Idea_Asyzu - Oblicza Dialogu

advertisement
Dialog
Dialog międzyreligijny
Ekumenizm
Wielokulturowość
Tolerancja
Nazwa projektu
Miasto Asyż
Dialog [z gr. dilogos- rozmowa] to konwersacja mająca na celu
wzajemne konfrontacje i zrozumienie poglądów, a także
współdziałanie w zakresie poszukiwania prawdy, obrony wartości
ogólnoludzkich i współpracy dla sprawiedliwości społecznej i
pokoju. Zakłada uznanie godności oraz wolności każdego
człowieka i jego prawa do wyrażania własnych poglądów.
Dialog międzyreligijny możemy rozumieć jako spotkanie
przedstawicieli różnych religii w celu poznania doktryny, kultu,
zasad etycznych, instytucji oraz podjęcia współpracy w zakresie
realizacji ogólnoludzkich wartości humanistycznych. Od Soboru
Watykańskiego II duże zaangażowanie w ten proces wykazuje
Kościół katolicki, który – podejmując dialog z różnymi religiami –
chce przeciwstawić się zarówno izolacjonizmowi, jak i
fundamentalizmowi. Według Kościoła katolickiego celem dialogu
międzyreligijnego nie jest stworzenie jednej wspólnej religii
ludzkości, lecz poszukiwanie prawdy, a głównym warunkiem
koniecznym do prowadzenia dialogu jest wzajemne uszanowanie
tożsamości partnerów i usunięcie przeszkód utrudniających jego
prowadzenie.
Ekumenizm lub ruch ekumeniczny (z gr. οικουμένη –
oikumene- zamieszkana ziemia) – ruch w obrębie
chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności
pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach
jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła.
Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna
modlitwa. Zasięg dialogu ekumenicznego może obejmować
lokalne, regionalne, krajowe bądź światowe chrześcijańskie
wspólnoty religijne, a jego forma może przybrać zarówno
porozumienia dwustronne, jak i wielostronne. Największą i
najbardziej wpływową reprezentację ruchu ekumenicznego
stanowi Światowa Rada Kościołów, obejmująca dialogiem
ponad 350 Kościołów tradycji protestanckiej, anglikańskiej,
starokatolickiej i prawosławnej w ponad 120 państwach
Wielokulturowość (ang. multiculturalism) – idea i model
społeczny, według której społeczeństwo powinno cechować
się występowaniem grup o różnym pochodzeniu i
wyznających sprzeczne systemy normatywne. Termin ten
został pierwotnie zapożyczony z socjologii krajów
zachodnich. Typowymi społecznościami wielonarodowymi są
społeczności amerykańska i kanadyjska, zaś w Europie
społeczność brytyjska, francuska i niemiecka. Polska na tym
tle jest krajem stosunkowo jednolitym
Tolerancja – termin stosowany w socjologii, badaniach
nad kulturą i religią. Słowo oznacza w tym kontekście
"poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań,
różniących się od własnych" W różnych językach
indoeuropejskich przybiera ono niuanse, np. w
angielskim w odniesieniu do ludzi oznacza on "postawę
wykluczającą bigoterię lub srogości w osądzaniu
innych"lub ich dyskryminację Może oznaczać również
"wyrozumiałość", "akceptację" lub "chęć zaakceptowania
uczuć, zwyczajów lub wierzeń innych niż własne. W
okresie reformacji pojęcie "tolerancja" na dobre zastąpiło
w języku polskim przestrzeń semantyczną powiązanego
słowa "toleracja" (oficjalne, formalne przyzwolenie),
odnosząc się głównie do mniejszości religijnych. Obecnie
termin ten obejmuje również tolerancję mniejszości
etnicznych, różnych orientacji seksualnych oraz
odmiennych światopoglądów
Minerwa jako symbol
oświeconej mądrości
która chroni oraz
opiekuje się
wyznawcami
wszystkich
religii(według polskoniemieckiego malarza
Daniel
Chodowieckiego, 1791)
Nazwa projektu „Młody Asyż”- nawiązanie do miasta
Asyż, jako symbolu dialogu międzyreligijnego. 27
października 1986 roku Ojciec Święty Jan Paweł II
zaprosił do Asyżu na wspólną modlitwę o pokój
przedstawicieli niemal wszystkich religii świata. ̶
„Uczyńmy z tego dnia zapowiedź świata żyjącego w
pokoju” ̶ tymi słowami papież zakończył swoje
przemówienie. Na miejsce wybrano włoskie miasto Asyż,
ponieważ to miejsce urodzenia i działalności świętego
Franciszka, autora wielkiej odnowy duchowej i moralnej
w Kościele zachodnim. Franciszkanin kochał bliźnich
także w ich odmienności religijnej i kulturowej, głosił
pokój, był otwarty na wszelki byt, podchodził do
innych bez pretensji triumfalistycznych, bez pragnienia
zawładnięcia sumieniami z powodu przepowiadania
prawdy.
Flaga Asyżu:
Asyż (włoski: Assisi) – włoskie miasto i gmina
położone na południowy wschód od Perugii, w
regionie Umbria, w prowincji Perugia. Według
danych na rok 2004 gminę zamieszkują 24 443
osoby, 131,4 os./km². Pod koniec XII wieku Asyż
zdobył niepodległość i w 1184 ustanowiono w nim
samorząd miejski. Miasto brało udział licznych
zatargach z Państwem Kościelnym, do którego
zostało włączone w 1367. Dopiero w 1860 Asyż
został włączony w skład Zjednoczonego Królestwa
Włoch. Asyż jest najbardziej znany jako miejsce
narodzin św. Franciszka i św. Klary
Położenie na mapie Włoch
Zakończenie
Strony z jakich korzystałem
http://obliczadialogu.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Asy%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielokulturowo%C5%9B%
C4%87
Wykonał:
Paweł Wierciak
Download