BEZPIECZNE WAKACJE 2013

advertisement
Grodzisk Mazowiecki, 26 czerwca 2013 r.
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
W ramach realizacji Programu poprawy stanu bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w szkołach
Powiatu Grodziskiego
na lata 2011-2014
ph. ”ŚWIADOMI, AKTYWNI, BEZPIECZNI”,
przeprowadzono w dniach 20.05.- 26.05 2013 r.
„Tydzień Bezpieczeństwa”,
podejmując następujące działania
w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Grodziskiego:
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim:
 Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I dot. problemu przemocy w sieci
oraz odpowiedzialności karnej nieletnich;
 Happening dotyczący szkodliwości palenia;
 Prelekcja na lekcjach biologii dla uczniów klas I i II na temat profilaktyki
chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka skóry –
czerniaka oraz chorób pasożytniczych przenoszonych przez kleszcze;
 Rozpropagowanie ulotek na temat symptomów zażywania przez młodzież
substancji odurzających opracowanych przez Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii.
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2
w Grodzisku Mazowieckim:
 Zajęcia propagujące zdrowy i bezpieczny styl życia, dotyczące zagrożeń w sieci
i zasady „Fair Play” na szkolnym boisku;
 Prelekcje dot. profilaktyki antynikotynowej;
 Omówienie fragmentów „Pamiętnika narkomanki” w związku z problematyką
środków uzależniających;
 Pogadanka na temat życia w obronie rodziny;
 Pogadanka na temat bezpieczeństwa żywności;
 Pogadanka na temat podstawowych obowiązków i uprawnień w zakresie BHP
oraz BHP w zakładzie pracy;
 Na korytarzach pojawiły się gazetki ścienne:
• wpływ palenia na zdrowie człowieka,
• bezpieczne wakacje,
• bezpieczeństwo żywności.
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
 Przeprowadzono ankietę skierowaną do uczniów klas I Technikum
Logistycznego dotyczącą uzależnienia od Internetu;
 Przeprowadzono ankietę wśród uczniów szkoły dotyczącą miejsc
niebezpiecznych na terenie Grodziska Mazowieckiego. Wyniki posłużyły
do stworzenia mapy miejsc niebezpiecznych;
 Zajęcia dla chłopców klas I pt.: „Po męsku o dojrzewaniu”;
 Zajęcia w klasach I na temat rajka szyjki macicy i roli wirusa HPV
w powstaniu tego nowotworu;
 Zebranie członków Samorządu Szkolnego
na którym dyskutowano
odnośnie zwalczania patologii wśród nieletnich;
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
 Wizyta w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku
Mazowieckim gdzie uczniowie dowiedzieli się, jak przebiega procedura
przyjmowania zgłoszeń do interwencji i jak korzystać z numeru
Przeprowadzono również próbny alarm;
112.
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
 Spotkanie z p. aspirant Katarzyną Zych z Komendy Powiatowej Policji
w Grodzisku Maz. oraz z p. kapitan Lucyną Sotkiewicz, kierownikiem
Oddziału Zewnętrznego aresztu Śledczego w Grodzisku Maz. w ramach
projektu edukacyjno-profilaktycznego opartego na filmie prewencyjnym
„Więzienie - czas stracony”;
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
 Pokaz praktyczny z omówieniem pierwszej pomocy przedmedycznej, przy
współpracy ratowników z grodziskiego Szpitala Zachodniego.
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku:
 Warsztaty profilaktyki HIV/AIDS;
 Zajęcia z pierwszej pomocy w ramach edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji
prozdrowotnej;
 Warsztaty z pedagogami szkolnymi w zakresie tolerancji i akceptacji
w grupie;
 Zajęcia dla młodzieży z asertywnej odmowy;
 Spotkanie pedagoga z rodzicami podczas zebrań w ramach akcji Komendy
Głównej Policji „Przystanek PAT” oraz przygotowanie inauguracji ww.
programu dla szkół Powiatu Grodziskiego;
 Wykład „ABC młodego konsumenta” – bezpieczne zakupy w Internecie.
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku:
 Warsztaty dla klas I i II, dotyczące zapobieganiu zagrożeniom związanym
z HIV/AIDS przeprowadzone przez przedstawicieli Społecznego Komitetu
ds. AIDS;
 Prelekcja na temat sztuki komunikacji, przeprowadzona w ramach
zapobiegania zachowaniom agresywnym przez pracowników Wyższej Szkoły
Menadżerskiej z Warszawy;
 Spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej z Milanówka.
W trakcie spotkania przeprowadzono prelekcję, dotyczącą zagrożeń
pożarowych;
 Rozmowa p. Aldony Rybkowskiej, nauczycielki geografii turystycznej
z uczniami na temat bezpiecznego podróżowania. W szczególności na temat
zachowania na wycieczce w górach, niebezpieczeństwie schodzenia
ze szlaków i zachowania podczas burzy;
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
 Prelekcja na temat zakażenia wirusem HIV, sposobom wykrycia zakażenia,
objawów i mechanizmów oraz zapobiegania zakażeniu w ramach zajęć
wychowania do życia w rodzinie. Przekazano uczniom wiedzę o leczeniu
antyretrowirusowym oraz potrzebie wsparcia dla chorych na AIDS
(tolerancja);
 Akcja podejmowania tematyki bezpiecznych zachowań seksualnych
związanych z nieplanowaną ciążą. Wskazano konsekwencję aborcji
medycznej i psychicznej oraz podstawy prawne zabiegu;
 Informowanie młodzieży szkolnej o zagrożeniach wynikających z sieci
np. łatwy dostęp do danych osobowych, ryzyko nawiązania niebezpiecznych
znajomości i uzależnienia od portali społecznościowych;
 Prelekcja w ramach edukacji dla bezpieczeństwa zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej (podstawowe zabiegi resuscytacji, omdlenia,
układanie poszkodowanego w pozycji bocznej, użądlenia, oparzenia).
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego
w Grodzisku Mazowieckim:
 Przeprowadzono cykl zajęć zbiorowych, grupowych i indywidualnych na
temat:
• Bezpiecznego poruszania się po drogach i szlakach – znajomości przepisów
ruchu drogowego;
• Właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej;
• Przestrzegania regulaminów na placach zabaw i obiektach sportowych;
• Zasad bezpieczeństwa nad wodą (pływania w wyznaczonych miejscach,
strzeżonych kąpieliskach itp.);
• Bezpieczeństwa podczas pobytu w górach;
• Bezpieczeństwa nad wodą i w lesie;
• Zasad udzielania pierwszej pomocy;
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
• Rozważania nawiązywania nowych znajomości;
• Zagrożeń czyhających na młodych ludzi: narkotyków, alkoholu, sekt
przygodnych, kontaktów seksualnych;
• Bezpiecznego korzystania z Internetu.
 Zabawy muzyczno – ruchowe nawiązujące do scenek ulicznych.
Akcja „Noc Profilaktyki”
Dnia 22 czerwca 2013 r. pod kierownictwem Komendy Powiatowej
Policji w Grodzisku Mazowieckim uczniowie szkół Powiatu
Grodziskiego włączyli się w Ogólnopolską akcję Noc Profilaktyki.
Celem akcji jest rozwinięcie profilaktyki twórczej oraz edukacja
młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii
społecznej, a także promocja innowacyjnych działań profilaktycznych.
O godzinie 15.15 spod Komendy Powiatowej Policji ruszył marsz
z radiowozem na czele. Uczestnicy przynieśli ze sobą bardzo wymowne
hasła profilaktyczne i przeszli grodziskim deptakiem pod pomnik
Józefa Chełmońskiego gdzie uczestnicy marszu wyrazili poparcie dla
akcji poprzez wspólny śpiew.
Następnie uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku należący do
grupy
inicjatywnej
PaT
zaprezentowali
scenki
dotyczące
przeciwdziałania uzależnieniom.
Akcja „Noc Profilaktyki”
O godzinie 16.00, tak jak w całej Polsce zatrzymano ruch na 1 min.
W czasie której wybijano rytm serca.
Do akcji przyłączyli się również uczestnicy ogólnopolskich spotkań
dużych rodzin.
Impreza plenerowa
„Bezpieczne Wakacje”
Dnia 23 czerwca 2013 r. w parku przy Muzeum w Stawisku odbyła się
impreza plenerowa ph. „Bezpieczne Wakacje” .
Celem imprezy było zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa
w okresie wakacji oraz nauka odpowiednich zachowań podczas
wypoczynku.
Podczas imprezy odbyła się prelekcja Policji na temat bezpieczeństwa i
konkurs na najlepsze hasło profilaktyczne.
Uczestnicy mieli również możliwość poćwiczenia bezpiecznej jazdy na
rowerze po dostępnym torze przeszkód, zwiedzić Muzeum oraz
przejechać się bryczką
Powiatowy Przystanek PaT
(Profilaktyka a Ty)
Dnia 26 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku nastąpiła
inauguracja Powiatowego Przystanku PAT.
O godz. 11.00 grupa inicjatywna z Zespołu Szkół Nr 1
w Milanówku zaprezentowała cele i założenia programu oraz
harmonogram Przystanku PaT.
Powiatowy Przystanek PaT
(Profilaktyka a Ty)
W inauguracji wzięli udział przedstawiciele wszystkich
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Grodziskiego.
szkół
Planowane działania:
Urząd Miasta Milanówka stara się o zgodę na organizacje Przystanku PAT
w październiku 2013 r.
Bezpieczne Wakacje 2013
Powyższe akcje i imprezy wpisują się
w działania akcji
„Bezpieczne Wakacje 2013”
PLAN DZIAŁAŃ
Plan działań prowadzonych w Powiecie Grodziskim
w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym –
„Bezpieczne wakacje 2013 r.”
Działania edukacyjne, promujące bezpieczne zachowania:
a) edukacyjna kampania radiowa
- emisja spotów edukacyjnych promujących bezpieczne zachowania
(lipiec – sierpień 2013 r.);
- cykl audycji radiowych o bezpiecznych zachowaniach z udziałem
służb, straży i inspekcji Powiatu Grodziskiego;
- radio towarzyszy inspekcjom, kontrolom, wizytacjom (np. kąpieliska,
autobusy, place zabaw itp. lipiec-sierpień 2013 r.);
b) kampania prasowa dotycząca bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym
- prasa lokalna (czerwiec – sierpień 2013 r.);
PLAN DZIAŁAŃ
c)
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach w
od 20.05 do 26.05.2013 r. tzw. „Tydzień Bezpieczeństwa”;
okresie
d) promowanie treści dotyczących bezpieczeństwa
- w trakcie imprez sportowo – rekreacyjnych i o charakterze
kulturalnym, które odbędą się w czasie wakacji – organizatorzy
imprez, SANEPID, Policja, Straż Miejska.
DZIAŁANIA KONTROLNE
Działania kontrolne:
a) kontrola autokarów przewożących dzieci i młodzież na letni
wypoczynek (Policja);
b) kontrola placów zabaw i obiektów wypoczynku letniego (Straż
Pożarna, PINB, SANEPID);
c) kontrola kąpielisk i zbiorników wodnych (SANEPID, Straż Miejska,
Policja);
d) kontrola punktów sprzedaży alkoholu (Policja, Straż Miejska, Gminne
Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);
e) kontrola dróg i miejsc spotkań dzieci i młodzieży podczas wakacji
(Policja, Straż Miejska, SANEPID);
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Opracowanie merytoryczne :
Lidia Abramczyk
Naczelnik Wydziału
Oświaty Kultury i Sportu
Opracowanie graficzne: Anna Wojdalska
Download