dialog międzykulturowy

advertisement
DIALOG MIĘDZYKULTUROWY
W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW
CELE OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU DIALOGU
MIĘDZYKULTUROWEGO
• poszanowanie i promocja różnorodności
kulturowej;
• zapewnienie równości szans wszystkim
mieszkańcom UE i przeciwdziałanie
dyskryminacji;
• wsparcie idei solidarności i sprawiedliwości
społecznej;
• budowanie partnerskich relacji z krajami
członkowskimi i z krajami spoza Wspólnoty;
DEFINICJE
Dialog międzykulturowy
 pożądany efekt spotkania z inną kulturą;
 niezwykle cenne źródło wiedzy o wartościach i konwencjach
akceptowanych przez reprezentantów innych kultur ale
i o sobie samym i własnej tradycji kulturowej;
 relacja dialogowa prowadząca do uświadomienia miejsc
i przyczyn rozbieżności, a nie do wytworzenia przewagi jednej
ze stron;
 może przybierać różne formy przekazu (bezpośrednią,
pośrednią: literatura, muzyka, film, teatr, sztuka…;
 pożądana alternatywa w społeczeństwie wielokulturowym
prowadząca do postawy wzajemnego szacunku i uznania, która
jest warunkiem wszelkiej owocnej współpracy między ludźmi;
DEFINICJE
Wielokulturowość (multikulturowość,
społeczeństwo wielokulturowe)
 sytuacja współistnienia w określonej
przestrzeni społecznej grup
reprezentujących różne tradycje kulturowe
(pluralizm kulturowy);
DEFINICJE
Tożsamość kulturowa
 aktualne posiadane przez jednostkę poczucie tego
kim – z kulturowego punktu widzenia – jest;
Tolerancja
 postawa uznania i szacunku dla odmienności, a nie
tylko obojętnej zgody na istnienie w 'naszej'
przestrzeni społecznej innych tradycji kulturowych;
 przyjęcie postawy aktywnej tolerancji (połączonej
z postawą solidarności) stanowi niezbędny warunek
udanego dialogu międzykulturowego;
DEFINICJE
Filozofia dialogu
 nazywana również „filozofią spotkania” lub „filozofią
innego”;
 dialog stanowi podstawę filozofii, gdyż jest jedyną
efektywną formą trwałej komunikacji (żydowskoniemiecki filozof Martin Buber);
 dialog jako otwarta wymiana wielu perspektyw
(rosyjski literaturoznawca - Michaił Bachtin );
DEFINICJE
Etyka solidarności
• koncepcja społeczno-moralna (ks. Józef Tischner) odwołująca
się do doświadczeń "Solidarności", zwaloryzowanych w duchu
chrześcijańskiej nauki społecznej (w szczególności
personalizmu i filozofii Karola Wojtyły);
• idea dobra wspólnego i troska o ludzi w społeczeństwie
współczesnym;
• zmierzanie do urzeczywistnienia idei równości
społeczeństwa obywatelskiego;
• szczególna forma więzi międzyludzkiej, opieka nad tymi, którzy
potrzebują wsparcia;
• fundament aktywnej tolerancji i udanego dialogu
międzykulturowego.
DEFINICJE
Edukacja międzykulturowa
•
•


edukacja przygotowująca człowieka do spotkań z innością;
zadania:
szerzenie potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego,
propagowanie postawy aktywnej tolerancji , traktującej
odmienność jako wartość, a nie powód do wykluczenia,
 wdrażanie etyki solidarności,
 upowszechnianie dostarczanej przez antropologię kulturową
wiedzy o wartościach i regułach respektowanych w różnych
grupach kulturowych..
Elementy dialogu międzykulturowego w podstawie
programowej kształcenia ogólnego (szkoła
ponadgimnazjalna)
• poznawanie dziedzictwa kultury narodowej
postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
i światowej;
• kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności
słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
• ścieżki edukacyjne (europejska, filozoficzna,
regionalna…);
Elementy edukacji wielokulturowej w kształceniu
literackim, kulturowym
FORMY PRACY
METODY PRACY













wystawy;
konferencje;
forum;
praca w grupach;
praca indywidualna;
łączenie zajęć edukacyjnych
(język polski i historia; język polski
i wiedza o społeczeństwie; język
polski i wiedza o kulturze);
projekt edukacyjny;
dyskusja;
konferencja prasowa;
mapa myślowa;
dialogi;
drama;
redagowanie tekstów
własnych;
BIBLIOGRAFIA
• http://dialog2008.pl/index.php?page=art&a
rtid=185
Download