projekt aktualizacji programu ochrony środowiska

advertisement
Projekt
ZARZĄD POWIATU w Grodzisku Mazowieckim
PROJEKT AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA
DLA POWIATU GRODZISKIEGO
NA LATA 2009 – 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 ROKU
Autorzy opracowania:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim
Konsultacje:
Dr Zbigniew Karaczun SGGW
Grodzisk Mazowiecki 2009
Spis treści:
2
STRESZCZENIE – SYNTEZA
4
1. WPROWADZENIE
7
1. WPROWADZENIE
1.1 Przesłanki ogólne
1.2 Podstawy prawne
1.3 Cele i zakres Programu
1.4 Funkcje Programu
1.5 Wytyczne do sporządzania gminnych planów ochrony środowiska
2. DANE PODSTAWOWE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
11
Położenie geograficzne powiatu
Granice i gminy powiatu. Powiązania z terenami sąsiadującymi
Warunki przyrodnicze i klimatyczne
2.3.1 Klimat
2.3.2 Warunki przyrodnicze w powiecie Grodziskim
Ludność, gospodarstwa domowe
Infrastruktura, sieć komunikacyjna
Działalność gospodarcza na terenie powiatu
Planowane kierunki rozwoju i ochrony środowiska gmin powiatu
grodziskiego
3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I JEGO OCHRONA. ANALIZA STANU
ISTNIEJĄCEGO. GŁÓWNE PROBLEMY I ZAGROŻENIA
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
7
8
8
10
11
Polityka i zarządzanie ochroną środowiska
Gospodarka odpadami
Jakość powietrza atmosferycznego
Gospodarka wodno – ściekowa
Powierzchnia ziemi. Gleby
Hałas
Ochrona przyrody
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Awarie
Surowce i zasoby mineralne
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Edukacja ekologiczna
11
12
14
14
14
15
15
16
17
22
22
27
27
32
42
43
44
47
48
48
4. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU GRODZISKIEGO
49
4.1. Uwarunkowania wewnętrzne
49
4.1.1 Wnioski z diagnozy - podstawowe problemy ochrony środowiska
powiatu grodziskiego
49
4.1.2 Prognozowane zmiany
50
2
4.2 Uwarunkowania zewnętrzne
52
5. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU
GRODZISKIEGO
58
5.1. Stała poprawa stanu środowiska.
59
5.1.1. Poprawa jakości wód
59
5.1.2 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
59
5.1.3. Działania związane z ochroną powierzchni ziemi
60
5.1.4 Działania związane z ochroną środowiska przed odpadami
60
5.1.5 Poprawa klimatu akustycznego
60
5.1.6 Zapewnienie ładu przestrzennego
61
5.2. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów
naturalnych.
61
5.3. Wspieranie działań mających na celu ochronę przyrody
62
5.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu
62
5.5. Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą na jego terenie.
63
6. WDRAŻANIE CELÓW PROGRAMU
64
7. MONITORING REALIZACJI „PROGRAMU...”
67
8. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2009 – 2012
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 NA ŚRODOWISKO
69
Załącznik – Harmonogram Działań Proekologicznych
Załącznik – Koszty
3
71
72
STRESZCZENIE.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą O odpadach, rady powiatów
mają obowiązek co 4 lata przygotować dokument określający kierunki lokalnej polityki
ekologicznej.
Realizując ten obowiązek Rada Powiatu Grodziskiego, w maju 2004 roku przyjęła w
drodze uchwały dokument „Program ochrony środowiska dla
powiatu grodziskiego”.
Dokument ten obejmował cele i priorytety na lata 2003 – 2007 z perspektywą do roku 2011.
Ze względu na zmiany jakie zaszły w ostatnich latach (uzyskanie przez Polskę
członkostwa w Unii Europejskiej) istnieje konieczność dokonania nowelizacji programu
ochrony środowiska dla
powiatu grodziskiego. Niniejszy dokument jest efektem prac
podjętych w tym celu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odnosi się on do następujących
zagadnień:

cele i priorytety ekologiczne,

rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne i
społeczne.
Punktem wyjścia dla wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska w powiecie
grodziskim była zarówno ocena stanu poszczególnych elementów środowiska dokonana na
podstawie uzyskiwanych wyników monitoringu prowadzonego przez różne służby, a
zwłaszcza przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska jak i sprawozdania z realizacji
działań wyznaczonych przez politykę ekologiczną powiatu i wchodzących w jego skład gmin.
W gminach wchodzących w skład powiatu przeprowadzono w maju 2008 roku ankietę, której
celem było zarówno rozpoznanie głównych problemów ekologicznych jak i określenie
planowanych działań dla ich rozwiązywania. Materiałami pomocniczymi były opracowania
przygotowane
na
potrzeby
strategii
rozwoju
powiatu/gmin,
wieloletnich
planów
inwestycyjnych, programów zrównoważonego rozwoju itp.
W trakcie przygotowania aktualizacji niniejszego Programu ochrony środowiska dla
powiatu grodziskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do 2015 roku dużą uwagę zwracano
4
na szeroko rozumiane konsultacje społeczne. Do prac nad Programem... zaproszono
organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu, wstępna wersja dokumentu była
udostępniona dla konsultacji społecznych zainteresowanych mieszkańców powiatu i
działających na jego terenie organizacji.
Integralną część niniejszego Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego
stanowi aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla powiatu grodziskiego na lata 2009 –
2012 z perspektywą do roku 2016.
Program ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2009 – 2012 z
perspektywą do 2015 roku omawia szczegółowo zadania na lata 2009 – 2016. Podejście takie
jest zgodne z przepisami Prawa ochrony środowiska, określającego w art. 14 ust.2, iż politykę
ekologiczną przyjmuje się na cztery lata, z tym że przewidziane w niej działania w
perspektywie obejmują kolejne cztery lata.
Nadrzędnym celem działań w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu
grodziskiego, zgodnie z niniejszym Programem... jest: zrównoważony rozwój powiatu i stała
poprawa warunków życia jego mieszkańców
Będzie to osiągane przez:

Wspieranie rozwoju gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy i popieranie
aktywności zawodowej mieszkańców powiatu. W sposób szczególny wspierane będzie
lokowanie na terenie powiatu przedsięwzięć nie wpływających negatywnie na stan
środowiska.

Wspieranie rozwoju infrastruktury zapewniającej właściwy standard życia mieszkańców
powiatu (wodociągi i kanalizacja, zorganizowany system usuwania odpadów,
komunikacja zbiorowa, właściwy stan dróg, telefony i internet).

Zwiększanie aktywności obywatelskiej i podnoszenie stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa. Będzie to osiągane m.in. poprzez wspieranie edukacji formalnej w tej
dziedzinie oraz wspomaganie działalności organizacji ekologicznych.

Stałe ograniczanie emisji substancji i energii. Będzie to osiągane poprzez wzmacnianie
nadzoru nad podmiotami wprowadzającymi zanieczyszczenia do środowiska, ścisłe
egzekwowanie decyzji administracyjnych, wspieranie przedsiębiorców w działaniach
proekologicznych.
5

Bierną i czynną ochronę zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu, poprzez
tworzenie nowych obiektów chronionych oraz wzmacnianie nadzoru nad terenami i
obiektami chronionymi.
Ustalono także cele główne Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata
2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 :
1.
Stała poprawa stanu środowiska i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu
poprzez kontynuowanie rozpoczętych na terenie powiatu działań związanych z ochroną
środowiska oraz prowadzenie tych prac w zakresie ochrony środowiska, których nie
udało się zrealizować w latach 2004 – 2008.
2.
Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów
naturalnych.
3.
Wzmacnianie nadzoru nad obszarami objętymi różnymi formami ochrony przyrody i
terenami o dużych walorach przyrodniczych oraz wspieranie działań mających na celu
ochronę przyrody, (podejmowanych przez różne instytucje rządowe, samorządowe,
organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze).
4.
Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu, ze szczególnym
uwzględnieniem nadzoru nad transportem substancji niebezpiecznych przez teren
powiatu, stworzenie procedur postępowania na wypadek awarii i katastrof.
5.
Zwiększanie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą na jego terenie.
Powyższe cele realizowane będą, poprzez cele szczegółowe oraz zadania wdrażane w dwóch
horyzontach czasowych:
-
krótkookresowym (lata 2009 – 2012) i
-
średnioterminowym (do roku 2016).
6
1. WPROWADZENIE
1.1 Przesłanki ogólne
Lata 2004 – 2008 to okres dynamicznych przekształceń i rozwoju społeczno –
gospodarczego Polski co spowodowane było przede wszystkim uzyskaniem członkostwa w
Unii Europejskiej i uzyskaniem dostępu do funduszy rozwojowych i kohezyjnych Wspólnoty.
Obok jednak pozytywnych skutków tych zjawisk pojawiły się także problemy, w tym także
dotyczące ochrony środowiska. Spowodowało to m.in. pojawienie się nowych zagrożeń dla
jakości środowiska, konieczność poniesienia znaczących nakładów finansowych na wdrażania
przepisów UE w zakresie ochrony środowiska, dokonanie zmian w procedurach ochrony
środowiska, tak aby dostosować je do wymagań unijnych. Skutki tych zmian widoczne są
zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym oraz lokalnym. Można je dostrzec także
na terenie powiatu grodziskiego.
Antycypacja takich zmian była jednym z powodów wprowadzenia obowiązku tworzenia
na różnych poziomach zarządzania polityką ekologiczną. Jej podstawą powinna być
konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, zawarta w art. 5 ustawy zasadniczej:
„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju”.
Przyjęcie tej zasady oznacza, że wsparcie dla rozwoju gospodarczego i społecznego
odbywać się będzie z poszanowaniem wymagań ochrony środowiska, tak aby pozostawić
możliwość korzystania z zasobów przyrodniczych przyszłym pokoleniom. Ustawa zasadnicza
wskazuje także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem zarówno obywateli jak i władz
publicznych, które poprzez swoją politykę, powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo
ekologiczne, ale i dostęp do zasobów przyrodniczych zarówno współczesnemu jak i
przyszłym pokoleniom.
Takimi władzami są m.in. samorządy powiatowe. Ustawa o samorządzie powiatowym
stanowi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym, w tym między innymi zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
leśnictwa, gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, zapobiegania nadzwyczajnym
zagrożeniom środowiska.
Dlatego
też
władze
powiatu,
akceptując
zasady
zrównoważonego rozwoju, powinny szukać takich kierunków rozwoju, które doprowadzą do
ograniczania emisji, zmniejszania energo-, wodo- i materiałochłonności, poprawy jakości
środowiska przyrodniczego, wzmacniania struktur ekologicznych, rozwijania aktywności
obywatelskiej, poprawy jakości życia mieszkańców. Wskazując na te obowiązki władz
powiatowych nie można jednak zapominać, że administracja tego szczebla dysponuje
ograniczonymi możliwościami samodzielnego realizowania inwestycji sozologicznych i
bardzo nielicznymi instrumentami wymuszania działań proekologicznych. Stąd funkcją
powiatu jest raczej wspieranie działań podejmowanych przez samorządy gminne i tworzenie
płaszczyzny dla podejmowania przez nie wspólnych działań mających na celu rozwiązywanie
problemów ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym.
7
1.2 Podstawy prawne
Prawny obowiązek tworzenia powiatowych programów ochrony środowiska
(powiatowej polityki ekologicznej) wprowadziła norma prawna zawarta w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150). Norma
ta, zawarta w art. 17.1 stwierdza, że: „ ... organ wykonawczy (...) powiatu, w celu realizacji
polityki ekologicznej państwa, sporządza (...) powiatowe programy ochrony środowiska ...”.
Zakres tych dokumentów uszczegóławiają przepisy zawarte w art. 14 cytowanego aktu
prawnego. Zgodnie z nim polityka ekologiczna powiatu powinna określać między innymi:
 cele ekologiczne
 priorytety ekologiczne
 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych
 środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i
środki finansowe.
Zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 politykę ekologiczną przyjmuje się na okres
czterech lat z perspektywą obejmującą kolejne 4 lata.
Częścią niniejszego Programu... jest Plan gospodarki odpadami dla powiatu
grodziskiego. Zgodnie bowiem z normą zawartą w art. 14.3 ustawy O odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251) na szczeblu powiatowym powinien
zostać przygotowany taki plan, który będzie podlegał aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. .
Artykuł 14 ustęp 2 ustawy o odpadach szczegółowo określa zakres informacji jakie
powinny zostać przedstawione w planie gospodarki odpadami, m.in.:
 aktualny stan gospodarki odpadami w powiecie oraz ich charakterystykę jakościową i
ilościową,
 istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów,
koszty gospodarowania odpadami,
 prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,
 cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
 instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
 system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno powiatowy program ochrony
środowiska jak i plan gospodarki odpadami powinny zostać zaopiniowane przez organ
wykonawczy województwa, na terenie którego znajduje się powiat.
Ustawodawca nakazał także organom wykonawczym powiatów składanie co 2 lata
sprawozdań radom powiatu z realizacji programów i planów.
1.3 Cele i zakres Programu
Głównym celem niniejszego dokumentu jest aktualizacja polityki ekologicznej
powiatu grodziskiego. Dokonano jej w taki sposób, aby była ona zgodna z kierunkami
polityki ekologicznej państwa, wyznaczonymi w 2006 roku1 oraz znowelizowanym
programem ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego. Tym niemniej, chociaż
jest to tylko aktualizacja przyjętej w 2004 roku polityki ekologicznej powiatu, to niniejszy
dokument opracowano w taki sposób, żeby stanowił pełną, zamkniętą całość. Dlatego też
MŚ, 2006: Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 2014. Projekt dokumentu zatwierdzony przez Radę Ministrów w grudniu 2006 roku. Ministerstwo Środowiska.
Warszawa.
1
8
powtórzono w nim część informacji zawartych w Programie... z roku 2004, w szczególności
dotyczących zagadnień ogólnych.
Program uwzględnia uwarunkowania wynikające z przygotowania i przyjęcia następujących
dokumentów:
 Strategia Rozwoju Kraju
 II Polityka ekologiczna państwa,
 Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010,
 Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2011 – 2014,
 Krajowy plan gospodarki odpadami ( M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946),
 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych.
 Regionalny program operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2004 –
2006,
 Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2011,
 Plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 .
 Program Ochrony Powietrza dla strefy Powiat Grodziski,
 Program Zwiększenia lesistości dla Województwa Mazowieckiego do 2020 roku,
 Program Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego,
 Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa
Mazowieckiego,
 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.
W Programie.... uwzględniono także te międzynarodowe zobowiązania prawne Polski (w tym
także te, które wynikają z Traktatu Akcesyjnego), których wdrożenie wymaga zaangażowania
samorządów lokalnych szczebla powiatowego i gminnego.
Podstawą Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego… jest konstytucyjna
zasada zrównoważonego rozwoju, która oznacza w praktyce, że w procesach rozwoju
społeczno – gospodarczego kryteria ochrony środowiska traktowane są równoważnie z
kryteriami społecznymi i gospodarczymi. Innymi zasadami, do których odwołuje się
Program... są zasady ogólne, leżące u podstaw polityki ochrony środowiska UE i Polski takie
jak:
 zasada przezorności ,
 zasada prewencji,
 zasada „zanieczyszczający” płaci,
 zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach:
- sprawiedliwości międzypokoleniowej,
- sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,
- równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,
 zasada uspołecznienia
 zasada subsydiarności,
 zasada efektywności ekologicznej i ekonomicznej.
Zakres Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego… odnosi się do całokształtu
zagadnień sozologicznych i ekologicznych występujących na obszarze powiatu. W
szczególności zawiera on informacje na temat:
 aktualnej sytuacji ekologicznej w powiecie,
9



ekologicznych, przestrzennych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań rozwoju
powiatu,
priorytetowych działań na rzecz utrzymania środowiska przyrodniczego we właściwym
stanie i nie dopuszczenia do jego degradacji, w podziale na przedsięwzięcia
krótkoterminowe (lata 2009 – 2012) i długoterminowe (do roku 2016),
harmonogramu konkretnych zadań w zakresie ograniczenia emisji, ochrony zasobów
przyrody, racjonalnego gospodarowania środowiskiem, prośrodowiskowej aktywizacji
społeczeństwa i wzrostu świadomości ekologicznej z podziałem na:
- zadania powiatu,
- zadania innych organów administracji publicznej oraz instytucji, przedsiębiorstw
i organizacji społecznych,
- zalecenia dla gminnych programów ochrony środowiska,
- uwarunkowania realizacyjne Programu…, jego wdrożenie i monitoring.
Program… dotyczy obszaru powiatu grodziskiego, tym niemniej bierze on pod uwagę
różnego rodzaju powiązania, w tym ekologiczne z powiatami sąsiednimi.
Program… opracowany jest z uwzględnieniem ustrojowej pozycji samorządu powiatu
i jego kompetencji wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska, a więc
ograniczonych własnych możliwości realizacyjnych i finansowych.
Program… przygotowany został z udziałem społeczeństwa, do którego adresowano
ankiety, zapraszano do udziału w pracach Zespołu Sterującego i zgłaszania swoich uwag do
projektu Programu…. Założenia do programu, materiały i wnioski przedstawiano w mediach i
w internecie. Zainteresowani mogli śledzić przebieg prac nad Programem…. Konsultowano
jego projekt z różnymi grupami społecznymi i zawodowymi: nauczycielami,
przedsiębiorcami, przedstawicielami nauki, reprezentantami gmin.
1.4 Funkcje Programu
Niniejszy „Program ochrony środowiska…" wraz z "Planem gospodarki odpadami…"
dla powiatu grodziskiego do 2016r.” ma stać się podstawowym dokumentem koordynującym
działania na rzecz ochrony środowiska w powiecie. W szczególności:
 przekazuje społeczeństwu, przedsiębiorcom, samorządom informacje na temat
zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych jego komponentów,
 omawia najważniejsze problemy, w tym zagrożenia ekologiczne, proponując sposoby
ich rozwiązania w określonym czasie,
 jest gwarantem wdrażania zrównoważonego rozwoju powiatu,
 określa sposoby współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli oraz
instytucji i pozarządowych organizacji ekologicznych na rzecz ochrony środowiska w
powiecie,
 ułatwia, a niekiedy formalnie umożliwia występowanie o środki finansowe potrzebne
do realizacji przedsięwzięć,

ułatwia opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska, wydawanie decyzji
określających sposób i zakres korzystania ze środowiska,

obiektywizuje wydawanie decyzji określających sposób i zakres korzystania ze
środowiska,

organizuje system informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego
poprawy.
10
Program… omawia szczegółowo zadania na lata 2009 – 2016. Taki horyzont czasowy
przyjęto w odniesieniu do podstawowego dokumentu wyznaczającego kierunki polskiej
polityki ochrony środowiska tj. „Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 – 2010 z
uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 – 2016”. Podejście takie jest także zgodne z
przepisami Prawa ochrony środowiska, określającego w art. 14 ust. 2, iż politykę ekologiczną
przyjmuje się na cztery lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują
kolejne cztery lata.
1.5 Wytyczne dla gmin dotyczące sporządzania planów ochrony środowiska
Podstawowym obowiązkiem sporządzającego plan ochrony środowiska dla gminy jest
określenie celów ekologicznych do uzyskania których gmina uchwalając plan zamierza
dotrzeć.
Czynnikiem z pierwszego wynikającym będą konieczne do określenia priorytety ekologiczne
jakich uzyskaniu zamierza gmina podporządkować całość planu ochrony środowiska dla
danej gminy.
Niezbędne jest też określenie poziomów celów długoterminowych jakich osiągnięcie możliwe
będzie do uzyskania dzięki wdrożeniu planów ochrony środowiska w gminie i wynikać
będzie z poziomu realizacji celów założonych w programie.
Schematem i niejako ramą konstrukcyjną planów ochrony środowiska dla gminy jest
określenie rodzajów i harmonogramu wdrażania wszelkich działań proekologicznych ujętych
w planie z wyszczególnieniem i rozbiciem na okresy realizacji.
Całość spinana będzie poprzez określenie zarówno mechanizmów prawno-ekonomicznych
pozwalających osiągnąć założone cele jak i wskazanie zarówno kosztów uzyskania
założonych poziomów jak i źródeł ich pozyskania.
Oparty na takich fundamentalnych założeniach plan będzie czytelny i łatwy do
monitorowania co jest niezbędnym wymogiem kontroli realizacji i wprowadzania
niezbędnych korekt pod wpływem różnego rozwoju sytuacji.
2. DANE PODSTAWOWE
2.1 Położenie geograficzne powiatu
Analizowany teren powiatu grodziskiego położony jest na Nizinnie
Środkowomazowieckiej w mezoregionie Równiny Łowicko – Błońskiej.
Nizina Środkowomazowiecka stanowi wielkie kotlinowate obniżenie na założeniu
trzeciorzędowej niecki tektonicznej charakteryzujące się zbiegiem dolin Wisły, Narwi, Bugu,
Pilicy i Bzury. Rzeźba Niziny jest mało zróżnicowana, dominująca formą są tu płaskie
równiny denudacyjne lub tarasy rzeczne. Krajobraz urozmaicają występujące wydmy.
Wysokość bezwzględna tego terenu wynosi od 60 do 150 m npm. Występują tu przede
wszystkim gleby pseudobielicowe, a w dolinach rzecznych – mady.
Równina Łowicko - Błońska to mezoregion charakteryzujący się nieco lepszymi glebami –
dominują tu czarne ziemi wykształcone na peryglacjalnych utworach pylastych. Równina
rozciąga się na obszarze około 3060 km2, na południe od doliny Wisły i Bzury. Jest to płaski
poziom denudacyjny, poprzecinany niewielkimi dopływami Bzury
11
2.2 Granice i gminy powiatu. Powiązania z terenami sąsiadującymi
`
Powiat grodziski położony jest na zachód od Warszawy i graniczy:
od wschodu
– z powiatem pruszkowskim
od północnego wschodu
– z powiatem warszawskim – zachodnim
od północnego zachodu
– z powiatem sochaczewskim
od zachodu
– z powiatem żyrardowskim
od południa
– z powiatem grójeckim.
W jego skład wchodzi 6 gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów,
Jaktorów i Żabia Wola (rys. 1).
Rys. 1 Gminy powiatu grodziskiego
Gmina Grodzisk Mazowiecki zajmuje obszar 107 km2, zamieszkana jest przez 38 468 osób
(stan na 31.12.2007), w ciągu ostatnich czterech lat liczba mieszkańców wzrosła o 3 tys. osób.
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 330 osób/km2. Jest to gmina o charakterze miejskowiejskim. Grodzisk Mazowiecki jest ponad 25-tysięcznym miastem, położonym w odległości
35 kilometrów na zachód od centrum Warszawy.
Gmina Milanówek jest gminą miejską. Zajmuje ona powierzchnię 1352 ha i liczy 15 838
mieszkańców. Miasto Milanówek zostało założone na początku XX wieku w oparciu o
koncepcję miasta – ogrodu i do dziś zachowało swój leśno – parkowy charakter, znaczna
liczba posesji położona jest na zadrzewionych działkach, na których występują 200 letnie
okazy dębów.
Również gmina Podkowa Leśna jest gminą miejską o charakterze leśno – parkowym. Mieszka
w niej 3 822 osoby, a jej obszar liczy 1010 ha. Prawie cały teren gminy – w tym także
zabudowane nieruchomości – porośnięty jest lasem, a od wschodu gmina graniczy z
kompleksem lasów nadarzyńskich.
Gmina Baranów jest typową gminą rolniczą. Zajmuje ona powierzchnię 7537 ha, z czego
92% (6936 ha) to użytki rolne. W uprawach dominuje produkcja zbóż, kukurydzy,
ziemniaków, buraków cukrowych i warzyw. Rolnictwo dominuje tu ze względu na dobre
12
gleby – przeważają użytki III i II klasy bonitacyjnej wykształcone z glin zwałowych. Gmina
Baranów praktycznie pozbawiona jest terenów leśnych, zajmują one jedynie 28 ha (0,4%
powierzchni). Obszar gminy zamieszkuje 4 899 osób w 23 wsiach podzielonych na 21
sołectw.
Obszar gminy Jaktorów wynosi 5524 ha, z czego 4290 ha stanowią użytki rolne (78%
powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne zajmują 485 ha (8%), z czego 357 ha to lasy
prywatne. Pozostałe tereny zajmują obszar 749 ha (14%). Obszar ten zamieszkuje 10 321
osób w 17 wsiach podzielonych na 14 sołectw. W ostatnich latach rolnictwo przestaje być
wiodącą funkcją gminy, jest ona coraz częściej traktowana jako zaplecze mieszkalno –
rekreacyjne dla mieszkańców okolicznych miast. Tylko niewielka część gospodarstw rolnych
produkuje na rynek, dominuje produkcja mieszana, z niewielką przewagą produkcji roślinnej.
Gmina Żabia Wola posiada charakter rolniczy. Zajmuje ona obszar 10561 ha, z czego 7411 ha
(70%) to użytki rolne. Grunty leśne i lasy zajmują teren 2369 ha (23 %), pozostałe obszary to
781 ha (7%). Obszar ten zamieszkuje 6 581 osób w 41 wsiach podzielonych na 32 sołectwa.
Z terenami sąsiadującymi powiat skomunikowany jest zarówno siecią dróg jak i za
pomocą linii kolejowych. Głównym połączeniem tego terenu ze stolicą jest droga
wojewódzka 719 Warszawa – Żyrardów. Jest to droga jednojezdniowa, o dużym natężeniu
ruchu. Największe zatłoczenie występuje w godzinach rannych (w kierunku do Warszawy)
oraz późnym popołudniem i wieczorem (ruch od strony stolicy). Czas dojazdu do centrum
Warszawy z Grodziska Mazowieckiego wynosi wówczas około 1,5 godziny i na przestrzeni
ostatnich 4 lat uległ wydłużeniu o około 30 minut.
Komunikację z Warszawą zapewnia także linia kolejowa Warszawa – Skierniewice
(stanowiąca fragment Centralnej Magistrali Kolejowej). Stacje znajdują się w Milanówku,
Grodzisku Mazowieckim, Jaktorowie i Międzyborowie. Czas dojazdu do centrum Warszawy
(z Grodziska Maz.) wynosi około 40 minut. W Bożej Woli (gmina Baranów) znajduje się
stacja kolejowa na linii Warszawa – Łowicz (Poznań) skąd czas dojazdu do W-wy również
wynosi ok. 40 minut.
Omawiany obszar połączony jest z Warszawą także poprzez linię wąskotorowej
Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Stacje znajdują się m.in. w Podkowie Leśnej, Milanówku i
Grodzisku Mazowieckim. Czas dojazdu do centrum Warszawy wynosi około 1 godziny.
Ponadto południową część powiatu przecina droga krajowa E67 (fragment drogi
międzynarodowej A8), zaś od północy powiat graniczy z drogą krajową E30 (fragment drogi
międzynarodowej A2). Z południa na północ powiat przecina droga wojewódzka nr 579,
łącząca Radziejowice z Błoniem i Nowym Dworem Mazowieckim (rysunek 2).
13
Rysunek 2. Powiat grodziski- układ komunikacyjny
2.3 Warunki przyrodnicze i klimatyczne
2.3.1 Klimat
Warunki klimatyczne na terenie powiatu kształtują się w przeważającej mierze pod
wpływem zachodniej cyrkulacji atmosferycznej i dominujących w ciągu roku mas powietrza
polarnomorskiego. Klimat tego regionu jest nieco cieplejszy niż sąsiednich makroregionów,
bowiem średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 – 8,0°C. Temperatury maksymalne
mieszczą się w granicach – 28o do + 36o C. Najzimniejsze miesiące to styczeń (– 3,5°C) i
luty (– 2,5°C), najcieplejsze sierpień (+18,50C) i lipiec (+ 18OC).
Średnia roczna suma opadów w powiecie (w oparciu o pomiary wieloletnie) wynosi ok. 530
mm. W tej sumie opadów rocznych większy udział mają opady półrocza ciepłego,
maksymalne dobowe sumy opadów występują w okresie od kwietnia do października.
Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi od 50 do 70, a liczba dni pochmurnych waha się od 120
do 140.
2.3.2 Warunki przyrodnicze w powiecie grodziskim
W powiecie grodziskim przeważającym typem krajobrazu jest krajobraz rolniczy, udział
użytków rolnych wynosi 73,5% ogólnej powierzchni powiatu. Jest to o około 5% więcej niż
średnia dla województwa mazowieckiego. Znacznie niższa od średniej – zarówno
14
wojewódzkiej (o niemal 9%) jak i ogólnopolskiej (o ok. 15%) jest lesistość powiatu, wynosi
ona jedynie 13,7%.
Roślinność potencjalna tego terenu to subkontynentalne grądy w odmianie
mazowieckiej – postać uboga, a w północnej części powiatu świetlista dąbrowa. Szata
roślinna na tym terenie została jednak silnie przekształcona w wyniku działalności człowieka
i powyższe zbiorowiska na omawianym terenie praktycznie już nie występują.
2.4 Ludność, gospodarstwa domowe
W powiecie grodziskim mieszka 79 929 osób, największą gminą jest Grodzisk
Mazowiecki w którym mieszka 38 468 osób. Populacja pozostałych gmin wynosi (wg stanu
na dzień 31.12.2007):
Gmina Milanówek
- 15 838 osób
Gmina Podkowa Leśna
- 3 822 osób
Gmina Baranów
- 4 899 osób
Gmina Jaktorów
- 10 321 osób
Gmina Żabia Wola
- 6 422 osób
Większość osób na terenie powiatu mieszka w domach jednorodzinnych (w tym w
gospodarstwach rolnych). Zwarta zabudowa wielorodzinna (typu osiedlowego) występuje w
zasadzie jedynie na terenie miast: Grodzisk Mazowiecki i Milanówek. Bardziej szczegółowe
dane na temat gospodarstw domowych na terenie województwa przedstawiono w tabeli 2.4.1
Tabela 2.4.1 Gospodarstwa domowe powiatu grodziskiego (2007 rok) –NOWE DANE
Ilość
mieszkańców
gospodarstw domowych
W tym w budynkach
- jednorodzinnych
- wielorodzinnych
Podkowa
Leśna
Baranów
Jaktorów
Żabia Wola
15 838
3844
4 847
10 321
6 422
3 719
1 340
1 673
3 048
2 000
2 500
1 219
1277
69
1 653
20
3 048
-
1969
31
Grodzisk
Mazowiecki
Milanówek
38 055
-
2.5 Infrastruktura
Stan infrastruktury na terenie powiatu jest zróżnicowany. Zdecydowanie lepiej jest ona
rozwinięta ma terenach miejskich – zwłaszcza Grodziska Mazowieckiego i Milanówka,
niedostatki w tym zakresie występują na terenach wiejskich.
Pod względem komunikacyjnym teren powiatu obsługiwany jest zarówno przez Spółkę
Koleje Mazowieckie, spółkę obsługującą Warszawską Kolej Dojazdową, jak i przez
komunikację autobusową – PKS Grodzisk Mazowiecki, PKS Żyrardów oraz przewoźników
prywatnych.
Sieć dróg na omawianym terenie jest stosunkowo dobrze rozwinięta, choć znaczna jej
część- to drogi bez utwardzonej nawierzchni. Stan dróg o nawierzchni bitumicznej, głównie
gminnych, ale także pozostałych kategorii jest zazwyczaj niezadowalający lub wręcz zły, ze
względu na występujące przełomy i koleiny (np. w gminie Żabia Wola ponad 25% dróg
15
wojewódzkich i powiatowych jest w bardzo złym stanie). Szacunki wykonane przez gminy
wskazują, że szybkiej modernizacji wymaga około 70% dróg powiatowych oraz znaczna
część dróg gminnych. Bardziej szczegółową informację o infrastrukturze drogowej
przedstawiono w tabeli 2.4.2
Tabela 2.4.2 Długość dróg poszczególnych klas w powiecie grodziskim (w km)
Drogi
Grodzisk
Milanówek
Mazowiecki
krajowe
wojewódzkie i powiatowe
81,8
14
- w tym utwardzone
70,9
12,8
Gminne
201,3
97
- w tym utwardzone
60,07
w
tym
drogi
dojazdowe do gospodarstw
Podkowa
Leśna
4,3
4,3
42,5
10,6
-
Baranów
Jaktorów
Żabia Wola
47
41,5
131
30
100
45,5
24
100
12
75
10
50
46
37
20
-*
* – długość dróg dojazdowych (wewnętrznych) – 170 km
Stosunkowo dobrze rozwinięta jest sieć gazowa oraz wodociągowa, przy czym w
odniesieniu do tej ostatniej nadal są znaczne potrzeby inwestycyjne. Znacznie większe
potrzeby istnieją jednak w odniesieniu do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w powiecie.
Gminy: Baranów i Żabia Wola nie posiadają oczyszczalni ścieków ani sieci kanalizacyjnej
obsługującej istniejącą zabudowę mieszkaniową na terenach wiejskich. Ścieki z gospodarstw
rolnych oraz zabudowy indywidualnej na tym terenie odprowadzane są do szamb
przydomowych, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków w Błoniu, Grodzisku
Mazowieckim, Mszczonowie, Pruszkowie, Grójcu lub Żyrardowie. Na tym terenie jedynie
nieliczne domy jednorodzinne korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków. Brak jest
szczegółowej informacji na temat szczelności szamb. Budowę nowych odcinków sieci
kanalizacyjnej planuje się we wszystkich gminach powiatu.
Powiat posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć placówek oświatowych
(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea), na jego terenie funkcjonują zarówno
przedszkola i szkoły publiczne jak i liczne ośrodki społeczne i prywatne. Gminne Domy i
Centra Kultury prowadzą kursy i koła zainteresowań, organizują liczne imprezy kulturalne dla
mieszkańców.
2.6 Działalność gospodarcza na terenie powiatu
Pomimo znacznego udziału gruntów rolnych w strukturze przestrzennej powiatu
znaczenie rolnictwa w ostatnich latach zmniejsza się. Jest to spowodowane zarówno ogólną,
trudną sytuacją w rolnictwie jak i bliskością aglomeracji warszawskiej i wykupywaniem
działek rolnych przez mieszkańców tego miasta z przeznaczeniem ich na tereny zabudowy
jednorodzinnej. Trudna sytuacja w rolnictwie powoduje, że coraz więcej osób, zwłaszcza
młodych, odchodzi z tego sektora gospodarki starając się znaleźć pracę w pobliskich
miastach, przede wszystkim w Warszawie, ale także w Grodzisku Mazowieckim, Milanówku
i innych ośrodkach powiatowych.
W tabeli 2.6.2 przedstawiono informacje o liczbie i rodzaju podmiotów gospodarczych
działających na terenie powiatu. Pod koniec 2007 roku na terenie powiatu działało 9583
podmioty gospodarcze, z tego 9421 to przedsiębiorstwa i firmy prywatne.
Powyższe dane świadczą o dynamicznym wzroście aktywności gospodarczej mieszkańców
powiatu – w ciągu 5 lat liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o ponad 2 500 ! Dominują
16
tu małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 50 pracowników. Tylko 9
podmiotów zatrudnia ponad 250 osób, z tego tylko 3 powyżej 1000 osób.
W działalności gospodarczej dominują jednostki zajmujące się handlem, stosunkowo
duża liczba podmiotów prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego i
budownictwa (po ok. 1000 podmiotów), obsługą nieruchomości i firm (ok. 900), transportu i
gospodarki magazynowej (ok. 700). Mniej popularna jest działalność w zakresie obsługi
ruchu turystycznego i gastronomii czy pośrednictwa finansowego i pośrednictwa
nieruchomościami. Na terenie powiatu obok publicznych zakładów opieki zdrowotnej działa
kilkanaście prywatnych ośrodków świadczących usługi w tym zakresie.
Tabela 1.2. Podmioty gospodarcze na terenie powiatu grodziskiego. (na dzień 31.12.2007 r.)
Ogółem
Ogółem
9 583
Sektor publiczny
podmioty gospodarki narodowej ogółem
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
ogółem
przedsiębiorstwa państwowe
spółki handlowe
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego,
gospodarstwa pomocnicze
162
125
1
4
0
1
Sektor prywatny
podmioty gospodarki narodowej ogółem
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
spółki handlowe
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
Spółdzielnie
Fundacje
stowarzyszenia i organizacje społeczne
9 421
7 766
572
128
23
23
126
Podmioty wg klas wielkości
Ogółem
0–9
10 – 49
50 – 249
250 – 999
1000 i więcej
9 583
9 151
358
65
6
3
Źródło: Baza danych regionalnych GUS
2.7 Planowane kierunki rozwoju i ochrony środowiska gmin powiatu grodziskiego
Nie wszystkie gminy powiatu grodziskiego posiadają przyjęte przez władze
samorządowe strategie rozwoju. Dlatego też zarówno w planowaniu kierunków rozwoju jak i
17
zadań z zakresu ochrony środowiska, Starostwo Powiatu Grodziskiego musi oprzeć się na
własnych materiałach oraz istniejących zamierzeniach gmin.
Poniżej zostaną opisane najważniejsze dokumenty strategiczne przygotowane przez
poszczególne gminy powiatu grodziskiego.
Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki posiada opracowaną w 2000 roku „Strategię rozwoju Gminy
Grodzisk Mazowiecki do 2013 roku”. W dokumencie tym sformułowano misję i wizję gminy,
a także 7 celów strategicznych, których realizacja powinna przyczynić się do realizacji
stworzonej wizji. Te cele to:
 wzrost poziomu życia mieszkańców Grodziska Mazowieckiego wraz z kontrolowanym
rozwojem osadnictwa
 rozwój przestrzeni architektoniczno – przyrodniczej połączonej z restrukturyzacją
rolnictwa
 poprawa atrakcyjności gminy w obszarze rekreacji, turystyki i ofert dla młodzieży,
 podtrzymanie i rozwój kondycji przedsiębiorczości w gminie,
 przyśpieszenie działań modernizacyjnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej i
społecznej,
 rozwój społeczeństwa obywatelskiego wraz z kształtowaniem dumy z bycia
grodziszczaninem.
Cele te zostały obudowane listą programów operacyjnych, wraz ze wskazaniem
harmonogramu ich realizacji, instytucjami odpowiedzialnymi oraz źródłami finansowania
niezbędnych prac.
Uchwałą nr 382/2005 z dnia 09.02.2005 roku Rada Gminy Grodzisk Mazowiecki przyjęła
Plan Rozwoju Lokalnego. Plan ten wyznacza szereg działań, w tym także te, których
realizacja przyczyni się do ograniczenia presji na środowisko przyrodnicze i poprawy jego
stanu. Są to inwestycje w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej, budowy ścieżek
rowerowych, termomodernizacja budynków czy rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
Zaplanowane działania zostały w większości wykonane lub są na różnych etapach realizacji.
Z punktu widzenia ochrony środowiska najważniejszym dokumentem gminy jest przyjęty w
2004 roku Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami Gminy
Grodzisk Mazowiecki. Przedstawia on szczegółowe kierunki działań, zadania jakie w ich
ramach będą wykonane, harmonogram (termin wykonania), oraz ich szacunkowy koszt. Plan
Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodzisk Maz. zawiera harmonogram rzeczowo –
finansowy zadań w zakresie gospodarki odpadami, które powinny zostać zrealizowane w
latach 2006 – 2013. W marcu 2007 z realizacji Planu ... zostało przedstawione sprawozdanie.
Wynika z niego, że większość z zaplanowanych działań została zrealizowana, lub znajduje się
na różnych etapach wdrażania.
Milanówek
Pierwszym dokumentem wyznaczającym kierunki działań na rzecz ochrony środowiska w
gminie Milanówek był ”Program działań miasta Milanówek w zakresie ochrony i
kształtowania środowiska na lata 1995 – 2010”. W lutym 1997 roku Zarząd Miasta
przygotował dokument „Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego
Zagospodarowania Miasta”. Zgodnie z nim za wartość nadrzędną w planie zagospodarowania
przestrzennego uznano „wyjątkowe walory środowiska przyrodniczego i kulturowego
Milanówka, którym podporządkowano inne funkcje wynikające ze stanu istniejącego bądź z
uznania ich za właściwe w dalszym rozwoju miasta”. Wcześniejsze doświadczenia w
realizacji priorytetów lokalnej polityki ekologicznej zostały wykorzystane przy
18
przygotowaniu w 2004 roku Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki
odpadami Gminy Milanówek. Dokument ten bardzo szczegółowo definiuje zadania, które
powinny być w Milanówku zrealizowane dla zapewnienia właściwego stanu zasobów
przyrodniczych wraz z harmonogramem ich wdrażania. W 2007 roku z realizacji planu
gospodarki odpadami zostało przygotowane sprawozdanie2.
Podkowa Leśna
W dniu 24.02.2005 Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę Nr 134/XXXII/2005
przyjmując Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005
- 2014. Jej nadrzędnym celem jest realizacja koncepcji miasta ogrodu w XXI wieku, zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Cel ten będzie realizowany poprzez cztery cele
strategiczne:
- nowoczesna infrastruktura komunalna (z zastosowaniem technologii pro-ekologicznych);
- ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu;
- wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta-ogrodu;
- rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej.
W Strategii... przedstawiono cele jakie gmina zamierza osiągnąć w zakresie ochrony
środowiska do 2014 roku.
Podkowa Leśna nie ma natomiast do chwili obecnej przyjętego Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy/Miasta Podkowa Leśna (w 2004 roku został przygotowany projekt
takiego dokumentu) oraz Planu Gospodarki Odpadami (również przygotowano projekt).
Natomiast uchwałą Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008
roku został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna
Baranów
Gmina Baranów posiada opracowany w 2000 roku dokument „Strategia rozwoju Gminy
Baranów”. Zgodnie z tym dokumentem celem nadrzędnym rozwoju gminy jest:
„zrównoważony rozwój rolnictwa, budownictwa mieszkaniowego, usług i działalności
produkcyjno – gospodarczej”. Priorytet ten jest uzupełniony przez sześć celów strategicznych:
 dostosowanie rolnictwa do gospodarki rynkowej,
 rozwój działalności okołorolniczej,
 rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej,
 rozwój infrastruktury społecznej i technicznej,

podniesienie poziomu i standardu życia mieszkańców
 stworzenie zintegrowanego programu promocji gminy i stałego monitoringu programu
strategii i rozwoju gminy.
Cele te uzupełnione są o zadania, omawiany dokument nie zawiera jednak szczegółowego
planu działań i inwestycji oraz harmonogramu osiągania zaplanowanych celów. Jak się też
wydaje jego treść jest już zdezaktualizowana w odniesieniu do zmian jakie zaszły na terenie
gminy i w jej otoczeniu.
Gmina Baranów w lutym 2008 r. uchwaliła Plan Gospodarki Odpadami, natomiast do tej
pory nie uchwalono Programu Ochrony Środowiska.
2
Wnioski stąd wynikające wykorzystano w dalszych częściach niniejszej aktualizacji.
19
Jaktorów
W maju 2001 roku Zarząd Gminy Jaktorów przygotował dokument „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego z elementami strategii rozwoju gminy
Jaktorów”. Zgodnie z tym dokumentem celem nadrzędnym rozwoju gminy jest:
„zrównoważony rozwój budownictwa mieszkaniowego, rekreacji, usług, usług produkcyjnych,
drobnej wytwórczości oraz rozwój specjalistycznych gospodarstw ogrodniczych”. Priorytet
ten jest uzupełniony przez dziewięć celów strategicznych:
 rozwój infrastruktury technicznej i dróg,
 rozwój usług i drobnego przemysłu,
 rozwój infrastruktury społecznej,
 rozwój agroturystyki,
 rozwój rolnictwa i dostosowanie do gospodarki rynkowej,
 utrzymanie gospodarstwa SGGW i jego rozwój,
 pozyskanie środków finansowych na inwestycje,
 ochrona Wydm Międzyborowskich i doliny rzeki Pisi Tucznej,
 wzmocnienie regionalnych więzi kulturowo – społecznych (region Mazowsza – „Moją
Małą Ojczyzną”).
Cele te zostały obudowane szeregiem konkretnych zadań, które powinny zostać przez gminę
zrealizowane aby osiągnąć zamierzone priorytety. Niestety „Studium ....” nie zawiera
harmonogramu rzeczowo – finansowego planowanych zadań. Jak się wydaje również w
przypadku tego programu jego cele i priorytety są zdezaktualizowane wobec zmian jakie
zaszły w gminie i jej otoczeniu.
Gmina Jaktorów ma przyjęty Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki
Odpadami.
Żabia Wola
Dla gminy Żabia Wola w kwietniu 1999 roku został przygotowany dokument „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z elementami strategii rozwoju
gminy Żabia Wola”. Organem sporządzającym opracowanie był Zarząd Gminy. W „Studium
...” stwierdzono, że celem nadrzędnym rozwoju gminy jest: „harmonijny rozwój gospodarczy,
rozwój mieszkalnictwa, rekreacji i ochrony rolnictwa z zachowaniem elementów naturalnych
środowiska przyrodniczego”. Priorytet ten jest uzupełniony przez pięć celów strategicznych:
 stałe podnoszenie poziomu edukacji mieszkańców,
 rozwój infrastruktury technicznej,
 rozwój przedsiębiorczości,
 podnoszenie poziomu i standardu życia mieszkańców,
 stworzenie zintegrowanego programu promocji i monitoringu gminy.
Cele te zostały obudowane szeregiem konkretnych zadań, które powinny zostać przez gminę
zrealizowane aby osiągnąć zamierzone priorytety. Również w tym przypadku „Studium ....”
nie zawiera harmonogramu rzeczowo – finansowego planowanych zadań. W 2004 roku został
opracowany i przyjęty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola na lata 2004 – 2013
zawierający program działań jakie będą realizowane w gminie w tym okresie. Również w
2004 roku gmina opracowała i przyjęła Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki
Odpadami. Dokumenty te wyznaczają podstawowe kierunki działań jakie będą podejmowane
w gminie dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska na jej terenie.
20
Jak wynika z przeprowadzonej analizy istnieją znaczne różnice w sposobie podejścia i
zaawansowaniu prac planistycznych dotyczących kierunków rozwoju i ochrony środowiska w
gminach powiatu grodziskiego. Część z tych jednostek posiada przyjęte strategie rozwoju
(opierające się na koncepcji rozwoju zrównoważonego). Dodatkowo działania w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki odpadami opierają się w nich o przyjęte w drodze uchwał
Rad Gmin programy i plany. Jedna gmina posiada strategię rozwoju zrównoważonego, ale nie
zostały w niej przyjęte (w drodze uchwały) Program ochrony środowiska i Plan gospodarki
odpadami. Dwie gminy posiadają przygotowane na początku XXI wieku Strategie Rozwoju,
nie opracowały i nie przyjęły natomiast Programów ochrony środowiska i Planów gospodarki
odpadami.
Wnioski i rekomendacje
1. Niezbędne jest zachęcanie i w ramach posiadanych możliwości wspieranie gmin w
przygotowywaniu niezbędnych dokumentów planistycznych dotyczących ochrony
środowiska, przede wszystkim Programów ochrony środowiska dla gmin i Planów
gospodarki odpadami (a także ich aktualizacji).
21
3. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEGO OCHRONA
GŁÓWNE PROBLEMY I ZAGROŻENIA
3.1 Polityka i zarządzanie ochroną środowiska
System zarządzania ochroną środowiska w powiecie grodziskim opiera się na podziale
obowiązków i kompetencji pomiędzy administrację publiczną szczebla wojewódzkiego,
powiatowego, gminnego i centralnego.
Zgodnie z przepisami prawa organy ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego prowadzą
nadzór nad instalacjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska. Koordynują one także
prace w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a poprzez Wojewódzką Inspekcję
Ochrony Środowiska kontrolują przestrzeganie prawa ochrony środowiska przez podmioty
działające na terenie powiatu oraz prowadzą pomiary monitoringowe. Urząd Marszałkowski
nadzoruje wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszanie
warunków tego korzystania, jest organem odpowiedzialnym za kontrolę wdrażania wymagań
ustawowych dotyczących opakowań i odpadów z opakowań. Starostwo powiatowe i urzędy
gminne wykonują obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska na terenie swojego
działania. Zakres obowiązków i kompetencji Starosty, jako organu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej to między innymi:
w zakresie prawa ochrony środowiska:
1. prowadzenie postępowania w sprawie oceny przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko:
a. wydawanie opinii o potrzebie sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i
jego zakresie, gdy obowiązek sporządzania raportu może być wymagany przed
wydaniem decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu,
b. uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony
środowiska,
c. uzgadnianie projektu budowlanego inwestycji (na podstawie przedłożonego raportu)
w zakresie ochrony środowiska,
2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie i jego udostępnianie,
3. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono
przekroczenie standardów jakości powietrza, wody, gleby i ziemi,
4. wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
5. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
6. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
7. wydawanie pozwoleń na emitowania hałasu do środowiska,
8. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi,
9. stwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia wydanych
pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii,
10. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja zanieczyszczeń nie wymaga
pozwolenia,
11. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na:
a. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
b. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
c. powodowanie hałasu,
12. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
22
13. nakładanie w drodze decyzji obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla instalacji, z
których emisja nie wymaga pozwolenia,
14. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być
wymagany,
15. zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu
ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość
negatywnego oddziaływania na środowisko,
16. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w
zakresie wydawanych decyzji,
17. występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w
stosunku do podmiotów, u których stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie
środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło
wystąpić,
18. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem projektów planów przychodów i
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i
prowadzenie spraw związanych z jego funkcjonowaniem,
19. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem do zatwierdzenia powiatowego
programu ochrony środowiska,
20. sporządzanie co 2 lata raportów z wykonania powiatowych programów ochrony
środowiska,
21. opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
22. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem
jest sporządzenie programu ochrony środowiska oraz pozwoleń zintegrowanych,
23. uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko,
24. przenoszenie w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń
dotyczących instalacji na wniosek zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do całej
instalacji dającej rękojmię prawidłowego wykonania tych obowiązków,
w zakresie postępowania z odpadami:
1. wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
jeśli wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,
2. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi,
jeśli wytwórca wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie lub powyżej 5
Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,
3. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją
instalacji, jeśli wytwórca wytwarza powyżej l Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej
5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,
4. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu
odpadów,
5. prowadzenie rejestru w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania dla
posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie w/w
działalności na podstawie właściwych przepisów,
6. przekazywanie Marszałkowi Województwa zestawienia rejestrów w terminie do końca
kwartału każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy,
7. wydawanie decyzji o skreśleniu z rejestru posiadaczy odpadów w przypadku:
a. złożenia przez tego posiadacza lub prowadzącego działalność w zakresie transportu
odpadów wniosku o skreślenie z rejestru,
23
b. upływu terminu wstrzymania działalności określonego w decyzji o wstrzymaniu
działalności,
c. śmierci posiadacza odpadów lub prowadzącego działalność w zakresie transportu
odpadów będącego osobą fizyczną albo likwidacji jednostki organizacyjnej, będącej
posiadaczem odpadów lub prowadzącym działalność w zakresie transportu odpadów,
8. wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję użytkowania składowiska, z wyłączeniem
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
9. wydawanie zgody na zamknięcie składowiska lub jego części, z wyłączeniem
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
10. opracowywanie projektu powiatowego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacja
co 4 lata;
11. opiniowanie wojewódzkiego i gminnych projektów planów gospodarki odpadami,
przygotowywanie Zarządowi Powiatu sprawozdania z realizacji powiatowego programu
gospodarki odpadami;
12. przedkładanie do opiniowania Zarządowi Województwa Mazowieckiego i organom
wykonawczym gmin projektu powiatowego planu gospodarki odpadami;
13. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej;
14. określanie w drodze decyzji obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z
wypadków w tym obowiązków przekazania ich właściwym posiadaczom odpadów,
gospodarowanie odpadami z wypadków, jeżeli nie można wszcząć postępowania
egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo
egzekucja okazała się bezskuteczna,
15. występowanie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o
pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku braku możliwości
ustalenia sprawcy lub bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy,
w zakresie ochrony przyrody :
1. popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
2. prowadzenie rejestru roślin i zwierząt lub ich części i produktów pochodnych
podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
3. wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości
będących własnością gmin;
4. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i
przewidywalnym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m³ oraz stwierdzanie
wygaśnięcia koncesji,
2. zatwierdzanie projektów badań hydrogeologicznych oraz projektów prac geologicznych i
geologiczno-inżynierskich,
3. zatwierdzanie dokumentacji geologicznych i geologiczno – inżynierskich,
4. przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych w
szczególności badań, pomiarów oraz pobieranie dodatkowych próbek,
5. przyjmowanie dokumentacji geologicznej oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w
wyniku prowadzenia prac geologicznych,
6. prowadzenie ewidencji zgromadzonych dokumentów geologicznych,
7. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
24
w zakresie gospodarki wodnej:
1. prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla wód określonych ustawą
prawo wodne,
2. ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody,
3. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
a. szczególne korzystanie z wód,
b. wykonanie urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych i
korzystaniu z nich,
c. rolnicze wykorzystanie ścieków,
d. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
e. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
f. piętrzenie wody podziemnej,
g. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
h. wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
i. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,
mającą wpływ na warunki przepływu wody,
4. stwierdzanie, w drodze decyzji, wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia
wodnoprawnego,
5. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania na żądanie poszkodowanego
w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym,
6. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości partycypacji w kosztach
utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które poprzez wprowadzenie
ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód,
7. dokonywanie, co 4 lata, przeglądu ustaleń i realizacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór
wody i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych,
8. prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
9. wydawanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych,
10. wydawanie decyzji w sprawach wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółek wodnych
przez osoby, które nie są członkami spółki wodnej, odnoszą korzyści z urządzeń spółki
lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,
11. wydawanie decyzji na wykonanie konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych przez
właścicieli gruntów, które nie są objęte działalnością spółki wodnej,
12. wydawanie decyzji zatwierdzających statut spółki wodnej,
13. wydawanie decyzji o przeniesieniu prawa własności urządzeń wodnych na własność
właściciela wody,
14. wydawanie decyzji następcy prawnemu zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne
o przejęciu praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia z zastrzeżeniem, że
pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy eksploatacji instalacji,
15. stwierdzenie w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych powierzchniami wodnymi
płynącymi do zasobu Skarbu Państwa oraz wykreślenie z tego zasobu,
16. współdziałanie z właściwym regionalnym zarządem gospodarki wodnej w zakresie
gospodarowania wodami, korzystania z wód oraz utrzymania urządzeń wodnych,
17. wzywanie zakładów do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku
których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, bądź
środowisku,
18. przygotowywanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia
zaniedbań w gospodarce wodnej,
25
19. ustalenie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych;
20. wydawanie decyzji nakazującej usunięcie drzew lub krzewów z wałów
przeciwpowodziowych oraz z ich bezpośredniego sąsiedztwa,
21. nakazywanie przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności,
które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,
22. wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej wynikających z
ustaw - prawo wodne i prawo ochrony środowiska,
Równie szeroki jest zakres zadań własnych, obowiązków i kompetencji samorządów
lokalnych szczebla gminnego w omawianym zakresie.
Liczba osób pracujących w ochronie środowiska w administracji publicznej w powiecie
wynosi 16 osób, w tym:
5 i 1/5 etatu - Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
4,5 etatu
- Urząd gminny w Grodzisku Mazowieckim
4 etaty
- Urząd gminny w Milanówku
1 etat
- Urząd gminny w Podkowie Leśnej
1 etat
- Urząd gminny w Baranowie
3 etaty
- Urząd gminny w Jaktorowie
1 etat
- Urząd gminny w Żabiej Woli
W świetle wskazanego powyżej zakresu obowiązków zarówno pracowników administracji
szczebla powiatowego jak i gminnego, należy ocenić, że stopień przygotowania administracji
do wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska, jest w większości przypadków
niewystarczający. Potwierdza to m.in. fakt nie wywiązania się trzech gmin powiatu z
ustawowego obowiązku przygotowania i uchwalenia lokalnych Programów ochrony
środowiska i Planów gospodarki odpadami.
Nadal za jeden z ważniejszych problemów systemu zarządzania ochroną środowiska na
terenie powiatu grodziskiego należy uznać niepełne rozpoznanie sytuacji w odniesieniu do
stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, źródeł zagrożenia
dla tego stanu oraz pożądanych sposobów przeciwdziałania zmianom w środowisku. Sytuacja
w tym zakresie nie uległa poprawie od czterech lat, tj. okresu przygotowywania pierwszego
Programu ochrony środowiska dla powiatu. Brak tych informacji utrudnia ustalenie
priorytetów dla działań w zakresie ochrony środowiska w przyszłości.
Od 2004 roku, tj. momentu przygotowania pierwszego programu ochrony środowiska
dla powiatu nie poprawiła się sytuacja w odniesieniu do opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, w tym czasie plan dla całego obszaru gminy uchwaliła
jedynie gmina Podkowa Leśna, Żabia Wola miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru całej gminy opracowany od 2000r.
26
Wnioski i rekomendacje
1. Wobec szerokiego zakresu obowiązków jakie spoczywają na administracji lokalnej w
zakresie zarządzania ochroną środowiska i gospodarką wodną za pożądane należy
uznać wzmocnienie administracji ochrony środowiska zarówno na poziomie gminnym
jak i powiatowym.
2. Za szczególnie ważne należy uznać prace mające na celu przygotowanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów powiatu, dla których
plany takie nie istnieją.
3. W miarę swoich możliwości wszystkie szczeble administracji publicznej na terenie
powiatu grodziskiego powinny starać się gromadzić informacje na temat stanu
środowiska na swoim terenie, źródłach zagrożenia dla tego stanu oraz możliwych i
pożądanych sposobach przeciwdziałania zagrożeniom i degradacji środowiska.
Gospodarka odpadami
Problemy gospodarki odpadami przedstawiono kompleksowo w opracowaniu „Plan
gospodarki odpadami dla powiatu grodziskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku
2016”, które stanowi samodzielną część niniejszego „Programu...”. Dlatego też kwestie te nie
będą tu omawiane.
Jakość powietrza atmosferycznego
Pomimo, że na omawianym terenie brak jest znaczących, jednostkowych źródeł emisji
do powietrza, których oddziaływanie wpływałoby na stan czystości atmosfery na całym
obszarze powiatu, to stan czystości atmosfery nie jest zadowalający. Składają się na to dwie
przyczyny:
1. oddziaływanie zanieczyszczeń z aglomeracji warszawskiej,
2. oddziaływanie źródeł lokalnych.
Wśród lokalnych źródeł zanieczyszczenia, największy wpływ na pogorszenie jakości
powietrza maja:
 transport samochodowy,
 emisja z pieców węglowych w indywidualnych budynkach jednorodzinnych,
 nielegalne spalanie odpadów (w piecach domowych i innych),
 niska emisja z zakładów przemysłowych, ogrodniczych itp.
Szczególnym rodzajem uciążliwości jest emisja substancji złowonnych, zwłaszcza
wokół ferm hodowlanych, oczyszczalni ścieków, kompostowni, zakładów przetwórczych itp.
Brak jest szczegółowej inwentaryzacji źródeł zagrożenia dla jakości powietrza, podstawowa
informacja na ten temat pochodzi z rejestru decyzji o emisji dopuszczalnej do powietrza
(tabela 3.1). Można domniemywać, że największe zagrożenia związane są z emisją ze
środków transportu i występują na terenie Milanówka i Grodziska Mazowieckiego, Żabiej
Woli i w nieco mniejszym stopniu w Jaktorowie (zwłaszcza w pobliżu skrzyżowań z
sygnalizacją świetlną).
Emisje przemysłowe nie stanowią na terenie powiatu istotnego zagrożenia (patrz niżej)
tym niemniej lokalnie mogą negatywnie oddziaływać na jakość powietrza atmosferycznego.
Główne punktowe źródła emisji przemysłowej na terenie powiatu przedstawiono w tabeli 3.1
27
Tabela 3.1 Zestawienie podmiotów gospodarczych z terenu powiatu grodziskiego , które
uzyskały decyzję o emisji dopuszczalnej do powietrza
Lp.
Nazwa zakładu
Adres zakładu
1
Danfoss Sp. z .o. o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 26.03.1999r.
Grodzisk Mazowiecki
SPG-AZiOŚ/2/99
2
Grodziska Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Grodzisku Mazowieckim
3
PPH „AUFRO”
Adamowizna 129A, 05825 Grodzisk Mazowiecki
23.04.1999r.
SPG-AZiOŚ/6/99
4
PHU „ARABESCO”s.c.
ul. Żyrardowska 31
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
27.04.1999r.
SPG-AZiOŚ/7/99
- decyzja o dopuszczalnej emisji z
kotłowni przy ul. Żyrardowskiej w
Grodzisku Maz.
5
Grodziska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
04.05.1999r.
SPG-AZiOŚ/8/99
- decyzja o dopuszczalnej emisji z
kotłowni osiedlowej
ul. Brzozowa 8, Milanówek
6
Trouw Nutrition Polska
Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 21/25,
05-825Grodzisk
Mazowiecki
Grodziska Spółdzielnia
ul. Sienkiewicza 45
Mieszkaniowa
Grodzisk Mazowiecki
Polskie Koleje Państwowe- ul. Armatnia 14,
Zakład Nieruchomości w
01-246 Warszawa
Warszawie
10.06.1999r.
SPG-AZiOŚ/10/99
- decyzja o dopuszczalnej emisji z
kotłowni
20.10.1999r.
SPG-AZiOŚ/27/99
28.10.1999r.
SPG- AZiOŚ/29/99
- decyzja o dopuszczalnej emisji z
osiedlowej kotłowni
- decyzja o dopuszczalnej emisji z
kotłowni
9
Grodziska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
20.10.1999r.
SPG-AZiOŚ/27/99
10
Polskie Koleje Państwowe- ul. Armatnia 14, Warszawa 28.10.1999r.
Zakład Nieruchomości w
SPG-AZiOŚ/29/99
Warszawie
- decyzja o dopuszczalnej emisji z
kotłowni osiedlowej
ul. Montwiłła 69a w Grodzisku
Mazowieckim
Dom Wysłużonego Kolejarza w
Milanówku, ul. Kościuszki 116
11
AMERPLAST Sp. z o.o.
12
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej Gminy
Grodzisk
Przedsiębiorstwo
Państwowej Komunikacji
Samochodowej
7
8
13
data wydania i znak Rodzaj decyzji
decyzji
30.03.1999r.
SPG-AZiOŚ/4/99
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
03.11.1999r.
SPG-AZiOŚ/31/99
13.12.1999r.
SPG-AZiOŚ/38/99
ul. Chełmońskiego 33
Grodzisk Mazowiecki
18.01.2000r.
SPG-AZiOŚ/43/00
28
- decyzja o dopuszczalnej emisji
(drukowanie, pakowanie, napełnianie,
malowanie, klejenie, szlifowanie)
- decyzja o dopuszczalnej emisji z
kotłowni osiedlowej
ul. Orzeszkowa 8,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza z w/w zakładu
(produkcja gum)
- decyzja o dopuszczalnej emisji dla
zakładu przy ul. Granicznej w
Grodzisku Maz. ( zgrzewanie folii ,
wentylacja)
- decyzja o dopuszczalnej emisji z
kotłowni osiedlowej przy ul. Bałtyckiej
18 w Grodzisku Mazowieckim
- decyzja o dopuszczalnej emisji z
kotłowni
14
INTERCHEMALL Sp.
zo.o.
15
Gmina Grodzisk
Mazowiecki
16
Piekarnia Szwajcarska
Sp. zo.o.
17
Grodziska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
18
Danfoss Sp. zo.o.
19
Trouw Nutrition Polska
Sp. zo.o.
20
Aleje Jerozolimskie 202,
02-486 dla zakładu
Przetwórstwa Pianek,
Janinów 41, Grodzisk
Mazowiecki
19.06.2000r.
SPG-AZiOŚ760/53/00
- decyzja o dopuszczalnej emisji ( pył)
dla Kompostowni Odpadów
Komunalnych,
ul. Chrzanowska, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki
-decyzja o dopuszczalnej emisji (piece
piekarnicze) dla zakładu HiestandPiekarnia Szwajcarska Sp. zo.o., ul.
Zachodnia 10, Grodzisk Mazowiecki
- decyzja o dopuszczalnej emisji dla
kotłowni osiedlowej przy
ul. Królewskiej w Milanówku
- decyzja o dopuszczalnej emisji z
zakładu przy ul. Chrzanowskiej w
Grodzisku Maz. (lutowanie, klejenie,
drukowanie, malowanie, szlifowanie)
- decyzja o dopuszczalnej emisji z
zakładu przy ul. Chrzanowskiej
(produkcja pasz)
- decyzja o emisji dopuszczalnej z w/w
zakładu ( cynkowanie, odłuszczanie )
04.04.2001r.
WOŚR i GW760/18/01
24.05.2001r.
WOŚR i GW760/24/01
ul. Chrzanowska 33
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
ul. Chrzanowska 21/25
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
Zakład Galwanotechniczny ul. Brwinowska 5
05-807 Podkowa Leśna
Galwanizernia „GALTECH” w Milanówku
ul. Królewska 127
05-822 Milanówek
22.
Nitrex- HTC sp. zo.o.
ul. Armii Krajowej 19c,
Częstochowa
Hartownia Usługowa
Kozerki, Grodzisk
Mazowiecki
23.
Grodziska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. Sienkiewicza 45
Grodzisk Mazowiecki
Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej ,
Szpital Zachodni w
Grodzisku Mazowieckim
M&A FOLIA Sp. zo.o.
25.
- decyzja o dopuszczalnej emisji dla
Zakładu Przetwórstwa Pianek, Janinów
41 (klejenie)
ul. Gen.R. Abrahama 1a,
03-982 Warszawa
21
24.
07.04.2000r.
SPG-AZiOŚ760/49/00
09.07.2001r.
WOŚR i GW760/40/01
28.09.2001r.
WOŚR i GW760/62/01
08.10.2001r.
WOŚR i GW760/65/01
25.10.2001r.
WOŚR i GW760/73/01
- decyzja o emisji dopuszczalnej z w/w
zakładu (niklowanie, miedziowanie)
- decyzja o emisji dopuszczalnej ( teren
Torpalu - nawęglanie, hartowanie,
odtłuszczanie)
14.04.2003r.
WOŚR i
GW.PB.7644-1/03
- decyzja na wprowadzanie gazów i
pyłów z kotłowni ( kocioł) przy
ul. Orzeszkowej 8
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk
Mazowieckim
22.04.2003r.
WOŚR i
GW.PB.7644-2/03
- decyzja na wprowadzanie gazów i
pyłów z kotłowni Szpitala Zachodniego
przy ul. Dalekiej (kocioł) ul. Daleka 11
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Plantowa 16
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
25.06.2003r.
WOŚR i
GW.PB.7644-3/03
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów z instalacji przy ul. Plantowej
(wytłaczanie folii)
Dec. nr. 53/04
WOŚ.I.GW. 76444/04 01.07.2004r
Dec. nr. 77/04
WOŚ.I. GW.
7644-5/04
02.08.2004r.
Dec. nr. 138/04
WOŚ. I GW.76446/04, 07.10.2004r.
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza z instalacji przy ul.
Średniej 13 w Milanówku (pył)
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów z instalacji do produkcji tworzyw
sztucznych
26.
Motor Trade Plastics Sp. z
o. o.
ul. Sadkowska 2
03-021 Warszawa
27.
Zakład Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych,
Remigiusz Chełchowski
ul.Królewska26A,
822 Milanówek
05-
28.
RABUGINO Sp.z o.o.
Wyroby Techniczne z
Tworzyw Sztucznych
ul. Graniczna 49,
825 Grodzisk Maz.
05-
29
-decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza z zakładu przy ul.
Granicznej ( produkcja prefabrykatów )
Zakład Produkcyjno –
Handlowy s.c. –
Przetwórstwo Mięsne
Z.Pniewski,M.Pniewska,
R.Gut
,,BIM” Przedsiębiorstwa
Produkcyjno–Handlowe,
Sławomir Jeglejewski
Tłuste 14,
05-824 Kłudzienko
Dec. nr. 146/04
WOŚ i GW.76447/04
29.11.2004r
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza z procesów
technologicznych( proces wędzenia)
ul.Szkolna14,
05-090 Raszyn
Dec. nr. 153/04
WOŚ i GW. 76448/04
08.12.2004r
31.
„POLFA Sp. z o. o.’’
Grodziskie Zakłady
Farmaceutyczne
ul. Ks. J. Poniatowskiego
5,
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
Dec. nr. 173/05
WOŚ.7644-13/05
25.10.2005r.
32.
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego B.B.Butcher
33.
DTA Service Sp. z.o.o.
ul. Skokowskiego 68,
Kolonia Jaktorów,
96-313 Jaktorów.
ul. Bałtycka 50,
05-825 Grodzisk Maz.
Dec. nr. 130/05
WOŚ.7644-12/05
03.10.2005r.
Dec. nr. 67/05
WOŚ.7644-11/05
05.07.2005r.
34.
,,ZEKAR” Sp.z.o.o.
ul. Otrębuska 36,
05-840 Brwinów
Dec. nr. 42/06
WOŚ.7644-1/06
06.02.2006r.
35.
,,MARBA”, Marian
Andrzejczak
ul. Malinowa 6,
05-825 Grodzisk Maz
Dec. nr. 95/06
WOŚ. 7644-2/06
20.03.2006r
36.
,,MIFAM” - Spółka
Akcyjna
ul. Królewska 125,
05-822 Milanówek
Dec. nr. 145/06
WOŚ.7644-3/06
14.04.2006r
37.
Trouw Nutrition Polska
Sp.z.o.o.
ul.Chrzanowska 21/25
05-825 Grodzisk Maz.
38
Frito-lay Poland Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 1, 05-825
Grodzisk Mazowiecki
Dec. nr. 206/06
WOŚ.7644-7/06
14.07.2006r
WOS.7644-1/07
Nr 1/07
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza z instalacji
zlokalizowanej w Osowcu, przy ul.
Parkowej 2 (proces przetwarzania,
mieszania, konfekcjonowania)
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza ze źródeł
mieszczących się przy ul.
Poniatowskiego 5 w Grodzisku Maz.
(spalanie, oleju, spalanie gazu)
- decyzja na wprowadzanie pyłów ni
gazów do powietrza z instalacji w
Kolonii Jaktorów (wędzenie)
- decyzja na wprowadzanie pylów i
gazów do powietrza z firmy
zlokalizowanej przy ul. Bałtyckiej w
Grodzisku Maz. ( wyciąg spalin)
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza ze źródeł
mieszczących się w zakładzie w Starych
Budach (proces produkcji środków
myjących )
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza z instalacji przy ul.
Malinowej w Grodzisku Maz.
(piaskowanie, mycie, nakładanie kleju
na elementy metalowe)
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza ze źródeł
zlokalizowanych na terenie fabryki (
proces mycia, montażu, obróbka )
- decyzja na wprowadzanie gazów i
pyłów z instancji do produkcji pasz dla
zwierząt
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza z instalacji (5 linii
technologicznych )
39.
Canpol sp. z o. o.
ul. Puławska 430, 02-884
WOŚ.7644-7/07
Warszawa
Nr 27/07
Słubica B, ul. Graniczna 4,
96-321 Zabia Wola
40.
Grainer Packaging
sp. z o .o.
Ul. Plantowa 16,
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
WOŚ.7644-9/08 Nr
2/08
41.
Interchemall Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 202,
Warszawa
WOŚ.7644-10/08
Nr 3/08
29.
30.
30
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza ze źródeł
mieszczących się w zakładzie we wsi
Słubica B, ul. Graniczna 4, 96-321
Żabia Wola (nakładanie farb, mycie)
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza ze źródeł
mieszczących się przy ul. Plantowej w
Grodzisku Maz.(wentylacja)
- decyzja na wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza ze źródeł
mieszczących się w zakładzie
produkcyjnym zlokalizowanym w
Natolinie, na działce nr 64/8(proces
impregnowania, proces powlekania)
W tabeli 3.2 podano dane dotyczące wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery z terenu
powiatu grodziskiego, na podstawie danych WIOŚ w Warszawie.
Tabela 3.2 Emisja do powietrza z terenu powiatu grodziskiego w 2006 roku (Mg/rok)
Źródła
Punktowe1
Powierzchniowe2
Liniowe3
Suma
SO2
NOx
CO
27,9
60,5
12,2
100,6
36,2
41
167,1
244,3
58,6
85,8
436,7
581,1
PM10
6,1
262,4
112,2
380,7
Źródło: IOŚ 20073
1
– emisja z zakładów przemysłowych, które uzyskały decyzję o emisji dopuszczalnej do powietrza
2
– emisja z osiedli domów jednorodzinnych
3
- emisja z pojazdów samochodowych poruszających się po drogach
Bardzo istotne jest jednak to, że wielkość emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza
w latach 2004 – 2006 uległa znacznemu obniżeniu (rys. 3.1). Świadczy to o powodzeniu
działań ochrony środowiska podejmowanych na tym terenie.
900
800
Emisja w Mg/rok
700
600
500
2004
400
2006
300
200
100
0
SO2
NOx
CO
PM10
Rys. 3.1 Zmiana wielkości emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza w powiecie
grodziskim w latach 2004 - 2006
Źródło: Karaczun 2008 na podstawie WIOŚ 2004, 2006
Nadal jednak dla tlenków azotu i tlenku węgla podstawowym źródłem emisji jest transport
samochodowy (udział ok. 70% emisji NOx i ok. 80% CO). Mniejszy jest udział tego źródła w
emisji pyłu PM10 (ok. 30%). W powiecie grodziskim ważnym źródłem emisji są także
indywidualne piece w domach jednorodzinnych. Emisja ze źródeł przemysłowych jest
stosunkowo niewielka, jej udział waha się od 27% (SO2) do 1,8% (PM10) całkowitej emisji
tych zanieczyszczeń z terenu powiatu.
3
IOŚ 2007: Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2006 roku. WIOŚ. Warszawa
31
Niepokojący jest jednak wzrost emisji drobnego pyłu zawieszonego PM10. Ze względu
na nowe regulacje Unii Europejskiej w odniesieniu do tego zanieczyszczenia należy się
spodziewać rychłego wprowadzenia nowych standardów imisyjnych PM10 w naszym kraju.
Osiągnięcie nowych poziomów dopuszczalnych może być w większości obszarów Polski –
także w powiecie grodziskim - problematyczne. Dlatego też w odniesieniu do tego
zanieczyszczenia należy w najbliższych latach podjąć bardziej zdecydowane prace mające na
celu ograniczenie jego emisji. Według badań monitoringowych Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska powiat grodziski jest zaliczany do strefy pruszkowsko-żyrardowskiej w
której jakość powietrza nie odpowiada normom (strefa C). Prawdopodobnie jest to
spowodowane nadmiernym stężeniem drobnego pyłu zawieszonego, którego głównym
źródłem jest pylenie wtórne, spalanie węgla w piecach indywidualnych i znaczny ruch
samochodowy (ścieranie opon o nawierzchnię dróg).
Na terenie powiatu nie są zlokalizowane stacje pomiarowe stanu jakości powietrza
atmosferycznego monitoringu powietrza Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska
(WIOŚ). Stąd brak jest systematycznych danych z pomiarów monitoringowych, które
pozwoliłyby na ocenę stanu zagrożenia atmosfery na terenie powiatu. Wielkość stężenia
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na terenie powiatu badana była wyrywkowo na
stanowisku pomiarowym w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kościuszki. Przeprowadzone
pomiary wykazały niskie stężenie tego zanieczyszczenia: śr. 24h wynosiła 43,3 µg/m3, a
średnie stężenie roczne 3,2 µg/m3. Nieco wyższe było stężenie dwutlenku azotu na tym
stanowisku 26,7 µg/m3, ale nie przekraczało ono dopuszczalnego stężenia normatywnego tego
gazu. Są to stężenia znacząco niższe od dopuszczalnych.
Wnioski i rekomendacje
1. Ze względu na słabe rozpoznanie problemu zanieczyszczenia powietrza na terenie
powiatu konieczne jest przeprowadzenie badań w tym zakresie. Powinny one objąć
pomiary stężeń podstawowych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,
zwłaszcza w centrach zurbanizowanych powiatu.
2. Niezbędne jest stworzenie bazy danych o źródłach zanieczyszczeń powietrza
zlokalizowanych na terenie powiatu oraz o wielkości emisji odprowadzanych przez
nie do powietrza.
3.4 Gospodarka wodno – ściekowa
Woda, zarówno na potrzeby socjalno – bytowe jak i gospodarcze jest pobierana na
terenie powiatu z ujęć podziemnych. Największy pobór występuje w Grodzisku
Mazowieckim. Większość ujęć studziennych na analizowanym obszarze ujmuje wody z
osadów czwartorzędowych, jednak na terenie powiatu zostało wykonanych ok. 35 studni
trzeciorzędowych – większość z nich jest obecnie wyłączona z eksploatacji. Sieć
wodociągowa jest stosunkowo dobrze rozwinięta, istnieje jej dobra dokumentacja w gminach.
Pobrana w studniach głębinowych woda trafia do bytowego lub produkcyjnego
wykorzystania. W efekcie jej użytkowania na terenie powiatu grodziskiego wytwarzane jest
ok. 1,7 hm3 ścieków komunalnych i przemysłowych.
32
Rzeka Rokitnica przepływająca przez teren powiatu grodziskiego na całej długości jest
głównym odbiornikiem ścieków bytowo – gospodarczych, technologicznych i deszczowych.
Odbiornikami ścieków są też zasilające ją rzeki Rokicianka i Mrowna oraz część rowów
melioracji podstawowej i szczegółowej.
W ostatnich latach na terenach dotychczas użytkowanych rolniczo rozwija się
osadnictwo mieszkaniowe stałe i letniskowe. Obszary te pozbawione są sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest określenie w jakich obszarach uzasadnione ekonomicznie i środowiskowo
będzie rozbudowa takiej sieci, a w jakich należy pozostawić dotychczasowy sposób
gospodarowania zużytymi wodami – to jest ich gromadzenie w szczelnych zbiornikach.
Na terenie powiatu grodziskiego funkcjonuje komunalna oczyszczalnia ścieków ujęta w
Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK): w Grodzisku
Mazowieckim (wielkość aglomeracji 176,9 tys RLM). W KPOŚK planuje się budowę drugiej
oczyszczalni na terenie powiatu w Żabiej Woli (wielkość aglomeracji 4,05 tys. RLM). Ścieki
z oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz. odprowadzane są do Rokitnicy, a z Żabiej Woli
odprowadzane będą do Mrownej.
Kwestie gospodarowania i ochrony wód zostaną bardziej szczegółowo omówione poniżej.
Wody powiatu grodziskiego i ich jakość
Na obszarze powiatu grodziskiego występują dwie główne zlewnie: rzeki Pisi oraz
Rokitnicy. Ich całkowita powierzchnia wynosi ok. 495,0 km2, z czego w granicach powiatu
znajduje się ok. 315,0 km2. Pozostałe około 52,0 km2 (14 %) powierzchni powiatu należy do
innych zlewni.
Szerokie badania hydrometryczne i jakościowe cieków wodnych powiatu wykonano na
w roku 2000 w ramach prowadzonych wówczas prac w ramach projektu: „Stan gospodarki
wodnej na terenie powiatu Grodzisk Mazowiecki”. Od tego czasu bardziej szczegółowe
badania jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu nie były już prowadzone.
Jedynym punktem, w którym prowadzone są przez WIOŚ pomiary monitoringowe
jakości wody powierzchniowej na terenie powiatu, jest punkt zlokalizowany na rzece
Rokitnicy w Natolinie, powyżej ujścia rzeki Mrowny. W 2006 roku wody te zakwalifikowano
do V (najgorszej) klasy jakości, ze względu na wartość następujących wskaźników:
- Tlen rozpuszczalny,
- Amoniak,
- Azot Kjejdahla,
- Azot ogólny,
- Fosforany,
- Fosfor ogólny,
- Przewodność elektrolityczna,
- Selen,
- Liczba bakterii E. coli (ogólna i fekalnych).
W odniesieniu do pozostałych wskaźników, ich wartości kwalifikowały je do IV klasy
jakości.
33
Zaopatrzenie w wodę
Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu są zasoby wód
podziemnych. Z ujęć takich zaopatrywane są zarówno wodociągi gminne, jak również
korzystają z nich indywidualni odbiorcy (osoby fizyczne i podmioty gospodarcze)
korzystające z własnych studni. Biorąc pod uwagę sumę rocznego komunalnego poboru wody
przez mieszkańców powiatu grodziskiego (Q = 0,0035 km3/rok) oraz oszacowany
sumaryczny pobór wody (Qeks = 0,0052 km3/rok) otrzymany z metody efektywnego zasilania
infiltracyjnego można stwierdzić, że orientacyjnie w skali powiatu zapotrzebowanie w wodę z
sieci komunalnej wynosi 50-60 %. Pozostałe 40-50 % zapotrzebowanie w wodę jest
zaspokajane z ujęć indywidualnych.
Ilość wody pobieranej przez mieszkańców powiatu grodziskiego i poszczególnych gmin
przedstawiono w tabeli 3.6, w załączniku 1 przedstawiono informacje na temat podmiotów
posiadających pozwolenia wodnoprawne na pobór wód.
Tabela 3.6 Orientacyjny komunalny pobór wód na ujęciach w powiecie grodziskim w
poszczególnych gminach.
Gmina
Grodzisk Mazowiecki +
Milanówek
Podkowa Leśna (
własne ujęcie+dostawy
wody z Brwinowa)
Baranów
Jaktorów
Żabia Wola

wartość średnia
Roczny pobór
wody
2 715 600
Pobór wody [m3]
Dzienny pobór wody Jednostkowy dzienny pobór
wody na mieszkańca
7 440
0,152
174 002
476,72
0,12
220 000
503 000
392 000
4 004 602
-
600
2 043
1071
11630,72
-
0,124
0,571
0,166
0,2266
Podane eksploatacyjne zasoby wody podziemnej w zestawieniu z całkowitymi odnawialnymi
zasobami wodnymi, pozwalają stwierdzić, że powiat posiada znaczne rezerwy wody, gdyż
rocznie sumaryczny pobór wód nie przekracza 25% zasobów odnawialnych (zasoby
odnawialne – Qzas odn = 0,0268 km3/rok). Cechą wyróżniającą strukturę poboru wody jest
jednak znaczna nierównomierność w ujęciu przestrzennym. Na obszarach słabiej
zasiedlonych rezerwy te są zdecydowanie większe. Jednak główna aglomeracja powiatu, tj.
rejon Grodziska Mazowieckiego, staje się obszarem deficytowym, co przejawia się w rozwoju
i pogłębianiu lokalnego leja depresji. Najsilniej rozwinięty lej depresji stwierdzono w rejonie
studni BE 5 – w chwili obecnej lokalny lej depresji osiągnął ok. 13 m.
Zarówno w latach ubiegłych, jak i obecnie prowadzone są na terenie poszczególnych gmin
powiatu grodziskiego prace przy rozbudowie sieci wodociągowej. W całym powiecie jest
wiele gospodarstw i obiektów, do których należałoby podłączyć sieci wodociągowe. Jednak
często wykonanie tych inwestycji należy uznać za ekonomicznie nieefektywne, ponieważ
posesje, do których trzeba doprowadzić przyłącza wodociągowe znajdują się w znacznych
odległościach od głównych sieci wodociągowych.
Poniżej w bardziej szczegółowy sposób omówiona zostanie gospodarka wodą w
poszczególnych gminach.
34
Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Milanówek są zaopatrywane w wodę przez następujące
stacje wodociągowe:
1) SUW Cegielniana – wydajność 230,0 m3/h, dla Milanówka Q h max = 75,6 m3/h.
Eksploatowane są cztery studnie głębinowe ( czwartorzędowe ) o nr BE 3, BE 4, BE 5
oraz st. 2. Studnia nr St. 2 eksploatowana jest okresowo i jest ujęciem uzupełniającym.
Studnia nr BE 5 znajduje się na działce w obrębie administracyjnym Milanówka,
pozostałe studnie są na działkach należących administracyjnie do gminy Grodzisk
Mazowiecki.
2) SUW Wólka Grodziska, SUW Dąbrówka, SUW Izdebno Kościelne - obecnie w
modernizacji.
3) SUW ul. Zachodnia w Milanówku – dwie studnie czwartorzędowe o głębokości 45,0
m zlokalizowane na terenie stacji uzdatniania wody o wydajności 45,0 m3/h,
4) SUW ul. Długa w Milanówku ( część południowa miasta ) - ujęcie wody bazuje na 2
studniach oligoceńskich o głębokości 240 m, pracujących przemiennie. Dokumentacja
hydrogeologiczna przewiduje możliwość poboru wody w ilości Qe = 42 m³/h.
5) SUW ul. Kościuszki w Milanówku (część północna miasta ) - ujęcie wody stanowią 2
studnie oligoceńskie o głębokości 226 i 182 m, przewidziane do pracy przemiennej.
Wydajność studni wynosi Q = 51 m³/h.
Aktualna wydajność wszystkich stacji wynosi 310,0 m3/h. Natomiast zapotrzebowanie
Grodziska i Milanówka szacuje się na 440,0 m3/h, co wskazuje na występowanie deficytu o
wielkości 130,0 m3/h.
Łączne zapotrzebowanie na terenie miasta i gminy wynosi 0,26 m3/s, a zapotrzebowanie
przez zakłady przemysłowe szacowane jest na 0,035 m3/s.
Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki i Milanówka
wynosi 258,43 km, w tym: sieć magistralna – 5,00 km, sieć rozdzielcza – 206,21 km, sieć
przyłączy – 47,22 km. Ilość przyłączy do sieci wodociągowej wynosi 5700 sztuk.
Szczegółowa mapa sieci wodociągowej znajduje się w Urzędzie Gminy oraz w ZWiK w
Grodzisku Mazowieckim..
Gmina Podkowa Leśna korzysta z ujęć wody zlokalizowanych na terenie parku miejskiego.
Pierwsze ujęcie (dwie studnie czwartorzędowe o głębokości 56m każda) zlokalizowane są
przy ul. Kwiatowej, drugie ujęcie (jedna studnia oligoceńska o głębokości 249,5m)
zlokalizowana przy ul. Lilpopa. Stacja uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej
(zmodernizowana w 2008r. po podłączeniu studni oligoceńskiej do sieci). Wydajność
eksploatacyjna studni: studnie czwartorzędowe: 100m3/h depresja 10,0m; studnia
oligoceńska: 40m3/h depresja 10,0m.
W gminie Baranów pracują dwie stacje wodociągowe:
1) Cegłów – studnia o głębokości 44,0 m i wydajności Q = 65,0 m3/h oraz Qmax db= 849,0
m3/d,
2) Stanisławów – studnia o głębokości 65,0 m i wydajności Q = 50,0 m3/h oraz Qmax db=
751,0 m3/d.
Długość linii głównej sieci wodociągowej wynosi 118,9 km, długość linii wewnętrznych 52,1
km. Szczegółowa mapa sieci wodociągowej znajduje się w Urzędzie Gminy.
W roku 2007 całkowity pobór wody w gminie wynosił 220 000 m3. W stosunku do
wcześniejszego okresu cała gmina zaopatrywana jest w wodę w wodociągu gminnego Gminy
35
Baranów. Wybudowany został zbiornik retencyjny na czystą wodę w miejscowości Cegłów o
pojemności 267m3. Gmina Baranów została w 100% zwodociągowania.
Gmina Jaktorów zaopatrywana jest przez dwie stacje wodociągowe:
1) Kozery (znajdującej się na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki) – jedna studnia
oligoceńska o wydajności eksploatacyjnej 40,0 m3/h,
2) Bieganów – jedna studnia czwartorzędowa o głębokości 77,5 m i o wydajności
eksploatacyjnej 90,0 m3/h.
Długość istniejącej sieci wodociągowej w gminie wynosi: 71,5 km sieci głównej, 31,3 km
sieci wewnętrznych oraz 909 sztuk przyłączy. Stacje gminne zaopatrują także w wodę 13
gospodarstw znajdujących się poza granicami gminy (w gminie Grodzisk Mazowiecki).
Rzeczywiste pobory wód z obu stacji wodociągowych wynoszą (stan zużycia w roku 2000):
Kozery - 22,0 m3/h,
Bieganów – 28,0 m3/h.
Wzrost zapotrzebowania dla całej gminy Jaktorów szacuje się na 3000 m3/d (docelowo do
roku 2020). W 1999 roku wykonano 45,0 km sieci wodociągowej. Do rozbudowy w
najbliższej przyszłości przewidziane jest 34,0 km sieci oraz 13 km przyłączy do 498
gospodarstw.
Za cel priorytetowy uważa się wykonanie na obu ujęciach po jeszcze jednej studni
eksploatacyjnej, która spełniałaby rolę studni awaryjnej. Ewentualnym rozwiązaniem
zapobiegającym sytuacjom kryzysowym (tj. awaria jednego z ujęć) jest spięcie obu sieci w
jeden system zaopatrzenia w wodę. W Bieganowie planuje się wykonanie drugiej studni.
Obecnie stacja wodociągowa w Bieganowie posiada pompownię o wydajności 90,0 m3/h, a
filtry mają wydajność 60,0 m3/h, dlatego też należy zwiększyć filtrację o 30,0 m3/h. W
Kozerach należy zmodernizować starą część stacji. W chwili obecnej dobudowana jest nowa
technologia pozwalająca osiągnąć wydajność filtracji 30,0 m3/h.
Szczegółowa mapa sieci wodociągowej znajduje się w Urzędzie Gminy.
Na terenie gminy Żabia Wola wybudowane zostały trzy stacje uzdatniania wody w
miejscowościach Muskuły, Bartoszówka, Żelechów oraz dwie pompownie strefowe we
wsiach Lasek i Osowiec. Dobowa zdolność produkcyjna wszystkich stacji (całego
wodociągu) wynosi 3750m3/d. Na potrzeby dostarczania wody wybudowane zostało 201km
sieci wodociągowej, oraz 80km przyłączy wodnych. Z wody korzysta około 1750
gospodarstw domowych tj. około 90% mieszkańców. Na 42 wsie tylko 4 nie są zaopatrywane
w wodę z wodociągu. W chwili obecnej Gmina prowadzi inwestycje polegające na budowie
32km sieci wodociągowej. Perspektywistycznie zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę
mieszkańców wsi, inwentarza żywego oraz zakładów użyteczności publicznej w gminie Żabia
Wola zapewnione zostanie poprzez modernizację i zwiększenie wydajności istniejących stacji
wodociągowych w oparciu o zatwierdzone zasoby eksploatacyjne istniejących i
projektowanych ujęć wody. Wodociągi Żelechów i Bartoszówka są połączone awaryjnie w
jeden system przewodów wodociągowych między wsią Kaleń i Ciepłe. W perspektywie w
opracowanej koncepcji zaopatrzenia w wodę Gminy Żabia Wola przewidziano awaryjne
połączenie wszystkich wodociągów. Obecnie wydajność poszczególnych Stacji Uzdatniania
Wody jest wystarczająca.
Gmina Żabia Wola będzie realizowała projekt inwestycyjny obejmujący budowę oczyszczalni
ścieków w Żabiej Woli, w części Józefiny, w ulicy Mazowieckiej oraz części Huty
Żabiowolskiej. To zadanie inwestycyjne zawarte jest w projekcie „Racjonalna gospodarka w
aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza zachodniego” opracowanym w
36
ramach Związku Mazowsza zachodniego. W 2005r. złożony został wniosek aplikacyjny do
Funduszu Spójności w Brukseli.
Źródła zanieczyszczenia wód
W powiecie grodziskim nie ma zlokalizowanych dużych przemysłowych obiektów
odprowadzających znaczące ilości, silnie zanieczyszczonych ścieków przemysłowych.
Źródłem emisji ścieków w większości przypadków są niewielkie podmioty gospodarcze, z
których część gospodaruje wodą bez stosowanej decyzji administracyjnej i w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami. Niestety brak jest pełnego rozeznania poziomu
zagrożenia wód powodowanego tym czynnikiem.
Wysoki, stale rosnący poziom urbanizacji obszaru powiatu powoduje, że głównym
źródłem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód z terenu powiatu jest sektor
komunalny. Poziom skanalizowania gospodarstw domowych w powiecie wynosi około 58% 4,
największy udział gospodarstw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej występuje w gminach
Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna, w pozostałych gminach powiatu jest on
znacząco niższy.
Pomimo zmniejszania zakresu działalności rolniczej na terenie powiatu, grunty
użytkowane rolniczo nadal zajmują niemal ¾ ogólnej powierzchni. Po przystąpieniu do Unii
Europejskiej w 2004 roku, obserwuje się w Polsce zahamowanie spadkowego trendu
ekstensyfikacji produkcji i powolny wzrost zużycia nawozów i środków ochrony roślin.
Proces ten występuje także na terenie województwa mazowieckiego i powiatu grodziskiego.
Dlatego też sektor ten należy do istotnych, obszarowych źródeł zagrożenia dla wód
powierzchniowych i podziemnych. Tym niemniej jego znaczenie na tym terenie będzie w
nadchodzących latach ulegało ograniczeniu (jest to spowodowane postępującą presją
urbanizacyjną i przekwalifikowaniem coraz większej powierzchni gruntów rolnych na tereny
budowlane).
Teren obsługiwany przez komunalną oczyszczalnie ścieków w Grodzisku Mazowieckim
został ujęty w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych jako aglomeracja o
liczbie mieszkańców równoważnych równej 176 869 RLM. Oznacza to, że ścieki z tego
terenu powinny być oczyszczane w oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów.
Zgodnie z danymi WIOŚ jej projektowana przepustowość wynosi 10 500 m 3/dobę (tj. ok.
147000 RLM), a rzeczywista 9 369 m3/dobę (127472 RLM). Jak się wydaje dane WIOŚ nie
są aktualne, gdyż oczyszczalnia miała pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do rzeki
Rokitnicy oczyszczonych ścieków w ogólnej ilości do 12500 m3/dobę, przy przepustowości
oczyszczalni do 21000 m3/dobę. W chwili obecnej prowadzona jest modernizacja
oczyszczalni, która ma być zakończona 31.12.2009 r. W związku z modernizacją obiektu –
oczyszczalnia nie ma pozwolenia wodnoprawnego, które będzie wydane po uzyskaniu
wymaganych efektów ekologicznych. W trakcie modernizacji, oczyszczalnia pracuje na
jednym ciągu technologicznym i oczyszcza około 10.500 m³ ścieków na dobę.
W roku 2007 rzeczywista przepustowość oczyszczalni wyniosła średnio 9.651 m³/dobę,
co odpowiadało 106.643 RLM, natomiast za pierwsze półrocze 2008 r. przepustowość
oczyszczalni wzrosła do 9.862 m³/dobę, co odpowiada 116.700 RLM.
Z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki kolektorami sanitarnymi dostarczono w 2007 r.
średnio około 5370 m³ ścieków bytowych, przemysłowych i deszczowych na dobę. W chwili
obecnej w ramach realizacji kontraktów z Funduszu Spójności prowadzone są prace
zmierzające do wyeliminowania ścieków deszczowych z kolektorów sanitarnych.
4
GUS 2007: Ochrona środowiska 2007. GUS Warszawa
37
Oczyszczalnia grodziska przyjmuje ścieki z sąsiednich gmin: Milanówek, Podkowa
Leśna i Brwinów. W roku 2007 gminy te odprowadziły ścieki w następujących ilościach:
 Milanówek – 1926 m³/dobę,
 Podkowa Leśna – 385 m³/dobę,
 Brwinów – 655 m³/dobę.
Łącznie w roku 2007 grodziska oczyszczalnia oczyściła średnio 9.651 m³ ścieków na dobę,
w tym ścieki dowożone taborem asenizacyjnym stanowiły około 6,4% czyli ok. 612 m³/dobę.
W zestawieniach statystycznych dotyczących gospodarki ściekami w oczyszczalni przyjęto,
że około 704 m³/dobę to ścieki infiltracyjne, roztopowe czy też przypadkowe ścieki opadowe
docierające na obiekt. Na terenie Grodziska Mazowieckiego tylko jeden zakład przemysłowy
ma podczyszczalnię ścieków – jest to FRITO-LAY, pozostałe zakłady nie podczyszczają
ścieków produkcyjnych.
Ilość wytwarzanych ścieków w Milanówku wynosi około 2210 m3/dobę. Ścieki
odprowadzane są kolektorem do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim. Łączna długość
sieci kanalizacyjnej wynosi 20 km. Łączna długość kanalizacji deszczowej 1,6 km. Wody
deszczowe odprowadzane są do wód powierzchniowych bez oczyszczania. Ilość
odprowadzanych ścieków z Milanówka do oczyszczalni wynosi: około 2000 m3/dobę.
Znaczna ilość posesji wyposażona jest w zbiorniki bezodpływowe, ich liczba wynosi około
2500 szt. Ścieki wywożone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię w Grodzisku
Mazowieckim. W ramach nakładów na gospodarkę wodno-ściekową przewidziano udział w
regulacji rzeki Rokitnicy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Grodzisku
Mazowieckim.
Ilość wytworzonych ścieków w Podkowie Leśnej wynosi około 550 m3/dobę, z tego
około 390 m3/dobę) odprowadzana jest kolektorami do oczyszczalni w Grodzisku
Mazowieckim. Pozostałe ścieki gromadzone są w bezodpływowych szambach. Ścieki te
wywożone są samochodami asenizacyjnymi do grodziskiej oczyszczalni ścieków. Podkowa
Leśna posiada opracowany program skanalizowania całej miejscowości, który sukcesywnie
realizowany pozwoli na wyeliminowanie osadników oraz przyłączenie do kanalizacji
wszystkich mieszkańców miasta. Na terenie tej miejscowości, decyzją Burmistrza,
zabroniono wykonywania i użytkowania drenaży rozsączających ścieki. W Podkowie Leśnej
brak jest kanalizacji deszczowej.
38
Drugim obszarem ujętym w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
jest gmina Żabia Wola. Wielkość tej aglomeracji określono na 2083 RLM co oznacza, że
teren gminy powinien zostać skanalizowany, a ścieki odprowadzane do biologicznej
oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej ilość wytwarzanych ścieków w gminie Żabia Wola
wynosi około 850 m3/dobę. W gminie brak jest kanalizacji sanitarnej i zbiorczej, komunalnej
oczyszczalni ścieków. Przy Szkołach Podstawowych w Skułach i Ojrzanowie oraz przy
Urzędzie Gminy w Żabiej Woli i Domu Pracy Twórczej w Grzegorzewicach funkcjonują
indywidualne oczyszczalnie ścieków. Z oczyszczalni BATEX w Skułach ścieki
odprowadzane są do stawu retencyjnego na terenie działki przy szkole. Pozostałe
oczyszczalnie to Biokomaf, Nevexpol, Sotralenz, z których podczyszczane ścieki
odprowadzane są do gruntu poprzez drenaż rozsączający. Objętość oczyszczanych ścieków z
terenu gminy wynosi około 30 m3/dobę. Znaczna ilość ścieków gromadzona jest w
zbiornikach bezodpływowych, których liczba wynosi około 1275szt. oraz 19szt. oczyszczalni
przydomowych. Ścieki te wywożone są do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim,
Pruszkowie, Grójcu oraz Mszczonowie. W gminie przygotowano harmonogram rzeczowo –
finansowy rozbudowy kanalizacji sanitarnej i budowy komunalnej oczyszczalni ścieków.
Ilość wytwarzanych ścieków w gminie Baranów wynosi około 675 m3/dobę. Teren
gminy nie jest skanalizowany, brak jest także oczyszczalni ścieków. Ścieki wywożone są
samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Żyrardowie i Błoniu. Urząd Gminy
w Baranowie planuje wykonać kanalizację sanitarną w trzech miejscowościach Bronisławów,
Cegłów, Boża Wola, inwestycja ta będzie realizowana w ramach związku międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie i współfinansowane z funduszu
Spójności, rozpoczęcie prac nastąpi prawdopodobnie w II kw. 2009r. Pozostała część Gminy
działa w oparciu o zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.
W gminie Jaktorów wytwarzanych jest około 1350 m3 ścieków/dobę. Gmina nie posiada
kanalizacji zbiorczej, w chwili obecnej trwa jej budowa. Obecnie ścieki zbierane są do
zbiorników bezodpływowych, ( których liczba wynosi około 2000 szt.), a następnie
wywożone są do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim, Żyrardowie i
Mszczonowie. Po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej ścieki odprowadzane będą do
oczyszczalni ścieków w Żyrardowie.
W tabeli 3.7 przedstawiono zbiorczą informację o ilości wytwarzanych ścieków na terenie
powiatu grodziskiego.
Tabela 3.7 Orientacyjna ilość produkowanych ścieków w powiecie grodziskim w
poszczególnych gminach.
Gmina
Grodzisk Mazowiecki
Milanówek
Żabia Wola
Jaktorów
Baranów
Podkowa Leśna

wartość średnia
Roczna produkcja
ścieków
[m3/rok]
3 285 000
806 650
398 000
492 750
246 375
140 300
5 369 075
-
Dzienna produkcja
ścieków
[m3/d]
9000
2210
1087
1350
675
384,38
14 706,38
-
39
Jednostkowa dzienna
produkcja ścieków na
mieszkańca [m3/d]
0,266
0,150
0,169
0,150
0,150
0,1
0,164
Jednym ze źródeł zagrożenia wód powierzchniowych na terenie powiatu jest gospodarka
wodami deszczowymi. Ścieki deszczowe odprowadzane są w sposób zorganizowany do rzek
Mrowna, Rokicianka, oraz rowów melioracyjnych z terenu Grodziska Mazowieckiego i
Jaktorowa. Z przygotowanych dla powiatu prognoz wynika, że w nadchodzących latach
nastąpi wzrost ilości odprowadzanych, w sposób zorganizowany, do wód powierzchniowych
ścieków deszczowych. W tym kontekście za bardzo istotny problem należy uznać słabe
wyposażenie istniejących podmiotów gospodarczych w urządzenia do podczyszczania
ścieków tego rodzaju. Infrastrukturę tego typu posiada jedynie kilka zakładów na terenie
powiatu (patrz niżej). Znaczna część terenów zurbanizowanych i dróg na tym terenie nie jest
wyposażona w kanalizację deszczową.
Z przedstawionych powyżej danych wynika, że roczna produkcja ścieków (z
wyłączeniem wód deszczowych) w powiecie grodziskim jest wyższa od wielkości poboru
wody na tym terenie. Jest to spowodowane tym, że ścieki na oczyszczalnię w Grodzisku
Mazowieckim dostarczane są także z aglomeracji spoza powiatu (np. Brwinów i Otrębusy).
Porównanie poboru wód podziemnych i przerobu oczyszczalni wskazuje natomiast na
istnienie nieszczelności w sieci kanalizacyjnej. Na płaskich terenach rejonu Grodziska
Mazowieckiego, sieci te muszą drenować płytkie wody gruntowe. Warto podkreślić, że często
udział wód infiltracyjnych w ściekach docierających na oczyszczalnię osiąga nawet 50%. Na
ogół rzeczywiste ścieki stanowią odpowiednio -90% ilości pobieranej wody zimą i 80% tej
ilości latem (a w terenach mocno nawodnionych zdecydowanie mniej).
Poza komunalną oczyszczalnią ścieków w Grodzisku Mazowieckim, punktowymi
źródłami zanieczyszczenia wód na terenie powiatu są także inne oczyszczenie ścieków oraz
miejsca, w których ścieki zrzucane są do wód bez żadnego oczyszczania. Na terenie miasta
Grodzisk Mazowiecki funkcjonują dwie podczyszczalnie zakładowe w postaci osadników do
podczyszczania wód deszczowych z terenu Zakładów RABEN oraz DANFOSS. Planowana
jest budowa trzeciego osadnika do podczyszczania wód deszczowych na terenie Zakładu
TROUW NUTRITION. Będzie on oczyszczał wody zbierane z terenu około 3,5 ha na którym
działają trzy sąsiadujące ze sobą zakłady przemysłowe.
Natomiast na terenie miejscowości Książenice eksploatowane są dwie oczyszczalnie ścieków:
- oczyszczalnia typu ELJOT - 150.
- oczyszczalnia z JW 1450.
Oczyszczalnia typu ELJOT - 150 eksploatowana jest przez ZWiK Grodzisk Mazowiecki,
problemem jest tu zły stan techniczny kolektorów doprowadzających ścieki oraz infiltrujące
wody gruntowe do oczyszczalni. W miejscowości Tłuste, na terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki, na terenie Zakładu Przedsięborstwa Mięsnego s.c. podczyszczane są wody
deszczowe, które następnie zrzucane są do rzeki Rokitnicy. W miejscowości Kłudzienko
ścieki z terenu Zakładu IBMER oczyszczane są na oczyszczalni typu BIOKON, a następnie
odprowadzane do
rzeki Rokitnicy. W miejscowości Kraśnicza Wola znajduje się
składowisko balastu pokompostowego z Kompostowni Odpadów w Grodzisku
Mazowieckim. Odciek spod hałdy balastu jest oczyszczany w oczyszczalni gruntowokorzeniowej systemu KICKUTHA z nasadzeniem trzcinowym.
Brak jest inwentaryzacji miejsc gdzie ścieki zrzucane są (z różnych źródeł) do środowiska bez
wcześniejszego oczyszczania.
40
Wnioski i rekomendacje
Przeprowadzone analizy pozwoliły na przedstawienie najważniejszych rekomendacji
dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu grodziskiego.
W odniesieniu do gospodarki wodą:
1.
Stopień skanalizowania powiatu jest niewystarczający. Zadawalająca ilość przyłączy
występuje praktycznie jedynie na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i
Milanówek. Zarówno jednak w tych jak i przede wszystkim w pozostałych gminach
należących do powiatu konieczne są inwestycje w sieć kanalizacyjną.
2.
Około 65-70 % potrzeb na wodę pokrywane jest poprzez pobór wody z sieci
komunalnej. Pozostałe 30-35 % zapotrzebowanie w wodę jest zaspokajane z
indywidualnych ujęć.
3.
Na terenie powiatu występują okresy deficytu wody w sieci wodociągowej. Dotyczy to
m.in. gmin Grodzisk Mazowiecki i Milanówek. Uzupełnienie tego deficytu jest nadal
możliwe, gdyż w zestawieniu z zasobami wodnymi powiat posiada znaczne rezerwy
wody - rocznie sumaryczny pobór wód nie przekracza 25% zasobów odnawialnych Tym
niemniej cechą wyróżniającą strukturę poboru wody jest znaczna nierównomierność w
ujęciu przestrzennym. Obszar Grodziska Mazowieckiego staje się obszarem
deficytowym, co przejawia się w rozwoju i pogłębianiu lokalnego leja depresji.
4.
W całym powiecie grodziskim jest wiele posesji, do których należałoby podłączyć sieci
wodociągowe. Jednak ze względu na rozproszony charakter zabudowy terenów
pozbawionych wodociągów koszty wykonania tych przyłączeń będą bardzo wysokie.
5.
W celu zdecydowanej poprawy jakości wód powierzchniowych zaleca się wykonanie
kanalizacji sieciowych i zagrodowych na terenie całego powiatu grodziskiego, a także
małych oczyszczalni ścieków dla potrzeb miejscowości, Jaktorów, Żabia Wola,
Baranów, Izdebno Kościelne, Zabłotnia.
6.
Barierą dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej, zwłaszcza na terenach wiejskich, może być
bardzo wysoki koszt tych inwestycji. Jest to spowodowane znacznym rozproszeniem
zabudowy na tych terenach. Problem pogłębia rozwój zabudowy mieszkalnej na
obszarach porolnych.
7.
W celu zmniejszenia zagrożenia z terenów zabudowy jednorodzinnej proponuje się
stosowanie następujących rozwiązań technicznych oczyszczających ścieki z zabudowy
rozproszonej:
- osadniki wielokomorowe (do gromadzenia, podczyszczania i wywożenia ścieków do
oczyszczalni zbiorczej),
- przydomowe oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne,
- przydomowe trzcinowe lub gruntowo-korzeniowe oczyszczalnie ścieków.
41
3.5 Powierzchnia ziemi. Gleby
Udział poszczególnych form wykorzystania gruntów na terenie powiatu grodziskiego
przedstawiono na rysunku 3.1.
Rys. 3.1 Użytkowanie gruntów na terenie powiatu
grodziskiego
12,8
13,7
53,5
17,1
2,9
Grunty orne
Sady
Łąki i pastwiska
Lasy
Pozostałe
Powiat grodziski charakteryzuje niska lesistość, niższa zarówno od średniej
wojewódzkiej (23,5%) jak i od średniej dla Polski (ok. 29,4%). Pozytywną cechą
wykorzystania gruntów jest natomiast stosunkowo duży udział trwałych użytków zielonych,
wyższy niż średnia dla województwa.
Brak jest wystarczającego rozpoznania jakości gleb na terenie powiatu grodziskiego.
Tym niemniej, ze względu na brak lokalnych, przemysłowych źródeł emisji zanieczyszczeń,
należy domniemywać, że gleby nie należą na tym terenie do szczególnie narażonego na
skażenie elementu środowiska. Większego stężenia zanieczyszczeń – przede wszystkim
metalami ciężkimi, ale także węglowodorami aromatycznymi - należy oczekiwać jedynie w
sąsiedztwie głównych tras komunikacyjnych.
W ostatnich latach wzrasta natomiast zagrożenie gleb rolniczych i leśnych ich
przekwalifikowaniem na cele nierolnicze i nieleśne, co związane jest z ogromną presją
urbanizacyjną i wyznaczaniem nowych obszarów pod zabudowę mieszkalną na terenie
powiatu grodziskiego. Na terenach zurbanizowanych proces ten prowadzi do znacznego
uszczuplenia powierzchni biologicznie czynnej, która jest stale zabudowywana.
Stosunkowo dobrze rozpoznana jest jakość gleb pod względem ich przydatności
rolniczej. Badania wskazują, że gleby na terenie powiatu grodziskiego są stosunkowo mało
zakwaszone, udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych wynosi ok. 20 – 40%, co jest wartością
znacząco niższą niż dla pozostałego obszaru województwa (na większości obszaru woj.
Mazowieckiego występuje 60 – 100 % gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych). Ok. 9 % gleb
charakteryzuje odczyn bardzo kwaśny (średnia dla woj. mazowieckiego – 30%), 28% to gleby
kwaśne (średnia dla województwa – 31%). Odczyn lekko kwaśny lub obojętny stwierdzono
na obszarze 56% gleb powiatu (w województwie – 35%). Powoduje to, ze potrzeby w
zakresie wapnowania gleb są tu niższe niż w pozostałych powiatach województwa (występują
na 34% powierzchni gleb, a w województwie 53%). Na omawianym terenie występuje także
mniej, niż średnia dla województwa, gleb o zbyt niskiej zawartości fosforu (27% gleb).
42
Natomiast podobnie jak na pozostałym obszarze Mazowsza występuje tu stosunkowo znaczny
odsetek gleb o niskiej zawartości potasu (41 – 60%) i magnezu (21 – 40%).
W ostatnich latach nie nastąpiła znacząca zmiana źródeł zagrożenia dla gleb na terenie
powiatu. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
 wpływ zanieczyszczeń z transportu drogowego - Żabia Wola, Milanówek, Grodzisk
Mazowiecki, Jaktorów;
 zabudowa terenów czynnych biologicznie, przekształcanie terenów rolniczych i leśnych
w działki budowlane – praktycznie wszystkie gminy;
 nieuporządkowana gospodarka odpadami (nielegalne usuwanie i składowanie odpadów
w miejscach do tego nie przeznaczonych) – praktycznie wszystkie gminy;
 nieuporządkowana gospodarka ściekowa (infiltracja zanieczyszczeń z nieszczelnych
szamb, wywóz odpadów płynnych na pola) - Żabia Wola, Podkowa Leśna, Jaktorów.
Wnioski i rekomendacje
 Stan zanieczyszczenia gleb na terenie powiatu grodziskiego jest bardzo słabo poznany.
Dlatego też trudno jest w chwili obecnej określić takie źródła zanieczyszczeń, w
odniesieniu do których należałoby podjąć szybkie i zdecydowane działania.
 Wzrastającym zagrożeniem dla gleb terenu powiatu jest presja urbanizacyjna, której
skutkiem jest trwałe zabudowanie terenów czynnych biologicznie.
 Konieczne jest przeprowadzenie na terenie powiatu badań mających na celu określenie
stanu jakości występujących tu gleb.
3.6 Hałas
Brak jest szczegółowych danych o zagrożeniu hałasem poszczególnych obszarów na
terenie powiatu. Tym niemniej jest to ten rodzaj uciążliwości środowiskowej, na który
mieszkańcy stosunkowo często zgłaszają skargi. Skargi na nadmierny hałas zgłaszano
praktycznie we wszystkich gminach powiatu.
Do głównych źródeł uciążliwości akustycznej na omawianym terenie należą:
 ruch samochodowy (w tym przede wszystkim ruch ciężkich pojazdów),
 ruch kolejowy.
 źródła punktowe (zarówno związane z działalnością gospodarczą – przemysł i rzemiosło,
jak i rekreacją - dyskoteki, festyny itp.),
Wysoki poziom uciążliwości akustycznej związany jest z przebiegiem przez obszar
powiatu dróg krajowych, wojewódzkich i linii kolejowych. Wydaje się, że źródła liniowe
największą uciążliwość akustyczną stanowią dla Milanówka, Grodziska Mazowieckiego,
Żabiej Woli i Jaktorowa, gdzie przez obszary zabudowane przebiega zarówno droga
wojewódzka o dużym natężeniu ruchu jak i ( lub) linia kolejowa. Wyrywkowe badania
przeprowadzone na terenie miasta Milanówka wykazały, że strefami narażonymi na
ponadnormatywny hałas są tereny sąsiadujące z drogą wojewódzką nr 719 oraz tereny
przyległe do torów linii kolejowej5. Należy przypuszczać, że podobny problem występuje
także w innych miastach powiatu. Interpretując wyniki badań poziomu uciążliwości hałasu
wykonane na terenie województwa mazowieckiego przez MWIOŚ można uznać, że na
5
Karolina Rakowska: Zanieczyszczenie hałasem komunikacyjnym na terenie miasta Milanówka. Praca
magisterska. Katedra Ochorny Środowiska SGGW. Warszawa. 18.07.2007
43
terenach sąsiadujących z drogami krajowymi i wojewódzkimi występują stałe przekroczenia
dopuszczalnego poziomu dźwięku.
Wnioski i rekomendacje
 Dla terenu powiatu i należących do niego gmin nie wykonano map akustycznych, dlatego
też trudno jest w chwili obecnej określić takie źródła zanieczyszczeń, w odniesieniu do
których należałoby podjąć szybkie i zdecydowane działania.
 Konieczne jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie miejsc na których
występuje zagrożenie klimatu akustycznego
3.7 Ochrona przyrody
Szata roślinna omawianego terenu została silnie przekształcona w wyniku
wielowiekowej aktywności człowieka. Efektem tego jest dominacja w krajobrazie użytków
rolnych i bardzo mały udział lasów w strukturze obszarowej powiatu. Tym niemniej na tym
terenie znajdują się stosunkowo liczne obiekty przyrodnicze objęte różnorodnymi formami
ochrony. Zarówno ze względu na ich unikatowość, bliskość aglomeracji warszawskiej i
zachodzącą urbanizację wszystkie te obiekty wymagają szczególnej opieki i ochrony.
Tereny chronione
W powiecie grodziskim obszary chronione związane są z terenami: leśnymi, polnoleśnymi, dolinowo-łąkowymi, oraz parkowymi (w Podkowie Leśnej i Milanówku). Obszary
chronione w powiecie grodziskim są powiązane z występowaniem ciągu ekologicznego
wzdłuż rzek: Mrowna, Rokicianka, Rokitnica, Pisia Tuczna, Pisia i Karczunek. W załączniku
nr 2 przedstawiono rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków
ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie powiatu grodziskiego.
W większości obszary chronione (w tym też projektowane) obejmują tereny leśne, które
stanowią naturalne strefy retencji. Gromadzą one i wiążą nadmiar wód powierzchniowych
podczas okresów wezbrań w rzekach, a w czasie suszy powolnie oddają nagromadzone
zapasy wody, co oznacza zdecydowany wzrost retencyjności zlewni.
Obszary chronione związane są również z dolinami rzecznymi (głównie tereny
dolinowo-łąkowe) i zastoiskami. W powiecie grodziskim doliny rzeczne budują często osady
takie jak torfy, mursze, oraz mady i namuły rzeczne. Osady te charakteryzują się wysokimi
zdolnościami sorpcyjnymi (szczególnie metali ciężkich), co czyni obszary ich występowania
strefami przechwytującymi zanieczyszczenia i skażenia. Obecność tego typu osadów wpływa
na ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym i tworzy
naturalny płaszcz ochronny, chroniący wody podziemne przed zanieczyszczeniem. Jednak
takie strefy dolinne muszą być pod stałą obserwacją i ochroną, zważywszy na ich podatność
do kumulacji metali ciężkich w tych rejonach, gdzie na te strefy mogłyby oddziaływać
zanieczyszczone wody powierzchniowe. Rozbudowane strefy ekologiczne w bezpośrednim
sąsiedztwie koryt rzecznych zawsze powodują wyraźny spadek zawartości składników
biogenicznych w szczególności związków azotu. Są to tzw. strefy ekotonowe mające
ogromny wpływ nie tylko na zawartość samych składników biogenicznych, ale także
stanowiące naturalne siedlisko bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt. Stąd też tego typu
strefy dolinne stanowią naturalne ciągi ekologiczne o bardzo dużych wartościach
przyrodniczych.
Ochrona ciągów ekologicznych zajmuje szczególną pozycję we wstępnym projekcie
utworzenia
w
części
powiatu
grodziskiego
parku
krajobrazowego
im. J. Chełmońskiego. Miałby on stanowić brakujące ogniwo w systemie parków
44
krajobrazowych
(Bolimowskiego,
Chojnowskiego,
Mazowieckiego),
tworzących
równoleżnikowy ciąg przyrodniczy i korytarz ekologiczny na obszarze Mazowsza,
spełniający rolę alternatywnego w stosunku do doliny wiślanej, przebiegający na południe od
aglomeracji warszawskiej i łączący dolinę Bzury (w rejonie Łęczycy) z doliną Wisły (w
rejonie Góry Kalwarii).
Wykaz obszarów chronionych i opis elementów chronionych.
Na obszarze powiatu grodziskiego znajdują się dwa typy obszarów chronionych:
rezerwaty i obszary chronionego krajobrazu (projektowane). Obecnie jest też rozpatrywany
wstępny projekt utworzenia w części południowej powiatu grodziskiego (głównie gmina
Żabia Wola) parku krajobrazowego im. J. Chełmońskiego.
Rezerwat „Parów Sójek” – o powierzchni 3,84 ha ma charakter leśny. Zlokalizowany jest nad
płytkim strumieniem w Podkowie Leśnej. Występują w nim lasy grądowe i łęgowe, z
pomnikowymi okazami dębów i grabów oraz z bogatym runem leśnym, w którego skład
wchodzą bardzo rzadkie gatunki roślin.
Rezerwat im. B. Hryniewieckiego – o powierzchni 24,73 ha ma charakter leśny.
Występują w tym rezerwacie zbiorowiska roślinne borów mieszanych i dąbrów z bogatym
runem leśnym. Przeważa w nim starodrzew z szeroko rozpowszechnionym dębem
szypułkowym, sosną z domieszką lipy, grabu i brzozy. Zlokalizowany jest on na obszarze
gminy Podkowa Leśna.
Rezerwat „Zaborów” im. W. Tyrakowskiego – o powierzchni 11,08 ha ma charakter
faunistyczny. W jego skład wchodzi las liściasty, różnowiekowy z dębem, lipą, grabem i
sosną. Rezerwat ten jest miejscem lęgowym dla wielu gatunków ptaków. Położony jest on na
obszarze gminy Podkowa Leśna.
Opisane wyżej rezerwaty należą do regionalnego ciągu ekologicznego związanego z dolinami
rzek: Mrowna, Zimna Woda i Rokitnica.
Rezerwat „Skulskie Dęby” – o powierzchni 30,07 ha ma charakter leśny. Złożony jest
głównie z naturalnego starodrzewu dębowego, z towarzyszeniem innych zbiorowisk leśnych,
wraz z enklawami roślinności torfowiskowej. Teren tego rezerwatu znajduje się w obrębię
gminy Żabia Wola.
Rezerwat „Skulski Las” – o powierzchni 316,92 ha ma charakter leśny.
Na rezerwat ten składają się kompleksy lasów liściastych z licznymi drzewami
pomnikowymi, oraz wyspowym stanowiskiem buka, poza granicami jego zwartego zasięgu.
Obszar tego rezerwatu administracyjnie należy do gminy Żabia Wola. Rezerwat ten stanowi
istotną część ciągu ekologicznego doliny rzek Pisia Tuczna i Karczunek.
Obszary chronionego krajobrazu (projektowane) na terenie powiatu grodziskiego zostały
zaklasyfikowane do niższej klasy pod względem ich wartości ekologiczno-przyrodniczej. Na
terenie powiatu występują dwa takie obszary:
1. rejon Milanówka i Podkowy Leśnej,
2. południowa część gminy Grodzisk Mazowiecki.
Rejon Milanówka i Podkowy Leśnej to głównie tereny miejskie przeważnie parkowe, są
to obszary występowania szczególnie cennej szaty roślinnej. Ponadto w Podkowie Leśnej
występują zdeponowane w plejstocenie trzy granitowe głazy narzutowe pomniki przyrody
nieożywionej.
W południowej części gminy Grodzisk Mazowiecki ochronie podlegają: obszary
dolinowo-łąkowe wzdłuż rzek Mrowna, Rokicianka, Rokitnica, wraz z okolicznymi
kompleksami leśnymi i terenami polno-leśnymi.
Wstępny projekt utworzenia parku krajobrazowego im. J. Chełmońskiego przewiduje
szczególnie ochronę jak największej części mszczonowskiego węzła wodnego. Do tego węzła
45
należą źródliska Pisi Gągoliny, Pisi Tucznej, Utraty, Mrownej i Rokitnicy (najważniejszych
rzek w powiecie grodziskim).
Utrudnieniem w egzekwowaniu wymagań ochrony przyrody jest także to, że znaczna
ilość obiektów chronionych (pomniki przyrody, założenia ogrodowe itp.) znajduje się w
rękach prywatnych. Przy braku odpowiednich instrumentów finansowych pozwalających na
skłanianie właścicieli do prowadzenia właściwej gospodarki obiektami chronionymi, a także
ze względu na słabość administracji ochrony środowiska, powoduje to ograniczoną
możliwość wpływania administracji publicznej na właścicieli, aby prowadzona przez nich
działalność nie wpływała negatywnie na środowisko przyrodnicze.
Jak się wydaje najważniejsze, wspólne dla całego powiatu źródła zagrożenia przyrody
ożywionej na tym terenie to:
 szybki proces urbanizacji tego terenu spowodowany przekształcaniem terenów rolnych i
innych w obszary zabudowy mieszkaniowej, dzieleniem siedlisk i zabudowywanie coraz
mniejszych działek itp. Z rozwojem zabudowy mieszkaniowej wiąże się konieczność
rozbudowy infrastruktury technicznej (drogi, wodociągi i kanalizacja, telefony itp., sieć
handlowo - usługowa).
 niski priorytet ochrony przyrody ożywionej w odniesieniu do innych zadań, wynikający
w znacznej mierze z niskiej świadomości ekologicznej społeczeństwa (np. mieszkańcy
częściej domagają się rozbudowy infrastruktury niż zapewnienia właściwej ochrony
obszarów przyrodniczo cennych),
 obawa części mieszkańców i władz przed obejmowaniem ochroną przyrody nowych
obszarów, co ograniczałoby możliwość rozwoju gospodarczego na tych terenach.
Za specyficzne dla poszczególnych gmin źródła zagrożenia dla stanu przyrody należy uznać:
 obniżenie zwierciadła wód gruntowych,
 zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych w wyniku niewłaściwego postępowania ze
ściekami i odpadami,
 niszczenie drzewostanu i runa leśnego na działkach leśnych (zarówno przez osoby
penetrujące lasy jak i przez prywatnych właścicieli),
 nielegalne wycinanie drzew przy pracach budowlanych i na działkach przeznaczonych
pod zabudowę,
 niewłaściwy sposób użytkowania obszarów chronionych przez zwiedzających oraz osoby
posiadające nieruchomości w ich pobliżu,
 brak właściwego nadzoru nad obszarami cennymi przyrodniczo,
 niska świadomość społeczna powodująca, że tereny przyrodnicze nie są w sposób
właściwy chronione.
Wnioski i rekomendacje
 Pomimo silnego przekształcenia zbiorowisk przyrodniczych na terenie powiatu
występują liczne obiekty cenne przyrodniczo, z których część objęta jest różnymi
formami ochrony prawnej.
 Głównymi źródłami zagrożenia przyrody na omawianym teranie jest szybko postępujący
proces urbanizacji oraz niska świadomość ekologiczna co powoduje niski priorytet
działań na rzecz ochrony przyrody.
46
3.8. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Awarie.
Na terenie powiatu grodziskiego nie występują instalacje tego typu, nie ma tu
zlokalizowanych podmiotów gospodarczych, których działalność stanowiłaby ryzyko
wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Tym niemniej pewne zagrożenie w tym
zakresie stwarzają eksploatowane tu stacje benzynowe (chociaż wszystkie one mają ważne
decyzje administracyjne wyznaczające warunki ich funkcjonowania), lokalne zagrożenie
stanowi także funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora spożywczego.
Ze względu na specyfikę powiatu podstawowe zagrożenie wystąpieniem
nadzwyczajnego zagrożenia środowiska wiążą się jednak z transportem substancji
niebezpiecznych – dotyczy to zarówno infrastruktury (gazociągi) jak i transportu
samochodowego i kolejowego.
Przez teren powiatu, tj. południowo – zachodnią części gminy Jaktorów przebiega
gazociąg wysokociśnieniowy relacji Warszawa – Częstochowa, natomiast w poszczególnych
gminach istnieje sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia. Instalacje te pozostają pod
nadzorem odpowiednich służb i w normalnych warunkach nie stwarzają znaczącego ryzyka
wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska (NZŚ)..
Władze powiatu jak również poszczególnych gmin posiadają ograniczone możliwości
wpływania na zagrożenie związane z transportem substancji niebezpiecznych przez teren
powiatu, zarówno w odniesieniu do transportu kolejowego jak i samochodowego. Linie
kolejowe (relacji Warszawa – Łódź, a także fragment CMK Warszawa – Kraków i Warszawa
– Katowice), którymi mogą być transportowane substancje niebezpieczne, przebiegają przez
tereny miejskie Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Jaktorowa. Przez teren gminy
Baranów przebiega fragment linii kolejowej Warszawa – Łowicz – Poznań, którą także mogą
być transportowane substancje niebezpieczne.
Przez tereny miejskie Grodziska Mazowieckiego i Milanówka przebiega droga
wojewódzka Warszawa – Żyrardów – Łódź, zaś droga Radziejowice – Grodzisk Maz.–
Błonie jest trasą wykorzystywaną przez kierowców ciężkich pojazdów samochodowych.
Przez teren gminy Żabia Wola przebiega trasa krajowa Warszawa – Katowice, gmina
Baranów graniczy z drogą krajową Warszawa – Poznań (Berlin). Po wszystkich tych trasach
kursują samochody przewożące substancje niebezpieczne
Inną formą zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i żyjących na terenie powiatu
mieszkańców są katastrofy naturalne. Największe ryzyko związane jest z wystąpieniem
pożarów i/lub powodzi. Wykonane analizy wskazują, że w przypadku dużych opadów
powodzią zagrożony jest obszar około 1 km2 powierzchni powiatu.
Innym zagrożeniem jest możliwość wybuchu pożaru, przy czym dotychczasowe
doświadczenia wskazują, że najczęstszymi przyczynami pożarów obok przyczyn naturalnych
jest wypalanie traw oraz nieumyślne i celowe podpalenia. Chociaż poziom lesistości powiatu
jest mały, to siedliska leśne tu występujące są obszarami stanowiącymi średnie i duże
zagrożenie pożarowe.
Wnioski i rekomendacje
 Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia mającego znamiona
nadzwyczajnego zagrożenia środowiska jest awaria środków transportu, którymi
przewożone są substancje stanowiące zagrożenie tego typu. Dotyczy to przede wszystkim
transportu drogowego i kolejowego przez obszar powiatu.
 Zagrożenie stanowią także katastrofy naturalne – przede wszystkim powódź lub pożar.
47
3.9 Surowce i zasoby mineralne
Na terenie powiatu nie ma znaczących zasobów surowców mineralnych, tym niemniej
pewne ich rodzaje są na mniejszą skale eksploatowane. Dotyczy to:
 wydobycia żwiru i piasku (gmina Grodzisk Mazowiecki),
 wydobycia kruszyw naturalnych (gmina Żabia Wola)
Działalność ta stanowi istotne źródło uciążliwości dla środowiska przyrodniczego, między
innymi poprzez nielegalne usuwaniem odpadów, naruszanie warunków wodnych, emisję
nadmiernego hałasu, dewastację krajobrazu. Nie są także podejmowane w wystarczającym
stopniu prace rekultywacyjne.
Istnieje bardzo słabe rozeznanie w zakresie miejsc, gdzie prowadzona działalność przy
wydobyciu kopalin powoduje powstawanie problemów ochrony środowiska, gdzie istnieje
konieczność rekultywacji. W istotny sposób utrudnia to podejmowanie prac prewencyjnych i
naprawczych.
Problem stanowi nielegalna eksploatacja zasobów mineralnych. Problemy w tym
zakresie występują m.in. na terenie gminy Baranów (nielegalna eksploatacja żwiru i piachu)
Wnioski i rekomendacje
 Niezbędne jest przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych, które pozwolą na
zidentyfikowanie zagrożeń powodowanych przez prowadzoną na terenie powiatu
eksploatację surowców i zasobów mineralnych.
3.10.Udział społeczny w ochronie środowiska. Edukacja ekologiczna
Społeczność mieszkająca na terenie powiatu wykazuje się dużą aktywnością. Obrazem
tego jest znacząca liczba organizacji społecznych: formalnych i nieformalnych działających
na tym terenie. Zgodnie z posiadaną przez Starostwo Powiatowe informacją na obszarze
powiatu działa 94 zarejestrowanych organizacji pozarządowych i 40 stowarzyszeń
nierejestrowych – zwykłych. Organizacje te cechują różnorodne kierunki podejmowanej
działalności – od kultywowania tradycji i historii lokalnej, poprzez wspieranie edukacji
formalnej i nieformalnej, działalność charytatywną, do działań na rzecz ochrony środowiska
(załącznik nr 3). Tak duża aktywność społeczna jest istotnym atutem powiatu, należy się
spodziewać, że większość organizacji, których statutowe cele dotyczą m.in. ochrony
środowiska, edukacji, czy wspierania rozwoju lokalnego, aktywnie włączą się w realizację
zadań nakreślonych w niniejszym „Programie....”. Ponadto aktywność istniejących tu
stowarzyszeń, zwłaszcza działających w zakresie ochrony środowiska, stanowić będzie
istotny element monitorowania postępów przy wdrażaniu celów „Programu...”.
48
4. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU GRODZISKIEGO
W latach 2004 – 2008 na terenie powiatu grodziskiego prowadzone były, przede
wszystkim przez władze gmin, liczne działania w zakresie ochrony środowiska. Można
wyróżnić dwa podstawowe ich kierunki: prace w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej
oraz działania w zakresie usprawnienia lokalnych systemów gospodarki odpadami. W
pewnym zakresie prowadzone były także działania na rzecz wzmocnienia lokalnych
systemów przyrodniczych i ochrony przyrody (w tym m.in. wyznaczanie nowych użytków
ekologicznych, tworzenie pomników przyrody, wykonywanie opracowań przyrodniczych
etc.). W najmniejszym stopniu podejmowane działania dotyczyły ochrony powietrza,
zarządzania hałasem, polami elektromagnetycznymi i ochrony gleb.
Pomimo podjęcia i realizacji tych działań nie udało się rozwiązać wszystkich,
istniejących problemów ochrony środowiska. Konieczność ich rozwiązania wyznaczać będzie
podstawowe kierunki powiatowej polityki ekologicznej w kolejnym okresie programowania
(w latach 2008 – 2015). Tym niemniej na politykę tę wpływać będą także uwarunkowania
wewnętrzne i zewnętrzne (lokalne trendy rozwojowe, cele polityki ekologicznej
województwa i kraju etc.). Zagadnienia te zostaną opisane bardziej szczegółowo w
niniejszym rozdziale.
4.1 Uwarunkowania wewnętrzne
4.1.1 Wnioski z diagnozy - podstawowe problemy ochrony środowiska powiatu
grodziskiego
Na podstawie analizy zasobów informacji na temat powiatu, systemu zarządzania
ochroną środowiska w powiecie i gminach do niego należących, diagnozy stanu środowiska i
jego zagrożeń, sprawozdań z realizacji programów ochrony środowiska: powiatowego i
gminnych, zidentyfikowano podstawowe problemy ochrony środowiska występujące na
obszarze opracowania. Najważniejsze z nich, wspólne dla całego obszaru powiatu to przede
wszystkim:
 brak wystarczającego rozpoznania problemów ochrony środowiska występujących na
terenie powiatu. Jakość środowiska kontrolowana jest w nielicznych punktach
monitoringowych, brak jest szczegółowej identyfikacji źródeł zagrożenia dla
środowiska, pełnej wiedzy o potrzebach inwestycyjnych w tym zakresie (dotyczy to
zwłaszcza potrzeb inwestycyjnych podmiotów gospodarczych),
 brak planów zagospodarowania przestrzennego dla całych obszarów gmin, należących
do powiatu grodziskiego. Powoduje to, że decyzje lokalizacyjne nie zawsze
uwzględniają potrzeby wynikające z konieczności ochrony zasobów przyrodniczych,
 silna presja urbanizacyjna na tereny otwarte powiatu. Proces „rozlewania” się
aglomeracji warszawskiej powoduje poszukiwanie nowych obszarów pod zabudowę
mieszkalną, część z nich lokalizowana jest na terenie powiatu. Wpływa to zarówno
bezpośrednio negatywnie na system przyrodniczy (ograniczanie powierzchni
obszarów biologicznie czynnych), jak i pośrednio – np. przez zwiększenie poboru
wody oraz ilości wytwarzanych ścieków i odpadów, konieczność rozbudowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, zwiększenie presji motoryzacyjnej itp.
49
Do szczegółowych problemów ochrony środowiska, które powinny być w nadchodzących
latach rozwiązane należą6:
Ochrona powietrza
1. Duża liczba liniowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza (drogi krajowe i
wojewódzkie o dużym natężeniu ruchu).
2. Duża liczba indywidualnych źródeł emisji – pieców węglowych, zlokalizowanych
zarówno na terenach wiejskich jak i w miastach na terenie powiatu.
3. Nielegalne spalanie odpadów i śmieci, zarówno w piecach domowych jak i w
otwartym ogniu.
Ochrona zasobów wodnych
1. Niewystarczający stopień zwodociągowania powiatu, wysoki koszt budowy nowych
przyłączy wodociągowych wynikający z charakteru zabudowy (przede wszystkim
dotyczy to obszarów wiejskich). Lokalny brak wody lub zbyt niskie jej ciśnienie w
niektórych wodociągach (m.in. Milanówek, Grodzisk Maz.).
2. Nierównomierny rozkład przestrzenny zapotrzebowania i struktury poboru wody.
Obszar Grodziska Mazowieckiego staje się obszarem deficytowym, co przejawia się w
rozwoju i pogłębianiu lokalnego leja depresji.
3. Niewystarczająco rozwinięty system kanalizacyjny. Brak systemów kanalizacyjnych
na terenach gmin wiejskich. Wysoki koszt budowy sieci kanalizacyjnych we wsiach,
wynikający z rozproszenia zabudowy.
4. Brak odpowiednio rozwiniętego systemu kanalizacji deszczowej na terenach
zurbanizowanych, brak oczyszczania ścieków deszczowych w wystarczającym
stopniu.
Hałas
1. Uciążliwy poziom hałasu ze źródeł liniowych: dróg krajowych i wojewódzkich oraz
linii kolejowych. Duża liczba nieruchomości położonych w strefie narażonej na
ponadnormatywne oddziaływania akustyczne
Przyroda
1. Szybko postępujący proces urbanizacji, powodujący zabudowę terenów biologicznie
czynnych, tworzący bariery dla migracji zwierząt oraz zagrażający obszarom o
znacznych wartościach przyrodniczych
2. Niski priorytet działań na rzecz ochrony przyrody, podporządkowanie
długoterminowych potrzeb ochronnych bieżącym potrzebom gospodarczym.
4.1.2 Prognozowane zmiany
Otoczenie wewnętrzne powiatu ulega dynamicznym przemianom. Migracja
mieszkańców Warszawy, poszukujących terenów osiedleńczych, zwiększa presję
urbanizacyjną oraz powoduje zwiększenie liczby mieszkańców powiatu, a związane z tym
procesy gospodarcze zwiększają dodatkowo nacisk wywierany na środowisko.
ponieważ „Plan gospodarki odpadami dla powiatu grodziskiego…” stanowi część niniejszego opracowania
poniżej pominięto problemy związane z tym obszarem ochrony środowiska.
6
50
Zmiany demograficzne
Jak się wydaje, dotychczasowe prognozy trendów demograficznych były w istotny
sposób niedoszacowane. Liczba mieszkańców na terenach powiatów sąsiadujących z
aglomeracją warszawską zwiększa się szybciej niż zakładano na początku XXI wieku.
Weryfikacja wcześniejszych prognoz pozwala na ocenę, że w w 2010 roku na terenie
powiatu grodziskiego mieszkać będzie ok. 80 tysięcy osób, z tego 24 tysiące na obszarze
gmin wiejskich, a 56 tysięcy w gminach miejskich i miejsko-wiejskiej.
Jak już wspomniano, przyczyni się to nie tylko do zwiększenia presji na środowisko,
spowodowanej aktywnością nowych mieszkańców powiatu (generowanie odpadów, pobór
wody i zrzut ścieków), ale doprowadzi do zwiększenia presji na przyrodę ożywioną. Należy
się spodziewać postępującej fragmentaryzacji terenów otwartych (przejmowanych pod tereny
zabudowy), ograniczanie tras migracyjnych zwierząt (stawianie ogrodzeń, likwidacja zieleni
na terenach nowych działek budowlanych), zastępowania rodzimych gatunków roślin florą
introdukowaną, charakterystyczną dla ogrodów i terenów parkowych.
Zmiany wynikające z prognoz społeczno-gospodarczych
Potwierdziły się, sformułowane w poprzednim Programie Ochrony Środowiska Powiatu
Grodziskiego, prognozy przyspieszeniu tempa rozwoju gospodarczego po wejściu Polski do
Unii Europejskiej. Od 2004 roku PKB wzrastał w tempie około 6% rocznie. W
nadchodzących latach spodziewane jest spowolnienie tempa wzrostu dochodu narodowego,
ale nadal Polska rozwijać się będzie szybciej niż kraje „starej” UE. Na obszarze powiatu
zmiany gospodarcze zaowocowały tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych,
„boomem” budowlanym, tworzeniem nowych obiektów handlowych i wzrostem masowej
konsumpcji.
Chociaż w nadchodzących latach prognozowane jest ograniczenie tempa wzrostu to nie
należy się spodziewać istotnych zmian w dotychczasowych trendach gospodarczych. Nadal
nasilać się będzie spowodowana zmianami stylu życia motoryzacja, wzrastać będzie
zainteresowanie mieszkańców powiatu prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
Należy jednak przypuszczać, że procesy te nie będą prowadziły do lokalizowania na tym
obszarze inwestycji uciążliwych dla środowiska przyrodniczego.
Tylko częściowo potwierdziły się prognozy przemian na terenach wiejskich. Sprawdziła
się prognoza, że wzrost ceny gruntów powodować będzie wzrost zainteresowania rolników
zmianą przeznaczenia gruntów i ich sprzedażą na cele budowlane. Jednocześnie dopłaty
obszarowe do produkcji rolniczej zwiększyły zainteresowanie producentów rolnych
intensyfikacją produkcji.
Chociaż znaczna część gruntów rolnych nadających się pod zabudowę została już
przekształcona na tereny mieszkalne, to w nadchodzących latach należy spodziewać się
utrzymania dotychczasowych trendów w tym zakresie. Towarzyszyć temu będzie wzrost
intensywności produkcji rolnej tych gospodarstw, które nie zdecydują się na zmianę
dotychczasowego sposobu postępowania.
Wejście Polski do UE miało także pozytywny skutek, w postaci wprowadzenia nowych
przepisów ochrony środowiska, bardziej kompleksowo regulujących kwestie relacji pomiędzy
działalnością ludzką a środowiskiem przyrodniczym. W nadchodzących latach należy się
spodziewać poprawy poziomu egzekucji obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Skutki dla środowiska przyrodniczego prognozowanych zmian
Należy się spodziewać, że prognozowane zmiany w otoczeniu wewnętrznym powiatu
pogłębią, występujące już w chwili obecnej negatywne dla środowiska zmiany. Jako
podstawowe procesy, które powinny zostać uwzględnione w trakcie przygotowania programu
ochrony środowiska dla powiatu na lata 2009 – 2012 należy uznać:
51





wzrost ilości zanieczyszczeń emitowanych przez środki transportu (samochody)
spowodowanej zarówno wzmożeniem ruchu jak i budową nowych dróg (wzrost liczby
samochodów, planowana budowa przez teren powiatu autostrady Wschód – Zachód),
wzrost poboru wody i ilości odprowadzanych ścieków – spowodowany zarówno
wzrostem liczby mieszkańców jak i lokalizacją nowych podmiotów gospodarczych,
wzrost ilości wytwarzanych odpadów – zarówno komunalnych jak i przemysłowych,
wzrost zagrożenia akustycznego związanego z rozwojem systemu transportu
(samochodowego i kolejowego) oraz lokalizacją nowych źródeł hałasu na terenie
powiatu,
wzrost zagrożenia dla obszarów czynnych biologicznie i cennych przyrodniczo – ze
względu na wzmożoną presję urbanizacyjną.
4.2 Uwarunkowania zewnętrzne
Uwarunkowania zewnętrzne dla wdrażania powiatowej polityki ekologicznej
ustanawiają:
 międzynarodowe uwarunkowania krajowej polityki ochrony środowiska;
 polityka ekologiczna państwa;
 program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego.
Zobowiązania międzynarodowe
Międzynarodowe zobowiązania w zakresie ochrony środowiska Polski wynikają
zarówno z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej jak i ratyfikacji umów i konwencji
międzynarodowych.
Zgodnie z zasadą subsydiarności, w trakcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską
Rząd Polski przeniósł na samorządy lokalne znaczną ilość obowiązków w zakresie fizycznego
wypełniania przepisów Unii Europejskiej. Dotyczy to takich zagadnień jak: ochrona
powierzchni ziemi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, ochrona wód i
gospodarka ściekowa, zapewnienie właściwej jakości powietrza atmosferycznego, ochrona
przyrody. Zadania te w większości przypadków zostały przeniesione do krajowej legislacji, a
cele ilościowe znalazły odzwierciedlenie w priorytetach polityki ekologicznej państwa.
Dodatkowe wymagania wynikają z zaakceptowanych przez Polskę konwencji i umów
międzynarodowych. Wymogi stąd wynikające obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień:
ochronę atmosfery (w tym zapobieganie zmianom klimatu i ochrona warstwy ozonowej),
ochrona powierzchni ziemi, przyrody i różnorodności biologicznej, gospodarki odpadami.
Polska podpisała i ratyfikowała ponad 100 takich konwencji. Część z nich ma charakter
wiążący, a brak realizacji podjętych zobowiązań spowoduje nałożenie na nasz kraj
określonych kar lub sankcji. Dlatego też niezbędne jest podejmowanie działań mających
zapewnić realizację zaciągniętych zobowiązań. Działania te powinny być wdrażane na
wszystkich szczeblach i przez różnorodne podmioty – także na poziomie lokalnym i
regionalnym.
Polityka Ekologiczna Państwa
Zgodnie z normą prawną zawartą w ustawie z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska, realizacja działań w zakresie ochrony środowiska odbywa się w Polsce w sposób
planowy, w oparciu o przyjmowaną co cztery lata strategię – politykę ekologiczną państwa.
Cele średnio - i długoterminowe (w perspektywie lat 2010 i 2025) wyznacza obecnie przyjęty
w 2001 roku przez Parlament RP dokument: II Polityka Ekologiczna Państwa. Cele
52
operacyjne, które powinny być osiągnięte w krótszej perspektywie czasowej zawarte są w
przyjętym w grudniu 2006 roku przez Radę Ministrów dokumencie: Polityka ekologiczna
państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014.
Polityka Ekologiczna Państwa (PEP) wprowadza szereg zasad, którym
podporządkowane powinny być nie tylko prace na rzecz ochrony środowiska, ale także całe
życie społeczno – gospodarcze kraju. Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest
przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju, co oznacza obowiązek
równorzędnego traktowania rozwoju społecznego, ekonomicznego i ekologicznego. Pozostałe
zasady PEP to:
- zasada przezorności,
- zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi,
- zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego,
- zasada uspołecznienia,
- zasada „zanieczyszczający płaci”,
- zasada prewencji,
- zasada stosowania najlepszych dostępnych technik,
- zasada subsydiarności,
- zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej.
Dokument ten wprowadził także cały szereg celów, które powinny zostać w Polsce
osiągnięte. Osiąganiu tych celów powinna służyć realizacja regionalnych (wojewódzkich) i
lokalnych (powiatowych i gminnych) programów ochrony środowiska.
Cele PEP to m.in.:
w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu
- utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
- zwiększenie powierzchni obszarów chronionych (do 1/3 terytorium kraju),
- rekultywacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,
- powstrzymywanie procesu degradacji zabytków kultury,
- zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych ochroną prawna,
- renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów
i siedlisk,
- restytucja wybranych gatunków,
- rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznania
zagrożeń bioróżnorodności,
- utrzymanie krajobrazu rolniczego, zwiększenie wsparcia i rozwoju rolnictwa
ekologicznego,
- zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania bioróżnorodnością,
- wzrost stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa i władz lokalnych,
- zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych,
- zapewnienie przeciwdziałania wprowadzaniu obcych gatunków, zagrażających
integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk.
w zakresie kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią
- racjonalizacja zużycia wody,
- eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe,
- zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych,
- efektywna ochrona przed powodzią.
53
w zakresie racjonalizacji użytkowania wody
- zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe,
- zastosowanie najlepszych dostępnych technik produkcji przemysłowej i praktyk
rolniczych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i do ograniczenia ładunków
odprowadzanych do odbiorników zanieczyszczeń,
- racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych (ograniczenie
marnotrawstwa i strat w gospodarce wodą).
w zakresie zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności,
odpadowości gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
- poprawa efektywności ekonomicznej procesów wytwórczych,
- zasada likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła,
- zmniejszenie energochłonności zarówno w procesach wytwórczych, jak i świadczenia
usług oraz konsumpcji,
- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 7,5 % w 2010 r.,
- wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, energetycznych nośników
odnawialnych (energia wody i wiatru, energia geotermalna, energia słoneczna, energia
z biomasy) oraz pochodzących z odpadów.
w zakresie ochrony gleb
- przeciwdziałanie przejmowaniu gleb nadających się do wykorzystania rolniczego lub
leśnego na inne cele, zwłaszcza inwestycyjne,
- podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości
eksploatacji gleb,
- doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się problematyką ochrony gleb,
racjonalnego ich użytkowania, przygotowania programów działań w tym zakresie,
- wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie
ekologicznym,
- objecie monitoringiem gleb rejestracji zmian wynikających z rodzaju i intensywności
eksploatacji oraz oddziaływania negatywnych czynników,
- eliminacja produkcji rolniczej lub odpowiednia zmiana struktury upraw na glebach
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia tam, gdzie stopień
zanieczyszczenia przekracza dopuszczalne wskaźniki,
- przywracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji (oczyszczanie,
rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych),
- dostosowanie do naturalnego, biologicznego potencjału gleb formy ich
zagospodarowania rolniczego lub leśnego.
w zakresie wzrostu lesistości, wzbogacenia i racjonalnej eksploatacji zasobów leśnych
- dalsze zwiększanie lesistości, stałe powiększanie zasobów leśnych,
- rozszerzanie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych,
- kształtowanie
lasu
wielofunkcyjnego
(poprawa
funkcji
wodochronnej,
klimatotwórczej, glebochronnej),
- wdrożenie zasad ochrony i powiększenie różnorodności biologicznej w lasach na
poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym,
- zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych,
- zapewnienie ochrony leśnych zasobów genowych,
- racjonalne, zgodne z zasadami przyrody, użytkowanie zasobów leśnych,
- zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenie śródleśnych
zbiorników wodnych,
54
- utrzymanie i wzmacnianie społeczno – ekonomicznej funkcji lasów,
- ochrona gleb leśnych,
- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jako czynnika ochrony różnorodności
biologicznej i krajobrazowej oraz racjonalnego użytkowania przestrzeni przyrodniczej,
- zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu
przestrzennym,
- poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych.
w zakresie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych
- ograniczenie wydobycia kopalin, jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego
surowca,
- zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznawanych i eksploatowanych złóż,
- zmniejszenie zużycia surowca w przeliczeniu na jednostkę produktu,
- objęcie ochroną wód leczniczych, podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników tych
wód,
- poszerzanie wiedzy o budowie geologicznej Polski i kontynuowanie prac
w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania nowych złóż,
- ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin i pracom
geologicznym.
w zakresie gospodarowania odpadami
- pełne wprowadzanie w życie regulacji prawnych dot. odpadów,
- zapobieganie powstawaniu odpadów, tworzenie systemu segregacji odpadów
„u źródła”, odzysk surowców zawartych w odpadach,
- zwiększenie poziomu odzysku odpadów,
- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych,
- stwarzanie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zbudowanie krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
w zakresie jakości wód
- osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich rodzajów wód pod względem
jakościowym i ilościowym,
- zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze
szczególnym uwzględnieniem zapobiegania „u źródła”,
- ochrona wód Morza Bałtyckiego przed substancjami biogennymi i niebezpiecznymi
oraz przed nadmiernym eksploatowaniem zasobów żywych,
- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu
ekologicznego, a przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody do picia,
- zlewniowe zarządzanie gospodarką wodną,
w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
- poprawa stanu czystości powietrza,
- uzyskanie norm emisyjnych wymaganych przez przepisy UE,
- konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń „u źródła”,
- coraz szersze normowanie emisji w przemyśle, energetyce i transporcie,
- wprowadzanie norm ograniczających emisję do powietrza zanieczyszczeń w procesie
produkcyjnym (w pełnym cyklu życia produktów i wyrobów),
w zakresie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego
- zmniejszenie skali narażania ludności na ponadnormatywny poziom hałasu,
55
-
nie dopuszczanie do pogorszenia się klimatu akustycznego tam, gdzie obecnie
sytuacja jest korzystna,
kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego,
stworzenie struktur zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól
elektromagnetycznych,
kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniącej funkcje ochronne,
harmonizacja polskich przepisów z odpowiednimi dyrektywami UE,
poprawa systemu transportu zbiorowego,
produkcja urządzeń i pojazdów o hałaśliwości zgodnej z normami
międzynarodowymi,
w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego
- włączenie się Polski do realizacji międzynarodowych programów związanych
z bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym,
- harmonizowanie polskich przepisów prawnych z przepisami UE oraz wdrażanie
wymogów i zaleceń,
w zakresie poważnych awarii
- eliminowanie lub zmniejszenie skutków dla środowiska z tytułu poważnych awarii,
- sporządzenie ocen ryzyka obiektów, planów operacyjno – ratowniczych,
wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem,
- doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii
i klęsk żywiołowych,
- wprowadzenie systemu ubezpieczeń ekologicznych,
w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu
- włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony
klimatu globalnego,
- zintegrowanie polskiej polityki ochrony klimatu z polityką UE,
- wypełnienie przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 6 %
w stosunku do roku bazowego,
- zapewnienie realizacji polityki ochrony klimatu na poziomie sektorów gospodarczych
i przedsiębiorstw.
Cele te powinny znaleźć odzwierciedlenie w szczegółowych priorytetach programów ochrony
środowiska opracowywanych na poziomie regionalnym (województwa) oraz lokalnym
(powiaty i gminy).
Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego
W lutym 2007 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego uchwalił znowelizowany
program ochrony środowiska dla regionu: Program ochrony środowiska woj. mazowieckiego
na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku. Określił on nadrzędny cel
działań w zakresie ochrony środowiska w regionie: ochrona walorów przyrodniczych i
poprawa standardów środowiska oraz misję: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa
ekologicznego mieszkańców województwa mazowieckiego. Sformułowano także cele główne
oraz priorytety ekologiczne:
Cele główne Programu... obejmują:
56






zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska (dotyczy wód powierzchniowych i
podziemnych, gleb, odpadów, powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania
elektromagnetycznego);
zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii;
rozwój proekologicznych form działalności w gospodarce (w szczególności w
rolnictwie, transporcie i eksploatacji kopalin);
utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, ochronę ekosystemów cennych
pod względem przyrodniczym, ochronę i rozwój ekosystemów leśnych;
poprawę bezpieczeństwa ekologicznego (w zakresie ochrony przed powodzią, suszą,
osuwiskami, pożarami, a także zmniejszenia ryzyka związanego z transportem
substancji niebezpiecznych oraz występowaniem awarii przemysłowych);
wzrost poziomu wiedzy ekologicznej (w zakresie edukacji ekologicznej w
społeczeństwie, a także w działalności gospodarczej).
Podstawowe priorytety ekologiczne dla województwa mazowieckiego to:
 ochrona zasobów wodnych, ochrona przed powodzią i suszą, gospodarka wodno ściekowa;
 racjonalna gospodarka odpadami;
 ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami ;
 ochrona i zwiększanie zasobów przyrody, w szczególności różnorodności
biologicznej,
a także realizacja zadań w następujących obszarach ochrony środowiska:
 ochrona przed hałasem (w szczególności drogowym),
 ochrona powierzchni ziemi (gleby i zasobów surowców mineralnych),
 racjonalizacja wykorzystania zasobów surowców i energii (w tym energii
odnawialnej),
 ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
 ochrona przed skutkami poważnych awarii przemysłowych,
 wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,
 poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Osiągnięciu ww. celów wojewódzkiego programu ochrony środowiska służyć będzie
uzgadnianie priorytetów polityki ekologicznej jakie będą określane na poziomie lokalnym:
powiatowym i gminnym. Oznacza to, że działania zaproponowane w programie ochrony
środowiska powiatu grodziskiego powinny wspierać, a co najmniej nie być sprzeczne, z
kierunkami ustalonymi na poziomie wojewódzkim. Zostanie to szczegółowo omówione w
kolejnym rozdziale.
57
5. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU
GRODZISKIEGO
Na podstawie dokonanej diagnozy stanu środowiska oraz analizy uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych realizacji programu ustalono, że nie ma potrzeby zmiany
nadrzędnego celu polityki ochrony środowiska powiatu grodziskiego. Cel ten określono
następująco:
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POWIATU GRODZISKIEGO I STAŁA POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA
JEGO MIESZKAŃCÓW
Będzie to osiągane przez:
 wspieranie rozwoju gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy i popieranie
aktywności zawodowej mieszkańców powiatu. W sposób szczególny wspierane będzie
lokowanie na terenie powiatu przedsięwzięć nie wpływających negatywnie na stan
środowiska;
 wspieranie rozwoju infrastruktury zapewniającej właściwy standard życia mieszkańców
powiatu (wodociągi i kanalizacja, zorganizowany system usuwania odpadów,
komunikacja zbiorowa, właściwy stan dróg ,telefony i internet);
 zwiększanie aktywności obywatelskiej i podnoszenie stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa. Będzie to osiągane m.in. poprzez wspieranie edukacji formalnej w tej
dziedzinie oraz wspomaganie działalności organizacji ekologicznych;
 stałe ograniczanie emisji substancji i energii. Będzie to osiągane poprzez wzmacnianie
nadzoru nad podmiotami odprowadzającymi zanieczyszczenia do środowiska, ścisłe
egzekwowanie decyzji administracyjnych, wspieranie przedsiębiorców w działaniach
proekologicznych;
 bierna i czynna ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu, poprzez
tworzenie nowych obiektów chronionych, wzmacnianie nadzoru nad terenami i
obiektami chronionymi.
Ustalono także cele główne Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego…:
1. Stała poprawa stanu środowiska i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu
poprzez kontynuowanie rozpoczętych na terenie powiatu działań związanych z ochroną
środowiska oraz prowadzenie tych prac w zakresie ochrony środowiska, których nie
udało się zrealizować w latach 2004 – 2008.
2. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów
naturalnych.
3. Wzmacnianie nadzoru nad obszarami objętymi różnymi formami ochrony przyrody i
terenami o dużych walorach przyrodniczych, wspieranie podejmowanych przez różne
instytucje i mieszkańców powiatu działań mających na celu ochronę przyrody (rządowe,
samorządowe, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze).
4. Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu, ze szczególnym
uwzględnieniem nadzoru nad transportem substancji niebezpiecznych przez teren
powiatu, tworzenie procedur na wypadek awarii i katastrof.
5. Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą na jego terenie.
58
Powyższe cele realizowane będą, poprzez cele szczegółowe oraz zadania wdrażane w
dwóch horyzontach czasowych:
- krótkookresowym (lata 2009 – 2012),
- średnioterminowym (do roku 2016).
Nadrzędny cel programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego oraz przedstawione
powyżej cele główne realizowane będą poprzez wdrażanie opisanych poniżej celów
szczegółowych i działań.
5.1. Stała poprawa stanu środowiska.
5.1.1 Poprawa jakości wód
Celem strategicznym do 2016 roku jest osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych i
powierzchniowych na terenie powiatu.
Celem szczegółowym do 2012 roku jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
zasobów wodnych przed ściekami.
Działania:
 rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w
aglomeracjach zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków
Komunalnych;
 rozbudowa sieci kanalizacyjnej, tam gdzie jest to uzasadnione ekonomiczne (tereny o
dużej gęstości zabudowy) i systemów bezpiecznego gospodarowania ściekami na
terenach poza obszarami aglomeracji;
 zapewnienie wysokiego poziomu ochrony wód poprzez szczegółowy nadzór nad
wielkością odprowadzanego do nich ładunku zanieczyszczeń przez podmioty
gospodarcze;
 ograniczenie zagrożenia dla ekosystemów wodnych powodowanych przez zrzut
ścieków burzowych;
 wspieranie realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenach o
rozproszonej zabudowie;
 ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz nadmierną eksploatacją;
 zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu dostępu do wody pitnej dobrej jakości.
5.1.2 Z uwagi na fakt rozłożenia powyższych zadań na cały okres koszty podano bez
rozbicia na krótko i długoterminowe.
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
Celem strategicznym do 2016 jest zapewnienie dobrej jakości powietrza
atmosferycznego na terenie powiatu.
Celami szczegółowymi są: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem
zawieszonym PM10 oraz likwidacja lokalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza.
Działania:
 przygotowanie programu poprawy jakości powietrza na terenie powiatu w odniesieniu
do pyłu zawieszonego PM10;
 konsekwentna realizacja działań wynikających z programu poprawy jakości
powietrza;
 wspieranie działań mających na celu likwidację uciążliwości i zagrożeń
powodowanych przez niskie źródła emisji (kotły indywidualne, kotłownie lokalne,
małe podmioty gospodarcze etc.);
59




zapewnienie wysokiego poziomu ochrony powietrza atmosferycznego poprzez
szczegółowy nadzór nad wielkością wprowadzanego do niego ładunku zanieczyszczeń
przez podmioty gospodarcze;
zmniejszenie uciążliwości emisji do powietrza poprzez wyprowadzanie
samochodowego ruchu tranzytowego z obszarów zurbanizowanych i o wysokiej
gęstości zabudowy mieszkalnej;
bezwzględne egzekwowanie zakazu spalania odpadów w piecach domowych;
ograniczanie uciążliwości emisji odorów.
5.1.3. Działania związane z ochroną powierzchni ziemi
Celem strategicznym do 2016 jest ochrona gleb przed degradacją i ochrona zasobów
naturalnych na terenie powiatu.
Celem szczegółowym do 2012 roku jest ochrona terenów biologicznie czynnych na
terenie powiatu.
Działania:
 inwentaryzacja terenów zdegradowanych wymagających rekultywacji oraz rolniczych
z glebami o wysokiej jakości, które nie powinny być przekształcane na cele
nierolnicze i nieleśne;
 wspieranie stosowania przez rolników dobrej praktyki rolniczej oraz wdrażania przez
nich programów rolno – środowiskowych (szczególnie w zakresie ochrony gruntów
rolnych);
 rekultywacja terenów i gruntów zdegradowanych (w tym poprzemysłowych, miejsc
nielegalnego składowania odpadów, starych składowisk etc.);
 wprowadzenie zasad ochrony powierzchni biologicznie czynnej do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego;
 ścisłe przestrzeganie zasady zachowania powierzchni biologicznie czynnej na terenach
posesji prywatnych.
5.1.4 Działania związane z ochroną środowiska przed odpadami
Cele i działania w tym obszarze zostały szczegółowo opisane w Planie gospodarki
odpadami dla powiatu grodziskiego…, stanowiącego integralną część niniejszego Programu...
5.1.5 Poprawa klimatu akustycznego
Celem strategicznym do 2016 roku jest zapewnienie, że na terenie powiatu nie będzie
obszarów, na których występować będą przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
Celem szczegółowym do 2012 roku jest prowadzenie działań ograniczających
zagrożenie hałasem mieszkańców powiatu.
Działania:
 identyfikacja miejsc i obszarów występowania ponadnormatywnego hałasu na terenie
powiatu;
 wprowadzanie rozwiązań ograniczających uciążliwość hałasu na terenach gdzie
występuje stałe przekroczenie dopuszczalnych norm (m.in. bariery akustyczne,
poprawa jakości dróg, zwiększanie płynności ruchu, szczelne okna etc.);
 wyprowadzanie ruchu tranzytowego z obszarów zurbanizowanych i o wysokiej
gęstości zabudowy mieszkalnej;
 bezwzględne przestrzeganie zasad ochrony przed hałasem w planach
zagospodarowywania przestrzennego gmin.
60
5.1.6 Zapewnienie ładu przestrzennego
Celem strategicznym do 2016 roku jest zapewnienie, że plany zagospodarowania
przestrzennego obejmować będą cały obszar powiatu.
Celem szczegółowym do 2012 roku jest wspieranie działań gmin w zakresie
przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego.
Działania:
 wykonanie opracowań ekofizjograficznych jako podstawy do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 wprowadzenie zasady uwzględniania priorytetów ochrony środowiska w planach
zagospodarowania przestrzennego;
 sukcesywne uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów
gmin, dla których nie istnieją obowiązujące plany.
5.2.Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów
naturalnych.
Celem strategicznym do 2016 roku jest zapewnienie wykorzystania istniejących na
terenie powiatu rezerw efektywności przy korzystaniu z zasobów wody, surowców
naturalnych (w tym mineralnych) oraz energii, a także wykorzystanie istniejącego na terenie
powiatu potencjału odnawialnych źródeł energii.
Celem szczegółowym do 2012 roku jest zmniejszenie wodo–, materiało– i
energochłonności gospodarki komunalnej i przemysłowej na terenie powiatu.
Działania:
 zapobieganie stratom wody w przesyle;
 propagowanie zamkniętych obiegów wody w podmiotach gospodarczych i
oszczędnego wykorzystania wody w gospodarce komunalnej;
 promowanie najlepszych dostępnych technik w zakresie zmniejszenia wodo–, energoi materiałochłonności działalności gospodarczej prowadzonej na terenie powiatu;
 promocja rozwiązań o wysokiej efektywności energetycznej, wprowadzanie
rozwiązań efektywnych energetycznie w budynkach użyteczności publicznej i
oświetleniu miejscowości;
 egzekwowanie obowiązku rejestracji zużycia wody do celów przemysłowych i
rolniczych w przeliczeniu na jednostkę produkcji;
 opracowanie programu rozwoju energetyki odnawialnej;
 inwentaryzacja miejsc możliwych do lokalizacji elektrowni wodnych, wiatrowych i
innych obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 wspieranie stosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarce komunalnej i
działalności gospodarczej;
 wspieranie przedsięwzięć na rzecz rolnictwa ekologicznego, budowy zbiorników
retencyjnych, odnawialnych źródeł energii, odzysku odpadów;
 promowanie podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty ekologiczne,
wspieranie działań zmierzających do osiągnięcia certyfikatów;
 analiza wydanych pozwoleń ekologicznych i przestrzegania nałożonych na różne
instytucje i podmioty obowiązków z zakresu ochrony środowiska;
61

propagowanie stosowania w podmiotach gospodarczych, działających na terenie
powiatu najlepszych dostępnych technik BAT.
5.3. Wspieranie działań mających na celu ochronę przyrody
Celem strategicznym do 2016 roku jest objęcie wszystkich obszarów i obiektów
cennych przyrodniczo na terenie powiatu prawnymi formami ochrony oraz stworzenie
spójnego systemu ich ochrony.
Celami szczegółowymi do 2012 roku są: zapewnienie właściwego stanu i nadzoru nad
wszystkimi obiektami chronionej przyrody na terenie powiatu, oraz identyfikacja wszystkich
obszarów i obiektów, które na terenie powiatu powinny zostać objęte ochroną.
Działania:
 identyfikacja obszarów i obiektów na terenie powiatu predysponowanych do objęcia
ich ochroną prawną;
 określenie zasad połączenia obszarów chronionych na terenie powiatu w spójny
system i jego połączenia z obszarami chronionymi zlokalizowanymi w sąsiednich
powiatach;
 identyfikacja istniejących i potencjalnych źródeł degradacji obszarów cennych
przyrodniczo i podjęcie działań mających na celu likwidacje tych zagrożeń;
 organizowanie seminariów i warsztatów na temat ochrony przyrody i roli obszarów
chronionych w strategii rozwoju powiatu;
 wspieranie przez samorząd powiatu inicjatyw i działań podejmowanych przez
organizacje pozarządowe i osoby fizyczne na rzecz ochrony przyrody i różnorodności
biologicznej;
 ochrona starodrzewu, zieleni miejskiej, parków podworskich i wiejskich;
 wykonanie opracowań ekofizjograficznych jako podstawy do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 wdrażanie programów rolno - środowiskowych na terenach cennych przyrodniczo;
 restrukturyzacja terenów wiejskich poprzez zalesienia i zadrzewienia;
 ochrona istniejących lasów, poprawa ich produkcyjności;
 utrzymanie wielofunkcyjności lasów, poprawa ich funkcji ochronnej
(nieprodukcyjnej);
 ochrona istniejących zadrzewień;
 zapewnienie dokumentacji urządzeniowej dla lasów;
 wspieranie wprowadzania na terenach chronionych produkcji rolnej zgodnie z ustawą
o rolnictwie ekologicznym lub w oparciu o schemat programów rolno –
środowiskowych;
 motywowania społeczności lokalnych do działań na rzecz utrzymania walorów
przyrodniczych powiatu;
 aktywizacja społeczeństwa do działań na rzecz ochrony przyrody.
5.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu
Celem strategicznym do 2016 roku jest zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom powiatu poprzez likwidację lub nadzór nad
lokalnymi źródłami zagrożenia i stworzenie procedur postępowania, ochrony ludności oraz
zasobów przyrodniczych w przypadku wystąpienia awarii lub katastrof.
62
Celem szczegółowym do 2012 roku jest ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii lub
katastrof oraz minimalizacja ich potencjalnych skutków.
Działania:
 stworzenie powiatowego programu ochrony ludności i zasobów przyrodniczych w
przypadku wystąpienia awarii (przemysłowej lub transportowej) stwarzającej
nadzwyczajne zagrożenie dla ludzi i środowiska lub katastrofy naturalnej (powódź,
huragan);
 realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 prowadzenie nadzoru nad drogami na terenie powiatu w celu wyeliminowania
nielegalnego przewozu niebezpiecznych substancji przez teren powiatu poza
wyznaczonymi trasami;
 analiza potrzeb w zakresie adaptacji powiatu do potencjalnych skutków zmiany
klimatu, w tym analiza potrzeb ochrony przed powodzią oraz suszą;
 współpraca ze służbami wojewódzkimi i instytucjami rządowymi w tworzeniu ponad
powiatowych programów i systemów ochrony ludności i środowiska przed skutkami
awarii i/lub katastrof;
 wspieranie służb ratowniczych działających na terenie powiatu w sprzęt niezbędny do
adekwatnego reagowania w przypadku wystąpienia awarii lub katastrofy;
 bezwzględne zapewnienie uwzględnienia zagadnień ochrony przed skutkami awarii i
katastrofami w planach zagospodarowania przestrzennego (z ewentualnym
określeniem obszarów ograniczonego użytkowania);
 informowanie mieszkańców powiatu o istniejących i potencjalnych źródłach awarii
lub katastrof, potencjalnych ich skutkach i sposobach postępowania w przypadku ich
wystąpienia.
5.5. Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą na jego terenie.
Celem strategicznym do 2016 roku jest poprawa poziomu świadomości ekologicznej
mieszkańców powiatu, pracowników administracji oraz osób prowadzących działalność
gospodarczą.
Celem szczegółowym do 2012 roku jest wzrost znaczenia ochrony środowiska w
świadomości społecznej mieszkańców powiatu, pracowników administracji oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą.
Działania:
 współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia edukacji
ekologicznej i innych działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej;
 zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do informacji o środowisku i
sposobach jego ochrony;
 wspieranie udziału społeczeństwa w postępowaniach w sprawach ochrony
środowiska;
 wspieranie wydawnictw propagujących postawy proekologiczne, organizowanie
imprez wspierających kształtowanie takich postaw;
 wspieranie organizacji imprez masowych o tematyce ekologicznej - Dzień Ziemi,
Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie świata
 organizowanie konkursów, wystaw, imprez i innych działań aktywizujących
społeczeństwo do troski o środowisko oraz wspierających działania i postawy
63




proekologiczne mieszkańców powiatu oraz osób prowadzących na jego terenie
działalność gospodarczą;
współpraca ze szkołami na terenie powiatu we wdrażaniu do programów edukacji
formalnej zagadnień zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;
wspieranie udziału pracowników administracji publicznej w szkoleniach, warsztatach,
konferencjach i innych imprezach podnoszących poziom ich wiedzy i świadomości
ekologicznej;
wzmacnianie komórek ochrony środowiska i gospodarki wodnej w strukturach
samorządowych;
współpraca ze środkami masowego przekazu w propagowaniu treści
proekologicznych.
6. WDRAŻANIE CELÓW PROGRAMU
Bezpośrednią odpowiedzialność za wdrażanie programu ponosi Starosta i Zarząd
Powiatu Grodziskiego i działające z jego upoważnienia jednostki organizacyjne powiatu. Ze
względu na istniejący w Polsce podział kompetencji i odpowiedzialności w ochronie
środowiska realizacja przedstawionych w „Programie...” zadań wymagać będzie przede
wszystkim udziału gmin, a także administracji rządowej i samorządowej szczebla
wojewódzkiego oraz przedsiębiorców i mieszkańców powiatu.
Dla realizacji celów zawartych w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Grodzisk
Mazowiecki wykorzystywane będą instrumenty:
 instytucjonalne
 prawne i proceduralne
 finansowe
 społeczne
Instytucje wdrążające
Wdrażanie celów zawartych w niniejszym „Programie...” spoczywać będzie przede
wszystkim na organach ochrony środowiska działających na tym terenie. Są to:
 Wójtowie i burmistrzowie miast (rozpatrują sprawy związane z korzystaniem
ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, wycinaniem drzew,
krzewów, utrzymaniem zieleni, realizują uchwały rad gmin w sprawie utrzymania
czystości i porządku w gminach, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię, odprowadzenia
ścieków, systemu zbierania odpadów komunalnych, realizacji postanowień planu
zagospodarowania przestrzennego gminy). Aktywność samorządów lokalnych będzie
miała decydujący wpływ na powodzenie realizacji niniejszego „Programu...”, znaczna
ilość działań i inwestycji będzie realizowana bowiem na tym szczeblu. Dlatego też
Starosta i Zarząd Powiatu w ramach swoich kompetencji i możliwości będą wspierać
gminy w realizacji założonych działań.
 Starosta7 – główny decydent w ochronie środowiska, wydaje decyzje dla przedsięwzięć,
które są klasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać
na środowisko, sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
Zadania te zostały przez Starostę Powiatu Grodzisk Maz. scedowane na kierownika Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej (patrz załacznik 4)
7
64
spółkami wodnymi, racjonalną gospodarką łowiecką, ochroną przyrody, realizuje zadania
z zakresu edukacji ekologicznej.
Także Rada i Zarząd Powiatu posiadają określone kompetencje i obowiązki w zakresie
ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami Rada Powiatu :
 uchwala Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami;
 co 2 lata analizuje raporty z realizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarki
odpadami;
 ustanawia obszary ograniczonego użytkowania wokół instalacji oddziaływujących
negatywnie na środowisko,
Na Zarządzie Powiatu spoczywać będzie obowiązek przygotowania, co dwa lata, raportu z
realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2009 – 2012 z
perspektywą do roku 2016 i przekazanie tego opracowania do zatwierdzenia Radzie Powiatu.
W realizacji „Programu...” Starosta Grodziski będzie współpracował z organami ochrony
środowiska szczebla wojewódzkiego, w szczególności z:
 Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, który zajmuje się egzekwowaniem opłat z
tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi bazę danych o emisjach substancji,
wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody w województwie. Marszałek uchwala
wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju województwa
oraz wojewódzki program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami,
sprawuje kontrolę nad Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.
 Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, który jest organem
kontrolnym, prowadzącym kontrolę przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez
podmioty korzystające ze środowiska, prowadzi badania stanu środowiska w ramach
sieci monitoringu, wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.
Nowy podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska nakłada na wszystkie
szczeble samorządu i organów rządowych obowiązek wzajemnego informowania się i
uzgadniania. Oczywistym jest, że tylko przy utrzymaniu ścisłego kontaktu Starostwa
Powiatowego z Urzędami Gmin możliwe będzie zapewnienie realizacji zadań
sformułowanych w „Programie ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2009 –
2012 z perspektywą do roku 2016”.
Instrumenty prawne i proceduralne
Wdrażanie Programu... opierać się będzie na przepisach krajowych. Wynika z nich, że
władze powiatu mają ograniczone kompetencje w zakresie ochrony środowiska, a większość
działań i obowiązków powinna być wykonywana przez Burmistrzów i Wójtów gmin
należących do powiatu.
Tym niemniej Starosta posiada szereg uprawnień proceduralnych, które mogą i będą
wykorzystywane przy realizacji Programu...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami starosta co do zasady wydaje decyzje
administracyjne dotyczące:
- wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
- gospodarki wodno – ściekowej - pozwolenia wodnoprawne: na szczególne
korzystanie z wód , na wykonanie urządzeń wodnych, na rolnicze wykorzystanie
ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód, na wprowadzenie do
urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe
dla środowiska wodnego, na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,
65
-
na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych i/lub na wydobywanie
kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie;
wytwarzania odpadów;
zatwierdzenia programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
prowadzenia działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, transportu
odpadów;
emitowania hałasu do środowiska;
pozwolenie zintegrowane;
zatwierdzenia projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga
koncesji;
wydawania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
pospolitych (bez użycia materiałów wybuchowych i na powierzchni nie
przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20
000 m3.
Przy wydawaniu ww. decyzji Starosta będzie brał pod uwagę czy planowane działania
nie są sprzeczne z celami Programu ...
Realizacji Programu... służyć będzie także prowadzenie rejestrów przez Starostwo
Powiatowe (m.in. w odniesieniu do decyzji o emisji do powietrza atmosferycznego,
pozwoleniach wodnoprawnych i in.).
Jednym z kluczowych warunków realizacji celów zawartych w niniejszym Programie...
będzie zapewnienie bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony
środowiska. W celu zapewnienia właściwej egzekucji prawa Starostwo Powiatowe
współpracować będzie z władzami gmin oraz Wojewódzką Inspekcją Ochroną Środowiska.
W ramach współpracy z WIOŚ prowadzone będą działania mające na celu zapewnienie
lepszego rozpoznania sytuacji w zakresie stanu środowiska na terenie powiatu, głównych
źródłach zagrożenia, a także w zakresie prowadzenia badań monitoringowych.
Instrumenty ekonomiczne
Z realizacją Programu... związana będzie konieczność przeznaczenia na ten cel
odpowiednich środków finansowych. Tam gdzie będzie to ustawowo możliwe działania będą
wspierane z budżetu powiatu grodziskiego, przede wszystkim z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym niemniej istotna część zadań będzie musiała
zostać sfinansowana z budżetów gmin; na część prac konieczne będzie pozyskanie środków
finansowych z zewnątrz.
Dla realizacji zapisów Programu... niezbędne będzie wykorzystanie dostępnych
instrumentów ekonomicznych, a także pozyskanie dodatkowych środków finansowych.
Zakłada się, że najważniejszymi źródłami finansowania działań zawartych w niniejszym
Programie ... będą:
 budżety samorządów,
 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 wykorzystanie partnerstwa publiczno – prywatnego dla realizacji celów publicznych w
zakresie ochrony środowiska.
Zakłada się, że dla zapewnienia wdrożenia priorytetów i działań przedstawionych w
niniejszym Programie... konieczne będzie pozyskiwanie środków także z innych źródeł:
 budżetu Państwa (w ograniczonym stopniu),
 pożyczki i dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
66


środki finansowe z Programów Operacyjnych (m.in. program regionalny oraz PO
„Infrastruktura i Środowisko”) wykorzystania funduszy Unii Europejskiej,
kredyty z banków komercyjnych, w tym m.in. Banku Ochrony Środowiska.
Realizacja programu podporządkowana będzie stosowaniu zasady polityki ekologicznej:
„zanieczyszczający płaci”. Oznacza to, że tam gdzie będzie to możliwe i uzasadnione, koszty
działań zapobiegawczych i naprawczych w ochronie środowiska ponoszone będą przez
sprawców zanieczyszczenia. Dotyczy to także osób fizycznych (mieszkańców powiatu),
korzystających z infrastruktury ochrony środowiska (kanalizacja, wodociągi, system
gospodarki odpadami itp.).
Instrumenty społeczne
Realizacja Programu ... wymagać będzie także szerokiego wsparcia mieszkańców
powiatu grodziskiego oraz działających na tym terenie organizacji pozarządowych, zwłaszcza
tych, których cele statutowe dotyczą szeroko pojętej ochrony środowiska. Dlatego też
mieszkańcy i organizacje pozarządowe zostały włączone do tworzenia niniejszego
Programu... już na jego początkowym etapie.
W trakcie realizacji Programu... władze powiatu będą współpracować z organizacjami
społecznymi działającymi na terenie opracowania, a także włączać społeczności lokalne w
procedury podejmowania decyzji o sposobie korzystania ze środowiska i zasadach jego
ochrony.
7.
MONITORING REALIZACJI „PROGRAMU...”
Dla oceny postępów we wdrażaniu założonych celów niniejszego Programu... zakłada
się prowadzenie monitoringu:
- jakości środowiska,
- realizacji celów polityki środowiskowej.
Sposób monitorowania realizacji Programu... wynika przede wszystkim z
obowiązujących obecnie w tym zakresie przepisów prawa. Zgodnie z nimi Starosta Grodziski
jest zobowiązany do przedstawiania szczegółowych informacji o realizacji zadań
wynikających z zapisów Programu... Zarządowi i Radzie Powiatu. Zgodnie z ustawą Prawo
ochrony środowiska, z wykonania Programu… Zarząd Powiatu sporządzać będzie co dwa
lata raporty, które przedstawiane będą Radzie Powiatu. Zakłada się, ze raporty takie zostaną
przygotowane i przedstawione Radzie odpowiednio (w okresie programowania):
do 31 grudnia 2010 r.,
do 31 grudnia 2012 r.,
do 31 grudnia 2014 r.,
Będzie wówczas także możliwość zmian w zapisach Programu..., gdyż jego cele i zapisane w
nim działania mogą ulegać zmianie, w zależności od sytuacji prawnej, społecznej,
gospodarczej i ekologicznej.
Program ochrony środowiska zostanie rozpowszechniony wśród społeczeństwa powiatu
poprzez jego publikację i umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Znajomość zapisów Programu... i społeczny nadzór nad jego realizacją – zarówno przez
społeczeństwo jak i, przede wszystkim, przez organizacje pozarządowe, stanowić będzie
także element monitorowania realizacji zapisów zawartych w niniejszym opracowaniu.
67
Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju powiatu grodziskiego, ważny jest dobór
odpowiednich wskaźników systemu monitorowania postępów w osiąganiu założonych celów.
Właściwy system oceny realizacji Programu... powinien być oparty na odpowiednio obranych
wskaźnikach presji, stanu i reakcji:
Tabela nr 57 Wskaźniki monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami.
Lata, w którym będzie mierzony
Rodzaj wskaźnika
2009
2010
2011
2012
Wskaźniki realizacji Programu i Planu
Liczba zlikwidowanych kotłowni węglowych
+
+
+
+
Ilość gospodarstw domowych przyłączonych do sieci gazowej
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Długość sieci kanalizacyjnej
+
+
+
+
Długość sieci wodociągowej
+
+
+
+
Ilość ścieków oczyszczanych
+
+
+
+
Stosunek długości wodociągów do długości kanalizacji
+
+
+
+
+
+
Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci
wodociągowej
Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci
kanalizacyjnej
Udział
ścieków
nieczyszczonych
w
całkowitej
ilości
wytworzonych
Powierzchnia stref, w których stwierdzono ponadnormatywny
hałas
Liczba źródeł promieniowania elektromagnetycznego
+
+
+
+
Liczba nielegalnych składowisk odpadów
+
+
+
+
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych
+
+
Udział odzysku poszczególnych grup odpadów
+
+
Powierzchnia gruntów zrekultywowanych
+
Całkowita moc instalacji odnawialnych źródeł energii
+
Liczba zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych
+
Ilość pomników przyrody
+
68
+
+
+
+
+
+
+
+
Powierzchnia obszarów chronionych
+
+
Wydatki na edukacje ekologiczną
+
+
+
+
Wydatki na programy ochrony środowiska
+
+
+
+
Inne wskaźniki realizacji zadań ochrony środowiska i polityki ekologicznej powiatu
Ocena realizacji przedsięwzięć wynikających z dokumentów
planistycznych (Program i Plan)
Raporty z realizacji przedsięwzięć i osiągania założonych
celów
+
+
+
+
Rozpoczęcie prac nad aktualizacją Programu i Planu
+
8. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2009 – 2012
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 NA ŚRODOWISKO
Zakłada się, że realizacja Programu... będzie miała pozytywne oddziaływanie na stan
środowiska przyrodniczego i jakość życia mieszkańców powiatu grodziskiego. Ocenę taką
można sformułować zarówno na podstawie przyjętych w dokumencie celów, jak i
uzgodnieniu tych celów z Polityką Ekologiczną Państwa, Wojewódzkim Programem Ochrony
Środowiska na lata 2007 – 2010 oraz innymi dokumentami programowymi ochrony
środowiska przygotowanymi na poziomie krajowym i regionalnym. Zakłada się, że realizacja
wskazanych w Programie.... działań przyczyni się także do wypełnienia spoczywających na
Polsce obowiązków wynikających z przejęcia do polskiej legislacji dorobku prawnego Unii
Europejskiej.
Ocenia się, że realizacja działań zaproponowanych w Programie ochrony środowiska
dla powiatu grodziskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 wpłynie
pozytywnie w szczególności na:
 ład przestrzenny dzięki wsparciu tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego
gmin należących do powiatu grodziskiego;
 poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie powiatu dzięki
zwiększeniu ilości ścieków poddawanych oczyszczaniu i zwiększeniu ładunku
zanieczyszczeń usuwanego ze ścieków. Przyczyni się to do zwiększenia
prawdopodobieństwa spełnienia przez Polskę celów Ramowej Dyrektywy Wodnej;

komfort życia mieszkańców dzięki rozwojowi infrastruktury wodociągowej oraz sieci
kanalizacyjnej;

zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców powodowanego przez podwyższone
stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym;

poprawę jakości powietrza atmosferycznego dzięki działaniom, mającym na celu
zmniejszenie uciążliwości lokalnych, niskich źródeł emisji oraz wyprowadzaniu
transportu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie mieszkalnej;

odpowiedni poziom ochrony powierzchni ziemi, dzięki podjętym działaniom (m.in.
wspieranie dobrych praktyk rolniczych, programów rolno – środowiskowych,
rekultywacji terenów zdegradowanych, wprowadzaniu zasad ochrony terenów
biologicznie czynnych);
69










zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu przez ponadnormatywny hałas.
zwiększenie pewności dostaw wody przez systemy wodociągowe dzięki racjonalizacji
wykorzystania wody;
zmniejszenie zapotrzebowania na surowce i energię niezbędne dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców powiatu i działających na jego terenie podmiotów
gospodarczych, przez wprowadzenie programów wspierających efektywność;
wzrost udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, co przyczyni się do
redukcji emisji gazów cieplarnianych z terenu powiatu, a także wspierać będzie
realizację przez Polskę celów wspólnotowych w tym zakresie;
wzrost świadomości mieszkańców w odniesieniu do znaczenia i ochrony terenów o
dużej wartości przyrodniczej dla zapewnienia właściwej jakości życia na terenie
powiatu.
odpowiedni poziom ochrony wszystkich obiektów i obszarów cennych przyrodniczych
leżących na terenie powiatu;
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu, dzięki
wprowadzeniu procedur i programów ochrony ludności i zasobów środowiska w
przypadku wystąpienia awarii lub katastrofy;
zmniejszenie ryzyka wystąpienia niespodziewanych wydarzeń o znaczącym zagrożeniu
dla zdrowia i życia ludzi i jakości środowiska przyrodniczego, dzięki wprowadzeniu
ścisłego nadzoru nad potencjalnymi źródłami awarii;
poprawę jakości zarządzania ochroną środowiska na terenie powiatu, dzięki nawiązaniu
ściślejszej współpracy ze społeczeństwem i działającymi na terenie powiatu organizacjami
ekologicznymi i społecznymi;
poprawę jakości środowiska, w efekcie prowadzonych działań edukacyjnych i promocji
postaw proekologicznych wśród mieszkańców, pracowników administracji i osób
prowadzących działalność gospodarczą.
Wystąpienie negatywnych oddziaływań możliwe jest na poziomie przyjętych rozwiązań
szczegółowych i indywidualnych działań. Niewłaściwa realizacja modernizacji i rozbudowy
sieci kanalizacyjnych, błędna lokalizacja oczyszczalni ścieków i innych instalacji może
prowadzić do powstania lokalnych problemów i konfliktów ekologicznych. Dlatego też
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim w ramach swoich kompetencji prowadzić
będzie uważny i szczegółowy nadzór nad działaniami realizowanymi w ramach Programu
ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku
2016.
70
Załącznik
Harmonogram działań proekologicznych przewidzianych do realizacji przez gminy
Powiatu Grodziskiego
Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na długości około 25 km a dodatkowo prace
przygotowawcze związane z przyszłą budowa dla ponad 26 km – prace zarówno w okresie
krótko terminowym jak i w okresie perspektywicznym do 2016 roku
Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej z kanalizacją deszczową włącznie na odcinku
przekraczającym 70 km
Wspomaganie usuwania pozostałości azbestu na obiektach gospodarskich i mieszkalnych.
Selektywna zbiórka odpadów
Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci
Modernizacje kotłowni
Szkolenia pracowników jak i ludności w zakresie problematyki ochrony środowiska
Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez akcje typu sprzątanie świata,
organizowanie zajęć dydaktycznych, kół zainteresowań czy konkursów ekologicznych.
Tworzenie użytków ekologicznych czy wyznaczanie pomników przyrody
71
Załącznik
Przybliżone koszty wdrożenia programu wynikającego z harmonogramu
Wodociągi i prace z tym związane –około 24 miliony
Kanalizacja (w tym deszczowa) – około 105 milionów
Koszty szkoleń i edukacji w tym kształtowanie świadomości ekologicznej ludności - ok. 1,8
miliona
Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci – koszt zależny od intensywności zjawiska
Usuwanie azbestu – dofinansowywanie z gminnych funduszy ograniczone do około 100
tysięcy
Selektywna zbiórka odpadów i jej monitorowanie – 75 tysięcy
Modernizacje kotłowni – koszt indywidualnych użytkowników
Tworzenie użytków ekologicznych i wyznaczanie pomników przyrody – około 50 tysięcy
Działania promocyjne – 50 tysięcy
Z uwagi na fakt rozłożenia powyższych zadań na cały okres koszty podano bez rozbicia
na krótko i długoterminowe.
72
Download