Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w

advertisement
Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego
w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym
2009/2010
I . Literatura
1. Różnorodne ujęcia motywu arkadii w wybranych utworach literackich.
Rozwiń temat.
2. Rożne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej.
Omów na wybranych przykładach.
3. Cierpienie i ofiara, problem winy i kary w twórczości Adama Mickiewicza.
Rozwiń temat.
4. Obrazy polskiej wsi w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
5. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych
przykładach.
6. Związki literatury odrodzenia z literaturą antyczną. Przedstaw na wybranych
przykładach.
7. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Przedstaw na wybranych przykładach
literatury faktu.
8. Miejsce Boga w życiu człowieka. Rozwiń temat w oparciu o poznane
utwory polskie i obce.
9. Jakie elementy antycznego dramatu i teatru funkcjonują do dziś? Rozwiń
problem.
10. Różnorodne ujęcia motywu miłości w literaturze polskiej i obcej. Omów
na wybranych przykładach.
11.Bohaterowie literatury polskiej w poszukiwaniu wartości i sensu życia.
Omów na wybranych przykładach.
12.Dialog pisarza z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach
literatury dawnej i współczesnej.
13. Adam Mickiewicz jako kolorysta. Utwory poety „malowane słowem”.
Rozwiń temat.
14. Różne portrety kobiet w literaturze XIX wieku. Omów na wybranych
przykładach.
15. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący
literackiego. Omów na przykładzie literatury XIX wieku.
bohatera
16. Systemy wartości proponowane przez literaturę polską. Omów problem na
wybranych przykładach epoki odrodzenia.
17. Warszawa w „Lalce” Bolesława Prusa i Warszawa upamiętniona na
zdjęciach z czasu pogardy. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
18. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych
przykładach dzieł literackich.
19. Rola ciszy i milczenia w utworach polskich romantyków. Rozwiń temat.
20. Człowiek wobec historii w utworach literatury XX wieku. Przedstaw
problem.
21. Literackie kreacje miłości w wieku XVII. Rozwiń temat.
22. Portret polskiego sarmaty w literaturze baroku. Rozwiń temat.
23. Niepokoje
metafizyczne
człowieka
współczesnego
„proroctwem” wcześniejszych pokoleń pisarzy.
spełnionym
24. Motywy biblijne w literaturze późniejszych epok. Rozwiń temat.
25. Motywy mitologiczne w literaturze późniejszych epok. Omów na
wybranych przykładach.
26. Literatura polska wobec odzyskania niepodległości według twórców XIX i
XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
27. Różne oblicza władzy. Rozwiń temat w oparciu o utwory polskie i obce.
28. Ideały romantyczne w literaturze późniejszych epok. Rozwiń temat.
29. Portret kata i ofiary w literaturze polskiej. Omów na wybranych
przykładach.
30. Polska i Polacy w twórczości Jana Kochanowskiego i Ignacego
Krasickiego. Przedstaw różne sposoby docierania poetów do świadomości
współczesnych im pokoleń.
31. Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.
32. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Rozwiń temat.
33. Moralny wymiar przeżycia wojennego w poezji Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego i Tadeusz Różewicza. Porównaj postawy obu pisarzy
odwołując się do wybranych utworów.
34. Mity polskiego romantyzmu- ich kontynuacja i polemika z nimi w
literaturze spadkobierców. Omów na wybranych przykładach.
35. Bohaterowie mitologiczni jako symbole wartości i postaw ludzkich.
Rozwiń temat.
36. Piękno przyrody w poezji księdza Jana Twardowskiego. Omów na
wybranych przykładach.
37. Literackie obrazy systemów totalitarnych w literaturze polskiej i obcej.
Rozwiń temat.
38. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
39. Funkcje motywu snu w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Omów na
wybranych przykładach.
40. Patriotyzm romantyczne, pozytywistyczny i współczesny. Przedstaw i
porównaj.
41. Miasto w powieściach Dostojewskiego i Balzaca. Przedstaw i porównaj.
42. Idealiści i marzyciele w literaturze XIX wieku. Co ich łączy a co dzieli?
Przedstaw na wybranych przykładach.
43. Piękno ojczyzny w twórczości Adama Mickiewicza. Rozwiń temat.
44. Aspekt religijny w twórczości Cypriana Kamila Norwida. Rozwiń temat.
45. O samotnikach i istocie samotności w wybranych utworach literatury
polskiej i obcej.
46. Rola literatury w budowaniu i burzeniu mitów narodowych. Omów
zagadnienie na wybranych przykładach.
47. Świat widziany oczami dziecka. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory
literatury polskiej i obcej wieku XIX i XX.
48. Funkcje wschodów i zachodów słońca w
sentymentalnych i romantycznych. Rozwiń temat.
wybranych
tekstach
49. Zaproponuj dwa utwory literatury polskiej do europejskiego kanonu lektur.
Uzasadnij swój wybór.
50. Getto w literaturze XX wieku. Rozwiń temat.
51. Żydzi w literaturze polskie XIX i XX wieku. Przedstaw i porównaj.
II. Korespondencja sztuk
52. Różne pojmowanie piękna w sztuce. Rozwiń temat w oparciu o wybrane
przykłady.
53. Szekspir w teatrze współczesnym na przykładzie wybranych inscenizacji
Swinarskiego lub Wajdy. Omów problem.
54. Upamiętnienie chwili w fotografii, rzeźbie i malarstwie. Rozwiń temat w
oparciu o wybrane przykłady.
55. Motywy pasyjne w literaturze i sztuce. Przedstaw i porównaj.
56. Obrazy raju w literaturze i sztuce. Przedstaw i porównaj.
57. Wizerunki Boga w literaturze i sztukach plastycznych. Rozwiń w oparciu o
wybrane przykłady.
58. Rola teatru w sztuce polskiej XX wieku. Przedstaw problem.
59. Obraz Maryi w malarstwie polskim. Przedstaw w oparciu o wybrane
przykłady.
60. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych
przykładach.
61. Rola wielkich inscenizacji dramatów romantycznych w organizowaniu
zbiorowej wyobraźni narodu. Rozwiń temat.
62. Fascynacja bajecznie kolorową wsią polską w literaturze i sztukach
plastycznych.
63. Wizje Apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
64. Nawiązania do mitologii w literaturze i sztuce późniejszych epok.
Przedstaw i porównaj.
65. Kobieta w portretach literackich i malarskich. Omów na wybranych
przykładach.
66. Rola teatru w sztuce polskiej XX wieku. Przedstaw problem.
67. Folklor jako inspiracja malarzy w różnych epokach. Omów na wybranych
przykładach.
68. Związki kultury współczesnej z kulturą antyczną. Rozważ i omów.
69. Tatry w literaturze i sztuce polskiej. Rozwiń temat.
70. Krajobrazy ojczyste i ich funkcje w kreowaniu świata przedstawionego w
dziele literackim i filmowym. Omów na wybranych przykładach.
71. Portrety dzieci w nowelach pozytywistycznych i malarstwie Stanisława
Wyspiańskiego. Rozwiń temat.
72. Sztuka średniowiecz jako sposób wyrażania uczuć religijnych. Przedstaw
na podstawie literatury i architektury.
73. Autoportret w literaturze i malarstwie polskim. Przedstaw na wybranych
przykładach.
74. Różne ujęcia motywu matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Omów
zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów z literatury i
malarstwa.
75. Porównaj literacką i filmową wizję PRL-u. Rozwiń temat w oparciu o
wybrane przykłady.
76. Różne portrety nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie . Rozwiń temat.
77. Turpizm w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
dzieł dwóch różnych twórców.
78. Kresy w literaturze i malarstwie polskim. Rozwiń temat.
79. Sposoby funkcjonowania motywu ogrodu w literaturze, plastyce i filmie.
Odwołaj się do wybranych dzieł.
80. Koniec świata jako motyw funkcjonujący w różnych dziedzinach sztuki.
Mów na wybranych przykładach.
81. Literackie i malarskie sposoby heroizacji śmierci bohatera. Omów na
wybranych przykładach.
82. Obecność motywu bohaterskiego umierania w literaturze i sztuce.
Przedstaw na wybranych przykładach.
83. Tragizm pokolenia Kolumbów utrwalony w literaturze i filmie. Przedstaw i
porównaj.
84. Artystyczne inspiracje dla literatury i malarstwa. Omów związki na
przykładzie wybranych dzieł.
85. Powstanie styczniowe w literaturze polskiego pozytywizmu i twórczości
Artura Grottgera. Przedstaw i porównaj.
86. Koniec świata jako motyw funkcjonujący w różnych dziedzinach sztuki.
Omów na wybranych przykładach.
III. Język
87. Zapożyczenia- zagrożenie czy wzbogacenie słownictwa. Rozważ problem.
88. Scharakteryzuj język swojego regionu w odniesieniu do ogólnego języka
narodowego.
89. Rozwój języka polskiego na przestrzeni dziejów. Omów temat.
90. Sztuka retoryki na wybranych przykładach epoki renesansu i oświecenia.
Rozwiń temat.
91. Dialekty ludowe dawniej i dziś. Rozwiń temat.
92. Porównaj język swoich rówieśników do języka starszych pokoleń na
podstawie zgromadzonego materiału.
93. Język poetycki Karola Wojtyły. Zanalizuj na wybranych przykładach.
94. Scharakteryzuj język pisarzy oświecenia na wybranych przykładach.
95. Język poety współczesnego a język romantyka. Porównaj na przykładzie
poezji Wisławy Szymborskiej i Juliusza Słowackiego.
96. Sztuka retoryki na wybranych przykładach epoki renesansu i oświecenia.
97. Średniowieczne zabytki językowe i ich znaczenie dla współczesnego
czytelnika. Przedstaw i oceń problem na przykładzie wybranych tekstów.
98. Funkcja aluzji i cytatów literackich w języku współczesnych Polaków.
Omów na wybranych przykładach.
99. Językowe środki perswazji w reklamie. Zanalizuj wybrane przykłady z
radia, telewizji i prasy.
100. Funkcje neologizmów w dziele literackim. Odwołaj się do twórczości
poetów XX wieku.
101. Wpływ rozwoju cywilizacji na współczesny język potoczny. Omów
zjawisko na podstawie zebranego materiału językowego.
102. Sposoby i funkcje archaizacji języka w twórczości wybranego autora.
Przedstaw na wybranym przykładzie.
103. Cisza i milczenie jako najpiękniejszy język. Rozwiń temat w oparciu o
wybrane przykłady.
104. Żargon uczniowski w twojej szkole na podstawie zebranego materiału
przedstaw swoistość tej odmiany języka.
105. Ezopowy język w noweli pozytywistycznej. Przedstaw zagadnienie w
oparciu o wybrane utwory literackie.
106. Zróżnicowanie języka społeczności wiejskiej i miejskiej. Przedstaw i
porównaj.
107. Bogactwo treści w krótkiej formie. O genezie i przeznaczeniu aforyzmów.
Rozwiń temat.
108. Adam Mickiewicz- geniusz słowa. Uzasadnij sąd w odniesieniu do
wybranych dzieł poety.
109. Motto i jego rola w języku. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory
romantyzmu.
110. Bogactwo języka wieszczów narodowych. Omów w odniesieniu do
poetów polskich.
111. Symbol i jego rola w języku. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory
Młodej Polski.
112. Esej literacki jako forma wypowiedzi. Przedstaw problem.
Download