Za**cznik nr 2 do SIWZ - WUM Zamówienia publiczne

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
po zmianie 01.12.2015r
Formularz wymaganych warunków technicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie sali angiograficznej hybrydowej oraz sali
do elektrofizjologii i ablacji Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, znak sprawy AEZ/S-146/2015, oferujemy nw. urządzenia
spełniające następujące wymagania:
I. WYPOSAŻENIE SALI KARDIOLOGICZNYCH ZABIEGÓW HYBRYDOWYCH
L.p.
PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE
Parametr Wymagany
Parametr oferowany/
parametr Oceniany
WYMAGANIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
Wyposażenie Sali Kardiologicznych Zabiegów Hybrydowych obejmujące:
- dwupłaszczyznowy system do badań angiograficznych z torem wizyjnym oraz systemem i
wyposażeniem do archiwizacji, obróbki i postprocesingu danych,
- stół pacjenta,
- stację badań hemodynamicznych,
- elementy ochrony radiologicznej personelu,
- automatyczny wstrzykiwacz do kontrastu,
- aparat do szybkiego wykonywania rozszerzonego badania gazometrycznego,
- lampę zabiegową,
- kolumnę chirurgiczną,
- kolumnę anestezjologiczną,
- defibrylator,
- aparat do znieczulenia.
Instalacja i konfiguracja angiografu oraz innych elementów wyposażenia sali hybrydowej
uwzględniająca system nawiewu laminarnego.
Instalacja wszystkich elementów wyposażenia w sali zabiegowej zapewniająca pełną
funkcjonalność oferowanej aparatury.
Całość oferowanego wyposażenia stanowią urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie
wcześniej niż 2015
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
DWUPŁASZCZYZNOWY SYSTEM DO BADAŃ ANGIOGRAFICZNYCH – sztuk 1
5.
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
6.
Możliwość wykonywania pełnego zakresu badań naczyniowych obejmujących:
- serce;
- naczynia obwodowe;
- naczynia klatki piersiowej;
- naczynia brzuszne;
- naczynia mózgowe.
7.
Możliwość integracji angiografu z echokardiografem w zakresie funkcji trójwymiarowego
obrazowania z głowicy przezprzełykowej, polegającej na:
- sterowaniu funkcjami echokardiografu z pulpitu angiografu;
- wspólnym wprowadzaniu danych pacjenta;
- synchronizacji ruchu ramienia C z obrazem z głowicy przezprzełykowej.
Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające redukcję
dawki promieniowania o minimum 50% w badaniach kardiologicznych i o minimum 70% w
badaniach subtrakcyjnych w stosunku do badań wykonywanych na systemach angiograficznych
oferenta produkowanych w roku 2012 co zostało potwierdzone w minimum 3 niezależnych
badaniach klinicznych, opublikowanych nie wcześniej niż w 2013 roku.
Parametry techniczne i funkcjonalne płaszczyzny podłogowej angiografu
8.
9.
10.
11.
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK - 20pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK - 10pkt
NIE - 0pkt
16.
Płaszczyzna podłogowa angiografu
Położenia statywu/pozycjonera umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta od strony jego głowy
(za głową i co najmniej z jednego boku głowy), podczas pracy z płaszczyzną 1
Zmotoryzowany obrót statywu/pozycjonera do pozycji z boku stołu pacjenta
Tryb angiografii rotacyjnej
Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający wykonanie niskokontrastowych rekonstrukcji
trójwymiarowych w fazie tętniczej podczas obrotu ramienia w jednym kierunku oraz w fazie
opóźnionej podczas powrotu ramienia do pozycji początkowej z możliwością regulacji opóźnienia
między fazami z pulpitu sterującego w sali badań.
Długość obszaru badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole,
minimum 150cm.
Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 222º.
17.
Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 95°.
TAK
18.
Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem
ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej
niż 15°/s.
Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu (z
wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową
pacjenta nie mniej niż 15°/s.
Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniej niż 40°/s.
TAK
Należy podać zakres w obu
kierunkach [°]
Należy podać zakres w obu
kierunkach [°]
Należy podać[°/s]
TAK
Należy podać[°/s]
TAK
Należy podać[°/s]
12.
13.
14.
15.
19.
20.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK
Należy podać[cm]
TAK
21.
22.
23.
Pamięć pozycji statywu nie mniej niż 56 pozycji.
Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej.
System zabezpieczenia przed kolizją przy współpracy z z oferowanym stołem pacjenta.
24.
Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego
detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D.
TAK
Należy podać
TAK/NIE
Programowy (softwaerowy) - 0pkt
Elektromechaniczny lub elektroniczny
(dotykowy) - 2pkt
Pojemnościowy (bezdotykowy) - 5pkt
TAK/NIE
25.
Automatyczne ustawianie statywu do pozycji odpowiadającej aktualnie wybranemu obrazowi
referencyjnemu.
Automatyczny, elektroniczny, bez ingerencji obsługi, obrót obrazu dla kompensacji obrotu obrazu
przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (bez mechanicznego obrotu
detektora).
Ręczne, bez używania silników, ustawianie statywu do pozycji z boku pacjenta, z wbudowanym
hamulcem uruchamianym ręcznie zamontowanym na uchwytach po obu stronach statywu.
Parametry techniczne i funkcjonalne płaszczyzny sufitowej angiografu
TAK
TAK/NIE
26.
27.
28.
TAK
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
29.
30.
Płaszczyzna sufitowa angiografu
Pozycjoner składający się z dwóch niezależnych ramion C, umożliwiających wzajemnie niezależne
wykonywanie ruchów rotacji i angulacji.
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
31.
Konstrukcja statywu mocowana podsufitowo uwzględniająca nawiew laminarny nad stołem
zabiegowym
Konstrukcja statywu umożliwiająca obrazowanie i wykonywanie badań w ustawieniu bocznym
statywu, co najmniej z jednej strony stołu pacjenta, z możliwością wykonywania badań w obrębie
jamy brzusznej i badań części peryferyjnych układu krążenia bez konieczności przesuwu pacjenta
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
Należy podać
34.
Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania (przesuwania) pacjenta na stole - minimum
120cm.
Zakres odległości SID minimum 95cm - 119cm
35.
Zakres projekcji LAO co najmniej 0°-90°.
TAK
36.
Zakres projekcji CRAN/CAUD co najmniej (+45°) - (-45°).
TAK
37.
Maksymalna szybkość ruchu LAO/RAO ramienia C przy zmianie angulacji, z uwzględnieniem
ewentualnych ograniczeń, wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta, nie mniej
niż 8°/s.
TAK
32.
33.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
Wartość największa - 5pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
Pozostałe - proporcjonalnie
Należy podać zakres w obu
kierunkach [°]
Należy podać zakres w obu
kierunkach [°]
Należy podać [°/s]
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Maksymalna szybkość ruchu CRAN/CAUD ramienia C przy zmianie angulacji, z uwzględnieniem
ewentualnych ograniczeń, wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta, nie mniej
niż 8°/s.
Maksymalna szybkość zmian położenia wzdłużnego statywu/pozycjonera na suficie, w obszarze
badania, nie mniej niż 6cm/s.
TAK
Należy podać[°/s]
TAK
Należy podać[cm/s]
Automatyczne ustawianie statywu/pozycjonera (angulacje statywu/pozycjonera, pozycje przysłon i
odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi
referencyjnemu 2D.
Silnikowy odjazd do pozycji parkingowej.
Ręczne, bez używania silników, ustawianie statywu w pozycji parkingowej, z wbudowanym
hamulcem uruchamianym ręcznie, zamontowanym na uchwytach po obu stronach statywu.
Silnikowe ustawienie statywu w pozycji do badań kończynowych
Maksymalna szybkość ruchów w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji obu
statywów/pozycjonerów jednocześnie, sprzężonych ze sobą, z uwzględnieniem ewentualnych
ograniczeń wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta minimum 8°/s.
Maksymalna szybkość ruchów w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji obu
statywów/pozycjonerów jednocześnie, sprzężonych ze sobą, z uwzględnieniem ewentualnych
ograniczeń wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta minimum 8°/s.
Wykonywanie angiografii jednopłaszczyznowej z użyciem tylko statywu/pozycjonera dodatkowego.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
Należy podać[°/s]
TAK
Należy podać[°/s]
TAK
TAK/NIE
47.
System zabezpieczenia przed kolizją przy współpracy z oferowanym stołem pacjenta oraz drugim
ramieniem.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
48.
49.
Lampa RTG zainstalowana po prawej stronie pacjenta (po stronie badającego).
Generator wysokiej częstotliwości dla płaszczyzny podłogowej i sufitowej angiografu.
TAK
Programowy (softwaerowy) - 0pkt
Elektromechaniczny lub elektroniczny
(dotykowy) - 2pkt
Pojemnościowy (bezdotykowy) - 5pkt
TAK/NIE
50.
51.
52.
Moc nie mniejsza niż 100kW.
Minimalny czas ekspozycji nie dłuższy niż 1ms.
Max obciążenie generatora mocą ciągłą (dla min 10 minut) nie mniej niż 2400W.
TAK
TAK
TAK
Należy podać[kW]
Należy podać[ms]
Należy podać[W]
53.
Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych.
TAK
54.
55.
56.
TAK
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
57.
Włącznik ekspozycji w sali badań w technologii kablowej.
Wyłącznik ekspozycji (do zdjęć) w sterowni.
Czas uzyskania obrazu fluoroskopii na monitorze obrazowym od momentu restartu systemu
komputerowego i generatora z zachowaniem możliwości zmiany geometrii ramienia C oraz
ustawień stołu - nie dłuższy niż 50sek.
Stół pacjenta.
Należy podać jak generator dobiera
wartości początkowe kV i mA
rozpoczynając rejestrację scen
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
58.
Mocowanie stołu na podłodze.
TAK
TAK/NIE
59.
Długość płyty stołu łącznie z wcięciem na głowę pacjenta minimum 280cm.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
60.
Pochłanialność płyty stołu w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności o ekwiwalencie
maksymalnie 1,5 mmAl.
Przesuw podłużny płyty pacjenta minimum 100cm.
Przesuw poprzeczny płyty pacjenta w zakresie minimum +15cm/-15cm.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Dopuszczalny cieżar pacjenta przy pełnym wysunięciu stołu minimum 200kg
Pochylenie płaszczyzny blatu stołu w osi długiej minimum +10°/-10°.
Pochylenie płaszczyzny blatu stołu w osi krótkiej minimum +10°/-10°.
Możliwość dodatkowego obciążenia stołu pacjenta przy akcji reanimacyjnej (przy pełnym
wysunięciu stołu bez stosowania dodatkowych podpór) ciężarem minimum 50kg.
67.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
70.
Możliwość prowadzenia czynności reanimacyjnych w dowolnym położeniu stołu pacjenta - brak
oznakowania piktogramem definiującym konieczność wykonywania resuscytacji z pacjentem
ułożonym nad stopą stołu.
Pulpit sterowniczy ruchów stołu ulokowanu w sali zabiegowej, mocowany do stołu
Minimalne wyposażenie płyty przeziernej w następujące akcesoria:
- pasy do mocowania pacjenta (1 komplet),
- 1 podkładka pod ramię do iniekcji przepuszczalna dla promieniowania;
- 2 podpórki pod ramiona wzdłuż stołu, przepuszczalne dla promieniowania;
- szyny na akcesoria w obrębie głowy pacjenta i w obszarze abdominalnym;
- 1 statyw na płyny infuzyjne;
- 1 podkładka pod ramię z regulowaną wysokością dla dojścia z tętnicy promieniowej;
- 1 podpórka pod stopy pacjenta;
- 2 podpórki pod ramiona pacjenta.
Lampa RTG i przysłony dla płaszczyzny podłogowej angiografu.
71.
72.
73.
74.
75.
Ilość ognisk lampy minimum 2.
Wymiar największego ogniska nie większy niż 1,0mm.
Wymiar kolejnego mniejszego ogniska nie większy niż 0,6mm.
Pojemność anody nie mniejsza niż 2400kHU.
Ułożyskowanie anody w łożysku "płynnym" - tj. z płynnego metalu.
76.
77.
Pojemność kołpaka nie mniej niż 4,9MHU.
Max obciążenie lampy mocą ciągłą (dla minimum 10 minut) nie mniej niż 2500W.
(W przypadku wartości większej niż dla generatora należy podać wartość obowiązującą dla
generatora.)
Szybkość obrotów anody.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK
68.
69.
78.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Wartość największa - 5pkt.
Wartość graniczna - 0pkt.
Wartości pośrednie - proporcjonalnie.
Wartość < 1mmAl - 5pkt.
Wartość ≥ 1mmAl - 0pkt.
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK - 10pkt
NIE - 0p Pkt
TAK/NIE
TAK/NIE
Należy podać
Należy podać[mm]
Należy podać[mm]
Należy podać[kHU]
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
Należy podać[MHU]
Należy podać[W]
Należy podać [obr./min]
79.
Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy minimum wartości napięcia 125kV i mocy 2000W w
odległości minimum 1m [mGy/godz].
TAK
Należy podać wartość
gwarantowaną [mGy/godz.]
80.
81.
Przysłona prostokątna.
Możliwość ustawienia przesłon półprzepuszczalnych, obrotowych i prostokątnych bez
promieniowania
Pozycja przesłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przesłon bez promieniowania
Automatyczna kompensacja obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
Filtry półprzepuszczalne dla aplikacji kardiologicznych
Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) ≥ 0,9mm Cu przy prześwietleniu i
ekspozycjach zdjęciowych/scenach.
Ilość poziomów dodatkowej filtracji promieniowania (filtry miedziowe) nie mniej niż 3.
TAK
TAK
TAK/NIE
Należy podać [mm Cu]
TAK
Należy podać
Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (np. filtr Cu) redukującej dawkę
prześwietlenia w zależności od rodzaju badania.
Włączanie i wyłączanie fluoroskopii pulsacyjnej siatką.
TAK
TAK/NIE
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
Należy podać
Należy podać[mm]
Należy podać[mm]
Należy podać[kHU]
Wartość największa – 10 pkt.
Wartość graniczna - 0pkt.
Wartości pośrednie - proporcjonalnie.
Należy podać[W]
90.
Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z
prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej.
Lampa RTG i przysłony dla płaszczyzny podsufitowej angiografu.
91.
92.
93.
94.
95.
Ilość ognisk lampy minimum 2.
Wymiar największego ogniska nie większy niż 1,0mm.
Wymiar kolejnego mniejszego ogniska nie większy niż 0,6mm.
Pojemność anody nie mniejsza niż 2400kHU.
Pojemność kołpaka nie mniej niż 2,9 MHU.
96.
Max obciążenie lampy mocą ciągłą (dla minimum 10 minut) nie mniej niż 2500W.
TAK
97.
98.
Szybkość obrotów anody.
Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy minimum wartości napięcia 125kV i mocy 2000W w
odległości minimum 1m [mGy/godz].
TAK
TAK
Należy podać [obr./min]
Należy podać wartość
gwarantowaną [mGy/godz.]
99.
100.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
101.
Przysłona prostokątna.
Możliwość ustawienia przesłon półprzepuszczalnych, obrotowych i prostokątnych bez
promieniowania
Pozycja przesłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przesłon bez promieniowania
TAK
TAK/NIE
102.
103.
Automatyczna kompensacja obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu
Filtry półprzepuszczalne dla aplikacji kardiologicznych
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
104.
105.
106.
107.
Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) ≥ 0,9mm Cu przy prześwietleniu i
ekspozycjach zdjęciowych/scenach.
Ilość poziomów dodatkowej filtracji promieniowania (filtry miedziowe) nie mniej niż 3.
Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (np. filtr Cu) redukującej dawkę
prześwietlenia w zależności od rodzaju badania.
Włączanie i wyłączanie fluoroskopii pulsacyjnej siatką.
TAK
Należy podać [mm Cu]
TAK
TAK
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
Należy podać[cm]
Wartość najmniejsza - 5pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
Pozostałe - proporcjonalnie
Wartość największa - 5pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
Pozostałe - proporcjonalnie
Wartość największa - 5pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
Pozostałe - proporcjonalnie
Należy podać[%]
108.
Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z
prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej.
109.
Detektor dla płaszczyzny podłogowej angiografu
110.
111.
Detektor cyfrowy o wymiarach minimum 30x40cm
Wielkość pixela w detektorze ≤194µm.
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
112.
Ilość powiększeń pola widzenia (FOV - field of vision) nie mniej niż 5.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
113.
Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 2,5LP/mm
TAK/NIE
(parametr oceniany)
114.
DQE (detecive quantum efficiency) płaskiego detektora cyfrowego nie mniejsza niż 70%.
TAK
115.
Detektor dla płaszczyzny podsufitowej angiografu
116.
117.
Detektor cyfrowy o przekątnej minimum 25cm.
Wielkość pixela w detektorze ≤194µm.
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
118.
119.
Ilość pól widzenia (FOV - field of vision) nie mniej niż 3.
Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 2,5LP/mm
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
120.
121.
DQE (detecive quantum efficiency) płaskiego detektora cyfrowego nie mniejsza niż 70%.
Monitory i tor wizyjny angiografu
TAK
Należy podać[cm]
Wartość najmniejsza - 5pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
Pozostałe - proporcjonalnie
Należy podać
Wartość największa - 5pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
Pozostałe - proporcjonalnie
Należy podać[%]
122.
Zawieszenie sufitowe monitorów obrazowych w sali zabiegowej dla minimum 4 monitorów (1 dla
postprocessingu, 1 do obrazu rzeczywistego, 1 do obrazu referencyjnego, 1 do pomiarów
hemodynamicznych) po przeciwnej stronie do tej, na której znajduje się monitor min. 56”.
TAK
TAK/NIE
123.
Minimum 4 monitory obrazowe typu „flat” (TFT/LCD) w sali zabiegowej (2 monitory obrazowe - 1
dla obrazu w czasie rzeczywistym i 1 dla obrazu referencyjnego oraz 1 dla postprocessingu i 1 do
pomiarów hemodynamicznych) na zawieszeniu po przeciwnej stronie do tej, na której znajduje się
monitor min. 56”. Możliwość wyświetlania na monitorze obrazowym sygnału hemodynamicznego
zarówno analogowego jak i cyfrowego.
TAK
Należy podać
124.
125.
Przekątna monitorów obrazowych sali zabiegowej minimum 18".
Osiągalna luminacja monitorów obrazowych sali zabiegowej ≥ 450Cd/m2
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać[Cd/m2]
Parametr dotyczy monitorów min. 18”, czarno białych dla prezentacji obrazu angiograficznego w czasie
rzeczywistym i obrazu angiograficznego referencyjnego, zawieszonych po przeciwnej stronie w stosunku do
monitora głównego o przekątnej min. 56”.
126.
Monitor min. 56" w sali zabiegowej z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego
pozycjonowania monitora dookoła stołu, ręcznie lub za pomocą sterownika.
TAK
Należy podać
127.
128.
129.
Możliwość podziału monitora min. 56’’ na minimum 8 niezależnych pól.
Sektorowy system zasilania monitora min. 56" – co najmniej 2 sektory.
Predefiniowanie podziału monitora min. 56’’ – minimum 10 opcji.
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
Należy podać
Należy podać
130.
Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze min. 56" w formie
elektronicznej (print screan).
Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego
zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów.
131.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
132.
Minimum 4 monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) w sterowni (2 dla obrazu w czasie
rzeczywistym i 2 dla obrazu referencyjnego) o przekątnej minimum 18".
TAK
TAK/NIE
133.
Przekątna monitorów obrazowych sterowni minimum 18".
TAK
Należy podać
134.
Osiągalna luminacja monitorów obrazowych sterowni ≥ 600Cd/m2
TAK
Należy podać [Cd/m2]
135.
Archiwizacja danych. System cyfrowy. System obróbki obrazu (postprocessingu).
136.
137.
138.
Matryca akwizycyjna dla płaszczyzny podłogowej nie mniejsza niż 1500x1500.
Matryca akwizycyjna dla płaszczyzny podsufitowej nie mniejsza niż 1024x1024.
Matryca prezentacyjna dla obu płaszczyzn nie mniejsza niż 1024x1024.
TAK
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
139.
140.
Zapis obrazów na twardym dysku w matrycy nie mniejszej niż 1024x1024
Głębokość przetwarzania i archiwizacji na dysku twardym w systemie cyfrowym nie mniejsza niż 12
bitów.
Akwizycja obrazów (przy akwizycji rotacyjnej dla obrazowania rotacyjnego tkanek miękkich) z
maksymalną szybkością minimum 30 obrazów/s.
Akwizycja obrazów (przy akwizycji rotacyjnej dla obrazowania trójwymiarowego tkanek miękkich) z
maksymalną szybkością minimum 30 obrazów/s.
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać [bit]
TAK
Należy podać [obraz/s]
TAK
Należy podać
141.
142.
143.
Pamięć obrazów na dysku twardym nie miej niż 50.000 obrazów w matrycy 1024x1024x12bit lub
1024x1024x 14 bit bez kompresji stratnej.
TAK
Należy podać
144.
145.
146.
147.
Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min 7,5-30,0 pulsów/s.
Filtracja danych obrazowych przez system cyfrowy w trybie on-line
Długość nagrywanych obrazów ruchomych z fluoroskopii minimum 10s
Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA w zakresie nie mniejszym niż
od 1 do 6 obrazów/sekundę.
Obrazowanie serca z redukcją szumów rozdzielczości przestrzennej czasowej oraz filtrem
wyostrzania krawędzi przy obrazowaniu kardiologicznym; szybkość akwizycji ramek do 15
obrazów/s i 30 obrazów/s przy matrycy 1024x1024
Oprogramowanie realizowane przez stację zintegrowana angiografu lub stację postprocesingową
niezintegrowaną umożliwiające:
1. Wsparcie procedur przezskórnej implantacji zastawki aortalnej,
2. Wsparcie planowania zabiegów;
3. Prezentację na żywo obrazów pomocniczych podczas zabiegów,
4. Wykorzystanie danych z badań angiografii rotacyjnej, wykonywanej oferowanym angiografem i
nakładanie ich na wyświetlany na żywo obraz skopowy w czasie procedury trójwymiarowego
obrazowania w czasie rzeczywistym.
5. Automatyczne wyznaczanie płaszczyzny zastawki aortalnej celem:
- automatycznej segmentacji struktur anatomicznych;
- określania punktów orientacyjnych i płaszczyzn poza zasięgiem kardiologicznych zestawów
danych z badan tomograficznych.
Oprogramowanie do skanu rotacyjnego, zapewniające trójwymiarowe obrazowanie tętnic
wieńcowych w czasie rzeczywistym. Skan wielopłaszczyznowy naczyń wieńcowych z jednego
wstrzyknięcia kontrastu to ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO CRAN/CAUD -RAO/LAO. Procedura akwizycji jest sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego
przełącznika ekspozycji.
TAK
TAK
TAK
TAK
Należy podać [puls/s]
TAK/NIE
Należy podać [s]
Należy podać [obraz/s]
TAK
Należy podać [obraz/s]
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
Funkcja "zamrożenia" ostatniego obrazu (LIH - Last image hold)
DSA online i offline
Angiografia rotacyjna w trybie DR w trybie z DSA
Automatyczny pixelshift
Funkcja Roadmap
Powiększenie w postprocessing’u
Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA
TAK/NIE
(parametr oceniany)
Możliwość wykorzystania danych z
badań tomograficznych w trybie
trójwymiarowym i nakładanie ich na
wyświetlany na żywo obraz skopowy
podczas procedury trójwymiarowego
obrazowania w czasie rzeczywistym 5pkt.
Brak powyższej opcji - 0pkt.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK - 5pkt;
NIE - 0pkt
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
158.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
A - 5pkt;
B - 2pkt;
C - 0pkt
TAK
TAK/NIE
Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań
Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą zwężeń
naczyń w obrazach dwuwymiarowych)
Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni
Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą zwężeń
naczyń w obrazach dwuwymiarowych)
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
164.
Archiwizacja obrazów na nośnikach CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera
umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych
TAK
TAK/NIE
165.
Odtwarzanie badań nagranych w standardzie DICOM na nośnikach CD-R (wcześniej lub na innych
aparatach) przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą)
wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni.
TAK
TAK/NIE
166.
Odtwarzanie badań nagranych w standardzie DICOM na nośnikach CD-R (wcześniej lub na innych
aparatach) przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą)
wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali zabiegowej.
Programowanie: Dicom 3.0 - Dicom Send, Query/Retriev, Worklist, Dicom MPPS, Print.
Stacja robocza do obróbki obrazu (postprocessingu).
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
Monitor stacji postprocessingowej (minimum 18”, TFT, kolorowy) w pomieszczeniu badań
zabudowany w zawieszeniu sufitowym monitorów obrazowych angiografu.
Monitor stacji postprocessingowej (minimum 19”, TFT, kolorowy) w sterowni.
Monitor stacji postprocessingowej (minimum 19”, TFT, kolorowy) w pokoju opisowym.
Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów angiograficznych w tym z DSA łącznie z funkcją
pixelshift dla obrazów z DSA.
Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki
obrazowej w standardzie DICOM 3.0.
Dicom 3.0 - Dicom Send, Query/Retrieve, Print.
Nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera
umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
159.
160.
161.
162.
163.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Tryby wykonywania angiografii peryferyjnej:
A. Płynny, zmotoryzowany i bezdrganiowy przesuw stołu z regulowaną szybkością przesuwu z
możliwością ingerencji operatora śledzącego przepływ kontrastu,
B. Skokowy i zmotoryzowany przesuw statywu z możliwością ingerencji operatora śledzącego
przepływ kontrastu,
C. Inny.
Analiza zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych z możliwością:
- Automatycznego rozpoznawania kształtów zwężenia,
- Określanie stopnia zwężenia,
- Automatyczna i manualna kalibracja,
- Pomiary odległości.
176.
177.
Możliwość eksportowania danych (obrazów statycznych i dynamicznych) w różnych formatach.
Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej obrazów trójwymiarowych z danych
uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
178.
Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej obrazów trójwymiarowych z danych
uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej.
TAK
TAK/NIE
179.
Możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazów z obu faz skanu rotacyjnego dwufazowego jako
obrazy aksjalne, sagitalne i coronalne w tej samej warstwie oraz nałożenia ich na siebie na wyżej
wymienionych widokach oraz zróżnicowania poszczególnych faz poprzez ich prezentację w różnych
kolorach lub w różnym stopniu przejrzystości.
180.
181.
182.
183.
Projekcja maksymalnej intensywności (maximum intensity projection - MIP).
Multiplane routing (MPR)
Volume rendering technique (VRT)
Prezentacja obiektów w trójwymiarowej rekonstrukcji z cieniowaniem (surface shaded display SSD) i możliwością zmiany położenia źródła oświetlenia.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
184.
Prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie
uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym” środkiem (transparency view).
TAK
TAK/NIE
185.
Możliwość różnicowania na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o zbliżonej
gęstości lub prezentacji nisko kontrastowego obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej wraz z
wysokokontrastowym obiektem w rekonstrukcji trójwymiarowej na jednym obrazie (Dual Volume
Display; Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
Pomiary objętości na obrazie w rekonstrukcji trójwymiarowej
Analiza zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych z możliwością:
- Automatycznego rozpoznawania kształtów zwężenia,
- Określanie stopnia zwężenia,
- Automatyczna i manualna kalibracja,
- Pomiary odległości.
TAK
Należy podać nazwę oferowanej opcji
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
188.
Ilościowa analiza zwężeń naczyń w obrazach w rekonstrukcji trójwymiarowej, obejmująca
automatyczne rozpoznawanie kształtów i określanie stopnia zwężenia.
TAK
TAK/NIE
189.
Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem
nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu
stołu, powiększenia i odległości SID)
Pulpit do obsługi stacji rekonstrukcji trójwymiarowej w sterowni
Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji trójwymiarowej przy stole pacjenta (zintegrowany w pulpicie
obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny)
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego
trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu.
TAK
TAK/NIE
186.
187.
190.
191.
192.
TAK / NIE
(parametr oceniany)
TAK – 5pkt
NIE – 0 pkt
193.
194.
Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi
trójwymiarowemu.
Jednoczesne wyświetlanie obrazu rzeczywistego i obrazu roadmap 2D na dwóch oddzielnych
monitorach. Specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie przy roadmapingu 3D
zaimportowanych obrazów 3D w formacie DICOM 3 z innych modalności (np.. TK, MR) i ich
wspólną rejestrację z obrazem fluoroskopowym w czasie rzeczywistym.
195.
STACJA BADAŃ HEMODYNAMICZNYCH – sztuk 1
196.
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Baza danych umożliwiająca archiwizację:
- danych demograficznych pacjentów;
- przebiegi zarejestrowanych krzywych EKG;
- przebiegi zarejestrowanych krzywych ciśnień;
- wartości innych mierzonych parametrów oraz wyliczonych wskaźników.
Konsola komputerowa z kolorowym monitorem LCD o przekątnej minimum 18”.
Pomiar i jednoczesna prezentacja minimum 12 kanałów EKG.
3 komplety kabli niewidocznych w promieniowaniu RTG.
Pomiar i prezentacja częstości akcji serca w zakresach odpowiednich dla noworodków, niemowląt,
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pomiar i prezentacja rzutu serca metodą termodilucji.
Pomiar i prezentacja saturacji krwi.
Pomiar i jednoczesna prezentacja minimum 2 ciśnień inwazyjnych z uwazględnieniem ciśnienia
skurczowego, rozkurczowego i ciśnienia średniego dla noworodków, niemowląt, dzieci, młodzieży i
dorosłych.
Oprogramowanie do obliczania następujących parametrów hemodynamicznych dla serca "lewego"
i "prawego" w zakresach odpowiednich dla noworodków, niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych:
- gradienty ciśnień;
- powierzchnia otwarcia zastawek;
- wielkości przecieków pomiędzy jamami serca;
- wielkości przepływów krążenia systemowego i płucnego;
- wielkości całkowitego i naczyniowego oporu dla krążenia systemowego i płucnego.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
TAK - 5pkt;
NIE - 0pkt
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
206.
Prezentacja poniższych parametrów na monitorze min. 56” zawieszonym sufitowo oraz na jednym
z monitorów zawieszonym po przeciwnej stronie stołu w sali badań:
- danych demograficznych pacjentów;
- przebiegi zarejestrowanych krzywych EKG;
- przebiegi zarejestrowanych krzywych ciśnień;
- wartości innych mierzonych parametrów oraz wyliczonych wskaźników.
TAK
TAK/NIE
207.
Archiwizacja mierzonych parametrów zarejestrowanych krzywych na nośnikach CD i/lub DVD i/lub
MOD.
UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w
pamięci zmierzonych krzywych i wyliczonych parametrów hemodynamicznych. UPS
zabezpieczający całą część komputerową aparatu przed utratą danych w przypadku zaniku
napięcia.
Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanej stacji
badań hemodynamicznych i pochodzić od jednego producenta (tożsamego z producentem
angiografu).
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
208.
209.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK - 5pkt;
NIE - 0pkt
210.
ELEMENTY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
211.
Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy
ołowiowej mocowanego z boku do stołu pacjenta.
Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na
suficie.
Interkom do komunikacji pomiędzy sterownią i salą zabiegową.
Fartuch ochronny, dwuczęściowy (kamizelka + spódnica) wykonany z tworzywa bezołowiowego o
ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości fartucha - 4 sztuki.
Fartuch ochronny, jednoczęściowy wykonany z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie
minimum 0,5mm Pb w całości fartucha - 4 sztuki.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
218.
Osłona na tarczycę wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w
całości fartucha - 8 sztuk.
Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochroną czołową o równoważniku minimum
0,75mm Pb z możliwością korekcji wady wzroku - 4 sztuki.
Indywidualny miernik dawki pochłoniętej personelu- min. 6 sztuk
TAK
TAK/NIE
219.
DEFIBRYLATOR – sztuk 1
220.
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Tryb defibrylacji ręcznej.
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
212.
213.
214.
215.
216.
217.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
227.
228.
229.
230.
231.
232.
Tryb kardiowersji.
Fala defibrylująca dwufazowa z kompensacją impedancji ciała pacjenta.
Energia defibrylacji w trybie ręcznym w zakresie 1J-200J.
Ilość poziomów nastaw energii w trybie manualnym: minimum 20.
Wzmocnienie sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 cm/mV oraz automatyczne z zapewnieniem
optymalnego dopasowania wielkości zapisu.
Defibrylacja i kardiowersja za pomocą elektrod naklejanych na klatkę piersiową pacjenta.
Defibrylacja i kardiowersja z użyciem łyżek.
Łyżki w dwóch rozmiarach: dla dorosłych i dla dzieci.
Aparat wyposażony w ekran o przekątnej minimum 5".
Monitorowanie EKG za pomocą kabla 3-odprowadzeniowego i 5-odprowadzeniowego.
Prezentacja częstości akcji serca w zakresie minimum 20-350 uderzeń/minutę.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Należy podać ["]
Należy podać
Należy podać
233.
234.
Funkcja stymulacji zewnętrznej.
Stymulacja zewnętrzna w trybie "na żądanie" i w trybie asynchronicznym
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
235.
236.
237.
Natężenie prądu do stymulacji zewnętrznej w zakresie 10mA-200mA
Częstość stymulacji w zakresie minimum 40-170 impulsów na minutę
Ilość wyładowań w zasilaniu akumulatorowym przy mocy wyładowania w zakresie 1J-200J i
temperaturze otoczenia 200C - minimum 80 wyładowań.
Czas ciągłego monitorowania EKG w zasilaniu akumulatorowym w temperaturze otoczenia 20 0C minimum 120 minut.
TAK
TAK
TAK
Należy podać [mA]
Należy podać
Należy podać
TAK
Należy podać [min]
239.
240.
Zasilanie sieciowo - akumulatorowe.
Czas ładowania defibrylatora do energii 200J maksymalnie - 5s
TAK
TAK
TAK/NIE
Należy podać [s]
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
Zintegrowana (wbudowana) ładowarka akumulatora w urządzeniu.
Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksymalnie 180 minut.
Funkcja codziennego autotestu bez konieczności włączenia aparatu przez akumulatora.
Wbudowany rejestrator termiczny
Szerokość taśmy rejestratora termicznego minimum 50mm
Układ monitorowania zabezpieczony przed impulsem defibrylatora.
Masa kompletnego aparatu (z łyżkami i kompletem zasilania) maksymalnie 8,0kg
Sprzęt dopuszczony do użytkowania w warunkach Sali operacyjnej przy ekspozycji na gazy
anestetyczne
Komunikacja z użytkownikiem, opisy na panelu sterowania oraz komunikaty w języku głosowym, w
języku polskim.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
Należy podać[min]
TAK/NIE
TAK/NIE
Należy podać[mm]
TAK/NIE
Należy podać[kg]
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
238.
249.
250.
KOLUMNA CHIRURGICZNA – sztuk 1
251.
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Należy podać
Należy podać
Należy podać
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
Kraj pochodzenia
Struktura kolumny obejmującą pionową kolumnę zasilającą zawieszoną na obrotowym wysięgniku
dwuramiennym z możliwością regulacji wysokości zawieszenia kolumny.
Głowica zasilająca pionowa o wysokości minimum 120cm zawieszona w swoim dolnym położeniu
na wysokości 50cm ± 5cm nad podłogą.
Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu
głowicy zasilającej: minimum 1600mm, Konsola kolumny obrotowa w zakresie minimum 330 0.
Kolumna wyposażona w elektryczny system podnoszenia drugiego ramienia. Zakres podnoszenia
konsoli w pionie 500mm (±20mm). Silnik wraz z mechanizmem napędzającym ruch ramienia
zintegrowany wewnątrz dolnego ramienia (drugiego) licząc od osi głównej.
Nie dopuszcza się, ze względu na konieczność łatwego czyszczenia, żadnych mechanizmów
unoszących zabudowanych na przegubie pomiędzy ramionami.
Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości - bez widocznych śrub lub nitów
mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
Pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia zainstalowane z przodu głowicy
zasilającej.
Konsola wyposażona w następujące punkty poboru oraz gniazda elektryczne usytuowane na jej
bocznych lub tylnych ścianach:
- punkty poboru gazów medycznych:
Ÿsprężone powietrze - 1 sztuka;
Ÿdwutlenek węgla - 1 sztuka;
Ÿpróżnia - 2 sztuki;
- antybakteryjne gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemiającym i automatycznym
zabezpieczeniem torów prądowych (stopień ochrony minimum IP 41) - 12 sztuk;
- antybakteryjne bolce ekwipotencjalne spełniające normę DIN 4208 i IEC 60364-7-710 - 12 sztuk;
- antybakteryjne gniazda sieci komputerowej typu RJ45 cat6 - 2 sztuki;
TAK
Należy podać
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
259.
260.
Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem AGA
Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone
kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
261.
Na tylnej ścianie głowicy zasilającej zainstalowane dwie poziome szyny medyczne o przekroju
25mm x 10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 do mocowania dodatkowego sprzętu
medycznego i zawieszenia drobnego wyposażenia o minimalnej nośności 20kg dla każdej z szyn.
TAK
TAK/NIE
262.
Blokada obrotu ramion.
Manipulator, umożliwiający sterowanie hamulcami, umieszczony między uchwytami na froncie
półki. Nie dopuszcza się by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną a sama
szyna medyczna była uchwytem do pozycjonowania kolumny.
Uchwyt do pozycjonowania wykonany z metalu a nie z tworzywa sztucznego.
Udźwig konsoli kolumny, rozumiany jako dopuszczalna masa aparatury i wyposażenia, które można
zawiesić na samej konsoli kolumny - minimum 140kg.
TAK
TAK/NIE
TAK
Należy podać
263.
264.
Wyposażenie kolumny:
- półka o wymiarach powierzchni roboczej 550±50mm x 450±50mm z wyoblanymi rogami i
nośności każdej z półek minimum 50kg - 2 sztuki;
- szuflada zainstalowana poniżej dolnej półki z uchwytem do otwierania szuflady umiejscowionym
poza zarysem szuflady lub w obrysie szuflady;
- każda z półek wyposażona w dwie szyny medyczne o przekroju 25mm x 10mm zainstalowane na
jej bokach;
- schowek na nadmiar kabli - 2 sztuki;
- drążek infuzyjny - 1 sztuka.
TAK
TAK/NIE
265.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
270.
Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub
nitów mocujących.
Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez
użytkownika.
Wewnętrzna wysokość szuflady minimum 10 cm
Drążek infuzyjny o długości 100cm ± 10cm z regulowaną wysokością wieszaka do kroplówek
zawierającym 4 zaczepy rozmieszczone co 900.
Uchwyt wysięgnika do mocowania drążka infuzyjnego zainstalowany do tubusu nad konsolą lub
obok konsoli
Wszystkie kolumny na sali (chirurgiczna i anestezjologiczna) tego samego producenta.
TAK
TAK/NIE
271.
KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – sztuk 1
272.
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Kolumna anestezjologiczna, umożliwiająca podnoszenie aparatu do znieczulania ogólnego.
Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm.
Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu
głowicy zasilającej: minimum 1600mm.
Podnoszenie aparatu anestezjologicznego realizowane za pomocą windy w zakresie minimum
400mm. Przycisk sterowniczy zainstalowany na ścianie konsoli. Silnik wraz z windą i mechanizmem
napędzającym zintegrowane wewnątrz konsoli.
Nie dopuszcza się, ze względu na konieczność łatwego czyszczenia, umiejscowienia żadnych
mechanizmów systemu podnoszenia na przegubie pomiędzy ramionami.
TAK
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
266.
267.
268.
269.
273.
274.
275.
276.
277.
Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości - bez widocznych śrub lub nitów
mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
TAK
TAK/NIE
278.
Uchwyt do aparatu do znieczulenia zainstalowany z przodu głowicy zasilającej. Uchwyt dla aparatu
do znieczulenia dostarcza producentowi kolumn dostawca aparatu anestezjologicznego.
TAK
TAK/NIE
279.
Kolumna wyposażona w następujące punkty poboru oraz gniazda usytuowane na jej tylnej lub
przedniej ścianie:
- punkt poboru gazów medycznych dla tlenu - 2 sztuki;
- punkt poboru gazów medycznych dla sprężonego powietrza - 2 sztuki;
- punkt poboru gazów medycznych dla podtlenku azotu - 1 sztuka;
- punkt poboru gazów medycznych dla próżni - 2 sztuki;
- punkt odciągu gazów poanestetycznych - 1 sztuka;
- antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemiającym i automatycznym
zabezpieczeniem torów prądowych (stopień ochrony minimum IP 41) - 8 sztuk;
- antybakteryjny bolec ekwipotencjalny spełniający normę DIN 42801 i IEC 60364-7-710 - 8 sztuk;
- antybakteryjne gniazdo sieci komputerowej RJ 45 cat 6 - 2 sztuki.
Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem AGA
TAK
TAK/NIE
TAK
Należy podać
281.
Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone
kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.
TAK
TAK/NIE
282.
283.
Odciąg gazów anestetycznych wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar.
Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do
zawieszania drobnego wyposażenia – po jednej szynie na lewej i na prawej ściance.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
284.
Blokada obrotu ramion zwalniana przyciskami na ściance głowicy zasilającej kolumny lub
zintegrowane z uchwytem kolumny
Przyciski do zmiany wysokości umieszczone na ściance głowicy zasilającej kolumny.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
288.
Możliwość podnoszenia aparatu do znieczulania ogólnego z podłogi na wysokość co najmniej
400mm nad podłogą.
Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatu do znieczulania ogólnego i wyposażenia które można
zawiesić na kolumnie) minimum 200kg
Wyposażenie kolumny:
- schowek na nadmiar kabli - 1 sztuka;
- drążek infuzyjny ze stali nierdzewnej o długości 1000±50mm z uchwytem do szyny medycznej i
możliwością płynnej regulacji wysokości położenia 4 zaczepów do płynów infuzyjnych
rozmieszczonych co 900- 1 sztuka;
TAK
TAK/NIE
289.
Wszystkie kolumny na sali (chirurgiczna i anestezjologiczna) tego samego producenta.
TAK
TAK/NIE
290.
LAMPA ZABIEGOWA – sztuk 1
291.
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Sufitowa lampa operacyjna składająca się z dwóch kopuł: lampy głównej i lampy pomocniczej
(satelity), zawieszonych razem na wspólnej osi.
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
280.
285.
286.
287.
292.
293.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
303.
304.
Konstrukcja lamp operacyjnych i ich parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 lub EN60601-2-41
„Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych”.
Kopuły lamp zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych.
Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy.
Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w
trzech prostopadłych osiach.
Kopuły lamp wyposażone w centralny uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami, które można
sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC.
W komplecie 5 rękojeści dla każdej kopuły.
Kopuły lamp wyposażone dodatkowo w zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na
obwodzie kopuły.
Panele sterowania lamp, umieszczone przy kopułach obu lamp, zawierające:
- włącznik lampy;
- regulator elektronicznej regulacji natężenia światła;
- wskaźnik poziomu natężenia światła.
Natężenie światła lampy głównej minimum 160000 lux.
Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy głównej w zakresie minimum 40%100%.
Średnica plamy świetlnej pola operacyjnego lampy głównej minimum 18cm-32cm.
Możliwość powiększania pola lampy głównej poprzez obrót uchwytu sterylnego.
TAK
TAK
TAK/NIE
305.
Źródło światła lampy głównej i satelity - diody LED emitujące białe światło.
TAK
TAK/NIE
306.
307.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
311.
Lampa zapewniająca białe światło – temperatura barwowa światła lamp Tc co najmniej 4300 K.
Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw – współczynnik oddawania barw lamp powyżej
94%.
Lampa główna zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie odległości lampy od pola
operacyjnego (pomiar wg PN-EN-60601-2-41) lub EN-60601-2-41)
Natężenie światła lampy pomocniczej minimum 140000 lux.
Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy pomocniczej w zakresie minimum 40%100%.
Średnica plamy świetlnej pola operacyjnego lampy pomocniczej minimum 18cm - 28 cm.
312.
Możliwość powiększania pola lampy pomocniczej poprzez obrót uchwytu sterylnego.
TAK
TAK/NIE
313.
Kopuły obu lamp o kształcie kulistym lub eliptycznym, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i
jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty.
Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów
mocujących, bez trudnych do czyszczenia otworów lub wąskich szczelin, wykonana z materiałów
odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
308.
309.
310.
314.
Należy podać
TAK
315.
Dodatkowy naścienny panel sterowania umożliwiający włączanie i wyłączanie oraz regulację
natężenia światła lamp (każdej kopuły niezależnie), wyposażony we wskaźnik ustawionego
poziomu natężenia światła.
Lampa wyposażona w kamerę o rozdzielczości HD, umieszczoną w lampie pomocniczej lub głównej.
Kamera TV instalowana centralnie w miejscu uchwytu sterylnego do manewrowania lampą bez
konieczności użycia dodatkowych narzędzi.
Monitor minimum 19” do podglądu sygnału z kamery na dodatkowym ramieniu.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
321.
Każda kamera wyposażona w dwa wymienne uchwyty sterylizowalne umożliwiające zmianę
położenia kamery/głowicy lampy przez operatora.
Moduł sterownika do kamery TV z możliwością podłączenia do sieci LAN wraz z licencjonowanym
oprogramowaniem dla minimum 4 użytkowników do zdalnej obsługi kamery przez sieć LAN i
Internet.
Transmisja obrazu video przez sieć LAN.
TAK
TAK/NIE
322.
WSTRZYKIWACZ AUTOMATYCZNY DO KONTRASTU – sztuk 1
323.
324.
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Urządzenie w pełni zintegrowane z angiografem za pomocą kabla interfejsu.
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
325.
326.
327.
Sterowanie urządzeniem przez ekran dotykowy.
Zakres prędkości wumuszanego przepływu minimum 0,1-40ml/s.
Zakres ciśnienia programowalnego minimum 100-1200PSI.
TAK
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać[ml/s]
Należy podać[ml/s]
328.
329.
330.
331.
332.
Maksymalny, całkowity, czas opóźnienia iniekcji od 0s do 99,9s.
Iniekcje programowe: pojedyncze i wielofazowe.
Liczba protokołów dla angiografii minimum 40.
Napełnianie wkładów ręczne i automatyczne.
Głowica wstrzykiwacza wyposażona we wkłady wymienne o pojemnościach 150ml przeznaczone
do napełniania dowolnie wybranym środkiem kontrastowym, dowolnego producenta.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Należy podać[s]
TAK/NIE
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
333.
APARAT DO SZYBKIEGO WYKONYWANIA ROZSZERZONEGO BADANIA GAZOMETRYCZNEGO – sztuk 1
334.
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Automatyczna analiza w systemie ciągłym, umożliwiająca ocenę następujących parametrów
krytycznych: pH, SAT O2, pO2, pCO2, ctHb, O2Hb, MetHb, COHb, HHb.
Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary.
Elektrody bezobsługowe.
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
316.
317.
318.
319.
320.
335.
336.
337.
338.
339.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
340.
Elektrody niezależne od pakietu kalibratorów.
Automatyczna kalibracja jednopunktowa i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów
kalibracyjnych w butlach.
Odczynniki zamknięte w bezobsługowym pakiecie. Czas wymiany pakietu poniżej 10s.
TAK
TAK/NIE
341.
342.
Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni.
Możliwość wyjęcia pakietu kalibratorów bez utraty ich ważności.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
343.
APARAT DO ZNIECZULEŃ – 1 sztuka
344.
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Aparat jezdny z możliwością podwieszenia do kolumny anestezjologicznej.
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
350.
Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria.
Minimum dwa koła blokowane przez hamulec centralny.
Zasilanie aparatu dostosowane do prądu 230 V, 50 Hz.
Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) na tylnej ścianie aparatu z
indywidualnymi automatycznymi bezpiecznikami.
Minimum jedno gniazdo dostosowane do stosowania parownika desfluranu.
TAK
TAK/NIE
351.
Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec.
TAK
TAK/NIE
352.
353.
354.
Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną lub skokową regulacją natężenia światła.
Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej.
Możliwość awaryjnego zasilanie gazowego z butli O2 z mocowaniem zapasowej butli tlenowej na
tylnej ścianie aparatu do znieczulenia w aparacie podwieszanym na kolumnie.
TAK
TAK
TAK
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
355.
Wbudowany reduktor do butli O2 w aparacie podwieszonym na kolumnie.
TAK
TAK/NIE
356.
Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza.
TAK
TAK/NIE
357.
Wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie wentylatora.
TAK
TAK/NIE
358.
Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi
przepływami – przepływ świeżych gazów poniżej 200 ml/min.
TAK
TAK/NIE
359.
Wbudowany awaryjny zapasowy mechaniczny przepływomierz tlenowy z przepływem tlenu
minimum do 10 l/min.
Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania z maseczką
tlenową i podczas znieczuleń przewodowych z przepływem minimum do 10 l/min.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
345.
346.
347.
348.
349.
360.
361.
System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na
poziomie minimum 25%. Mieszalnik sterowany elektronicznie. Mieszalnik świeżych gazów
zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów.
TAK
TAK/NIE
362.
Wbudowane urządzenie pozwalające na ekonomizację znieczulenia i zaoszczędzenie środków
wziewnych.
Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji noworodków, dzieci i młodzieży - o niskiej
podatności
Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o
całkowitej pojemności nie większej niż 3,0l.
Układ oddechowy kompaktowy wbudowany i niewystający poza rzut podstawy aparatu.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
Układ oddechowy przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i
półzamkniętym
Możliwość stosowania układów Jacksona - Reesa, Kühna, Baina bez rozłączania układu okrężnego
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
368.
369.
370.
Obejście tlenowe o dużej wydajności min. 35 l/min.
Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5l.
Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas
znieczulenia bez rozszczelnienia układu oraz stosowania narzędzi
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
371.
Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną.
TAK
TAK/NIE
372.
Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji mechanicznej dźwignią
dwustanową.
Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny.
Tryb wentylacji objętościowo zmienny.
SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i
ciśnieniowym.
Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości w zakresie minimum 0,2l/min 10l/min.
Tryb wentylacji PSV z wentylacją zapasową na wypadek bezdechu.
Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością.
Tryb CPAP+PSV.
Włączana i wyłączana przez użytkownika opcja pracy w krążeniu pozaustrojowym.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
381.
Na żądanie podanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony
czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna.
TAK
TAK/NIE
382.
Przyciski szybkiego dostępu na ekranie wentylatora do dokonania zmiany przepływów i stężeń
tlenu.
Zakres elektronicznego PEEP minimum 4cmH2O - 20cmH2O.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
363.
364.
365.
366.
367.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
383.
384.
385.
Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2:1 do 1:4.
Regulacja częstości oddechu minimum 4 - 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
386.
387.
Zakres objętości oddechowej minimum 20ml - 1400ml - wentylacja objętościowa.
Zakres objętości oddechowej minimum 5ml - 1400ml - wentylacja ciśnieniowa (regulacja
ciśnieniem)
Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum 5cmH2O - 60cmH2O.
Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5%- 60%.
Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami.
Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego.
Alarm braku zasilania w energię elektryczną.
Alarm braku zasilania w gazy.
Alarm Apnea.
Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych.
Pomiar objętości oddechowej TV.
Pomiar pojemności minutowej MV.
Pomiar częstotliwości oddechowej f.
Pomiar ciśnienia szczytowego.
Pomiar ciśnienia Plateau.
Pomiar ciśnienia średniego.
Pomiar ciśnienia PEEP.
Elektroniczny manometr pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie
wentylatora.
Pomiar częstości oddychania.
Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do
znieczulania.
Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku
azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania.
Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku
pacjenta w aparacie do znieczulania.
Pomiar i obrazowanie następujących krzywych spirometrycznych:
- ciśnienie - objętość;
- ciśnienie - przepływ;
- przepływ - objętość.
Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli
spirometrycznych.
Pomiar z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych.
Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej
minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
II.
Ekran umieszczony na ruchomym elastycznym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego
położenia.
Prezentacja graficzna prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym
w aparacie do znieczulenia.
Obrazowanie graficzne krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
Obrazowanie graficzne krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia.
Trendy graficzne obejmujące minimum 24 godziny zapisu.
Zestaw startowy obejmujący:
- układ jednorazowych rur pacjenta dla noworodków, niemowląt dzieci starszych i młodzieży;
- zestaw startowy do spirometrii.
Język menu aparatury - język polski.
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
WYPOSAŻENIE SALI DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH I ZABIEGÓW ABLACJI
L.p.
PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE
Parametr Wymagany
Parametr oferowany/
parametr Oceniany
WYMAGANIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
Wyposażenie Sali do Badań Elektrofizjologicznych i Zabiegów Ablacji obejmujące:
- jednopłaszczyznowy, sufitowy, system do badań angiograficznych z torem wizyjnym oraz
systemem i wyposażeniem do archiwizacji, obróbki i postprocesingu danych,
- stół pacjenta,
- elementy ochrony radiologicznej personelu,
- system do elektrofizjologii konwencjonalnej,
- generator prądu o częstotliwości radiowej,
- pompa chłodzenia elektrody ablacyjnej,
- system trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego,
- lampę zabiegową,
- kolumnę do aparatury elektrofizjologicznej i ablacyjnej,
- kolumnę anestezjologiczną,
- defibrylator.
Pełna integralność oferowanego wyposażenia w szczególności systemu do badań angiograficznych i
aparatury do elektrofizjologii, ablacji i trójwymiarowego mapowania elektrofuzjologicznego.
Całość oferowanego wyposażenia stanowią urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie
wcześniej niż 2015
JEDNOPŁASZCZYZNOWY, SUFITOWY, SYSTEM DO BADAŃ ANGIOGRAFICZNYCH – sztuk 1
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
6.
Parametry techniczne i funkcjonalne płaszczyzny sufitowej angiografu
7.
Płaszczyzna sufitowa angiografu
TAK
TAK/NIE
8.
TAK
TAK/NIE
TAK
Należy podać
10.
11.
Konstrukcja statywu umożliwiająca obrazowanie i wykonywanie badań w ustawieniu bocznym
statywu, po obu stronach stołu pacjenta z możliwością wykonywania badań w obrębie jamy
brzusznej i badań części peryferyjnych układu krążenia bez konieczności przesuwu pacjenta
Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania (przesuwania) pacjenta na stole - minimum
150cm.
Zakres odległości SID minimum 90cm - 119cm
Zakres projekcji LAO/RAO, w pozycji statywu za głową pacjenta, nie mniej niż (+120°) - (-120°).
TAK
TAK
12.
Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż (+75°) - (-75°).
TAK
Należy podać
Należy podać zakres w obu
kierunkach [°]
Podać zakres w obu kierunkach [°]
13.
TAK
18.
Maksymalna szybkość ruchu LAO/RAO ramienia C przy zmianie angulacji, z uwzględnieniem
ewentualnych ograniczeń, wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta, nie mniej
niż 15°/s.
Maksymalna szybkość ruchu CRAN/CAUD ramienia C przy zmianie angulacji, z uwzględnieniem
ewentualnych ograniczeń, wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta, nie mniej
niż 15°/s.
Silnikowe ustawienie statywu w pozycji do badań kończynowych
Pozycja parkingowa statywu - zmotoryzowany odjazd statywu (do boku lub do tyłu) do pozycji
parkingowej, umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron
Ręczne, bez używania silników, ustawianie statywu w pozycji parkingowej, z wbudowanym
hamulcem uruchamianym ręcznie umiejscowionych na uchwytach zamontowanych z obu stron
statywu.
Pamięć pozycji statywu nie mniej niż 56 pozycji.
19.
20.
Pulpit sterowniczy ruchów statywu w Sali zabiegowej, mocowany do stołu.
System zabezpieczenia przed kolizją przy współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta.
21.
Głębokość ramienia (liczona od osi promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia)
minimum 85cm.
Stół pacjenta
TAK
Mocowanie stołu na podłodze.
Pochłanialność płyty stołu w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności o ekwiwalencie
maksymalnie 1,5 mmAl
Długość płyty stołu z wcięciem na głowę pacjenta minimum 280cm
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
9.
14.
15.
16.
17.
22.
23.
24.
25.
Należy podać [°/s]
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
Należy podać [°/s]
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
Należy podać
TAK/NIE
Programowy (softwaerowy) - 0pkt
Elektromechaniczny lub
elektroniczny (dotykowy) - 2pkt
Pojemnościowy (bezdotykowy) - 5pkt
Należy podać
TAK/NIE
Wartość < 1mmAl - 5pkt;
Wartość ≥ 1mmAl - 0pkt.
Wartość > 310cm - 5pkt;
Wartość ≤ 310cm - 0pkt
26.
27.
28.
Przesuw podłużny płyty pacjenta minimum 100cm
Przesuw poprzeczny płyty pacjenta w zakresie minimum +15cm/-15cm
Dopuszczalny ciężar pacjenta przy pełnym wysunięciu stołu minimum 200kg
TAK
TAK
TAK
Należy podać [cm]
Należy podać [cm]
Należy podać [kg]
29.
30.
31.
Pochylenie płaszczyzny stołu w osi długiej minimum +10 0/-100
Pochylenie płaszczyzny stołu w osi krótkiej minimum +10 0/-100
Elektryczne sterowanie silnikiem do regulacji wysokości stołu pacjenta w zakresie minimum 80105cm w stosunku do płaszczyzny podłogi.
TAK
TAK
TAK
Należy podać [0]
Należy podać [0]
Należy podać [cm]
32.
Obrót stołu wokół osi pionowej minimum (+900) - (-900)
33.
Możliwość dodatkowego obciążenia stołu przy akcji reanimacyjnej (przy pełnym wysunięciu stołu
bez stosowania dodatkowych podpór) minimum 50kg.
Możliwość prowadzenia czynności reanimacyjnych w dowolnym położeniu stołu pacjenta. Brak
piktogramu definiującego konieczność wykonywania resuscytacji z pacjentem umieszczonym nad
stopa stołu.
34.
35.
36.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
Wartość największa - 5pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
Pozostałe - proporcjonalnie
Należy podać [kg]
TAK/NIE
(parametr oceniany)
Wartość największa - 5pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
37.
Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali zabiegowej, mocowany do stołu.
Minimalne wyposażenie płyty przeziernej w następujące akcesoria:
- pasy do mocowania pacjenta (1 komplet),
- 1 podkładka pod ramię do iniekcji przepuszczalna dla promieniowania;
- 2 podpórki pod ramiona wzdłuż stołu, przepuszczalne dla promieniowania;
- szyny na akcesoria w obrębie głowy pacjenta i w obszarze abdominalnym;
- 1 statyw na płyny infuzyjne;
- 1 podkładka pod ramię z regulowaną wysokością dla dojścia z tętnicy promieniowej;
- 1 podpórka pod stopy pacjenta;
- 2 podpórki pod ramiona pacjenta.
Generator wysokiej częstotliwości
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Moc nie mniejsza niż 100kW.
Minimalny czas ekspozycji nie dłuższy niż 1ms.
Zakres napięcia dla prześwietleń minimum 60kV-120kV
Zakres napięcia dla ekspozycji minimum 50kV-125kV
Włącznik ekspozycji w sali badań (do prześwietleń i zdjęć).
Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania.
Lampa RTG i przysłona
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Należy podać [kW]
Należy podać [ms]
Należy podać [kV]
Należy podać [kV]
TAK/NIE
Należy podać
45.
46.
47.
48.
49.
Ilość ognisk lampy minimum 2
Wymiar największego ogniska nie większy niż 1,0mm.
Wymiar kolejnego mniejszego ogniska nie większy niż 0,6mm.
Maksymalna szybkość chłodzenia anody minimum 4000W
Pojemność anody nie mniejsza niż 2400kHU.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać [mm]
Należy podać [mm]
Należy podać [W]
Należy podać [kHU]
50.
Pojemność kołpaka nie mniej niż 2,9 MHU.
51.
52.
Przysłona prostokątna.
Pozycja przesłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przesłon bez promieniowania
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
53.
Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą w trakcie prześwietlania (bez limitu czasu) minimum
2000W.
Automatyczna kompensacja obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu
TAK
Należy podać[W]
TAK
TAK/NIE
55.
Dodatkowa maksymalna filtracja promieniowania (filtry miedziowe) minimum 0,9mm Cu przy
prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach.
TAK
Należy podać[mm Cu]
56.
Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (np. filtr Cu) redukującej dawkę
prześwietlenia w zależności od rodzaju badania.
57.
Włączanie i wyłączanie fluoroskopii siatką.
58.
Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z
prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej.
59.
Detektor dla płaszczyzny sufitowej angiografu
60.
61.
54.
TAK
parametr oceniany)
TAK / NIE
Wartość największa - 10pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
Pozostałe - proporcjonalnie
Należy podać
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
Detektor cyfrowy o wymiarach minimum 30x40cm
Wielkość pixela w detektorze ≤194µm.
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
62.
Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. Częstotliwość Nyquista) minimum 2,5 LP/min
TAK/NIE
(parametr oceniany)
63.
Ilość powiększeń FOV nie mniej niż 5.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
64.
65.
DQE płaskiego detektora cyfrowego nie mniejsza niż 70%.
Monitory i tor wizyjny angiografu
Należy podać[cm]
Wartość najmniejsza - 5pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
Pozostałe proporcjonalnie
Wartość największa - 5pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
Pozostałe - proporcjonalnie
Wartość największa - 5pkt;
Wartość graniczna - 0pkt;
Pozostałe - proporcjonalnie
Należy podać[%]
TAK
66.
Monitory obrazowe, płaskoekranowe, w sali zabiegowej:
- angiograficzny do obrazowania w czasie rzeczywistym o przekątnej minimum 19'' - 1 szt.;
- angiograficzny referencyjny o przekątnej minimum 19'' - 1 szt.;
- elektrofizjologiczny do obrazów w czasie rzeczywistym o przekątnej minimum 21'' - 1 szt.;
- elektrofizjologiczny referencyjny o przekątnej minimum 21'' - 1 szt.;
- hemodynamiczny o przekątnej minimum 19'' - 1 szt.;
- elektro-anatomiczny 3D o przekątnej minimum 21'' - 1 szt.
67.
Monitory w sali zabiegowej pracujące w trybie umożliwiającym kierowanie każdego z połączonych
urządzeń medycznych do dowolnego monitora zgodnie z preferencją użytkownika i dowolne
przełączanie sygnałów pomiędzy monitorami.
Zawieszenie sufitowe na ramieniu przegubowym lub szynowym dla minimum 6 monitorów w sali
zabiegowej umożliwiające montaż monitorów o przekątnych do 24''
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Monitory obrazowe, płaskoekranowe, w sterowni:
- angiograficzny do obrazowania w czasie rzeczywistym o przekątnej minimum 19'' - 1 szt.;
- angiograficzny, obrazowy, referencyjny o przekątnej minimum 19'' - 1 szt.;
- elektrofizjologiczny do obrazów w czasie rzeczywistym o przekątnej minimum 21'' - 1 szt.;
- elektrofizjologiczny referencyjny o przekątnej minimum 21'' - 1 szt.;
- hemodynamiczny o przekątnej minimum 19'' - 1 szt.;
- elektro-anatomiczny 3D o przekątnej minimum 21'' - 1 szt.;
Monitory w sterowni pracujące w trybie umożliwiającym kierowanie każdego z połączonych
urządzeń medycznych do dowolnego monitora zgodnie z preferencją użytkownika i dowolne
przełączanie sygnałów pomiędzy monitorami.
Luminacja monitorów obrazowych w sali zabiegowej oraz w sterowni minimum 550 cd/m2.
Wymóg dotyczy wyłącznie monitorów angiografu do obrazowania w czasie rzezczewistym i
prezentacji obrazu referencyjnego
Pełna integracja angiografu z systemami do badań elektrofizjologicznych, polegająca na:
- przechwytywaniu obrazu fluoroskopowego przez systemy elektrofizjologiczne;
- bezkolizyjnym montażu okablowania w szynach i kanałach;
- montażu składowych części systemu elektrofizjologicznego na kolumnie podsufitowej w sali
zabiegowej.
Sterowanie systemem elektrofizjologicznym i kardiowaskularnego (CV) za pomocą wspólnej myszki
i klawiatury
Obsługa sprzętu elektrofizjologicznego ze sterującego modułu kardiowascularnego (CV) w sterowni.
Możliwość wyświetlania i przeglądania obrazów generowanych przez systemy zainstalowane w sali
zabiegowej na dowolnych monitorach ekranowych w sali badań i w sterowni.
76.
Archiwizacja danych. System cyfrowy. System obróbki obrazu (postprocessingu)
77.
Matryca akwizycyjna o rozdzielczości minimum 1500x1500.
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
Należy podać['']
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
TAK
Należy podać['']
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
Należy podać[cd/m2]
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
Należy podać
78.
79.
Matryca prezentacyjna o rozdzielczości minimum 1024x1024.
Zapis obrazów na twardym dysku w matrycy o rozdzielczości minimum 1024x1024.
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać
80.
Pamięć obrazów na dysku twardym nie miej niż 50000 obrazów w matrycy o rozdzielczości
1024x1024x12bit lub 1024x1024x14 bit. bez kompresji stratnej.
Głębokość przetwarzania i archiwizacji na dysku twardym w systemie cyfrowym nie mniejsza niż 12
bitów.
Szybkość akwizycji obrazów przy zasilaniu aparatu z sieci o częstotliwości 50Hz w matrycy o
rozdzielczości 1024x1024 w przedziale minimum 10-30 obr./s.
Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min 7,5-30,0 pulsów/s.
Głębokość przetwarzania i archiwizacji na dysku twardym w systemie cyfrowym nie mniejsza niż 12
bitów.
Filtracja danych obrazowych przez system cyfrowy w trybie on-line
Długość nagrywanych obrazów ruchomych z fluoroskopii w pętli o długości minimum 20s
TAK
Należy podać
TAK
Należy podać [bit]
TAK
Należy podać [obr./s]
TAK
TAK
Należy podać [puls/s]
Należy podać [bit]
TAK
TAK
TAK/NIE
Należy podać[s]
Możliwość sterowania funkcjami sytemu cyfrowego z Sali badań za pomocą panelu sterowników
dostępnego przy stole badań.
Czas uzyskania obrazu fluoroskopii na monitorze obrazowym od momentu restartu systemu
komputerowego i generatora maksymalnie 50s.
TAK
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Powiększenie w postprocessingu
Możliwość odtwarzania na monitorze referencyjnym obrazów nieruchomych oraz ruchomych
(nagrań)
Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni
Realizacja wszystkich funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu, cyfrowego
aparatu umieszczonego w sterowni.
Akwizycja przebiegu EKG z prezentacją graficzną zsynchronizowaną ze sceną kardioangiograficzną
na monitorach obrazowych w Sali zabiegowej i w sterowni.
Niezależna stacja postprocesingowa w sterowni umożliwiająca:
- wybór i przeglądanie badań kardiologicznych;
- archiwizacja badań w standardzie DICOM 3 na nośnikach CD i DVD z dograniem aplikacji do
przeglądania badań na dowolnej platformie PC.
Możliwość przeglądania obrazów ze stacji posprocesingowej w Sali badań na monitorze
zawieszonym sufitowo.
SYSTEM DO ELEKTROFIZJOLOGII KONWENCJONALNEJ – sztuk 1
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Zintegrowany system elektrofizjologiczny obejmujący komputer sterujący, wzmacniacz
elektrofizjologiczny oraz niezbędne wyposażenie
TAK/NIE
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
System elektrofizjologiczny skonfigurowany do instalacji w sali zabiegowej, połączony ze sterownią
z możliwością wyświetlania obrazów na dowolnych monitorach zainstalowanych w Sali badań i
sterowni.
Komputer sterujący o następującej konfiguracji:
- procesor o częstotliwości minimum 3,0GHz;
- pamięć RAM o pojemności minimum 2GB;
- minimum 2 dyski twarde, każdy o pojemności minimum 120GB;
- napęd i nagrywarka do nośników DVD.
TAK
TAK/NIE
TAK
Należy podać
Minimum 2 monitory do komputera sterującego o następujących parametrach:
- LCD;
- długość przekątnej minimum 21'';
- rozdzielczość minimum 1200x1600 pixeli
Oprogramowanie obsługujące system.
Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku.
Archiwizacja badań na nośniku DVD bezpośrednio z poziomu oprogramowania do badań
elektrofizjologicznych.
Możliwość zapisywania na pojedynczym nośniku DVD więcej niż jednego badania (możliwość
pełnego wykorzystania pojemności nośnika).
Obsługa systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej.
Transformator separujący przewody sygnałowe i kable zasilające.
Przewód do rejestracji EKG, 10-odprowadzeniowy, - 2 sztuki.
Konfiguracja systemu umożliwiająca współpracę z systemami do trójwymiarowej analizy i
mapowania serca.
Moduł połączeniowy obsługujący minimum 40 sygnałów bipolarnych (minimum 80 wejść
pojedynczych)
Wzmacniacz dla minimum:
- 80 kanałów wewnątrzsercowych (minimum 120 wejść na cewniki) z opcją zwiększenia ich ilości w
przyszłości;
- 12 kanałów EKG;
- 4 kanały ciśnieniowe;
- 4 kanały wejściowe na stymulator zewnętrzny.
TAK
Należy podać
TAK
TAK
TAK
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Komunikacja pomiędzy komputerem sterującym i wzmacniaczem realizowana za pośrednictwem
kabla typu Ethernet lub za pomocą światłowodu
Przetwornik analogowo-cyfrowy (A/C) minimum 16-bitowy
Możliwość ustawienia wzmacniacza na rozdzielczość 12-bitowa lub 16-bitową lub 32 - bitową
Minimum dwie dostępne prędkości próbkowania 1kHz i 4kHz
Filtr sieciowy o częstości 50Hz i 60Hz dedykowany i ustawiany niezależnie dla każdego z kanałów
wewnątrzsercowych z regulacją częstotliwości co 0,1Hz w zakresie 1Hz.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
Moduł pojedynczy - 2pkt
Kilka modułów - 0pkt
Należy podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
Należy podać
Należy podać[bit]
Należy podać[bit]
Należy podać[kHz]
Regulacja częstotliwości - 2pkt
Bez regulacji częstotliwości - 0pkt
117.
Automatyczny filtr sieciowy adaptujący się do warunków sieci ustawiany niezależnie dla każdego
kanału wewnątrzsercowego.
System wyposażony w oprogramowanie pozwalające na:
- odbiór sygnału;
- kontrolę parametrów ablacji;
- zapamiętywanie, przegląd i analizę danych,
- przegląd wydarzeń.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
Oglądanie przebiegów krzywej EKG oraz krzywych sygnałów wewnątrzsercowych w czasie
rzeczywistym
Możliwość przeglądania, analizy i obróbki post processingowej krzywych EKG i krzywych z kanałów
wewnątrzsercowych
Interaktywne okno umożliwiające zapis i edycję wszystkich wydarzeń podczas badania oraz
wprowadzanie komentarzy.
Pomiar i prezentacja bieżącego cyklu/rytmu pacjenta z dowolnie wybranych dwóch kanałów.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
Możliwość ustawienia prędkości przebiegu (przesuwu) krzywych na ekranie czasu rzeczywistego w
zakresie minimum 25 mm/s - 600mm/s.
Ilość kanałów, które można wyświetlić w trybie czasu rzeczywistego minimum 72.
TAK
Należy podać[mm/s]
TAK
Należy podać
Automatyczne gromadzenie danych o parametrach ablacji oraz ich prezentacja w postaci cyfrowej i
graficznej.
Funkcja akwizycji i przechowywania obrazu fluoroskopii skorelowanej czasowo z zapisem EKG w
postaci "zrzutów ekranu" oraz sekwencji filmowych o długości minimum 10s.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
127.
128.
Możliwość dowolnego konfigurowania kanałów przez użytkownika
Możliwość niezależnego ustawienia poniższych parametrów dla każdego kanału
wewnątrzsercowego:
- wzmocnienie;
- kolor;
- filtry pasmowe częstotliwości;
- filtry sieciowe.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
129.
Możliwość dowolnego konfigurowania grup kanałów i przypisywanie grupie parametrów
charakterystyki pojedynczego kanału.
Możliwość wyboru dowolnego kanału do stymulacji bezpośrednio z poziomu ekranu w trybie czasu
rzeczywistego bez potrzeby ingerowania w menu systemu.
Możliwość zdefiniowania każdego, używanego, kanału bipolarnego jako kanału stymulacyjnego i
utworzenia do niego skrótu na ekranie.
Możliwość definiowania dowolnej liczby stron (ekranów) dla poszczególnych kanałów (np. EKG, IC,
elektroda Hallo, Ablacja, itp.)
Możliwość konfigurowania protokołów badania i przypisywania towarzyszących im zdarzeń i
interwałów.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
130.
131.
132.
133.
134.
Możliwość określania w czasie rzeczywistym okna wzorca sygnału (zarówno dla 12 odprowadzeń
EKG jak i kanałów wewnątrzsercowych) aby realizować porównywanie jego morfologii z kolejnymi
rejestrowanymi sygnałami
Funkcja automatycznego obliczania stopnia dopasowania morfologii sygnału w procentach i/ lub w
postaci graficznej realizowana w czasie rzeczywistym.
Funkcja odejmowania załamka T i wyodrębniania z pozyskanego zapisu załamka P realizowana w
czasie rzeczywistym.
Automatyczna detekcja aplikacji ablacyjnej (RF) wraz z automatyczną akwizycją parametrów
stymulacji i jej prezentacją w oknie przebiegu zdarzeń (LOG) dla kolejnych etapów ablacji.
TAK
TAK/NIE
TAK
Należy podać
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
138.
Automatyczna detekcja impulsu stymulatora wraz z automatyczną akwizycją parametrów
stymulacji i jej prezentacją w oknie przebiegu zdarzeń (LOG) dla kolejnych etapów stymulacji.
TAK
TAK/NIE
139.
140.
Możliwość wpisywania komentarzy dla gromadzonych danych.
Analiza przebiegów krzywych EKG i krzywych kanałów wewnątrzsercowych.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
141.
Manualne pomiary odstępów w obrębie analizowanych krzywych EKG i kanałów
wewnątrzsercowych.
Praca w trybie wyzwalanym (trigerowanym) - możliwość odświeżania ekranu.
Prezentacja zapisów jak w systemach holterowskich (full disclosure - tzw. okno Holtera)
Wydruk Krzywych EKG i kanałów wewnątrzsercowych z ekranu
Możliwość konfiguracji własnych raportów badania.
Funkcja Emergency Pacing z pominięciem wzmacniacza (bezpośredni ze stymulatora).
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
135.
136.
137.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
Moduł oprogramowania do trójwymiarowego mapowania serca i analizy częstotliwościowej oparty
o tę samą platformę oprogramowania elektrofizjologicznego, zaimplementowaną w systemie.
Programowalny, minimum 2-kanałowy, stymulator na bazie standardowej platformy PC z
dedykowaną klawiaturą sterującą oraz monitorem LCD do prowadzenia stymulacji programowej po
stronie sterowni, przeznaczony do stymulacji programowej, posiadający interfejs do oferowanego
systemu elektrofizjologicznego.
GENERATOR PRĄDU O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ – sztuk 1
152.
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Kompatybilność ze wszystkimi systemami do badań elektrofizjologicznych dostępnymi na polskim
rynku
Współpraca z elektrodami ablacyjnymi oraz z czujnikami termoparowymi i termistorowymi.
153.
Współpraca z elektrodami ablacyjnymi z dwoma czujnikami termoparowymi.
151.
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK - 1pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
154.
Współpraca z elektrodami ablacyjnymi chłodzonymi roztworem soli w obiegu otwartym.
TAK
TAK/NIE
155.
Współpraca z elektrodami ablacyjnymi chłodzonymi roztworem soli i wykorzystującymi o połowę
mniejsze ilości soli fizjologicznej niż standardowe elektrody chłodzone.
TAK
TAK/NIE
156.
Ciągły pomiar impedancji w zakresie od 0Ω do 999Ω zarówno w trakcie badania (mapowania) jak i
aplikacji prądem RF (ablacji)
Jednoczasowa rejestracja sygnałów z pierścieni dystalnych elektrody ablacyjnej w trakcie trwania
aplikacji
Dostępne tryby pracy
- tryb pracy w zakresie kontroli temperatury;
- tryb pracy w zakresie kontroli mocy.
Dostępne tryby termoablacji:
- tryb z użyciem cewnika z kontrola temperatury;
- tryb pracy z ręcznym ustawieniem parametrów.
Programowanie parametrów odcinających do wykonania aplikacji:
- energia, zakres minimum 1-100W, skok co minimum 1W;
- temperatura, zakres minimum 30-800C, skok co minimum 100C;
- oporność, zakres minimum 50-250Ω, skok co minimum 1Ω;
- czas aplikacji, zakres minimum 1-999s, skok co minimum 1s.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
Automatyczne blokowanie aplikacji przy wzroście oporności powyżej 250Ω.
Czytelne wyświetlanie parametrów aplikacji tzn. energii, oporności, temperatury i czasu w trakcie
trwania aplikacji oraz automatyczne przekazywanie i zapisywanie powyższych parametrów do
systemu elektrofizjologicznego.
Współpraca z pompą do chłodzenia elektrody ablacyjnej polegająca na automatycznym włączaniu i
wyłączaniu pompy w momencie rozpoczęcia i zakończenia aplikacji.
Uruchamianie i przerywanie aplikacji za pomocą pedału nożnego.
Współpraca z systemem do trójwymiarowego mapowania serca.
POMPA CHŁODZENIA ELEKTRODY ABLACYJNEJ – sztuk 1
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Pełna kompatybilność i sprzężenie z generatorem prądu o częstotliwości radiowej z aktywacją
pompy i generatora za pomocą jednego przycisku (pedału nożnego).
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
Praca w dwóch trybach przepływów:
- tryb wolny, zakres prędkości przepływu 1-5ml/min;
- tryb szybki, zakres prędkości przepływu 5-60ml/min.
TAK
TAK/NIE
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
Automatyczne przełączanie się pompy z trybu wolnego przepływu na tryb szybkiego przepływu w
momencie rozpoczęcia aplikacji oraz automatyczne przełączenie się z trybu szybkiego na wolny w
chwili zakończenia aplikacji.
TAK
TAK/NIE
171.
Programowalny skok prędkości przepływu w trybie wolnym i szybkim co minimum 1ml/min.
TAK
TAK/NIE
172.
173.
Dokładność prędkości przepływu w obu zakresach -10% do +20%.
Podwójny system detekcji pęcherzyków powietrza w roztworze chłodzącym.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
174.
Pojemność pęcherzyka powietrza wykrywanego w obwodzie cieczy chłodżacej przez detektor
minimum 2μl (2 mikrolitry).
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia minimum 15-400C
Dopuszczalny zakres wilgotności otoczenia minimum 30-90%
Współpraca z elektrodami chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej oraz z elektrodami o
zmniejszonym zużyciu soli.
SYSTEM TRÓJWYMIAROWEGO MAPOWANIA ELEKTROANATOMICZNEGO – sztuk 1
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Systemowa platforma PC o następujących parametrach:
- częstotliwość taktowania procesora minimum 2,9 GHz;
- pojemność pamięci RAM minimum 2GB;
- pojemność dysku twardego minimum 120GB;
- napęd DVD-RW.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Ilość monitorów do systemowej platformy PC minimum 2 sztuki.
Monitory systemowej platformy PC o poniższych parametrach:
- przekątna minimum 24";
- rozdzielczość natywna minimum 1200x1600 pixeli.
Oprogramowanie obsługujące system z możliwością zapisu danych w formacie DICOM 3.0
Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku platformy systemowej
Archiwizacja badań na nośniku DVD bezpośrednio z poziomu oprogramowania do badań
elektrofizjologicznych z możliwością zapisu co najmniej jednego badania na jednym nośniku.
Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej.
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać
TAK
TAK
TAK
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
Zestaw przewodów:
- podłączeniowe;
- zasilające;
- światłowodowe do przesyłu danych;
- podłączeniowe do zewnętrznego systemu elektrofizjologicznego;
- podłączeniowe do poszczególnych elementów systemu.
TAK
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
Należy podać
188.
189.
10-odprowadzeniowy przewód EKG - 2 sztuki.
Konfiguracja umożliwiająca pełna współpracę z systemami do klasycznej analizy i mapowania serca.
190.
Trójwymiarowy, jednoczasowy, fluoroskopowy system nawigacyjny.
191.
193.
Funkcja precyzyjnej lokalizacji położenia cewnika w oparciu o system pola i czujników
magnetycznych.
Jednoczasowy zapis potencjałów wewnątrzsercowych wraz z zapisem lokalizacji przestrzennej
cewnika.
Współpraca systemu ze wszystkimi klasycznymi systemami elektrofizjologicznymi.
194.
Tworzenie trójwymiarowej, kolorowej, mapy jamy serca złożonej z dowolnej liczby punktów.
195.
Cewnik diagnostyczny z możliwością wykonywania ablacji
196.
197.
Jednostka centralna z możliwością określania lokalizacji cewnika mapującego i ablacyjnego oraz
elektrody odniesienia jak również przetwarzania sygnałów wewnątrzsercowych i sygnałów EKG z
postaci analogowej do cyfrowej.
Zewnętrzne źródło pola magnetycznego.
198.
Interfejs łączący jednostkę centralną z pozostałymi elementami systemu.
199.
2-pedałowy system do akceptacji lub usuwania punktów z mapy umożliwiający operatorowi
jednoczesną obsługę cewnika i systemu.
Możliwość ustawienia widoku dowolnej liczby sygnałów wewnątrzsercowych oraz EKG
192.
200.
201.
202.
203.
Symulacja dowolnego kanału w ilości minimum 10 kanałów.
Możliwość ustawienia widoku wielu map w jednym oknie z funkcją swobodnego przemieszczania
się pomiędzy mapami i synchronizacją map.
Możliwość dowolnego ustawienia wielkości i położenia okien na monitorze.
204.
Anatomiczne znakowanie struktur i punktów serca i naczyń.
205.
Zapis minimum 10 poprzedzających uderzeń serca wraz ze szczegółowym przedstawieniem danych
lokalizacyjnych oraz elektrycznych danego punktu.
206.
Funkcja planowania linii ablacyjnej
207.
Możliwość tworzenia mapy impedancyjnej w oparciu o dane z generatora prądu częstotliwości
radiowej dla odróżnienia prawidłowej tkanki mięśnia sercowego od naczyń i/lub tkanek
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
TAK - 2pkt
NIE - 0pkt
TAK - 2pkt
NIE - 0pkt
TAK - 2pkt
NIE - 0pkt
TAK - 2pkt
NIE - 0pkt
TAK - 2pkt
NIE - 0pkt
TAK - 2pkt
NIE - 0pkt
TAK - 2pkt
NIE - 0pkt
TAK - 1pkt
NIE - 0pkt
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK - 2pkt
NIE - 0pkt
TAK / NIE
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany
)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK/NIE
(parametr oceniany)
TAK - 1pkt
NIE - 0pkt
TAK - 1pkt
NIE - 0pkt
Należy podać
TAK - 1pkt
NIE - 0pkt
TAK - 1pkt
NIE - 0pkt
TAK - 1pkt
NIE - 0pkt
TAK - 1pkt
NIE - 0pkt
TAK - 1pkt
NIE - 0pkt
TAK - 1pkt
NIE - 0pkt
martwiczych.
208.
Funkcja umożliwiająca pomiary:
- powierzchni mapy;
- blizny;
- obszaru ablacji;
- objętości mapowanej jamy serca.
209.
Zestaw cewników i elektrod niezbędnych do przeprowadzenia minimum 10 zabiegów
terapeutycznych.
ELEMENTY OCHRONY RADIOLOGICZNEGO
Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy
ołowiowej mocowanego z boku do stołu pacjenta.
Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na
suficie.
Interkom do komunikacji pomiędzy sterownią i salą zabiegową.
Fartuch ochronny, dwuczęściowy (kamizelka + spódnica) wykonany z tworzywa bezołowiowego o
ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości fartucha - 3 sztuki.
Fartuch ochronny, jednoczęściowy wykonany z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum
0,5mm Pb w całości fartucha - 3 sztuki.
Osłona na tarczycę wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w
całości fartucha - 6 sztuk.
Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona czołowa o równoważniku minimum
0,75mm Pb z możliwością korekcji wady wzroku - 3 sztuki.
Indywidualny miernik dawki pochłoniętej personelu- min. 6 sztuk
DEFIBRYLATOR – sztuk 1
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Tryb defibrylacji ręcznej.
Tryb kardiowersji.
Fala defibrylująca dwufazowa z kompensacją impedancji ciała pacjenta.
Energia defibrylacji w trybie ręcznym w zakresie 1J-200J.
Ilość poziomów nastaw energii w trybie manualnym: minimum 20.
Wzmocnienie sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 cm/mV oraz automatyczne z zapewnieniem
optymalnego dopasowania wielkości zapisu.
Defibrylacja i kardiowersja za pomocą elektrod naklejanych na klatkę piersiową pacjenta.
Defibrylacja i kardiowersja z użyciem łyżek.
Łyżki w dwóch rozmiarach: dla dorosłych i dla dzieci.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
TAK / NIE
TAK - 1pkt
NIE - 0pkt
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
230.
231.
Aparat wyposażony w ekran o przekątnej minimum 5".
Monitorowanie EKG za pomocą kabla 3-odprowadzeniowego i 5-odprowadzeniowego.
TAK
TAK
Należy podać["]
Należy podać
232.
233.
234.
Prezentacja częstości akcji serca w zakresie minimum 20-350 uderzeń/minutę.
Funkcja stymulacji zewnętrznej.
Stymulacja zewnętrzna w trybie "na żądanie" i w trybie asynchronicznym
TAK
TAK
TAK
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
235.
236.
237.
Natężenie prądu do stymulacji zewnętrznej w zakresie 10mA-200mA
Częstość stymulacji w zakresie minimum 40-170 impulsów na minutę
Ilość wyładowań w zasilaniu akumulatorowym przy mocy wyładowania w zakresie 1J-200J i
temperaturze otoczenia 200C - minimum 80 wyładowań.
TAK
TAK
TAK
Należy podać[mA]
Należy podać
Należy podać
238.
TAK
Należy podać[min]
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać[s]
241.
242.
243.
244.
245.
246.
Czas ciągłego monitorowania EKG w zasilaniu akumulatorowym w temperaturze otoczenia 20 0C minimum 120 minut.
Zasilanie sieciowo - akumulatorowe.
Czas ładowania defibrylatora do energii 200J maksymalnie - 5s, przy czym czas ładowania do
poziomu energii pierwszego wyładowania w zastosowanym protokole postępowania tj. 150J
poniżej 3 sekund.
Zintegrowana (wbudowana) ładowarka akumulatora w urządzeniu.
Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksimum 180 minut.
Funkcja codziennego autotestu bez konieczności włączenia aparatu przez akumulatora.
Wbudowany rejestrator termiczny
Szerokość taśmy rejestratora termicznego minimum 50mm
Układ monitorowania zabezpieczony przed impulsem defibrylatora.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
Należy podać[min]
TAK/NIE
TAK/NIE
Należy podać[mm]
TAK/NIE
247.
Masa kompletnego aparatu (z łyżkami i9 kompletem zasilania) maksymalnie 8,0kg
TAK
Należy podać[kg]
248.
Sprzęt dopuszczony do użtkowania w warunkach Sali operacyjnej przy ekspozycji na gazy
anestetyczne
Komunikacja z użytkownikiem, opisy na panelu sterowania oraz komunikaty w języku głosowym, w
języku polskim.
KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – sztuk 1
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na
obrotowym wysięgniku dwuramiennym.
Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm.
TAK
TAK/NIE
239.
240.
249.
250.
251.
252.
253.
TAK
TAK/NIE
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
254.
Kolumna wyposażona w elektryczny system podnoszenia drugiego ramienia. Zakres ruchomości
konsoli w osi pionowej minimum 500mm. Silnik wraz z mechanizmem napędzającym ruch ramienia
zintegrowany wewnątrz dolnego ramienia (licząc od osi głównej). Nie dopuszcza się, ze względu na
konieczność łatwego czyszczenia, umiejscowienia mechanizmów unoszących na przegubie
pomiędzy ramionami.
Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów
mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego
wyposażenia.
Kolumna zasilająca wyposażona w następujące systemy:
- gazy medyczne: tlen, podtlenek azotu, sprężone powietrze, próżnia;
- odciąg gazów anestetycznych;
- gniazda energii elektrycznej;
- gniazda teleinformatyczne.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
258.
Na ścianach bocznych i ścianie tylnej głowicy zainstalowane następujące gniazda:
- punkt poboru gazów medycznych dla tlenu - 2 szt.;
- punkt poboru gazów medycznych dla próżni - 2 szt.;
- punkt poboru gazów medycznych dla sprężonego powietrza - 2 szt.;
- punkt poboru gazów medycznych dla podtlenku azotu - 1 szt.;
- punkt odciągu gazów poanestetycznych - 1 szt.;
- antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemiającym i automatycznym
zabezpieczeniem torów prądowych (stopień ochrony minimum IP 41) - 8 szt.;
- antybakteryjny bolec ekwipotencjalny spełniający normę DIN 42801 i IEC 60364-7-710 - 8 szt.;
- antybakteryjne gniazdo sieci komputerowej RJ 45 cat 6 - 2 szt.
TAK
TAK/NIE
259.
260.
Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem AGA
Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone
kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
261.
Odciąg gazów anestetycznych wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem pod
ciśnieniem 5 bar.
Na tylnej ścianie głowicy zasilającej zainstalowane dwie poziome szyny medyczne o przekroju
25mm x 10mm, zgodne z normą PN-EN ISO 19054, do mocowania dodatkowego sprzętu
medycznego i zawieszania drobnego wyposażenia o nośności dla każdej z szyn minimum 20kg.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu
głowicy zasilającej minimum 1600mm.
Blokada obrotu ramion zwalniana przyciskami na ściance głowicy zasilającej kolumny, dla każdego
ramienia niezależnie lub zintegrowane z uchwytem kolumny
Jedno z ramion wysięgnika realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej.
Przyciski do zmiany wysokości umieszczone na ściance głowicy zasilającej kolumny.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
255.
256.
257.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
Udźwig kolumny minimum 150kg
Wyposażenie kolumny:
- drążek infuzyjny z regulowaną wysokością, o długości 100cm (±10cm), z wysuwanym wieszakiem
do płynów infuzyjnych wyposażonym w 4 zaczepy ustawione co 90 0 - 1 szt.;
- dwuramienny, obrotowy, wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego o zasięgu minimum 75cm i
udźwigu minimum 25kg - komplet do mocowania jednego drążka.
Wszystkie kolumny na sali (anestezjologiczna i do aparatury do elektrofizjologii i ablacji) tego
samego producenta.
KOLUMNA SPRZĘTOWA DO APARATURY ELEKTROFIZJOLOGICZNEJ I ABLACYJNEJ – sztuk 1
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na
obrotowym wysięgniku dwuramiennym.
Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm.
Zakres ruchomości kolumny zasilającej w osi pionowej minimum 50cm.
Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów
mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek, szuflad i innego
wyposażenia.
Kolumna zasilająca wyposażona w następujące systemy:
- gniazda energii elektrycznej;
- gniazda wyrównania potencjału;
- gniazda teleinformatyczne;
- możliwość wyprowadzenia przez obudowę kolumny specjalistycznego okablowania do aparatury.
Na ścianach bocznych głowicy zainstalowane następujące gniazda:
- antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemiającym i automatycznym
zabezpieczeniem torów prądowych (stopień ochrony minimum IP 41) - 8 szt.;
- antybakteryjny bolec ekwipotencjalny spełniający normę DIN 42801 i IEC 60364-7-710 - 8 szt.;
- antybakteryjne gniazdo sieci komputerowej RJ 45 cat 6 - 4 szt.
Na tylnej ścianie głowicy zasilającej zainstalowane dwie poziome szyny medyczne o przekroju
25mm x 10mm, zgodne z normą PN-EN ISO 19054, do mocowania dodatkowego sprzętu
medycznego i zawieszania drobnego wyposażenia o nośności dla każdej z szyn minimum 20kg.
Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu
głowicy zasilającej minimum 1600mm.
Blokada obrotu ramion zwalniana przyciskami na ściance głowicy zasilającej kolumny, dla każdego
ramienia niezależnie.
Jedno z ramion wysięgnika realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
283.
Przyciski do zmiany wysokości umieszczone na ściance głowicy zasilającej kolumny.
TAK
TAK/NIE
284.
285.
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
297.
Udźwig kolumny minimum 150kg
Wyposażenie kolumny:
- półka sprzętowa z 2-ma szynami sprzętowymi na krawędziach, z wyoblanymi narożnikami, o
wymiarach minimum 450mm x 500mm - 4sztuki;
- szuflada z półką i z 2-ma szynami sprzętowymi na krawędziach, z wyoblanymi narożnikami, o
wymiarach minimum 450mm x 500mm (uchwyt do otwierania szuflady poza obrysem szuflady) - 1
sztuka;
- dwuramienny, obrotowy, wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego o zasięgu minimum 75cm i
udźwigu minimum 25kg - 1 komplet do stabilnego mocowania jednego drążka;
- drążek infuzyjny o długości około 100cm - 1 sztuka.
- schowki na nadmiar kabli - 4 sztuki.
Wszystkie kolumny na sali (anestezjologiczna i do aparatury do elektrofizjologii i ablacji) tego
samego producenta.
LAMPA ZABIEGOWA – sztuk 1
Producent
Nazwa i typ urządzenia, model
Numer katalogowy
Kraj pochodzenia
Sufitowa lampa zabiegowa przeznaczona do instalacji na sali zabiegowej.
Źródło światła lampy: diody LED.
Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Jedno z ramion wysięgnika
uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy.
Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w
trzech prostopadłych osiach.
Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami, które można
sterylizować w sterylizatorach parowych w temperaturze 134ºC.
Wymienne rękojeści do lampy - 5 sztuk.
Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na
obwodzie kopuły.
Panel sterowania lampy umieszczony przy kopule, umożliwiający:
- włączanie i wyłączanie lampy;
- elektroniczną regulację natężenia światła;
- wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła.
Minimalne natężenie światła Ec lampy około 160 000 lux.
TAK
Należy podać
298.
299.
300.
301.
Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie minimum 30% do 100% E c.
Średnica plamy świetlnej pola operacyjnego lampy minimum d10 = 20cm.
Możliwość powiększania pola lampy poprzez obrót uchwytu sterylnego.
Lampa zapewniająca białe światło o temperaturze barwowej światła lampy T c powyżej 4000 K.
TAK
TAK
TAK
TAK
Należy podać
Należy podać
Należy podać
Należy podać
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
302.
303.
304.
305.
306.
Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw, współczynnik oddawania barw lampy minimum
94%.
Lampa zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie odległości od oświetlanego pola (pomiar
głębokości oświetlenia L1+L2 ≥ 107cm ( pomiar wg PN-EN-60601-2-41)
TAK
Należy podać
TAK
TAK/NIE
Kopuła lampy w kształcie kulistym lub eliptycznym, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i
jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty.
Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości, gładka, bez widocznych śrub lub nitów
mocujących, bez trudnych do czyszczenia otworów lub wąskich szczelin, wykonana z materiałów
odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
Dodatkowy naścienny panel sterowania umożliwiający włączanie i wyłączanie oraz regulację
natężenia światła lampy, wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła.
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK/NIE
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 „Parametr oferowany/ parametr oceniany” lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „Nie”, o ile
Zamawiający nie dopuścił takiej możliwości (parametr oceniany) może spowodować odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów załączonych do oferty nie będzie wynikało, iż
oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w powyższej tabeli.
……………………..…………
miejscowość, data
…………………...............................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
Download