Program adaptacyjny.

advertisement
PLAN ADAPTACYJNY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W ŻELKOWIE- KOLONII
Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego
życiu. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana
dotychczasowego trybu życia. Przychodząc do przedszkola dzieci różnią się „poziomem
zdolności przystosowawczych”. Niektóre z nich adaptują się łatwo do nowych warunków
przedszkolnych, inne mają duże trudności. Owe trudności mogą się objawiać różnymi
zaburzeniami w zachowaniu i reagowaniu. Plan dostosowany jest do indywidualnych potrzeb
dziecka.
Cele planu adaptacyjnego
1.Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku.
2.Wspomaganie dzieci do przystosowania się do życia w warunkach przedszkolnych.
3.Przygotowanie rodziców do udzielenia dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie
przystosowania.
4.Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych dom-przedszkole.
Zadania przedszkola podczas realizacji planu adaptacyjnego
1.Nawiązanie współpracy z rodzicami\ opiekunami w celu włączenia ich w przygotowanie
dziecka do roli przedszkolaka.
2.Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
3.Wprowadzenie w świat zasad i reguł panujących w grupie dziecięcej.
4.Ułatwienie dzieciom oraz rodzicom przekroczenia progu dom – przedszkole
5. Stworzenie atmosfery zapewniającej zrozumienie i wsparcie rodziców, otwartość na dialog,
6. Przybliżenie działalności przedszkola na podstawie obowiązujących przepisów
oświatowych, jego specyfiki ze względu na proponowaną ofertę edukacyjną,
7. Przybliżenie charakterystyki rozwoju i potrzeb emocjonalnych dzieci,
8. Przedstawienie rad i wskazówek, jak wykorzystać okres poprzedzający przyjście dziecka
do przedszkola, aby najwłaściwiej przygotować je do nowego otoczenia,
9. Przekazanie rad dotyczących postępowania na wypadek „trudnych chwil” w adaptacji
dziecka.
Formy i metody realizacji planu adaptacyjnego
Formy
1.Zajęcia otwarte
2.Rozmowy indywidualne,
3.Zebrania informacyjne,
4.Wystawa prac dzieci
5.Uroczystości przedszkolne
Metody:
 podająca np. opowiadanie, wiersz, historyjka obrazkowa, piosenka itp.
aktywizująca -oparta na przeżywaniu różnorodnych treści i wartości,
problemowa – oparta na odkrywaniu nowych wiadomości podczas
rozwiązywania problemów, np. inscenizacja , burza mózgów, gry dydaktyczne,
praktyczna-oparta na działaniu polegającym na zmienianiu rzeczywistości i
samego siebie poprzez sprawdzanie wiadomości w praktyce, ćwiczenia,
metody odtwórcze / zabawowo-naśladowcze, zadaniowe, sytuacyjne/,
metody twórcze R. Labana, W. Sherborne, i inne
4.Harmonogram realizacji programu adaptacyjnego.
L.p.
Termin realizacji
Forma realizacji zadania
Osoby
odpowiedzialne
Uczestnicy
1.
Marzec/kwiecień
Zapisy dzieci do
przedszkola
wstępne rozmowy z
rodzicami i dziećmi,
podanie wysokości
opłaty za przedszkole,
zapoznanie z ofertą
zajęć dodatkowych,
podanie terminu
składania kart oraz
wywieszenia listy
dzieci przyjętych do
przedszkola,
Dyrektor
Rodzice
2.
Sierpień
Spotkania organizacyjne
zaprezentowanie
warunków lokalowych
wraz z wyposażeniem,
zapoznanie z rozkładem
dnia,
zaprezentowanie
wstępnych informacji o
pracy przedszkola,
prelekcja dotycząca
adaptacji dzieci i
wymagań dotyczących
uczestnictwa w
życiu przedszkola,
zapoznanie rodziców z
kadrą przedszkola,
rozdanie rodzicom
„wyprawki” do
przedszkola
zapoznanie rodziców z
umiejętnościami
samoobsługowymi, jakie
Dyrektor
,nauczyciele
Rodzice
Uwagi
powinien posiadać
kandydat
na przedszkolaka
i zapewnienie, że każde
dziecko może oczekiwać
pomocy,
poinformowanie
rodziców o terminie dni
adaptacyjnych
3
Sierpień
Spotkanie adaptacyjne
nawiązanie kontaktu z
dziećmi,
oswojenie dzieci z
nowym dla nich
miejscem
i zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa,
przebywanie rodziców
razem z dziećmi w sali
podczas adaptacji,
udział rodziców we
wspólnej zabawie,
zapoznanie dzieci z
personelem przedszkola,
pomieszczeniami (salą,
łazienką, szatnią),
samodzielne zabawy
dzieci w obecności
rodziców,
indywidualne rozmowy
nauczycieli z rodzicami
–uzyskiwanie informacji
o
dziecku,
przedstawianie przez
rodziców swoich
oczekiwań
względem przedszkola,
zabawy integracyjne
poznanie najbliższego
otoczenia przedszkola
–zabawy w ogrodzie
przedszkolnym,
nauczyciele
Rodzice,
dzieci
4.
Październik
Uroczyste „Pasowanie na
Przedszkolaka”:
Dyrektor,
nauczyciele
Rodzice,
dzieci
 zorganizowanie
każdemu dziecku
uroczystego dnia z
udziałem najbliższych,
 wprowadzenie
rodzinnego nastroju i
lepsze zintegrowanie
grupy.
5.
Cały rok
6.
Cały rok
7.
Cały rok
Organizacja imprez i
uroczystości z udziałem
dzieci i rodziców wg
kalendarz uroczystości
przedszkolnych
Aktualizacja strony
www, oraz tablicy
ogłoszeń
Wspomaganie dziecka w
procesie przystosowania
się do życia w grupie
przedszkolnej
(równolegle we
współpracy z domem
rodzinnym):
 nauka i
doskonalenie
czynności
samoobsługowych w
zakresie czynności
higienicznych,
załatwiania potrzeb
fizjologicznych,
spożywania posiłków,
rozbierania i ubierania
się,
 wdrożenie do
funkcjonowania w
rytmie dnia
przedszkolnego,
 wykorzystywanie
naturalnych sytuacji i
literatury do rozwijania
umiejętności
rozwiązywania
konfliktów bez agresji,
korzystanie z pomocy
osoby dorosłej w
trudnej sytuacji,
 wdrażanie do
Dyrektor,
nauczyciele
Rodzice,
dzieci
nauczyciele
nauczyciele
dzieci
odkładania zabawek,
środków dydaktycznych
itd. na miejsce ich
przechowywania,
 rozwijanie rozumienia
równego prawa do
innych do zabawy i
zabawek,
 uczenie sposobów
radzenia sobie z
własnymi emocjami i
emocjami innych dzieci,
 pomoc w zaspakajaniu
potrzeby
bezpieczeństwa,
akceptacji, w
budowaniu
pozytywnego obrazu
własnej osoby.
8.
W miarę potrzeb
Nawiązanie stałej
współpracy z Poradnią
PsychologicznoPedagogiczną, w celu
umożliwienia rodzicom
indywidualnych
kontaktów z
psychologiem,
pedagogiem i logopedą.
nauczyciele
Rodzice,
dzieci
9.
Cały rok
Organizowanie zajęć
otwartych dla rodziców,
uroczystości i imprez
przedszkolnych w celu :
nauczyciele
Rodzice,
dzieci
 umożliwienie
obserwacji dzieci na tle
grupy rówieśniczej,
 zaprezentowanie
rodzicom metod pracy z
dziećmi,
 integrowania rodziców z
przedszkolem,
prezentowania efektów
pracy nauczycieli z
dziećmi.
5.Oczekiwane efekty wdrażania programu adaptacyjnego
Względem dziecka:
Spokojne rozstawanie się z rodzicem,
Zmniejszenie negatywnych uczuć związanych z nową sytuacją,
Szybsze przystosowanie się do nowego otoczenia,
Poznanie personelu przedszkola oraz pomieszczeń i urządzeń, jakimi dysponuje
przedszkole,
Pokonanie nieśmiałości, poczucia lęku i niepewności,
Przyzwyczajenie do przebywania w grupie rówieśniczej,
Pozytywne doświadczenia dzieci w kontaktach z osobami trzecimi i rówieśnikami,
Kojarzenie pobytu w przedszkolu z wesołą i ciekawą zabawą,
Podejmowanie prób nawiązywania nowych kontaktów i przyjaźni z innymi dziećmi,
Przestrzeganie podstawowych zasad współżycia w grupie oraz zakazu samodzielnego
oddalania się od grupy,
Zwracanie się z zaufaniem o pomoc do personelu przedszkola.
Względem rodziców:
Poznanie warunków, w jakich będzie przebywało ich dziecko,
Zapoznanie się z rozkładem dnia w przedszkolu,
Obserwowanie zachowania dziecka na tle innych rówieśników,
Przezwyciężenie obaw przed zostawieniem dziecka w przedszkolu,
 Poznanie swojego dziecka całkiem z innej strony,
Zapoznanie się z wymogami dotyczącymi uczestniczenia w życiu przedszkola,
Poznanie nauczycieli i nawiązanie współpracy z przedszkolem,
Poznanie sposobów, jak można pomóc dziecku złagodzić rozłąkę w pierwszych dniach
pobytu w przedszkolu,
Zaznajomienie się z pozostałymi rodzicami.
Względem nauczyciela:
Bliższe poznanie dzieci, którymi będzie się opiekował,
Poznanie opinii rodziców dotyczących pracy przedszkola,
Planowanie pracy w oparciu o wyniki obserwacji zachowań dzieci,
Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola,
Poznanie nawyków zachowania się dziecka w domu, sposobów żywienia i
zainteresowań na podstawie wstępnych rozmów z rodzicami.
Załącznik 1
INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECKO PIERWSZY RAZ
PRZEKRACZA PRÓGI PRZEDSZKOLA
.
Co może pomóc dziecku?
1. Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu
pod opieką osób trzecich, kontaktowanie dziecka z rówieśnikami, np. na
placu zabaw,
2. Uczenie dziecka poprzez zabawę czynności związanych z samoobsługą,
3. Informowanie dziecka o tym, że czas w przedszkolu będzie spędzało w
towarzystwie innych dzieci, bez rodziców,
4. Ważne aby rodzice podczas rozstania z dzieckiem byli spokojni (dziecko
wyczuwa niepokój)
5. Zabawy z dzieckiem "w przedszkole", przedstawianie jego realnych zalet,
m.in. obecność rówieśników, wielość zabawek,
6. Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców naturalnej reakcji na nową
sytuację– duża labilność uczuć dziecka powoduje, że za chwilę jest wesołe i
świetnie się bawi,
7. Wcześniejsze poznanie przedszkola -spacery w kierunku placówki, krótkie
wizyty w ogrodzie przedszkolnym i przedszkolu,
8. "Kawałek domu" –drobiazg przyniesiony przez dziecko z domu, np.
ulubiona zabawka
9. wcześniejsze odbierania dziecka –na początku (należy odbierać dziecko
zgodnie z obietnicą).
10. Kompletuj wyprawkę wspólnie z dzieckiem i ciesz się, że będzie korzystać z
niej w przedszkolu,
11. Nie przeciągaj pożegnania w szatni; pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i
wyjdź, nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli
zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić,
12. Nie obiecuj; jeśli pójdziesz do przedszkola to coś dostaniesz; kiedy będziesz
odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może być to forma
przekupywania,
13. Kontroluj się co mówisz. zamiast: „już możemy wracać do domu”, powiedz :
„teraz możemy iść do domu”. to niby niewielka różnica, a jednak pierwsze
zdanie ma negatywny wydźwięk,
14. Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało,
co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres,
15. Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się żeby przez kila dni
odprowadzał je do przedszkola tato, rozstania z tatą są mniej bolesne,
pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze uśmiechem
Download