Promocja gospodarcza Polski na EXPO

advertisement
Promocja gospodarcza Polski na EXPO
Informacja prasowa, 10 czerwca 2017 r.
Polskie firmy postrzegają rynek kazachstański jako rynek perspektywiczny dla realizacji swoich
strategii globalizacyjnych. Sprzyja temu potencjał rynku wewnętrznego, rosnące zapotrzebowanie
na produkty i usługi wysokich technologii, które są wytwarzane w Polsce oraz możliwość ekspansji
na inne rynku Azji Centralnej To także poprawiające się prawodawstwo w obszarze prowadzenia
działalności gospodarczej przez firmy zagraniczne w Kazachstanie. W ostatnim rankingu Doing
Business, Kazachstan zajął 35 pozycję (Polska – 24 miejsce).
Wartość i dynamika polsko-kazachskich obrotów handlowych 2005-2017
W latach 2005-2013 polski eksport do Kazachstanu wzrósł 2,8 raza, ulegając obniżeniu
w kolejnych trzech latach łącznie o ok. 54%. W I kwartale 2017 r. spadek eksportu wyhamował
(wzrost o 54%). Stabilizacja cen ropy naftowej pozwala zakładać wzrost tempa rozwoju
gospodarczego Kazachstanu w nadchodzących latach (PKB +2,5% w 2017 r. oraz + 3,4% w 2018 r., wg
MFW), co stwarzałoby przesłanki dla stopniowej odbudowy poziomu polskiego eksportu
w perspektywie 2 -3 lat.
Jeśli chodzi o strukturę polskiego eksportu do Kazachstanu, to dominują tu wyroby przemysłu
elektromaszynowego i wyroby przemysłu chemicznego. Trzecie miejsce zajmują artykuły rolnospożywcze.
Z kolei Polski import z Kazachstanu to w 82% produkty mineralne. 6,7% – surowce chemiczne a 6,6%
– artykuły spożywcze
Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polski, polskie inwestycje bezpośrednie
w Kazachstanie według stanu na koniec 2015 r. wyniosły 157,7 mln dolarów. W Kazachstanie
zarejestrowanych jest ok. 190 podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału polskiego
o różnej formie własności (podczas gdy w 2004 r. takich podmiotów zarejestrowanych było 73,
a w 2002 r. zaledwie 42).
Najważniejszym obszarem działalności polskich firm w Kazachstanie jest branża naftowo-gazowa,
w tym poszukiwanie i zagospodarowanie złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego, a także sektor
farmaceutyczny. Polskie firmy obecne są także w sektorze elektroenergetycznym, infrastruktury
szynowej, budownictwie i sektorze materiałów budowlanych, przemyśle maszynowym i urządzeń
transportowych, produkcji rur z tworzyw sztucznych, a także w przemyśle wyrobów chemii
użytkowej.
Według danych Narodowego Banku Kazachstanu, inwestycje kazachstańskie w Polsce na koniec 2015
roku wyniosły ogółem 70,4 mln dolarów. Jednym z sektorów kazachstańskich inwestycji w Polsce są
linie technologiczne dla przemysłu spożywczego.
1
Inwestorzy polscy to m.in.: POLPHARMA (farmacja – dominujący inwestor), SELENA CA (chemia
budowlana), TINES (infrastruktura transportu szynowego), PRONAR (maszyny rolnicze), METAL-FACH
(maszyny rolnicze), SAN-PROFI (chemiczna), EKOLOG (komunalna, ekologia), APS ENERGIA
(energetyka), DRILL LAB (geologia), EXALO DRILLING (poszukiwania złóż ropy i gazu).
Program promocji gospodarczej na EXPO:
Celem polskiej obecności na EXPO Astana jest zarówno zaprezentowanie potencjału Polski
w obszarach wpisujących się w główną tematykę Wystawy, jak i prezentacja oferty polskich firm –
zarówno mikro, małych i średnich (MŚP), a także tych o zdecydowanie większym kapitale
i doświadczeniu.
Program promocji gospodarczej adresowany jest do polskich przedsiębiorców z branż energetyki
tradycyjnej, odnawialnych źródeł energii, górniczej i wydobywczej, budownictwa
i innych powiązanych bezpośrednio z tematyką Wystawy. Program gospodarczy zakłada m.in.
organizację stoisk narodowych na wybranych targach branżowych w Kazachstanie:




Targi Mining Week w Karagandzie, 27-29 czerwca 2017 r. – jedne z najbardziej znaczących
targów dla branży wydobywczej i metalurgicznej w Kazachstanie.
Targi Kazbuild w Ałmaty, 5-8 września 2017 r. - najważniejsza impreza dla branży budowlanej
w Kazachstanie.
Targi Mining Central Week w Ałmaty, 20-22 września 2017 r. – międzynarodowa impreza
targowo-wystawiennicza dla branży wydobywczej i metalurgicznej.
Targi Power Kazakhstan w Ałmaty, 24-26 października 2017 r. – impreza targowa poświęcona
tematyce energii, zrównoważonej energetyce i branży oświetleniowej.
Na każdej powyższej imprezie PARP dysponować stoiskiem o powierzchni ok. 60 m2, którego celem
będzie promocja polskiej oferty z branży, której dotyczy dana impreza.
Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku narodowym na targach
w Kazachstanie umożliwiamy:



prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery itp.),
wyświetlanie materiałów audio-wizualnych z ofertą firmy na dostępnych ekranach (filmy
promocyjne, prezentacje itp.),
skorzystanie ze strefy B2B, w celu organizacji spotkań i prezentacji dla potencjalnych
partnerów biznesowych.
Jednym z najważniejszych punktów programu gospodarczego będzie organizacja PolskoKazachstańskiego Forum Gospodarczego 6 września 2017 r. z udziałem najważniejszych
przedstawicieli władz państwowych (spodziewany udział Prezydentów Polski i Kazachstanu).
W trakcie Forum przewidziana jest także organizacja spotkań B2B dla polskich i kazachskich
przedsiębiorców.
Do współpracy przy realizacji programu gospodarczego, w szczególności do udziału w PolskoKazachstańskim Forum Gospodarczym, zaproszono firmy reprezentujące następujące branże:






odnawialne źródła energii, w tym energetyka wiatrowa, technologie związane
z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego
i roślinnego,
energetyka tradycyjna i przyszłość technologii wytwarzania energii z węgla,
digitalizacja rynku energii,
nowoczesne technologie wydobywcze,
czyste technologie węglowe,
wychwytywanie, składowanie i utylizacja CO2,
2



budownictwo i rewitalizacja terenów poprzemysłowych,
innowacyjne maszyny i urządzenia górnicze,
klastry energetyczne, energomobilność, budynki przyszłości.
W związku z udziałem Polski w Wystawie EXPO Astana 2017, przygotowano dwujęzyczną (angielskorosyjską) publikację prezentującą potencjał polskiej gospodarki. Będzie ona dystrybuowana podczas
EXPO 2017 i targów, na których przygotowywane będą polskie stoiska narodowe. Publikacja zawiera
profile i oferty współpracy ponad 100 polskich firm. Publikacja jest także dostępna w formie
elektronicznej.
3
Download