Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

advertisement
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie pn: „Demontaż zasilacza UPS o mocy 40 kVA typu NH Series 40 wraz
z akumulatorami, dostawa i montaż nowego UPS-a o mocy minimalnej 20kVA wraz
z akumulatorami dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w obiekcie przy ul.
Kijowskiej 5”.
1. Zakres przedmiotu zamówienia określa:
- opis przedmiotu zamówienia,
- projekt umowy.
2. Prace demontażowe:
Demontaż i zutylizowanie zasilacza UPS o mocy 40 kVA typu NH Series 40 wraz
z akumulatorami zlokalizowanego w piwnicy budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w
Bydgoszczy przy ul. Kijowskiej 5.
3. Minimalne parametry wymagane dla nowego zasilacza UPS:
1. Urządzenie powinno zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z
podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach
częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia. Zgodnie z normą
PN-EN 62040-3, urządzenie klasy VFI-SS-111.
2. Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania urządzeń komputerowych ma być
fabrycznie nowe i ma pochodzić z seryjnej produkcji. Data jego wyprodukowania nie
może być wcześniejsza niż styczeń 2015. Wymaganie dotyczy wszystkich elementów
systemu gwarantowanego zasilania, czyli urządzenia UPS, zestawu bateryjnego,
przewodów zasilających i innych elementów automatyki dostarczanych łączenie z
urządzeniem UPS.
3. Ilość faz 3/3 (trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe)
4. Napięcie wejściowe – wyjściowe 3x400 V zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej
Normie PN-EN 60038.
5. Urządzenie powinno posiadać:
- Wejście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S)
- Wyjście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S)
6. Częstotliwość wejściowa 50 Hz zgodna z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PNEN 60038.
7. Wejściowy współczynnik mocy 0,99.
8. THDi prądu wejściowego nie wyższe niż 3%.
9. Wyjściowy współczynnik mocy co najmniej 0,8.
10. Statyczna regulacja napięcia wyjściowego +/- 1%.
11. Dynamiczna regulacja napięcia wyjściowego +/-4% Un przy obciążeniu dynamicznym
zmieniającym się od 10% do 90%
12. Współczynnik szczytu 3:1.
13. Czas pracy autonomicznej urządzenia przy obciążeniu znamionowym musi wynosić, co
najmniej, 45 minut. Baterie powinny być umieszczone w oryginalnych modułach
bateryjnych producenta. Wymagane są baterie o żywotności, wg EUROBAT co najmniej
10 lat. Długość łańcucha baterii w zestawie regulowana, tzn. w przypadku uszkodzenia
jednej lub dwóch baterii możliwość dalszej pracy zestawu bez potrzeby wymiany
wszystkich baterii na nowe.
14. Urządzenie ma być wyposażone w komunikacyjny wyświetlacz LCD w języku polskim z
odczytem parametrów elektrycznych wejścia/wyjścia, historii zdarzeń, komunikatów o
stanie pracy UPS oraz możliwości wykonania testu baterii.
15. Obudowa zasilacza musi być wyposażona w rolki ułatwiających przemieszczanie
jednostki.
16. Poziom hałasu urządzenia w trybie podwójnego przetwarzania przy obciążeniu
znamionowym nie może przekraczać 60 dBA z odl. 1m.
17. Sprawność >= 94 % w trybie TRUE ONLINE w przedziale 50%-100% obciążenia
znamionowego.
18. Przeciążalność falownika powinna być nast. (przy niedostępnym torze bypassu
wewnętrznego): do 125% przez 10 min., do 150% przez minimum 1 min.
19. Urządzenie powinno zapewnić spełnienie wymogów Certyfikatu Bezpieczeństwa:
Spełnienie standardów – IEC/EN 62040-1-1, EN 60950, EMC - Klasa A wg. IEC/EN
62040-2
20. Urządzenie musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane:
- Gniazdo komunikacji RS-232,
- Gniazdo wyłącznika awaryjnego p.poż.
- Karta sieciowa (Web/SNMP).
21. W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS.
22.Producenci urządzeń muszą posiadać na terenie polski autoryzowany serwis
z pracownikami etatowymi.
23. Dostawca UPS-a powinien uwzględnić w cenie nowego urządzenia serwisowanie i
przeglądy zgonie z udzieloną gwarancyjną .
4. Montaż i uruchomienie urządzenia.
Zakres prac związanych z montażem obejmuje w szczególności:
1. dostawę urządzenia do miejsca zainstalowania tj. pod adres: Komenda Wojewódzka
Policji w Bydgoszczy, ul. Kijowska 5, Bydgoszcz, pomieszczenie techniczne w
piwnicy;
2. podłączenie urządzenia UPS do instalacji elektrycznych i sygnałowych wykonanych
zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi producenta urządzenia UPS;
3. sprawdzenie i dobranie zabezpieczeń oraz ewentualne uzupełnienie instalacji
zasilającej urządzenie;
4. podłączenie do istniejącego w pomieszczeniu zewnętrznego by-passu,
5. podłączenie istniejącej w pomieszczeniu instalacji wyłącznika p.poż ;
6. uruchomienie systemu zasilającego i testowanie;
7. wykonanie pomiarów elektrycznych dla obwodów adaptowanych i dobudowanych
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:
a) badań ochrony przeciwporażeniowej poprzez sprawdzenie samoczynnego
wyłączenia napięcia zasilania,
b) badań ochrony przeciwporażeniowej poprzez sprawdzenie napięcia dotykowego,
c) badań rezystancji izolacji podłączeń UPS i baterii,
d) pomiarów powykonawczych baterii.
5. Dostawa dokumentacji technicznej.
W ramach realizacji dostawy urządzenia UPS oraz instalacji i uruchomienia systemu
podtrzymania zasilania Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dwóch egzemplarzy
sporządzonej w języku polskim następującej dokumentacji technicznej:
1. zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne producenta zawierające:
- wartości zabezpieczeń elektrycznych
- przekroje kabli zasilających,
- minimalną wytrzymałość stropu konieczną do zainstalowania urządzenia,
- sposób ustawienia urządzenia, w tym zachowanie minimalnych odległości od ścian,
- rodzaje i długości kabli połączeniowych,
- maksymalne i minimalne wartości temperatury i wilgotności, w których może być
eksploatowane urządzenie (ze wskazaniem wartości optymalnych lub wymaganych).
2. instrukcję obsługi i eksploatacji urządzenia w języku polskim zawierającą:
- zasady obsługi i eksploatacji,
- wykaz i zasady wykonywania czynności konserwacyjnych i okresowych pomiarów
kontrolnych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzenia,
- opis podstawowych zasad diagnostyki w sytuacjach awaryjnych,
- podstawowe zasady BHP przy obsłudze urządzenia,
- opis oprogramowania do zarządzania UPS poprzez protokół SNMP,
6. Szkolenie w zakresie znajomości obsługi urządzenia.
W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników
Zamawiającego, w języku polskim, w niżej wyspecyfikowanym zakresie:
- znajomości zasad wykonywania podstawowych czynności operatorskich urządzenia
(włączanie, wyłączanie, wyłączanie awaryjne),
- umiejętności właściwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urządzenie,
- podstawowych zasad diagnostyki stanów awaryjnych,
- zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych,
- obsługi oprogramowania zarządzającego urządzeniem,
- znajomości podstawowych zasad BHP przy obsłudze urządzenia zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia o BHP przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz.492),
- czas szkolenia nie może być krótszy niż 60 minut.
7. Tryb i warunki dostawy, odbioru i przekazania urządzenia do eksploatacji.
W ramach realizacji całości zamówienia na dostawę urządzenia do bezprzerwowego zasilania
Wykonawca wykona następujące prace:
a) dostarczy urządzenie wraz z niezbędnym zestawem baterii ( ilość zestawów baterii
wynika z wymaganego przez Zamawiającego czasu podtrzymania pracy zasilanych
urządzeń - min. 45 minut przy 100% obciążeniu) i oprogramowania, złączy, kabli do
wskazanego przez Zamawiającego miejsca instalacji. Wszystkie koszty związane z
dostawą urządzenia do Zamawiającego pokrywa Wykonawca;
b) powiadomi o terminie dostawy urządzenia, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem;
po dostawie urządzenia będzie dokonany ilościowo - techniczny odbiór dostawy. Będzie
on wykonany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
c) po uruchomieniu systemu podtrzymania zasilania zostanie przeprowadzone jego
testowanie wg procedur zaproponowanych przez Dostawcę.
Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonawca dostarczy wymagane przez normę PNHD 60364 wyniki badań i prób.
d) po pozytywnym wyniku testowania zostanie podpisany protokół przekazania urządzenia
do eksploatacji, którego data oznacza początek okresu gwarancji.
Download