Leki spazmolityczne

advertisement
Farmakoterapia
Farmakoterapia
Leki spazmolityczne
Leki spazmolityczne działają rozkurczowo na mięśnie gładkie. Są szeroko wykorzystywane w medycynie. Stosuje się
je w stanach skurczowych (w bólach miesiączkowych, kolkach), stanach spastycznych w obrębie przewodu pokarmowego, układu moczowego, dróg żółciowych, w astmie
oskrzelowej oraz w chorobach układu krążenia.
Mechanizm działania tej grupy leków
związany jest z wpływem na procesy
wewnątrzkomórkowe, receptory błonowe, a także przekaźnictwo neuronalne.
Wyróżnia się działanie spazmolityczne
bezpośrednie – poprzez metabolity
fosfatydyloinozytolu, cykliczne nukleotydy, jony wapnia – oraz pośrednie –
poprzez określone receptory błonowe.
Działanie spazmolityków bezpośrednich obejmuje wszystkie grupy
mięśni gładkich, natomiast spazmolityki pośrednie poprzez wpływ
na określone receptory, zależnie
od ich lokalizacji, wpływają na
określone grupy mięśni.
Receptory błonowe, a także związane
z nimi neuroprzekaźniki lub neuromodulatory – przekaźniki I rzędu, aktywują wewnątrzkomórkowe systemy
przekaźnikowe II rzędu, do których
zaliczane są cGMP, cAMP, jony wapnia oraz układ fosfatydyloinozytolu.
Interakcja pomiędzy przekaźnikiem
I i II rzędu uzależniona jest od udziału
białka aktywującego lub hamującego,
co w konsekwencji może prowadzić do
pobudzenia albo zahamowania układu wewnątrzkomórkowego. Efektem
tego procesu może być skurcz bądź
rozkurcz mięśnia. Skurcz mięśni gładkich zależny jest od napływu jonów
wapnia i wiąże się ze zwiększeniem
ich stężenia wewnątrzkomórkowego.
Mechanizmem odpowiedzialnym za
inicjację skurczu mięśni gładkich jest
połączenie jonów wapnia z kalmoduliną. Jest to białko modulatorowe zdolne
14
do przyłączenia czterech jonów wapnia, co powoduje zmianę konformacji
kalmoduliny w kompleks aktywujący
kinazę lekkich łańcuchów miozyny.
Dochodzi do uaktywnienia ATP-azy
miozyny, która dostarcza niezbędnej
do skurczu energii.
Spazmolityki bezpośrednie
Do grupy spazmolityków bezpośrednich zalicza się: alkaloidy izochinolinowe i ich syntetyczne pochodne, azotyny, antagonistów kanałów wapniowych,
inhibitory konwertazy angiotensyny
i inhibitory receptorów angiotensyny,
pochodne metyloksantyn i kwasu nikotynowego. Działają one na drodze
różnych mechanizmów, wywierając
efekt spazmolityczny w obrębie mięśni gładkich jamy brzusznej i układu
krążenia – z tego względu są wskazane
w kolkach nerkowych, wątrobowych,
przewodu pokarmowego i w leczeniu nadciśnienia.
Alkaloidy izochonolinowe to grupa
związków chemicznych pochodzenia
roślinnego. Hamują one fosfodiesterazę, co prowadzi do zwiększenia stężenia
cAMP w mięśniach, inaktywacji kinazy
łańcucha lekkiego miozyny i rozkurczu
mięśni gładkich. Lekiem pochodzenia
naturalnego jest alkaloid uzyskiwany
z opium – papaweryna. Działa ona
głównie na mięśnie gładkie przewodu
pokarmowego i jest stosowana w kolce
wątrobowej, jelitowej, kamicy pęcherzyka żółciowego i kamicy nerkowej.
W lecznictwie występuje w postaci
ampułek do iniekcji domięśniowych
lub dożylnych. Syntetyczną pochodną
papaweryny, o silniejszym i dłuższym
od niej działaniu, jest drotaweryna,
skuteczna w leczeniu skurczów mięśni
gładkich pochodzenia neurogennego
i mięśniowego. Działa na mięśniówkę
przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, w układzie moczowo-płciowym
i układzie krążenia, niezależnie od rodzaju unerwienia autonomicznego.
Drotaweryna wykazuje także działanie
rozszerzające naczynia, czego efektem
jest zwiększenie przepływu krwi w tkankach. W lecznictwie stosuje się ją pod
postacią tabletek p.o. lub w postaci
wstrzyknięć i.m., i.v., s.c.
W terapii choroby niedokrwiennej
serca są wykorzystywane azotany,
będące donorami tlenku azotu. NO,
aktywując cyklazę guanylową, zwiększa stężenie cGMP, defosforylującego
lekkie łańcuchy miozyny, co działa silnie rozszerzająco na naczynia krwionośne. Tlenek azotu wpływa także
korzystnie na zmniejszenie agregacji
płytek krwi. Związkiem tej grupy najczęściej wykorzystywanym w lecznictwie
(pod postacią aerozolu do stosowania w jamie ustnej, maści do wcierania w klatkę piersiową) jest triazotan
glicerolu – nitrogliceryna. Wpływa
ona na rozszerzenie naczyń żylnych
obwodowych, a także tętnic wieńcowych, co prowadzi do zniesienia
bólów wieńcowych. Nitrogliceryna
obniża ciśnienie skurczowe komór.
Poprzez korzystny wpływ na mechaniczne obciążenie serca zmniejsza
zapotrzebowanie na tlen i substraty
energetyczne w mięśniu sercowym.
Rozszerza również mięśnie gładkie
występujące w oskrzelach, drogach
moczowych, żółciowych, zwieraczach,
żołądku oraz macicy. Poza nitrogliceryną w lecznictwie, pod postacią tabletek o przedłużonym działaniu, stosowane są monoazotan oraz diazotan
izosorbidu. Działanie spazmolityczne
na mięśnie gładkie obwodowych naczyń żylnych wykazuje również molsidomina – podawana w postaci table-
tek p.o. Blokuje ona kanały wapniowe,
działa antyagregacyjnie oraz zmniejsza
zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Do antagonistów kanałów wapniowych zalicza się pochodne 1,4-dihydropirydyny: nifedypinę,
nitrendypinę i amlodypinę. Mechanizm
działania tej grupy leków polega na
hamowaniu napływu jonów wapnia
do przestrzeni wewnątrzkomórkowych,
czego efektem jest rozkurcz tętniczek
oporowych. Szczególnie silne działanie
wykazują one wobec naczyń tętniczych
trzewnych, naczyń wieńcowych, mięśni szkieletowych. Pochodne difenyloalkiloamin (pochodne piperazyny)
– cynaryzyna, flunaryzyna – działają
silnie na układ naczyniowy i wykorzystywane są w leczeniu zespołu Ménièra,
zespołów pochodzenia naczyniowego
w okulistyce, w stanach po udarach
i urazach mózgu, a także w naczyniowych bólach głowy.
Kolejną grupą leków stosowanych w leczeniu schorzeń układu krążenia są inhibitory konwertazy angiotensyny oraz inhibitory receptorów angiotensynowych
AT1. Konwertaza angiotensyny to enzym odpowiedzialny za przekształcenie
biologicznie nieczynnej angiotensyny
I w czynną biologicznie angiotensynę
II. Jest ona peptydem wywołującym
silny skurcz mięśni gładkich naczyń
krwionośnych na drodze zwiększenia
wchłaniania jonów wapniowych do komórek i fosforylacji lekkich łańcuchów
miozyny. W lecznictwie jako inhibitory
konwertazy angiotensyny wykorzystywane są kaptopril, enalapril, lisinopril,
benazepril, cilazapril i peridnopril. Nie
tłumią one jednak alternatywnych dróg
tworzenia angiotensyny. Stosowane
są w postaci tabletek doustnych lub
podjęzykowych.
Leki blokujące bezpośrednio receptor
AT1 dla angiotensyny to walsartan,
irbesartan, losartan i kandesartan. Są
one wykorzystywane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w niewydolności
mięśnia sercowego i w profilaktyce
zawału serca w postaci preparatów
pojedynczych bądź złożonych w połączeniu z hydrochlorotiazydem czy amlodypiną.
Rozkurczowo na naczynia krwionośne
wpływają również pochodne kwasu
nikotynowego. Amid kwasu nikotynowego (witamina PP, B3 – stosowana
w postaci tabletek doustnych) wykorzystywany jest w leczeniu choroby
Bürgera, Raynauda, w chromaniu przestankowym, odmrożeniach. Wywołuje
on charakterystyczne zaczerwienienie
skóry z uczuciem gorąca.
W leczeniu stanów skurczowych oskrzeli
znalazły zastosowanie metyloksantyny:
teofilina oraz aminofilina – połączenie
teofiliny z etylenodiaminą. Hamują
one fosfodiesterazę, prowadząc do
zwiększenia stężenia cAMP w komórce
i rozkurczu mięśni gładkich. Stosowane są w stanach spastycznych oskrzeli,
obturacyjnej chorobie płuc, astmie
oskrzelowej. Podaje się je w formie
tabletek o przedłużonym uwalnianiu,
i.m. oraz i.v. Wpływają także na rozszerzenie naczyń nerkowych, działając moczopędnie. Do bezpośrednich
spazmolityków zalicza się też bencyklan, mebewerynę oraz alwerynę. Dwa
ostatnie stosowane są w stanach spastycznych przewodu pokarmowego,
dróg żółciowych i moczowych. Bencyklan działa rozkurczowo na mięśniówkę naczyń krwionośnych – dlatego
znalazł zastosowanie w zaburzeniach
krążenia mózgowego i obwodowego,
przy czym bardzo korzystne jest także jego działanie hamujące adhezję
i agregację płytek krwi. W chorobach
naczyń obwodowych wykorzystywana
jest również pentoksyfilina – rozszerza
naczynia obwodowe, zmniejszając
lepkość krwi.
Spazmolityki działające pośrednio
Spazmolityki te działają poprzez receptory układu autonomicznego, a ich
działanie odnosi się do pewnej grupy
mięśni, na których owe receptory są
obecne. Zaliczamy do nich parasympatykolityki (syntetyczna pochodna
hioscyjaminy – butylobromek hioscyny),
leki alfa-adrenolityczne (nieselektywne – dihydroergotamina, selektywne –
doksazosyna, torazosyna, prazosyna),
leki beta-adrenergiczne (fenoterol),
a także leki wpływające na receptory
przewodu pokarmowego (trimebutyna). Butylobromek hioscyny stosowany
jest w kolkach przewodu pokarmowego, dróg moczowych i żółciowych, nie
przenika przez barierę krew–mózg.
Nieselektywne alfa-adrenolityki znalazły zastosowanie w leczeniu choroby
Raynauda i chorobie Bürgera. Selektywne alfa-1-adrenolityki są stosowane
w leczeniu nadciśnienia tętniczego
oraz w terapii przerostu gruczołu krokowego (tamsulosyna, doksazosyna)
– ze względu na wpływ miorelaksujący w obrębie mięśni prostaty. Grupa
agonistów wybiórczych receptorów
beta-2 stosowana jest w leczeniu astmy (salbutamol, formoterol, salmeterol,
fenoterol). Leki tej grupy wykorzystywane są również w ginekologii jako
prewencja przedwczesnego porodu
i poronienia, ze względu na hamujący
wpływ na mięśniówkę macicy.
Motoryka przewodu pokarmowego
regulowana jest także przez układ enkefalinergiczny. W przewodzie pokarmowym obecne są trzy podtypy receptorów: mi, delta oraz kappa. Poprzez
wpływ na receptory kappa dochodzi
do zahamowania napięcia ścian jelita
– takie działanie posiada należąca do
tej grupy leków trimebutyna.
Spazmolityki pośrednie i bezpośrednie
stanowią grupę leków szeroko wykorzystywaną w lecznictwie ambulatoryjnym
i zamkniętym. Niektóre z preparatów
posiadają status OTC, jednak powinny
być stosowane z umiarem i rozsądkiem,
a przedłużające się stany spastyczne to zawsze sygnał do konsultacji
z lekarzem.
mgr farm. Kamila Kulbaka
15
Download