30 godz.
90 godz.
Ćwiczenia w
grupach:
I: 14, 22, 29 listopada
2015r.
II: 15, 28 listopada,
12 grudnia 2015r.
Staże:
W dni powszednie po
ustaleniu z
kierownikiem kursu
500 zł*
Leczenie ran dla pielęgniarek
krążeniowo-oddechowej
W zakresie kompetencji społecznych:
 szanuje godność i autonomię pacjenta bez
względu na jego wiek, płeć,
niepełnosprawność, orientację seksualną
oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 współpracuje z pacjentem, jego rodziną i
zespołem terapeutycznym, a szczególnie z
pracownikami systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego;
 ponosi odpowiedzialność za wykonywanie
resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 prowadzi edukację pacjenta, rodziny i
członków zespołu opieki zdrowotnej w
zakresie resuscytacji krążeniowooddechowej.
W zakresie wiedzy posiada:
 specjalistyczną wiedzę z zakresu leczenia
ran;
 znajomość regulacji prawnych i norm
etycznych odnoszących się do udzielania
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w
zakresie leczenia ran.
W zakresie umiejętności potrafi:
 świadczyć samodzielnie opiekę
specjalistyczną z zakresu profilaktyki i
leczenia ran;
 stosować zasady etyki ogólnej i zawodu w
świadczeniu opieki nad chorym z raną;
 nauczyć chorego i jego rodzinę
postępowania zapobiegającego
wystąpieniu rany, powikłań rany oraz opieki
nad chorym z raną;
 doradzać członkom zespołu opieki
zdrowotnej w zakresie profilaktyki i opieki
nad raną;
 prowadzić szkolenia w zakresie
profilaktyki i leczenia ran;
 korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie
leczenia ran dla zapewnienia wysokiego
Zajęcia teoretyczne:
24, 25 października,
7, 8 listopada 2015r.
56 godz.
24 godz.
120 godz.
200 godz.
Ćwiczenia w
grupach:
I: 14, 28 listopada
2015r.
II: 14, 29 listopada
2015r.
III: 8, 15 listopada
2015r.
Staże:
W dni powszednie po
ustaleniu z
kierownikiem kursu
700 zł*
Wykonywanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego dla pielęgniarek
i położnych
poziomu opieki.
W zakresie kompetencji społecznych:
 szanuje godność i autonomię pacjenta bez
względu na jego wiek, płeć,
niepełnosprawność, orientację seksualną
oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 współpracuje z pacjentem z raną lub
przetoką, jego rodziną i członkami zespołu
opieki zdrowotnej;
 ponosi odpowiedzialność za wykonywanie
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w
zakresie opieki nad chorym z raną i
przetoką;
 krytycznie ocenia własne kompetencje w
zakresie leczenia ran i przetok;
 stale aktualizuje wiedzę i umiejętności w
zakresie leczenia ran.
W zakresie wiedzy posiada:
 specjalistyczną wiedzę dotyczącą istoty i
techniki badania elektrokardiograficznego,
cech prawidłowego zapisu EKG oraz cech
elektrokardiograficznych podstawowych
zaburzeń rytmu serca, niedokrwienia i
martwicy mięśnia sercowego, zaburzeń
elektrolitowych oraz rytmu sztucznego
rozrusznika;
 wiedzę z zakresu istoty, wskazań i
przeciwwskazań do wykonania badań
diagnostycznych wykorzystujących zapis
elektrokardiograficzny (EKG wysiłkowe,
przezprzełykowe, metodą Holtera);
W zakresie umiejętności potrafi:
 przygotować pacjenta do badania EKG
standardowego;
 wykonać standardowe, spoczynkowe
badanie elektrokardiograficzne;
 interpretować prawidłowy zapis EKG;
 różnicować w zapisie EKG cechy
elektrokardiograficzne podstawowych
zaburzeń rytmu serca, niedokrwienia i
martwicy mięśnia sercowego, zaburzeń
29 godz.
9 godz.
70 godz.
108 godz.
Terminy zostaną
ustalone po zebraniu
grupy min. 20 osób.
500 zł*
elektrolitowych oraz rytmu sztucznego
rozrusznika;
 przygotować pacjenta do EKG
wysiłkowego i EKG przezprzełykowego oraz
do badania metodą Holtera;
W zakresie kompetencji społecznych:
 szanuje godność i autonomię pacjenta bez
względu na jego wiek, płeć,
niepełnosprawność, orientację seksualną
oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 ponosi odpowiedzialność za wykonywanie
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
 krytycznie ocenia własne kompetencje;
 systematycznie aktualizuje wiedzę i
umiejętności w zakresie wykonywania i
interpretacji zapisu EKG;  szanuje godność
i autonomię pacjenta;
 współpracuje z członkami zespołu
terapeutycznego.
* 1) Nauczyciele oraz opiekunowie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku – zgodnie z Procedurą
Podnoszenia Kwalifikacji przez pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu
2) Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku, nie pracujący w zawodzie – bez opłaty
3) Pielęgniarki i położne zatrudnione w oddziałach i poradniach, w których realizowane są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla studentów kierunku Pielęgniarstwo
Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku – 50% kosztów uczestnictwa
4) W przypadku większej liczby zainteresowanych będą organizowane kolejne edycje kursów (min. 20 osób w 1 edycji)
Download