Załącznik nr 3 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dostawa, instalacja i uruchomienie ZASILACZA UPS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Moc znamionowa – 20 kVA / 18 kW (współczynnik mocy wyjściowej min. 0,9)
Minimalny czas podtrzymania 5 min. (dobór akumulatorów dla 100% obciążenia przy cosφ = 0,8);
Baterie hermetyczne, bezobsługowe, w technologii AGM, o żywotności min. 6-9 lat według klasyfikacji EUROBAT;
Wejściowy współczynnik mocy (PF) nie mniej niż 0,99 dla 100% obciążenia i 0,98 dla 50% obciążenia;
Napięcie wejściowe trójfazowe i napięciowy zakres pracy prostownika przy napięciu znamionowym
międzyfazowym 400 V AC - 3x 380/400/415VAC od 320VAC do 480VAC bez ograniczenia mocy wyjściowej;
Sprawność całkowita AC-DC-AC - nie mniej niż 95%;
Układ łagodnego startu z programowalnym czasem narastania w zakresie 5-30 s z możliwością zaprogramowania
mocy generatora prądotwórczego;
Napięcie wyjściowe - 3x 380/400/415 V, częstotliwość 50/60Hz;
Bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) - dwa wewnętrzne przełączniki obejściowe: jeden elektroniczny
(statyczny), drugi ręczny serwisowy;
Zniekształcenia prądu wejściowego THDi <3% w zakresie mocy 50 do 100%;
Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym - < 1%;
Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się 100% - 0% - 100% - ±5% w ciągu
10 ms;
Stabilizacja częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii - ±0,05%;
Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy obciążeniu liniowym THDu - maks. 1%;
Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy równomiernym obciążeniu nieliniowym THDu - maks. 3%;
Przeciążalność bypassu nie mniej niż 170% w czasie 10 min., 1000% w czasie 100 milisekund;
Przeciążenie falownika - 103% ciągła, 125% - min. 10 min., 150% - min. 1 min.;
Możliwość pracy z nierównomiernym obciążeniem faz;
Sposoby komunikacji - RS 232, USB, SNMP karta LAN/WAN, Modbus (opcja);
Panel LCD pozwalający na pomiar cos φ wyjściowego oraz współczynnika kształtu obciążenia (crest factor), mocy
czynnej i biernej i prądów i napięć, pozwalający przy pracy równoległej na pomiary mocy całego systemu,
realizujący testy sprawności baterii oraz zewnętrzny (wyniesiony) panel informujący o stanie zasilacza z
sygnalizacją diodową i akustyczną (komunikaty na zdalnym panelu w języku polskim, takie same jak na
wyświetlaczu UPS);
Dwa złącza interfejsów, jednoczesna komunikacja z agregatem prądotwórczym, zewnętrznym bypassem
serwisowym, zewnętrznym odłącznikiem wyjściowym, wyłącznikiem ppoż.,
Interfejs EPO (wył. ppoż.);
Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii - menu w języku polskim - automatyczna diagnostyka
parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu zasilacza UPS oraz z wykorzystaniem
oprogramowania (interfejs SNMP);
Zabezpieczony hasłem dostęp do istotnych funkcji zasilacza;
Wizualizacja graficzna stanu zasilacza i przepływu energii na ekranie LCD - funkcja oscyloskopu na wyświetlaczu z
możliwością podglądu kształtu prądu i napięcia UPS
Testy bateryjne - test stanu baterii;
Zabezpieczenie przed zasilaniem zwrotnym (tzw. backfeed protection) zgodne z normą EN 62040-3;
Oprogramowanie do kontroli i zarządzania pracą urządzenia ze stacji roboczej z wykorzystaniem protokołu SNMP
(TCP/IP, HTTP); adapter sieciowy SNMP pracujący jako strona WWW;
Rejestr zdarzeń o pojemności co najmniej 300 komunikatów, dziennik zdarzeń w zasilaczu UPS oraz komunikaty
serwisowe;
Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii uwzględniające wiek baterii, jej charakterystyki mocy i stopień
naładowania - stan baterii + autonomia mierzona w czasie rzeczywistym wyświetlana na panelu LCD;
Połączenia kablowe wejścia i wyjścia - dostępne z przodu;
Interfejs do współpracy z agregatem prądotwórczym;
Rozruch zasilacza z baterii bez obecnej sieci - tzw. „zimny start”;
Możliwość pracy równoległej z jednostką o dowolnej mocy dla tej samej serii zasilaczy UPS;
Spełnienie norm bezpieczeństwa - (EN) IEC62040-1, EMC IEC EN 62040-2 C2;
Spełnienie norm dotyczących budowy - EN LV 2006/95/CE, IEC 62040-3 (VFI-SS-111);
Spełnienie norm elektromagnetycznych - EMC 2004/108/CE;
Deklaracja zgodności CE dla oferowanego zasilacza UPS potwierdzająca zgodność wyrobu z wymaganymi
dyrektywami Unii Europejskiej
Projekt „Międzyuczelnianie Centrum NanoBioMedyczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
40. Aktualny certyfikat jakości ISO9001:2008 obejmujący produkcję systemów zasilania bezprzerwowego UPS dla
producenta zaoferowanego urządzenia przez niezależną zewnętrzną jednostkę badawczą
41. Osoby, które będą uczestniczyć w dostawie i montażu urządzenia, powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne
typu „E” i „D” upoważniające do obsługi, instalacji i serwisu oferowanego urządzenia;
Wymagania dodatkowe:
Dostarczony zasilacz ma być podłączony do linii zasilającej zakończonej gniazdem 3 fazowym z którego obecnie zasilane jest
sprężarka (przyłącze elektryczne). Przy instalacji zasilacza UPS należy wykonać poniższe czynności:
- odłączyć kabel zasilający od wtyczki 3 fazowej lub wykonać przedłużacz 3 fazowy
- zamocować na ścianie układu by-pass
- poprowadzić okablowanie: wtyczka 3 fazowa - by-pass - sprężarka.
- wynieś panel odczytowy do pomieszczenia nadzoru infrastruktur budynku.
Zasilacz UPS będzie umieszczone w odległość około 4m od przyłącza 3 fazowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji zasilaczy w celu określenia wymaganych materiałów
do wykonania pracy.
Gwarancja: min. 24 miesiące
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące; za minimalny okres gwarancji Zamawiający przyzna 10 pkt. Za każde
dodatkowe 6 miesięcy gwarancji Zmawiający przyzna 10 pkt. dokonując oceny ofert.
Projekt „Międzyuczelnianie Centrum NanoBioMedyczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Download