opis przedmiotu zamówienia

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający : JW. 5286, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, ul. Obrońców Stalingradu 10
2. Przedmiot zamówienia usługa:
1. Wykonanie przeglądów okresowych – rocznych wojskowych bocznic kolejowych ( wbk ) numer 719 i 715 w Nowogrodzie
Bobrzańskim i Radnicy, wraz ze sporządzeniem przedmiarów i kosztorysów inwestorskich do stwierdzonych usterek
podczas wykonywanych przeglądów.
2 . Wykonanie przeglądu okresowego – rocznego obiektu inżynieryjnego - estakady w ciągu wbk 719 wraz ze
sporządzeniem przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego do stwierdzonych usterek podczas wykonywanego przeglądu.
KOD CPV – 71631470 – 5, CPV – 71631450 - 9
3. Charakterystyka poszczególnych bocznic:
- wbk 715 Radnica długość ogólna 5125 m. liczba rozjazdów 14 szt. liczba przejazdów 3 szt.
wbk 715 – odgałęziona od linii kolejowej Wrocław – Szczecin w km 179 + 832 rozjazdem zwyczajnym nr 6.
- wbk 719 Nowogród Bobrzański długość ogólna 7425 m. liczba rozjazdów 11 szt. liczba przejazdów 18.
wbk 719 – odgałęziona od stacji Nowogród Osiedle rozjazdem zwyczajnym nr 30 od toru stacyjnego nr 30 w km 30 + 376
linii kolejowej Zielona Góra – Żary, estakada w ciągu wbk 719 Nowogród Bobrzański w km 3 + 010 o długości całkowitej
10,3 m. Konstrukcja żelbetowo stalowa, dźwigary stalowe zatopione w płytę i pomost żelbetowy.
Wojskowe bocznice kolejowe są zlokalizowane na terenach będących w trwałym zarządzie MON. Tory zakwalifikowane do
piątej klasy technicznej. Typ nawierzchni : klasyczny, szyny typu 8a, S – 42, S – 49, podkłady drewniane lub betonowe,
przytwierdzenie szyn do podkładów pośrednie i bezpośrednie, podsypka tłuczeń i żwir, rozjazdy typu Rz i Rkpd, nastawiane
ręcznie, skrzyżowania z drogami publicznymi w jednym poziomie – asfaltowe i brukowane, na drogach leśnych z podkładów
drewnianych
4. Słownik pojęć użytych w OPZ :
- pod pojęciem przegląd okresowy – roczny wbk należy rozumieć przegląd: nawierzchni kolejowej, rozjazdów, odbojnic,
kozłów oporowych, sygnałów, wskaźników kolejowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, podtorza, przejazdów
kolejowych, znaków drogowych na przejazdach oraz budowli związanych z torem ( tj. ramp i placów ładunkowych, peronów
)
- pod pojęciem przegląd okresowy obiektów inżynieryjnych należy rozumieć przegląd estakady kolejowej w Nowogrodzie
Bobrzańskim
5. Termin wykonania zamówienia
- Zamówienie należy wykonać w terminie od 09 06 2014 do 30 06 2014r.
6. Zakres czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
1. Przeglądy okresowe roczne należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
budowlane ( tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 roku Dz.U. 2010 r. nr 243, poz. 1623 ) oraz przepisami związanymi z
utrzymaniem wojskowej infrastruktury kolejowej i mostowej, „MON – I” na warunkach opisanych w załącznikach 7 i 11.
2. W oparciu o „Warunki techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej wojskowych bocznic kolejowych” , MON I część I w
zakresie kontroli rocznej stanu sprawności technicznej infrastruktury kolejowej należy sprawdzić i wykonać:
a) Stan techniczny torów dokonując pomiarów i badań technicznych w zakresie określonym w rozdziale III „Pomiary
bezpośrednie i badania techniczne torów”
b)
Stan techniczny rozjazdów dokonując pomiarów i badań technicznych w zakresie określonym w rozdziale VIII
„Badanie techniczne rozjazdów i skrzyżowań torów”
c)
Stan techniczny podtorza dokonując pomiarów i badań technicznych w zakresie określonym w rozdziale X
„Przeglądy podtorza”
d) Stan techniczny obiektów inżynieryjnych w zakresie określonym w rozdziale XII „Przeglądy obiektów inżynieryjnych”
e) Stan techniczny i warunki eksploatacyjne skrzyżowań w jednym poziomie dróg kołowych z torami kolejowymi w
zakresie określonym w rozdziale XIV „Przejazdy kolejowe”
f) Stan techniczny budowli związanych z torem w zakresie określonym w rozdziale XV „Utrzymanie budowli związanych z
torem”
g) Zidentyfikować ewentualne usterki i występujące zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego na terenie wojskowej
bocznicy kolejowej
h) Dokonać wpisów w książkach kontroli stanu torów i arkuszach badania technicznego rozjazdów z wynikami pomiarów
oraz w dziennikach oględzin rozjazdów.
i) Sporządzić protokóły z przeglądów rocznych wbk, oraz przeglądu rocznego obiektu inżynieryjnego w oparciu o wzory
załączone w OPZ. Protokóły należy wykonać w ilości 3 egzemplarzy ( na każdy obiekt) w teczkach z
ponumerowanymi stronami w formie opisowej.
3. Dokumentacja kosztorysowa: Na stwierdzone podczas przeglądu usterki, dla każdej wbk i obiektu inżynieryjnego, należy
wykonać przedmiary, kosztorysy inwestorskie ( w oparciu o program SECOCENBUD ) oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robót z naniesieniem na schemacie graficznym miejsc robót planowanych do realizacji
Opracowanie należy wykonać w 3 egzemplarzach w formie opisowej i graficznej.
7. Wymagania jakie musi spełniać wykonawca / uprawnienia, dopuszczenia, certyfikaty, itp. / przy realizacji
zamówienia, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia
warunków ubiegania się o zamówienie :
1) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3) Wszelkie prace na torach kolejowych, drogach kołowych oraz z urządzeniami pod napięciem i w ich pobliżu muszą być
prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie do wymagań przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska.
Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie wykonywania robót przepisów obciążają
wykonawcę
4) Przegląd wbk może wykonać osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności kolejowej oraz posiadająca przynależność do OIIB, niekarana.
5) Przegląd okresowy roczny estakady może wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności mostowej bez ograniczeń oraz posiadająca
przynależność do OIIB
6) Pracownicy wykonujący przeglądy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów w zakresie ochrony informacji
niejawnych, ochrony informacji, które uzyskali podczas wykonywania prac oraz respektować przepisy porządkowe
obowiązują cena terenach wojskowych określone przez użytkownika obiektu. Nie później niż trzy dni od dnia podpisania
umowy Wykonawca wystąpi z pisemną prośbą do użytkowników obiektów / Kierownicy Składów Materiałowych Nowogród
Bobrzański i Radnica/ o przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie zasad ochrony informacji niejawnych, i innych
przepisów obowiązujących na terenie wykonywania usługi.
7) Do wykonywania pomiarów bezpośrednich należy używać sprawdzonego posiadającego aktualną legalizację sprzętu (
toromierzy, toromierzy elektronicznych, elektronicznych profilomierzy do szyn, strzałkomierzy , poziomnic, przenośnic,
szablonów, itp. ), zapewniających dokładność pomiaru do 1 mm. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonanej usługi. Na żądanie
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny certyfikat potwierdzający dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie
z jego przeznaczeniem. Sprzęt zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie. Wykonawca środki transportu
zabezpiecza we własnym zakresie.
8) Bocznice udostępniane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00. W piątki zaleca się nie planowania
realizacji usługi ze względu na specyfikę pracy personelu użytkownika. W soboty, niedziele i święta obiekty są
niedostępne.
9) Każdorazowo termin realizacji usługi na bocznicy należy uzgodnić z kierownikiem SOI Krosno Odrzańskie, a przede
wszystkim z użytkownikiem. Uzgodnionych terminów należy przestrzegać. W przypadku zmiany uzgodnionego terminu
należy o tym informować z należytym wyprzedzeniem.
10) W celu pozytywnego rozpatrzenia Wykonawca jest zobowiązany do oferty dołączyć następujące dokumenty:
- formularz ofertowy
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu usługi posiadają wymagane uprawnienia, wraz z
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami ich uprawnień.
- zaświadczenie o niekaralności
- oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w prowadzonym postępowaniu wymienionych w art.22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
- aktualny odpis z KRS, jeżeli na takiej podstawie prowadzi działalność gospodarczą lub oświadczenie z danymi o
podstawach prowadzonej działalności.
Wszystkie dokumenty dotyczące oferty należy sporządzić w języku polskim w oryginałach lub kopiach
poświadczonych za zgodność przez osoby uprawomocnione.
8. Informacja o możliwości podzielenia zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na części.
9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń według instrukcji tam zamieszczonych
i zasad uznanych w rachunkowości. Cena ma obejmować wszystkie możliwe składniki kosztów leżące po stronie
wykonawcy. W przypadku, gdy stawka podatku VAT jest inna niż 23 % należy podać podstawę ustalenia innej stawki lub
podstawę zwolnienia.
10. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian w umowie.
11. Kryteria wyboru wykonawcy :
Przy wyborze oferty przez zamawiającego decyduje cena. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje
najniższą cenę brutto za wykonanie usługi.
ZAŁACZNIKI :
1.
2.
3.
4.
5.
Wzór sporządzenia protokółu okresowej kontroli stanu technicznego bocznicy.
Wzór sporządzenia protokółu okresowej kontroli stanu technicznego obiektu inżynieryjnego.
Wzór oferty.
Formularz ofertowy.
Wzór umowy.
(pieczęć adresowa oferenta)
Download