Centrum Informacyjno

advertisement
Opis techniczny
do projektu instalacji centralnego ogrzewania wodnego
pompowego w budynku jednorodzinnym
przy ul. Instalacyjnej 5 w Warszawie
1 Podstawa opracowania
 Zlecenie i umowa na opracowanie dokumentów.
 Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowe.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
 Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku.
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń".
 PN-EN ISO 13370:2008 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez
grunt - Metody obliczania".
 PN-EN ISO 14683:2008 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik
przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
 Polska Norma PN-EN 12831:2006 "„Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obciążenia cieplnego”.
 PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania.”
 PN-83/B-03430:1983 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”, wraz ze zmianą
PN-83/B-03430/Az3:2000
 PN-C-04607:1993 „Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania
dotyczące jakości wody”.
 PN-B-02413:1991 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.”
 Wymagania techniczne COBRT-Instal.
 Wytyczne do projektowania i montażu producentów zastosowanych materiałów.
2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
 obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych,
 obliczenia całkowitej projektowej straty ciepła i projektowego obciążenia cieplnego
ogrzewanych pomieszczeń,
 dobór przekrojów kanałów spalinowych i wentylacyjnych w kotłowni,
 dobór źródła ciepła (kotła na paliwo stałe),
 dobór średnic przewodów, nastaw zaworów termostatycznych,
 dobór wielkości grzejników ogniwowych żeliwnych,
 dobór naczynia wzbiorczego typu otwartego.
Strona 2
3 Założenia




Narzucone ciśnienie wytwarzane przez pompę.
Zastosowanie przewodów stalowych.
Zastosowanie zaworów termostatycznych i powrotnych przy grzejnikach.
Zaprojektować system pionowy, rozdział dolny.
4 Dane ogólne
Budynek przy ul. Instalacyjnej 5 posiada 2 kondygnacje mieszkalne, jest całkowicie
podpiwniczony. Piwnice są nieogrzewane.
5 Charakterystyka instalacji
5.1
Opis instalacji
Projektowana instalacja jest instalacją pompową, dwururową z rozdziałem dolnym, w
układzie otwartym, zasilaną z własnej kotłowni z kotłem na paliwo stałe.
Parametry obliczeniowe: 75/55oC,
Nośnik ciepła (woda) rozprowadzany jest z kotłowni przewodami poziomymi. Poziomy
w piwnicach prowadzone są pod stropem pomieszczeń, po wierzchu ścian, z minimalnym
spadkiem 3 %o w kierunku kotła.
Grzejniki dobrano w oparciu o projektowe straty ciepła budynku.
5.2
Bilans cieplny budynku
Straty budynku zostały przeliczone wg normy PN-EN 12831 i PN-EN ISO 6946.
Temperatury wewnętrzne przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r (wraz z późniejszymi zmianami) „W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz.
690). Współczynniki przenikania ciepła obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946.
Poniżej podano zestawienie współczynników przenikania ciepła U:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opis
Ściana zewnętrzna szczytowa
Ściana zewnętrzna osłonowa
Strop nad piwnicą
Stropodach
Drzwi zewnętrzne
Brama garażowa
Okna, drzwi balkonowe
U
[W/m2K]
0,25
0,24
0,24
0,20
1,7
1,5
1,3
Umax
[W/m2K]
0,25
0,25
0,25
0,20
1,7
1,7
1,3
.Obliczenia współczynników przenikania ciepła U oraz projektowego obciążenia
cieplnego zamieszczono w załączniku 1 i 2.
Strona 3
6 Dane charakteryzujące instalację








obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło:
parametry obliczeniowe instalacji:
kubatura budynku:
ciśnienie wytwarzana przez pompę:
zapotrzebowanie ciepła na m3:
ciśnienie statyczne instalacji:
pojemność instalacji:
całkowity strumień wody w instalacji:
12,1 kW
75/55 oC
545 m3
7 kPa
22,2 W/m 3
7,5 mH2O
180 dm3
0,144 kg/s
7 Elementy grzejne
Projektowane elementy grzejne:
 grzejniki żeliwne członowe T1 o powierzchni zewnętrznej ogniwa 0,23 m2.
Przy doborze instalacji c.o. przyjęto 15% rezerwę powierzchni grzejników z uwagi
na zastosowanie w instalacji zaworów termostatycznych. Obliczenia doboru grzejników
zamieszczono w załączniku 5.
8 Przewody i armatura
W instalacji zastosowano rury stalowe instalacyjne z usuniętym wypływem
wewnętrznym wg PN-79/H-74244 z atestowanym odbiorem jakościowym wykonanym
przez ZETOM. Przewody łączone przez spawanie.
Przy montażu rur w piwnicach należy stosować systemowe podpory stałe. Usytuowanie
podpór stałych pokazano na rzucie piwnic.
W instalacji zaprojektowano następującą armaturę :
 Zawory kulowe, gwintowane przy rozdzielaczach głównych na zasileniu i powrocie
każdej gałęzi (ciśnienie 1,0 MPa i temp. do 100 OC) firmy Valvex.
 Grzejnikowe zawory termostatyczne z nastawą wstępną TRV-2S firmy
Heimeier/TA z głowicami termostatycznymi (ciśnienie 1,0 MPa i temp. do 120 OC).
 Grzejnikowe zawory odcinające z funkcją opróżniania Regulux firmy
Heimeier/TA (ciśnienie 1,0 MPa i temp. do 120 OC).
 Zawory spustowe Dn 15 mm pod każdym pionem przy zaworze odcinającym (ciśnienie
1,0 MPa i temp. do 100 OC) firmy Valvex.
 Odpowietrzniki automatyczne miejscowe (ciśnienie 1,0 MPa i temp. do 100 OC)
firmy AFRISO z zaworem odcinającym na końcu każdego pionu.
 Termometry zamontowane na rozdzielaczu zasilającym i na każdym przewodzie
powrotnym z instalacji.
Źródłem ciepła instalacji jest kocioł Pelletstar 10 firmy Herz na pellety. Dobór
zamieszczono w załączniku nr 3.
Strona 4
9 Regulacja instalacji
Regulacja przepływu nośnika ciepła dokonano przy pomocy:
 Termostatycznych zaworów grzejnikowych TRV-2S z podwójną regulacją.
 Pompy obiegowej z elektroniczną regulacją obrotów.
Wartości nastaw zaworów grzejnikowych podano na rozwinięciu instalacji c.o. Obliczenia
hydrauliczne zamieszczono w załączniku 4.
10 Zabezpieczenie instalacji c.o.
10.1 Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia
Instalacja będzie zabezpieczona poprzez:
 projektowane naczynie wzbiorcze otwarte o pojemności całkowitej 15 dm3.
 zawór bezpieczeństwa dostarczany wraz z kotłem.
Dobór naczynia wzbiorczego zamieszczono w załączniku nr 6.
10.2 Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie rur stalowych należy oczyścić z rdzy i pomalować farbą żywiczną do
gruntowania, przeciwrdzewną, cynkową, podkładową.
11 Próba ciśnieniowa
Po zmontowaniu instalacji należy ją przepłukać i poddać próbie na ciśnienie
ppróby = 0,20+prob = 0,20+0,50 = 0,70 MPa > 0,6 MPa
przyjęto ppróby = 0,7 MPa = 7,0 atn
12 Izolacja instalacji
Wszystkie przewody rozprowadzające biegnące w piwnicy oraz podejścia pod piony
do wysokości stropu piwnicy, po wykonaniu próby ciśnieniowej, należy zaizolować
izolacją termiczną z pianki polietylenowej o grubości zgodnej z Warunkami Technicznymi.
Średnica
wewnętrzna
Dw [mm]
Średnica rur stalowych wg
Minimalna grubość izolacji
PN-79/H-74244
cieplnej (materiał 0,035 W/m K))
[mm]
Dn [mm]
do 22 mm
dn15, dn20
20
od 22 do 35
dn25
30
powyżej 35 mm
równoważna średnica wewn.:
dn32
36 mm
dn40
42 mm
dn50
53 mm
dn65
69 mm
Strona 5
13 Jakość wody instalacyjnej
Regulowana instalacja powinna być napełniona wodą odpowiadającą wymaganiom
stawianym przez PN-93/C-04607.
14 Pompa centralnego ogrzewania
Krążenie wody w instalacji wywołuje pompa obiegowa dostarczana wraz z kotłem.
15 Warunki techniczne wykonania robót
Całość prac należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 wydanymi przez
COBRTI INSTAL oraz wytycznymi do montażu producentów zastosowanych materiałów.
16 Oświadczenie projektanta
Stosownie do art.20 ust.4 Prawa Budowlanego (DZ.U. z 2003 NR 207, poz. 2016
oraz z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 92 poz. 8881 i Nr 93 poz. 888 z późniejszymi zmianami)
projektant oświadcza, że projekt wykonawczy jest wykonany zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Projekt zostaje przekazany w stanie
kompletnym.
Strona 6
Spis rysunków
1. Sytuacja
1:500
2. Rzut piwnic
1:100
3. Rzut kondygnacji parteru
1:100
4. Rzut piętra
1:100
5. Rozwinięcie instalacji c.o
1:100
6. Rzut kotłowni
1:50
Spis załączników
1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła.
2. Obliczenia projektowego obciążenia cieplnego.
3. Dobór kotła i obliczenia dla kotłowni.
4. Obliczenia hydrauliczne.
5. Dobór grzejników.
6. Dobór naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414
Download