SIWZ ()

advertisement
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Tytuł postępowania:
Dostawa i montaż urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów wraz z
budową hali na drogowym przejściu granicznym w Połowcach.
(nr sprawy OK-III.272.9.2014)
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu „Wkład w poprawę
przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” KIK/74
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
1
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, www.bialystok.uw.gov.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie
przepisy ustawy i akty wykonawcze do ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzenia RTG do prześwietlania
pojazdów wraz z budową hali na drogowym przejściu granicznym w Połowcach.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż urządzenia RTG do prześwietlania kontenerów, samochodów
ciężarowych, osobowych oraz innych pojazdów, wraz z niezbędnym
oprogramowaniem i licencjami na zainstalowane programy komputerowe;
2) wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i
budowę hali;
3) dostosowanie do potrzeb stanowiska operatorskiego istniejących pomieszczeń w
budynku kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych i autobusów (budynek nr
4B);
4) szkolenie pracowników;
5) dostawę trzech dodatkowych oprogramowań i licencji do niezależnej obróbki i
interpretacji obrazów.
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu „Wkład w poprawę
przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” KIK/74
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 7 (Opis urządzenia
RTG) i nr 8 (Program funkcjonalno-użytkowy) do SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
6. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z
warunkami lokalizacyjno – terenowymi. Zamawiający przewiduje zebranie Wykonawców
przed budynkiem kierownictwa budowy na terenie drogowego przejścia granicznego w
Połowcach, w dniu 25 czerwca 2014 r., o godz. 10.00.
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Przedmiot główny: 38582000-8 - Rentgenowskie urządzenia przeglądowe
Przedmiot dodatkowy: 45000000-7 – Roboty budowlane, 71220000-6 Usługi
projektowania architektonicznego, 79632000-3 – Szkolenie pracowników, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 10 grudnia 2014 r.
2
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca wykonał:
- co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia RTG do
prześwietlania samochodów ciężarowych lub kontenerów lub wagonów kolejowych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu hali o kubaturze co
najmniej 3000m³, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Wykonawca musi posiadać środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN;
2) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń
lub dokumentów, określonych w rozdziale VI SIWZ.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia będą oceniane w
oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru
– załącznik nr 2 do SIWZ;
2) w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy
i doświadczenia:
a) wykaz głównej dostawy tj. jednej dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem
urządzenia RTG do prześwietlania samochodów ciężarowych lub kontenerów lub
wagonów kolejowych, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa
została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana należycie
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
b) wykaz najważniejszej roboty budowlanej tj. jednej roboty budowlanej polegającej na
wybudowaniu hali o kubaturze co najmniej 3000m³, wykonanej w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, w tym kubatury
hali, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy robota ta
została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
3
3) w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej: informację banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości
co najmniej 5 000 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w tym punkcie
warunku;
4) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do
SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24
ust 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
5)
w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego:
a) deklarację producenta lub dokument równoważny (wydany przez producenta lub
uprawniony do tego organ) potwierdzający spełnianie norm bezpieczeństwa
promieniowania przez oferowane urządzenie RTG, określonych w ustawie z dnia 29
listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z późn. zm.),
rozporządzeniach wykonawczych, oraz w przepisach prawa europejskiego i
4
2.
3.
4.
5.
6.
międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej - ICPR60 oraz Światowej
Organizacji Zdrowia,
b) deklarację zgodności CE oferowanego urządzenia RTG lub inny dokument
równoważny.
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, Wykonawca w takiej sytuacji będzie zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
(np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich
współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo
udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty
wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem
wymienionych w ust. 1 pkt 4, które składane są przez każdego z Wykonawców
oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4:
1) lit. b-d i lit. f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) lit. e i lit. g – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i lit. c oraz pkt 2, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 6 stosuje się
odpowiednio.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku składania elektronicznych
kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10. W przypadku gdy, w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości
kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej
walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP na dzień
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Jeśli
Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona
Zamawiający.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków,
zawiadomień i informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wyjaśnienia treści
SIWZ udzielane są na zasadach określonych w art. 38 ustawy.
VIII.OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Karol Palanis - inspektor w Oddziale ds. Zamówień Publicznych Biura Organizacji i Kadr
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pokój nr 50, tel.
85 74 39 387, faks: 85 74 39 254, w godz. 9.00 - 15.00, e-mail: [email protected]
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
2. Kwota wadium: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
3. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na
rachunek bankowy Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 83 1010
6
1049 0000 3913 9120 0000, z dopiskiem: „Wadium na dostawę i montaż urządzenia
RTG”.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu musi zostać złożone w sekretariacie
Biura Organizacji i Kadr Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem „WADIUM” i być ważne
przez cały okres związania ofertą.
8 . W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona
nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu
składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
do SIWZ.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się
sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana
wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji
działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym
zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte i zabezpieczone
w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być
kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie
powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać
się, że usunięto którąś ze stron.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
8. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach,
zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym.
Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana
następująco:
"Oferta na dostawę i montaż urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów wraz z
budową hali na drogowym przejściu granicznym w Połowcach.”
Koperta wewnętrzna – oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Biura Organizacji i Kadr
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15 – 213
Białystok, pokój nr 49 (parter) do dnia 22 lipca 2014 roku do godz. 10:00.
7
2. Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert,
określonym w ust. 1.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 50, dnia
22 lipca 2014 roku o godz. 10:30.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki
podatku VAT. W przypadku Wykonawców, których nie dotyczy obowiązek podatkowy w
Polsce, cena oferty nie będzie obejmowała podatku VAT. Wykonawca taki winien to
odpowiednio wskazać w formularzu ofertowym. Celem porównania ofert Zamawiający
postąpi wówczas zgodnie z ust.3.
2. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Kryteria oceny: cena 100%
Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Cn / Cb x 100 x 100% = liczba punktów
Gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb- cena oferty rozpatrywanej
100- wskaźnik stały
100 % - procentowe znaczenie kryterium cena
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWNIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie
jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa
zamówienia publicznego może być zawarta.
8
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną zamieszczone w siedzibie
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na jego stronie internetowej.
3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże
termin i miejsce podpisania umowy.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest podpisać klauzulę
antykorupcyjną wymaganą Aneksem nr 2: Zasady i Procedury dla Szwajcarsko –
Polskiego Programu Współpracy do umowy ramowej pomiędzy Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko –
Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno – gospodarczych
w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej oraz umową w sprawie projektu pomiędzy
Szwajcarią reprezentowaną przez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy (SDC)
a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
jako Krajową Instytucją Koordynującą (KIK) dotyczącą dofinansowania na rzecz projektu
KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w
Połowcach”. Klauzula antykorupcyjna stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
5. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku nr 6 do SIWZ,
w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.
6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 3 % ceny brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w formie określonej
w art. 148 ust 1 ustawy.
3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone w pieniądzu,
Wykonawca wpłaci je na rachunek bankowy Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w
Białymstoku Nr 83 1010 1049 0000 3913 9120 0000 z dopiskiem: „Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na dostawę i montaż urządzenia RTG w Połowcach”.
4. Datą wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest dzień uznania rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Kwota zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy
w wysokości:
1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;
2) 30% - w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi
za wady.
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona
nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.
9
XVII. WZÓR UMOWY
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
na następujących warunkach:
1) jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe
zachowanie terminu wykonania umowy może on być przedłużony za zgodą
Zamawiającego;
2) jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu
wykonania umowy, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego;
3) w przypadku zmian wytycznych instytucji współfinansującej projekt lub zmiany
Porozumienia Finansowego projektu URP/SPPW/1.2/KIK/74, w ramach którego
realizowana jest niniejsza umowa, termin wykonania umowy może być przedłużony
za zgodą Zamawiającego;
4) w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, dotyczących uzyskania niezbędnych pozwoleń i
uzgodnień, wymaganych przepisami prawa, termin wykonania umowy może być
przedłużony za zgodą Zamawiającego.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g
ustawy).
XIX. PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
1) forma pisemna;
2) dokładne określenie zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz terminu ich
wykonania;
3) zawarcie zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
umowy przez podwykonawcę;
4) umowa nie może zawierać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub
rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych;
5) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie
całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców;
6) zawarcie warunku zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z umowy o
roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
7) umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą;
8) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności
od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego
zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
10
Zamawiającego Wykonawcy;
9) wartość wynagrodzeń kolejnych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Zatwierdzam:
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
/-/ Ewa Stachowicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury
Białystok, dnia 3 czerwca 2014 r.
Wykaz załączników:
1) załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego;
2) załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu;
3) załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
4) załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej;
5) załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór wykazu wykonanej głównej dostawy i najważniejszej
roboty budowlanej;
6) załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy;
7) załącznik nr 7 do SIWZ ( załącznik nr 1 do umowy ) – Opis urządzenia RTG;
8) załącznik nr 8 do SIWZ – (załącznik nr 2 do umowy) - Program funkcjonalno-użytkowy;
9) załącznik nr 9 do SIWZ – Klauzula antykorupcyjna.
11
Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór formularza ofertowego
OFERTA
I.
1.
Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2.
Adres:
...........................................................................................................................................
telefon: ................................................................fax: ......................................................
adres poczty elektronicznej (e-mail): ...............................................................................
II.
Cena oferty:
Zgłaszam gotowość wykonania zamówienia na „Dostawę i montaż urządzenia RTG do
prześwietlania pojazdów wraz z halą osłonową na drogowe przejście graniczne
w Połowcach”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
OK-III.272.9.2014 , za cenę:
cena ……………………………….….PLN
w tym stawka podatku VAT:………% / nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w
Polsce*
*-nieptrzebne skreślić
słownie cena ………………………….PLN
producent oferowanego urządzenia RTG ……………….…………..
typ/model …………………………………………
Oświadczam, że:
1) oferowane urządzenie RTG spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia nr OK-III.272.9.2014;
2) akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do 10 grudnia 2014 r.;
3) akceptuję warunki płatności oraz inne postanawiania umowy określone we wzorze
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ;
4) udzielę gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy i rękojmi za
wady na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
........................................................
podpis Wykonawcy
Załączniki:
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
itd.
12
Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonałem:
a) co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia RTG do
prześwietlania samochodów ciężarowych lub kontenerów lub wagonów kolejowych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu hali o kubaturze
co najmniej 3000m³, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadam środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN.
……………………………………
(podpis Wykonawcy)
.............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
13
Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
……………………………………
(podpis Wykonawcy)
.............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
14
Załącznik nr 4 do SIWZ
Informacja o przynależności do grupy
kapitałowej
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)
............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informuję, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
i w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)
............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
15
Załącznik nr 5 do SIWZ
Wzór wykazu wykonanej głównej dostawy
i najważniejszej roboty budowlanej
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ WYKONANANEJ GŁÓWNEJ DOSTAWY
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
przedstawiam wykaz głównej dostawy tj. jednej dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem
urządzenia RTG do prześwietlania samochodów ciężarowych lub kontenerów lub wagonów
kolejowych, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Podmiot, na rzecz którego
Data wykonania
Przedmiot dostawy
Lp.
dostawy
dostawa została wykonana
1
2
Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że dostawa ta została wykonane należycie.
WYKAZ WYKONANANEJ NAJWAŻNIEJSZEJ ROBOTY BUDOWLANEJ
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
przedstawiam wykaz najważniejszej roboty budowlanej tj. jednej roboty budowlanej
polegającej na wybudowaniu hali o kubaturze co najmniej 3000m³, wykonanej w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie:
Lp.
Rodzaj roboty budowlanej,
w tym kubatura hali
Data wykonania
roboty budowlanej
Miejsce wykonania roboty
budowlanej
1
2
Do wykazu załączam dowody dotyczące najważniejszej roboty, określające, czy robota
te została wykonana w sposób należyty oraz wskazujące, czy została wykonana zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)
............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
16
Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór umowy
UMOWA NR…………./2014
zawarta w dniu ............................2014 r. w Białymstoku, pomiędzy Skarbem Państwa Wojewodą Podlaskim, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez Ewę Stachowicz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
a
......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
......................................................................................................................................................
W wyniku postępowania o udzielenie zmówienia publicznego Nr OK-III.272.9.2014
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na dostawę i
montaż urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów wraz z budową hali na drogowym
przejściu granicznym w Połowcach została zawarta umowa o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów
wraz z budową hali na drogowym przejściu granicznym w Połowcach.
Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż urządzenia RTG producent ……………….. typ/model
…………………… do prześwietlania kontenerów, samochodów ciężarowych,
osobowych oraz innych pojazdów, wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami
na zainstalowane programy komputerowe;
2) wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i
budowę hali;
3) dostosowanie do potrzeb stanowiska operatorskiego istniejących pomieszczeń w
budynku kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych i autobusów (budynek nr
4B);
4) szkolenie pracowników;
5) dostawę trzech dodatkowych oprogramowań i licencji do niezależnej obróbki i
interpretacji obrazów.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu „Wkład w poprawę
przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” KIK/74
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 1 (Opis urządzenia
RTG) i załącznik nr 2 (Program funkcjonalno-użytkowy) do umowy. Wykonawca
oświadcza, że zapoznał się z treścią załączników i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
Miejscem dostawy i montażu urządzenia RTG jest drogowe przejście graniczne w
Połowcach, gmina Czeremcha, powiat Hajnówka.
Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszej umowy, jest Izba Celna w Białymstoku,
ul. Octowa 2, 15-399 Białystok.
17
7. Wykonawca gwarantuje, że urządzenie RTG, o którym mowa w ust. 1, jest urządzeniem
całkowicie bezpiecznym dla obsługi oraz otoczenia - spełniającym wszystkie wymagania
bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa
polskiego (ustawa Prawo atomowe i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa
europejskiego i międzynarodowego (w tym: Międzynarodowej Agencji Energii
Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej-ICPR60 oraz Światowej
Organizacji Zdrowia).
8. Przeniesienie własności przedmiotu umowy na Zamawiającego następuje z chwilą
podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że programy komputerowe, które zostaną dostarczone w ramach
niniejszej umowy, są licencjonowane i Wykonawca posiada uprawnienia do odsprzedaży
Zamawiającemu.
10. Licencje na programy komputerowe do niezależnej obróbki i interpretacji obrazów
powinny upoważnić Zamawiającego do bezpłatnego użyczenia lub najmu programu
komputerowego innym jednostkom administracji celnej.
11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 licencje, objęte niniejszą umową są udzielane na czas
nieoznaczony i obejmują następujące pola eksploatacji:
1) korzystania z oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny
sposób w liczbie kopii/stanowisk/serwerów oraz przez liczbę użytkowników i osób,
również spoza organizacji Zamawiającego;
2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów;
3) odtwarzanie;
4) utrwalanie;
5) przekazywanie;
6) przechowywanie;
7) wyświetlanie;
8) stosowanie;
9) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby
udzielonych licencji;
10) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i
nośników z zainstalowanym oprogramowaniem;
11) przystosowywanie (customizacja);
12) tłumaczenie;
13) wprowadzanie zmian;
14) publikacja i wyświetlanie w całości i w części w mediach bez ograniczeń;
15) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania przez
Zamawiającego, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych
dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych
produktów i dalszego z nich korzystania.
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w
jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykonania.
13. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić projekt budowlany hali z Zamawiającym.
14. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 późn.
zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom
dokumentacji.
18
15. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą
lub aprobatę techniczną dotyczącą używanych materiałów.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
§ 2.
Termin wykonania przedmiotu umowy
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 10 grudnia 2014 r.
Wykonawca uprzedzi pisemnie o każdym zagrożeniu wykonania przedmiotu umowy,
spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez
Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci
prawo do podniesienia powyższego zarzutu po upływie terminu do wykonania przedmiotu
umowy.
Datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania przez Strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Protokół odbioru przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi w trzech egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu Zamawiającemu, Wykonawcy i Użytkownikowi.
§ 3.
Harmonogramy, sprawozdawczość i komunikacja stron
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przygotowania i przedstawienia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy do akceptacji
Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania umowy,
zapewniającego terminową realizację umowy;
2) złożenia zestawienia kosztów w terminie 7 dni od dnia przekazania przez
Zamawiającego informacji o stopniu szczegółowości takiego zestawienia, ze
względu na konieczność rozliczenia linii budżetowych w projekcie nr KIK/74
„Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w
Połowcach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej;
3) składania Zamawiającemu, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, w
terminie do 7-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego miesięcznych raportów z
postępu robót określających zgodność postępu robót z zakresem i terminami
ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym; raport będzie zawierał co
najmniej:
a) aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę, ze wskazaniem
procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do
całości robót z uwzględnieniem podziału na elementy robót według
harmonogramu rzeczowo-finansowego - w okresie sprawozdawczym i
narastająco od początku realizacji inwestycji,
b) opis robót rozpoczętych w okresie sprawozdawczym i planowanych z
uwzględnieniem podziału na elementy robót,
c) informację na temat napotkanych problemów i podjętych działań naprawczych,
d) opis zgodności postępu robót z harmonogramem (porównanie postępu robót w
okresie sprawozdawczym z harmonogramem; wykazanie opóźnień i niezgodności
przy realizacji umowy oraz wpływu na końcowy termin realizacji umowy;
określenie środków i działań naprawczych),
19
e) dokumentację fotograficzną (w formie elektronicznej) obrazującą postęp
miesięczny prowadzonych robót budowlanych w ilości do 10 zdjęć.
2. Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony
wyznaczają:
1) ze strony Zamawiającego – ……………. tel. , faks , e-mail:
2) ze strony Wykonawcy – …………… tel. , faks , e-mail:
3. Zmiany osób, o których mowa w ust.3 nie stanowią istotnych zmian postanowień
umowy. W przypadku konieczności dokonania zmiany w powyższym zakresie jako
wystarczające przyjmuje się niezwłoczne pisemne powiadomienie o tym fakcie drugiej
strony.
4. Wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym, Użytkownikiem i Wykonawcą w okresie
realizacji umowy oraz w okresie gwarancji prowadzona będzie w języku polskim.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§ 4.
Warunki dostawy
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport urządzenia RTG do
miejsca instalacji, rozładunek, instalację, uruchomienie i przetestowanie oraz
ubezpieczenie od ryzyka utraty lub uszkodzenia.
Wykonawca przeprowadzi testy i pomiary określone w załączniku nr 1 do umowy
„Opis urządzenia RTG”. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, z
co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, o gotowości do przeprowadzenia wymaganych
testów i pomiarów.
Uruchomienia urządzenia RTG dokona jednostka posiadająca stosowne zezwolenie
Państwowej Agencji Atomistyki. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej wraz z
powiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 dostarczyć Zamawiającemu zezwolenie
Państwowej Agencji Atomistyki, Departament Nadzoru Zastosowania Promieniowania
Jonizującego, ul. Konwaliowa 7, 03-134 Warszawa, na uruchomienie urządzenia RTG.
Testy urządzenia RTG i pomiary – potwierdzające zgodność z umową dotyczące:
1) jakości obrazu określonego w załączniku nr 1 Lp. 2.20.-2.23.;
2) obszaru skanowania, określonego w załączniku nr 1 Lp. 2.3.;
3) bezpieczeństwa promieniowania i mocy dawki promieniowania;
4) prawidłowości działania wszystkich elementów urządzenia RTG, w tym
mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających, zostaną przeprowadzone przez
Wykonawcę w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
Wyniki przeprowadzonych testów i pomiarów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4
zostaną odnotowane (podpisane) w przygotowanych przez Wykonawcę protokołach
odbioru testów.
Wyniki pomiarów dozymetrycznych, o których mowa w ust. 4 pkt 3, wykonanych przez
uprawnioną jednostkę zostaną przez Wykonawcę dołączone do protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
Protokoły, o których mowa w niniejszym paragrafie będą sporządzane w trzech
egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika.
Wykonawca zapewni przeprowadzenie w języku polskim oraz pokryje wszelkie koszty
szkoleń, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy.
§ 5.
Obowiązki Zamawiającego w zakresie robót budowlanych
W zakresie robót budowlanych do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robót niezwłocznie po zawarciu umowy;
20
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) ustalenie terminu odbioru robót po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót;
4) powołanie komisji odbioru wykonanych robót oraz zawiadomienie uczestników odbioru
o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania.
§ 6.
Obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych
W zakresie robót budowlanych do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, warunkami wynikającymi
z przepisów, wiedzą techniczną oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami
Zamawiającego;
2) przejęcie obowiązków kierownika budowy nałożonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz opracowanie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3) zabezpieczenie terenu robót oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na własny koszt
zaplecza budowy, dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy
oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania tego
zabezpieczenia;
4) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
5) składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, związanych z
wykonywanymi robotami, w miejscach wskazanych przez odpowiednie służby
graniczne (Zamawiającego);
6) prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na własny
koszt oraz przekazanie dokumentacji w tym zakresie wraz z protokołem odbioru robót;
7) pisemne informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru odkryć lub wykonać
niezbędne otwory do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na
własny koszt;
8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy już wykonanego
przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji lub innych znajdujących się na
terenie budowy elementów (obiektów) - naprawianie ich i doprowadzanie do stanu
poprzedniego na własny koszt;
9) utrzymywanie w należytym porządku dróg dojazdowych do budowy;
10) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego (o ile zajdzie taka konieczność);
11) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej oraz geologicznej;
12) uporządkowanie terenu wykonywanych robót i przekazanie go Zamawiającemu
w terminie ustalonym na odbiór;
13) zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenia wykonania przedmiotu umowy
i gotowości do odbioru;
14) współpraca z wykonawcami robót budowlanych realizowanych w ramach innych
etapów, mająca na celu bezkonfliktowe wykonywanie prac na placu budowy.
§ 7.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ramach niniejszej umowy,
jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu
21
2.
3.
1)
2)
4.
5.
6.
7.
8.
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, wymienionego w ust.1, projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do
projektu umowy :
niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ust 8 ;
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.3, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia., z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ale nie większej niż
50 000,00 PLN. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający
informuje o tym Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania umowy i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o którym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
Projekt umowy o podwykonawstwo, w tym także z dalszymi podwykonawcami, powinien spełniać
następujące wymagania:
1) forma pisemna;
2) dokładne określenie zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich
wykonania;
3) zawarcie zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji umowy przez podwykonawcę;
4) umowa nie może zawierać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub
rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót
budowlanych;
5) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za
wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców;
6) zawarcie warunku zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z
niniejszej umowy;
7) umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszą umową o roboty budowlane
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
8) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę
płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;
22
9) wartość wynagrodzeń kolejnych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 umowy.
9. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę decyzji o zmianie
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 6, 7, 8 stosuje się
odpowiednio.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia
zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą wystawioną dla Zamawiającego oświadczenia
podwykonawców oraz inne dowody dotyczące dokonania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom
(także dalszym podwykonawcom), której termin upłynął. Jeżeli nie upłynął termin płatności należności
podwykonawców, do faktury Wykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenie podwykonawców o
braku ich roszczeń z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 8.
Wypłata wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1)
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do
30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów
wykonania robót budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
23
Wykonawcy.
7. Konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do
odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§ 9.
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczałtowym i wynosi ……….. PLN, (słownie: ………………………….złotych), w tym
stawka podatku VAT……%*. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem VAT w
Polsce/*nie jest płatnikiem VAT w Polsce.
* niepotrzebne skreślić
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość ponoszonego przez
Zamawiającego wydatku na sfinansowanie przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
5. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ……………………………………… po podpisaniu protokołu odbioru
przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony umowy protokołu
odbioru przedmiotu umowy.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć rozliczenie kosztów realizacji
(kosztorys) przedmiotu umowy.
9. Zamawiający w terminie 30 dni od podpisania umowy przedstawi Wykonawcy wymagany
(do celów ewidencyjno-księgowych) stopień szczegółowości kalkulacji kosztów
przedmiotu umowy.
10. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych.
11. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu
wykonania przedmiotu umowy na osoby trzecie.
§ 10.
Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres
60 miesięcy oraz 12 miesięcy rękojmi za wady liczonych od dnia podpisania protokołu
odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapewnia nieodpłatne świadczenie usług gwarancyjnych na cały przedmiot
umowy. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewni również nieodpłatne
dostarczenie i montaż materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.
3. Wykonawca wystawi na urządzenie RTG książkę (kartę) gwarancyjną, z datą rozpoczęcia
okresu gwarancji liczoną od daty podpisania protokołu odbioru.
24
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie RTG jest fabrycznie nowe (z roku
produkcji nie wcześniejszego niż 2014), wolne od wad fizycznych i prawnych,
o parametrach i w skompletowaniu - zgodnych z umową.
5. W zakresie urządzenia RTG usługi gwarancyjne obejmują w swym zakresie serwis
prewencyjny oraz serwis naprawczy. Wykonawca zapewnia świadczenie usług
gwarancyjnych przez serwis autoryzowany przez producenta urządzenia RTG lub jego
oficjalnego przedstawiciela.
6. Usługi gwarancyjne urządzenia RTG świadczone będą w miejscu eksploatacji urządzenia
RTG chyba, że z przyczyn technicznych lub technologicznych nie będzie to możliwe.
7. W ramach serwisu prewencyjnego Wykonawca zapewni dla urządzenia RTG:
1) wsparcie doradczo-techniczne (stałą asystę doradczo-techniczną) w okresie
3 pierwszych miesięcy od rozpoczęcia ciągłej eksploatacji urządzenia RTG, po
uruchomieniu przejścia granicznego, przy czym Wykonawca zostanie powiadomiony o
tym terminie z 14-dniowym wyprzedzeniem;
2) przeprowadzanie, cyklicznych przeglądów i czynności konserwujących, których celem
jest utrzymanie urządzenia RTG w dobrym stanie technicznym i należytej sprawności
funkcjonalnej.
8. Wykonawca gwarantuje, że usługi doradczo-techniczne, o których mowa w ust. 7 pkt 1,
świadczone będą przez osobę/osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu,
uprawnione do wskazanego działania przez producenta urządzenia RTG lub jego
oficjalnego przedstawiciela i polegać będą na udzieleniu, na każde żądanie Użytkownika,
stałego (24 h/dobę 7 dni w tygodniu), w miejscu zainstalowania urządzenia RTG,
wsparcia technicznego i doradczego w czasie normalnej eksploatacji urządzenia,
diagnostyki i usuwania wszelkich uszkodzeń i dysfunkcji.
9. Okres świadczenia usług doradczo-technicznych odpowiednio w odniesieniu
dla urządzenia RTG ulega wydłużeniu o czas:
1) przestojów urządzenia RTG, spowodowanych jego niesprawnością;
2) nieobecności osoby/osób mających świadczyć te usługi, trwającej powyżej 1 godziny
w trakcie jednej zmiany.
10. Serwis prewencyjny, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, realizowany będzie zgodnie z
zaleceniami producenta urządzenia RTG - nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy i w
łącznym wymiarze nie przekraczającym 144 godzin w skali roku. Wykonawca w książce
(karcie) gwarancyjnej zamieści informacje odnośnie częstotliwości i czasu trwania
okresowych przeglądów konserwacji urządzenia.
11. Serwis naprawczy obejmuje diagnozowanie i naprawę uszkodzeń, usuwanie dysfunkcji
i wad urządzenia RTG ujawnionych lub powstałych w trakcie jego użytkowania. Serwis
naprawczy
obejmuje
również
wymianę
wadliwych
elementów
lub
zespołów/podzespołów urządzenia.
12. Czas reakcji serwisu na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 24 godzin od
momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia
(awarii) urządzenia RTG.
13. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 2 dni
roboczych od zgłoszenia uszkodzenia (awarii), a w przypadku akceleratora promieni
rentgenowskich w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia (awarii).
14. Okres niesprawności urządzenia RTG od upływu czasu reakcji serwisu, o którym mowa
w ust. 14, do dnia przywrócenia do pełnej funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten
okres, czasu trwania gwarancji.
15. Wykonawca w ramach gwarancji dokona nieodpłatnej wymiany elementu lub
zespołu/podzespołu urządzenia RTG na nowy w terminie 14 dni roboczych w
25
przypadkach, gdy:
1) czas naprawy elementu lub zespołu/podzespołu przekroczy 7 dni roboczych, a w
przypadku akceleratora promieni rentgenowskich 14 dni roboczych – licząc od upływu
terminów na dokonanie napraw określonych w ust. 13;
2) dany element lub zespół/podzespół wykaże wady w działaniu po 3 kolejnych
naprawach – licząc od dnia zdiagnozowania czwartego uszkodzenia (awarii).
16. Wymiana elementu lub zespołu/podzespołu urządzenia RTG powoduje obowiązek
Wykonawcy wystawienia nowej książki (karty) gwarancyjnej dla tego elementu lub
zespołu/podzespołu z 60 - miesięcznym terminem gwarancji, począwszy od dnia
wymiany.
17. Wykonawca w czasie trwania gwarancji zapewni utrzymanie serwisu www.,
pozwalającego Użytkownikowi na zgłaszanie uszkodzeń (awarii) urządzenia RTG za
pomocą formularza on-line. W przypadkach braku dostępu do serwisu on-line,
Wykonawca zobowiązany jest przyjąć również zgłoszenie dokonane przez
Użytkownika faksem lub telefonicznie, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie to powinno być
niezwłocznie potwierdzone za pomocą standardowego formularza on-line.
18. Serwis www., o którym mowa w ust. 17, będzie generować gotowe do druku
potwierdzenia zgłoszenia uszkodzenia (awarii), zawierające dokładną datę i godzinę
zgłoszenia (informacja o przyjęciu zgłoszenia przez system wraz z jego kopią będzie
generowana i wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika).
Analogiczna procedura będzie zastosowana w celu powiadamiania o terminie i sposobie
wykonania naprawy, a także potwierdzenia „zamknięcia” zgłoszenia (data i godzina
oraz dokładna informacja o zakresie i rodzaju naprawy). Na żądanie Użytkownika,
zapisywana przez system historia zgłoszeń i napraw, będzie mu bezzwłocznie
udostępniana.
19. W okresie gwarancji Wykonawca będzie monitorował na bieżąco wszelkie zgłoszenia i
reakcje serwisu oraz raz na kwartał (w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu
każdego kwartału) będzie przedstawiał stosowne raporty Zamawiającemu do akceptacji.
20. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 7 dni roboczych po
zakończeniu każdego roku eksploatacji urządzenia RTG, do przedstawiania
Zamawiającemu zbiorczego raportu podsumowującego wszelkie przestoje (z
wyłączeniem przerw technologicznych na świadczenie usług serwisu prewencyjnego, w
wymiarze określonym w ust. 12), wynikające z uszkodzeń (awarii) urządzenia.
21. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku wprowadzenia przez
producenta urządzenia RTG nowego oprogramowania do interpretacji obrazu lub
nowych jego wersji, do bezpłatnego dokonania „upgrade” systemu.
22. Przeprowadzanie przez przeszkolonych pracowników Użytkownika (posiadających
zaświadczenie/certyfikat operatora-serwisanta) kalibracji urządzenia RTG, bieżącej
codziennej konserwacji oraz diagnostyki nie powoduje utraty gwarancji.
23. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w następujących
przypadkach:
1) nie przestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi i książce
(karcie) gwarancyjnej;
2) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzenia
RTG.
24. Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia w okresie gwarancyjnym usług
serwisowych, dotyczących uszkodzeń urządzenia RTG wynikłych z
winy
Użytkownika.
25. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przez okres minimum 5 lat po upływie
26
gwarancji, odpłatnego świadczenia serwisu pogwarancyjnego wraz z zabezpieczeniem
części zamiennych przez serwis autoryzowany przez producenta urządzenia RTG lub
jego oficjalnego przedstawiciela.
26. Usługi, o których mowa w ust. 24-25, mogą być świadczone wyłącznie z zachowaniem
zasad przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem
jednakże, że wynegocjowane ceny usług i części zamiennych nie mogą być wyższe od
podawanych w oficjalnych, aktualnych (dla terminu świadczenia odpłatnego serwisu)
cennikach i katalogach.
27. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się
do bezpłatnego usunięcia wad dotyczących robót budowlanych w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia pisemnie bądź faksem. Jeżeli ze względów technicznych nie będzie
możliwe zachowanie tego terminu, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego.
28. Wykonawca w ramach gwarancji jakości na roboty budowlane zobowiązuje się
dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu umowy lub wymienić elementy wadliwe na
nowe, wolne od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek złego
wykonawstwa robót, zastosowania złej jakości materiałów lub wad ukrytych. W
przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i ustalonym
terminie z Zamawiającym, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie,
obciążając kosztami Wykonawcę.
§ 11.
Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia,
o którym mowa w § 9 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego
w § 2 ust.1 umowy;
2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady
i gwarancji jakości – w wysokości 0,04 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9
ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada miała być usunięta;
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1;
4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w
wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1;
5) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
- w wysokości 10 % niezapłaconej kwoty;
6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;
7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia, określonego w § 9 ust.1 umowy;
8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy,
określonego w § 9 ust.1 umowy;
9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości
0,2% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust.1 umowy, za każdy dzień
zwłoki;
10) przekroczenia terminu określonego w § 10 ust. 12 - w wysokości 100 zł za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia;
27
11) przekroczenia terminów określonych w § 10 ust. 13 - w wysokości 1500 zł za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara naliczana będzie do dnia dokonania naprawy lub
wymiany elementu lub zespołu/podzespołu urządzenia RTG na nowy - dokonanej w
terminie wskazanym w § 10 ust. 15;
12) przekroczenia terminów określonych w § 10 ust. 15 - w wysokości 2000 zł za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia;
13) przekroczenia terminów określonych w § 10 ust. 19 - w wysokości 200 zł za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia;
14) w przypadku pozbawienia Użytkownika wsparcia doradczo-technicznego, o którym
mowa w § 10 ust. 7 pkt 1 – w wysokości 50 zł za każdą godzinę nieświadczenia
przedmiotowych usług, Do czasu braku świadczenia ww. usług nie wlicza się przerw
poniżej 1 godziny na dobę;
15) wyłączenia urządzenia RTG z eksploatacji, powyżej 30 dni w skali każdego roku
objętego gwarancją, spowodowanego uszkodzeniem (awarią) urządzenia w wysokości
0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1. Kary z tego tytułu naliczane będą
po zakończeniu każdego roku objętego gwarancją, niezależnie od pozostałych kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Do czasu, od którego uzależnione
będzie rozpoczęcie naliczania kar, a następnie ustalanie ich wysokości zaliczane będą
wszystkie przestoje spowodowane niesprawnością urządzenia RTG, niezależnie czy
uszkodzenia (awarie) usunięte zostały w terminach, o których mowa w § 10 ust. 13
i 15, czy też z ich przekroczeniem.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT w Polsce, celem wyliczenia kar
umownych, do kwoty określonej w § 9 ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT, który
Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 12.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości ...................PLN, tj. 3% wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1
umowy.
2*. Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 83 1010 1049 0000 3913
9120 0000 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę i
montaż urządzenia RTG w Połowcach”.
2*. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .........................................................................
3. Kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości:
1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
przedmiotu umowy;
2) 30% - w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi
za wady.
* - do umowy zostanie wpisana treść ust. 2 w zależności od formy wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
28
§ 13.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie
od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiającemu, oprócz przyczyn wymienionych w § 8 ust. 7, przysługuje ponadto prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy;
2) pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych monitów ze strony Zamawiającego,
Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
§ 14.
Okoliczności i warunki zmiany postanowień niniejszej umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
na następujących warunkach:
1) jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe
zachowanie terminu wykonania umowy może on być przedłużony za zgodą
Zamawiającego;
2) jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu
wykonania umowy, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego;
3) w przypadku zmian wytycznych instytucji współfinansującej projekt lub zmiany
Porozumienia Finansowego projektu URP/SPPW/1.2/KIK/74, w ramach którego
realizowana jest niniejsza umowa, termin wykonania umowy może być przedłużony
za zgodą Zamawiającego;
4) w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, dotyczących uzyskania niezbędnych pozwoleń i
uzgodnień, wymaganych przepisami prawa, termin wykonania umowy może być
przedłużony za zgodą Zamawiającego.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 lub 4, mającej
wpływ na termin wykonania umowy, może on ulec przedłużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o
okres trwania tych okoliczności.
3. Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
§ 15.
Inne postanowienia
1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.
29
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnego aneksu.
4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz
osób trzecich.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
..................................................
WYKONAWCA
................................................
30
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 1 do umowy będzie odpowiadał treścią załącznikowi nr 7 do SIWZ „Opis
urządzenia RTG”, z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych w toku
postępowania.
Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy będzie odpowiadał treścią załącznikowi nr 8 do SIWZ „Program
funkcjonalno-użytkowy” z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych w toku
postępowania.
31
Załącznik nr 7
(załącznik nr 1 do umowy)
Opis urządzenia RTG
Ogólny opis funkcjonalno - techniczny
Lp.
Parametr
Wymagania minimalne – charakterystyka
1
1.1.
2
Odpowiednie
dostosowanie
miejsc
lokalizacji
(instalacji)
urządzenia
RTG
1.2.
Infrastruktura
urządzenia
3
1. Lokalizacja na terenie drogowego przejścia granicznego w Połowcach
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku kontroli szczegółowej nr 4B
zgodnie z naniesionym wskazaniem na załączniku graficznym w
Programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Wykonanie projektu budowlanego (w tym uzyskanie niezbędnych
uzgodnień i pozwoleń na budowę) zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo budowlane.
Na etapie projektowania wymagana jest bieżąca konsultacja i
uzgodnienie z przyszłym Użytkownikiem urządzenia RTG w
porozumieniu z właścicielem terenu w kwestiach szczegółowych
rozwiązań dotyczących zagospodarowania terenu. Szczegóły
wykonania i odbioru projektów budowlanych zawarte są w Programie
funkcjonalno – użytkowym.
3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów budowlanych
związanych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej –
realizacja robót zgodnie z postanowieniami określonymi ustawą Prawo
budowlane:
1) budowa hali, w której posadowione będzie urządzenie RTG, zgodnie z
wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym z
uwzględnieniem:
a) odpowiedniego dostosowania rodzaju i poziomu nawierzchni zarówno
wewnątrz hali, jak i w wygrodzonej strefie wjazdowej oraz
wyjazdowej,
b) montażu szyn, po których przemieszczało się będzie urządzenie RTG,
c) wykonania prowadnic i osłon zabezpieczających przed kolizją,
d) zapewnienia osłon radiacyjnych zamykających się w obszarze hali;
2) wykonanie stanowiska operatorów RTG w budynku kontroli
szczegółowej nr 4B zgodnie z wymaganiami określonymi w
Programie funkcjonalno-użytkowym;
3) przebudowa istniejących sieci i przyłączy znajdujących się na terenie
lokalizacji inwestycji zgodnie z uprzednio opracowanymi i
uzgodnionymi (z Użytkownikiem) projektami budowlanymi;
4) przebudowa istniejącej nawierzchni zgodnie z uprzednio
opracowanymi i uzgodnionymi projektami budowlanymi;
5) wykonanie projektowanych przyłączy zgodnie z uprzednio
opracowanymi i uzgodnionymi (z Użytkownikiem) projektami
budowlanymi;
6) ewentualne inne prace mające na celu dostosowanie miejsca instalacji
urządzenia RTG, oraz jego bezpośredniego otoczenia do wymagań
specyficznych dla oferowanego urządzenia RTG, hali osłonowej,
stanowiska operatorskiego (w tym ciągi piesze, ogrodzenie strefy
wjazdowej i wyjazdowej, oświetlenie, szlabany itp.).
Infrastrukturę towarzyszącą urządzenia RTG stanowią następujące
obiekty: hala osłonowa urządzenia RTG, stanowisko – strefa obsługi i
32
RTG
1.3.
1.4.
Oświetlenie
miejsca pracy
urządzenia RTG
Ogrodzenie
interpretacji obrazu umiejscowiona w budynku kontroli szczegółowej nr
4B, strefa wjazdowa i wyjazdowa (wygrodzony obszar ochronny
zawarty między halą urządzenia RTG a szlabanami na wjeździe i
wyjeździe z hali). Rozmieszczenie projektowanych obiektów oraz
szczegółowe wymagania technologiczne oraz funkcjonalno-użytkowe
należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi oraz ewentualnymi
warunkami wniesionymi przez organ wydający pozwolenie na budowę.
Hala urządzenia RTG oraz strefa wjazdowa i wyjazdowa muszą być
wyposażone w oświetlenie umożliwiające pracę w warunkach nocnych.
Wykonanie wydzielenia i ogrodzenia strefy wjazdowej i wyjazdowej
zgodnie z uprzednio opracowaną i uzgodnioną (z Użytkownikiem)
dokumentacją techniczną.
33
Opis urządzenia RTG
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
Wymagania odnośnie Oferowane urządzenie RTG musi być fabrycznie nowe (rok
produkcji urządzenia produkcji nie może być wcześniejszy niż 2014).
RTG
Oferowane urządzenie RTG nie może być urządzeniem
modelowym, ani prototypowym, co nie jest równoznaczne z
brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do
skonkretyzowanych w niniejszej specyfikacji potrzeb i wymagań
Zamawiającego.
Przeznaczenie
Urządzenie RTG ma służyć do wykrywania nielegalnych towarów,
materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, narkotyków, broni
palnej oraz do wykrywania skrytek, dodatkowych elementów
konstrukcyjnych pojazdów (np. podwójne ściany, przegrody,
dodatkowe zbiorniki), w szczególności zaś do szybkiej (bez
konieczności
otwierania
pojazdu)
weryfikacji
deklaracji
przewozowych.
Obszar i metoda
Urządzenie RTG musi prześwietlać całe pojazdy (samochody
prześwietlania
ciężarowe, autobusy, samochody osobowe) od wysokości
maksymalnie 10 cm do wysokości 450 cm od powierzchni
podłoża oraz szerokości do 280 cm i długości do 2400 cm, bez
obcinania naroży.
Wymagane jest skanowanie wiązką promieniowania pod kątem
90° do długości prześwietlanego obiektu. Zamawiający
dopuszcza skanowanie wiązką odchyloną pod niewielkim kątem
różnym ± kilka stopni od 90° - o ile ma to na celu dokładniejsze
zobrazowanie skanowanego obiektu.
Nie dopuszcza się rozwiązania stosującego holowanie pojazdu.
Poruszające się na szynach urządzenie RTG prześwietla
nieruchomy pojazd, po wprowadzeniu go przez kierowcę do
hali urządzenia RTG.
Urządzenie RTG musi być wyposażone w mechanizm
gwarantujący skanowanie całego składu pojazdu w obu
kierunkach.
Podczas skanowania kierowca pojazdu oraz ewentualni
pasażerowie pozostają poza halą urządzenia RTG oraz strefą
wjazdową i wyjazdową. Urządzenie RTG musi być wyposażone w
mechanizm gwarantujący skanowanie całego pojazdu.
Urządzenie RTG musi być zabezpieczone na wypadek zarysowań i
kolizji z pojazdem samochodowym poprzez zainstalowanie systemu
antykolizyjnego - chroniącego urządzenie RTG także w przypadku
nie zamkniętych drzwi i klap schowków w pojeździe.
Przepustowość
Wydajność skanowania – minimum 15 pojazdów na godzinę, przy
urządzenia RTG
zapewnieniu niezawodności funkcjonowania urządzenia i
wymaganej jakości obrazu.
Natężenie pracy
Praca przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
z uwzględnieniem niezbędnych przerw technologicznych. Łączna
długość przerw technologicznych w skali roku nie może
przekroczyć 144 godzin.
Uruchomienie
Po wyłączeniu urządzenia RTG, czas uruchomienia i przygotowania
i przygotowanie
do pracy nie może przekroczyć 30 minut.
urządzenia RTG do
pracy
Warunki
Urządzenie RTG musi być zdolne do pracy w warunkach
34
klimatyczne
pracy urządzenia
RTG
2.8.
2.9.
2.10.
Zasilanie
urządzenia RTG
System łączności
Źródło
promieniowania
urządzenia RTG
klimatycznych panujących w Polsce; tj. przy temperaturze na
zewnątrz hali od –300C do +400C, przy wilgotności do 96%.
Promienie słoneczne, deszcz, śnieg, mgła, grad, zamarzający
deszcz, czy też wiatr nie mogą mieć wpływu na działanie
urządzenia RTG, ani na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w
strefach wjazdowej i wyjazdowej.
Zasilanie urządzenia RTG z zewnętrznego źródła: 3 fazy, 400VAC,
50Hz.
Infrastrukturę teleinformatyczną należy doprowadzić z punktu
wskazanego w warunkach przyłączania do sieci. Połączenia sieci
informatycznej poza budynkami należy wykonywać za pomocą
kabli światłowodowych zakończonych na obu końcach na
patchpanelach w szafie krosowniczej (w szafie krosowniczej w
lokalnym punkcie dystrybucyjnym sieci LAN Służby Celnej w
budynku 4B).
Kable światłowodowe oraz ich zakończenia powinny być zgodne z
infrastrukturą teletechniczną, która zostanie zainstalowana zgodnie
z projektem sieci teletechnicznej na przejściu drogowym w
Połowcach. Dodatkowo należy doprowadzić telekomunikacyjny
kabel miedziany o minimalnej liczbie par 4.
W pomieszczeniu operatorskim wewnątrz pomieszczeń operatorów
należy wykonać co najmniej 4 punkty PEL, każdy składający się
z 2 gniazd RJ45 sieci komputerowej z 1 gniazda RJ45
przeznaczonej do podłączenia telefonu oraz 4 gniazd
dedykowanej elektrycznej sieci zasilającej.
Połączenia sieci informatycznej wewnątrz pomieszczenia obsługi
powinny być częścią sieci strukturalnej budynku 4B i należy
wykonać je za pomocą minimum kabli UTP, przy zachowaniu
wymogów standardu minimum kategorii 6A klasa „EA”
zakończonych na panelach kategorii 6A w lokalnym punkcie
dystrybucyjnym sieci LAN Służby Celnej w budynku 4B.
Wykonawca dostarczy switch do instalacji w szafie krosowniczej
w lokalnym punkcie dystrybucyjnym sieci LAN Służby Celnej w
budynku 4B z minimum 8xRJ-45, 1xFO. Należy zachować standard
urządzeń stosowanych w Służbie Celnej tj. urządzenie musi
poprawnie współpracować z posiadanym oprogramowaniem Cisco
Prime Infrastructure ver. 1.4 oraz urządzenie musi poprawnie
współpracować z posiadanym oprogramowaniem ACS ver 5.2 w
celu zarządzania dostępem do urządzeń. Dodatkowo Wykonawca
dostarczy wraz ze switchem moduł światłowodowy GBIC oraz
odpowiedni patchcord do połączenia z siecią Służby Celnej.
Wewnątrz budynku obsługi należy przewidzieć wydzieloną
instalację elektryczną, jako część wydzielonej elektrycznej sieci
dedykowanej w budynku 4B, przeznaczoną do zasilania
wszystkich urządzeń komputerowych (również monitorów i
macierzy), w tym urządzenia wielofunkcyjnego oraz rejestratora
kamer CCTV.
Akcelerator – emitujący promieniowanie rentgenowskie.
Formowanie wiązki prześwietlającej musi być zapewnione przez
odpowiedni kolimator.
Moc akceleratora nie mniejsza niż 1,0 MeV i nie większa niż 1,5
MeV.
Nie dopuszcza się stosowania naturalnych źródeł promieniowania
35
2.11.
Ograniczenie
obszaru
intensywnego
promieniowania
2.12.
Bezpieczeństwo
promieniowania
–dawka
promieniowania
2.13.
Samodiagnostyka
urządzenia RTG
radioaktywnego ani źródeł promieniowania neutronowego.
Hala
urządzenia
RTG
stanowi
obszar
intensywnego
promieniowania.
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
zapewnienia
osłon
antyradiacyjnych, tak aby dochowane były warunki bezpieczeństwa
promieniowania, o których mowa w Lp. 2.12 ust. 2 i 3.
1. Urządzenie RTG musi być urządzeniem całkowicie bezpiecznym
dla otoczenia oraz jego obsługi. Musi spełniać wszystkie
wymagania
bezpieczeństwa
promieniowania
zawarte
w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z
dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe; Dz. U. z 2012 r. poz.
264 z późn. zm. i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa
europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony
Radiologicznej - ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia.
2. Podczas normalnego działania urządzenia RTG maksymalna moc
dawki
promieniowania rozproszonego na zewnętrznej
powierzchni hali urządzenia RTG (przy zamkniętej bramie
wjazdowej i wyjazdowej) oraz poza wyznaczoną i wygrodzoną
strefą bezpieczeństwa przed bramą wjazdową i wyjazdową, nie
może być większa niż naturalny poziom promieniowania tła.
3. Maksymalna dawka promieniowania (skuteczna – efektywna)
wokół urządzenia RTG (poza wygrodzoną strefą bezpieczeństwa),
na terenie, na którym mogą przebywać ludzie (w tym obsługa
urządzenia RTG) oraz w pomieszczeniu operatorów musi być
poniżej 1 mSv na rok.
4. Urządzenie RTG powinno być wyposażone: w aparaturę do
pomiaru poziomu promieniowania tj. w ręczny wzorcowany
przyrząd dozymetryczny posiadający zintegrowany system
umożliwiający dokonywanie pomiaru skażeń, promieniowania
gamma, rentgenowskiego, alfa, beta oraz identyfikacji składu
radioizotopów zawartych w badanej substancji na podstawie
scyntylacyjnych widm promieniowania gamma.
5. Urządzenie RTG musi być wyposażone w system kontroli i
monitoringu pracy urządzenia, łącznie z monitorowaniem
bezpieczeństwa promieniowania poza halą urządzenia RTG.
Pojawienie się osoby w miejscu, gdzie moc dawki
promieniowania rozproszonego jest większa niż 1,0µSv na
godzinę (w hali urządzenia RTG) powoduje przerwanie promienia
bariery świetlnej, skutkujące natychmiastowym wyłączeniem
źródła promieniowania. Po takim automatycznym wyłączeniu się
urządzenia RTG, może być ono ponownie uruchomione tylko
przez operatora.
Urządzenie RTG musi posiadać oprogramowanie zapewniające
bieżący podgląd najważniejszych parametrów pracy, szeroki zakres
metod diagnostycznych do testowania wszystkich istotnych funkcji
i elementów urządzenia RTG, a także automatyczne wykrywanie
błędów: napięcia, natężenia zasilania urządzenia RTG i źródła
promieniowania liczby i poziomu sygnału detektorów, barier
optycznych i sygnalizacji działania źródła promieniowania oraz
sygnalizacji drogowej.
System musi sygnalizować operatorowi (w języku polskim)
wszelkiego rodzaju usterki i dysfunkcje.
36
2.14.
Awaryjne wyłączniki
zasilania źródła
promieniowania
urządzenia RTG
2.15.
System
obserwacji
2.16.
Oznakowanie
ostrzegające
2.17.
Sygnalizacja
działania źródła
promieniowania
2.18.
Bezpieczeństwo
prześwietlanych
materiałów
2.19.
System
przetwarzania
obrazu
Maksymalna
głębokość
penetracji stali
2.20.
Urządzenie RTG musi być wyposażone w awaryjne wyłączniki
zasilania źródła promieniowania (w pomieszczeniu operatorskim, w
hali urządzenia RTG oraz na zewnątrz hali przy wjeździe i
wyjeździe), umieszczone w łatwo dostępnych miejscach. Użycie
awaryjnego wyłącznika zasilania musi powodować przerwanie
zasilania źródła promieniowania.
Urządzenie RTG musi być wyposażone w system telewizji
dozorowej (CCTV), składający się z 6 kamer dualnych
umożliwiających dozór i obserwację z pomieszczenia operatorów
wszystkich miejsc w hali urządzenia RTG oraz w jej bezpośrednim
otoczeniu, istotnych z punktu widzenia obsługi i bezpieczeństwa
oraz 2 kamery obrotowe na wjeździe i wyjeździe z urządzenia RTG
z możliwością zmiennej ogniskowej umożliwiające sterowanie i
obserwację z pomieszczenia operatora, umiejscowione na
wysokości aby umożliwić obserwację dachów pojazdów i podwozi
(kamera wbudowana w posadzkę hali).
Należy zapewnić rejestrator obrazu z kamer CCTV pracujący w
trybie minimum triplex oraz obsługujący wszystkie kamery.
Rejestrator musi być wyposażony w:
- dysk twardy o pojemności min. 5 TB na archiwum nagrań
- interfejsy USB i Ethernet.
Rejestrator musi umożliwiać zdalne zarządzanie i obsługę
archiwum przez Ethernet.
Urządzenie RTG musi być wyposażone w kamery, przeznaczone do
sczytywania numerów rejestracyjnych pojazdów. Wymagane jest,
aby numery rejestracyjne pojazdów były automatycznie
rejestrowane i zapisywane na dysku razem z obrazem
prześwietlanego pojazdu z opcją ręcznej korekty.
Wszystkie kamery muszą być zabezpieczone przed działaniem
zmiennych warunków atmosferycznych (promieni słonecznych,
różnic temperatur, deszczu, śniegu, lodu, gradu, wiatru).
Urządzenie RTG musi posiadać oznakowanie ostrzegające przed
promieniowaniem jonizującym. Oznakowanie powinno być
umieszczone na ścianach hali urządzenia RTG (wjazd i wyjazd),
obudowie źródła promieniowania oraz na ogrodzeniu strefy
bezpieczeństwa.
Działaniu źródła promieniowania powinien towarzyszyć
ostrzegający sygnał optyczny i akustyczny na wjeździe i wyjeździe
z hali oraz sygnał optyczny - widoczny wewnątrz pomieszczenia
operatorskiego.
Kontrola oraz powtórna kontrola za pomocą urządzenia RTG nie
może mieć negatywnego wpływu na prześwietlany ładunek jak:
filmy fotograficzne, dane na nośnikach magnetycznych, kasety
wideo, urządzenia elektroniczne, pamięci półprzewodnikowe,
żywność.
Jakość obrazu, zadeklarowana w Lp. 2.20.÷2.23. będzie
sprawdzona (podczas testowania przy odbiorze urządzenia RTG)
dla dowolnie wybranej części prześwietlanego pojazdu.
Urządzenie RTG musi osiągać maksymalną penetrację stali, (w
kierunku promienia) minimum 120 mm. W testach parametr ten
będzie sprawdzony poprzez wykrycie za płytą stalową, o grubości
równej oferowanej głębokości penetracji stali, ołowianego bloku o
wymiarach 100x100x100 mm.
37
2.21.
Wykrywanie
płytek stalowych
2.22.
Rozróżnialność
kraty z prętami
2.23.
Rozróżnialność
pojedynczego
przewodu
2.24.
Komputerowy
system
urządzenia RTG
System musi osiągnąć nie więcej niż 5% Wskaźnika Jakości Obrazu
– I.Q.I. (skrót ang. od „Image Quality Indicator”) dla płyty stalowej
o wymiarach 400mm x 400mm, gdzie grubość D wynosi 100mm.
Wykrywanie płytki zdefiniowane jest jako grubość d (podana w
mm) cienkiej płyty stalowej o wymiarach 100mm x 100mm, która
musi być wykryta za grubą płytą stalową o grubości D (podanej w
mm).
Wskaźnik Jakości Obrazu I.Q.I. dla kontrastu został zdefiniowany w
sposób następujący: (I.Q.I.)c = (d/D) x 100%.
Kraty z prętami o maksymalnej średnicy 3mm oraz odległości
między prętami wynoszącej maksymalnie 3mm muszą być
widoczne na obrazie.
Urządzenie RTG musi być zdolne do wykrycia przewodu
miedzianego o grubości 1mm.
Rozróżnialność pojedynczego przewodu jest zdefiniowana jako
zdolność urządzenia RTG do wykrycia pojedynczego przewodu
miedzianego o odpowiedniej grubości.
Proces skanowania musi być oparty o ergonomiczny system
komputerowy
wykorzystujący
technologie
cyfrowego
przetwarzania obrazu.
Baza systemowa dla specjalistycznej aplikacji i interfejs
użytkownika musi być w języku polskim, gwarantującym obsługę
urządzenia RTG pracownikom posługującym się wyłącznie
językiem polskim.
Cały sprzęt informatyczny musi posiadać niezbędne nośniki
instalacyjne, instrukcje oraz kody licencyjne umożliwiające
samodzielne odtwarzanie stanu urządzeń z dnia dostawy.
W przypadku wprowadzenia przez producenta urządzenia RTG
nowego oprogramowania (do interpretacji obrazu) lub nowych jego
wersji Wykonawca zobowiązany jest przez okres gwarancjj do
dokonania bezpłatnego „upgrade” systemu. Wszelkie nowe
oprogramowania muszą być kompatybilne z systemem
informatycznym obsługującym urządzenie RTG.
Komputerowy system urządzenia RTG musi zapewniać
realizację przynajmniej następujących funkcji:
1) analizowanie obrazu przy użyciu technik kolorowych;
2) rozróżnialność obiektów w zależności od stopnia absorpcji
promieniowania;
3) skalowanie poziomami kontrastu kolorów w wybranym sektorze;
4) możliwość zobrazowania skanu w postaci negatywu;
5) automatyczne wyostrzenie krawędzi;
6) zoom min 16 x do kontroli dowolnej części obrazu oraz zoom out
do pokazania całego skanu;
7) ustawianie kontrastu;
8) możliwość zaznaczania podejrzanych towarów podczas analizy
obrazu tak, aby wiadomo było, którą część towaru należy poddać
kontroli fizycznej. System musi również zapewnić wskazywanie
odległości pomiędzy wykrytym obiektem a punktem odniesienia;
9) rejestrowanie poszczególnych obrazów z wyszczególnieniem
daty, czasu kontroli, identyfikacji operatora a także numerów
rejestracyjnych pojazdów;
10) narzędzia do skalowania obrazu;
11) funkcje eksportu obrazu – konwertowanie formatów do JPEG;
38
2.25.
Macierz dyskowa
2.26.
Stanowiska do
interpretacji
obrazów
2.27.
Monitory
2.28.
Podtrzymanie
zasilania – UPS dla
systemu
komputerowego
Dodatkowe
oprogramowanie i
licencje
2.29.
2.30.
Uruchomienie,
testowanie i odbiór
urządzenia RTG
12) funkcja porównywania wcześniejszych obrazów na ekranie z
obrazem przeprowadzanej w danym momencie kontroli;
13) funkcja wyszukiwania z archiwum wcześniej wykonanych
obrazów wg numeru rejestracyjnego pojazdu;
14) oprogramowanie musi mieć możliwość generowania raportów z
przeprowadzanych kontroli (prześwietleń) pojazdów. Raporty
powinny zawierać, co najmniej następujące informacje: data i
godzina kontroli, liczba wykonanych kontroli w okresie, którego
raport będzie dotyczył;
15) system musi zapewniać realizację funkcji określania
szacunkowej ilości paliwa przewożonego w zbiornikach pojazdów
ciężarowych.
Ponadto każdy zainstalowany komputer powinien posiadać po
minimum 2 gniazda USB do współpracy z pamięcią zewnętrzną.
Podsystem pamięci systemu operacyjnego powinien zawierać
serwer wyposażony w macierz o pojemności minimum 10 TB,
umożliwiającą zapisywanie skanowanych obrazów oraz komentarzy
operatora.
Dla operatorów (interpretatorów obrazu) wymagane są dwa
indywidualne, niezależnie funkcjonujące stanowiska do interpretacji
obrazów. Stanowiska muszą być wyposażone w oprogramowanie do
archiwizowania i wyszukiwania danych z archiwum systemu.
Oprogramowanie musi mieć możliwość wyszukiwania obrazów
prześwietlonych pojazdów według numeru rejestracyjnego pojazdu.
Baza systemowa musi być oparta na systemie MS Windows 7
Professional, MS Windows 8 Professional lub równoważnym
uzupełnionym o aplikację MS Office Professional 2013” lub
równoważną.
Pomieszczenie operatorów musi być wyposażone w:
1) 2 monitory LCD (min. 24 cale) do interpretacji obrazu;
2) 2 monitory LCD, pivot (min. 21 cali) do podglądu dokumentów;
3) system monitorów LCD (1 monitor 32 cale i 2 monitory 17 cali)
do podglądu i obserwacji wszystkich miejsc w hali urządzenia
RTG oraz w jej bezpośrednim otoczeniu, istotnych z punktu
widzenia obsługi i bezpieczeństwa, umożliwiający jednoczesny
podgląd ze wszystkich kamer CCTV;
4) wszystkie monitory muszą posiadać rozdzielczość minimum
1280 x 1024 pikseli.
Czas podtrzymania dla systemu komputerowego: minimum 30 minut.
Dodatkowo wymagane jest dostarczenie 3 oddzielnych
oprogramowań i licencji do niezależnej obróbki i interpretacji
obrazów spełniające pełną funkcjonalność systemu urządzenia RTG
w zakresie analizy i obróbki obrazu opisaną w pkt Komputerowy
system urządzenia RTG do instalacji na oddzielnych stanowiskach
komputerowych celem prowadzenia szkoleń w zakresie interpretacji
obrazu.
1. Wykonawca odpowiada w pełni za montaż, uruchomienie i
przetestowanie urządzenia RTG.
2. Urządzenie RTG musi być uruchamiane przez jednostkę mającą
zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki, (Departament
39
Nadzoru Zastosowania Promieniowania Jonizującego,
ul.
Konwaliowa 7, 03-134 Warszawa, Polska) na uruchamianie
oferowanego urządzenia RTG zgodnie z art.4 ustawy Prawo
atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 wraz z późniejszymi
zmianami).
3. Wykonawca podczas uruchamiania i testowania urządzenia RTG
zapewni techniczną koordynację i nadzór.
4. Wykonawca dostarczy materiały i wzorce do przeprowadzenia
testów urządzenia RTG.
5. Wykonawca przeprowadzi w obecności przedstawicieli
Zamawiającego i Użytkownika testy i pomiary:
1) jakości obrazu;
2) obszaru skanowania (wysokości skanowania liczonej od
podłoża oraz szerokość i długość skanowanego obiektu);
3) bezpieczeństwa promieniowania i mocy dawki
promieniowania;
4) prawidłowości działania wszystkich elementów urządzenia
RTG, w tym mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających.
Wyniki przeprowadzonych testów zostaną odnotowane (podpisane)
w przygotowanych przez Wykonawcę protokołach odbioru testów.
Kontrola dozymetryczna (pomiary) przeprowadzona zostanie przez
wybraną przez Wykonawcę niezależną jednostkę posiadającą
wymagane uprawnienia.
2.31.
2.32.
Liczba osób
niezbędnych do
obsługi
urządzenia RTG
Szkolenia
Nie więcej niż 2 osoby.
Szkolenia przed odbiorem urządzenia RTG.
Wykonawca zapewni w języku polskim oraz pokryje koszty niżej
wyszczególnionych szkoleń, które zostaną przeprowadzone przed
odbiorem urządzenia RTG:
1) Wykonawca zapewni w pierwszej kolejności przeprowadzenie
szkolenia oraz egzaminu dla 20 osób zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz
inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 1022) dla
stanowiska operatora akceleratora stosowanego do kontroli
pojazdów. Koszty organizacji szkolenia pokrywa Wykonawca,
w tym również koszty wynajmu sali szkoleniowej, wyposażenia
sali w sprzęt niezbędny do przeprowadzania szkoleń,
zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Wykonawca
zobowiązany jest na swój koszt zapewnić transport uczestników
szkolenia. Podmiot szkolący powinien wystawić zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.
2) szkolenie dla operatorów urządzenia RTG w zakresie obsługi
urządzenia RTG dla 20 osób powinno być jednym z elementów
wynikających
z
ramowego
programu
instruktażu
stanowiskowego zawartego w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180,
poz. 1860 z późn. zm.).
40
Szczegółowy program szkolenia powinien wynikać z instrukcji
obsługi urządzenia RTG. Szkolenie ma zapewnić uczestnikom
wykonywanie samodzielnej pracy w szczególności w zakresie
obsługi i uruchamiania urządzenia RTG, wykorzystywania i
posługiwania się funkcjami analizy i przetwarzania obrazu
(interpretacji obrazów). Czas trwania szkolenia minimum 40
godzin (5 dni).
Szkolenie musi być przeprowadzone na dostarczonym
urządzeniu RTG w miejscu jego instalacji.
Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w języku polskim
dla wszystkich uczestników szkolenia. Na zakończenie
szkolenia Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi
szkolenia
bezterminowe
zaświadczenie/certyfikat
upoważniający
do
obsługi
urządzenia
RTG.
Zaświadczenie/certyfikat musi zawierać program szkolenia,
którym został objęty uczestnik szkolenia.
3) szkolenie operatorsko-serwisowe dla 5 osób spośród
obsługujących urządzenie RTG lub innych posiadających
uprawnienia typu A-A. Szkolenie poza elementami zawartymi w
szkoleniu opisanym powyżej w pkt 2, musi zawierać w
programie elementy wykonywania kalibracji, konserwacji,
diagnostyki, usuwania uszkodzeń, do których użytkownicy
nabywają uprawnień i są dopuszczeni zgodnie z
zaproponowanym programem oraz lokalizacji uszkodzeń celem
zgłaszania awarii dla serwisu poprzez dostęp do serwisu on-line,
faxem lub telefonicznie. Czas trwania szkolenia minimum 40
godzin (5 dni).
Szczegółowy program szkolenia powinien wynikać z
dokumentacji technicznej (opis techniczny, schematy,
dokumentacja techniczno-ruchowa).
Wykonywanie przez przeszkolonych pracowników kalibracji
urządzenia RTG, bieżącej konserwacji oraz diagnostyki
urządzenia RTG nie będzie powodowało utraty gwarancji.
Szkolenie musi być przeprowadzone w miejscu produkcji
urządzenia RTG przez uprawnione osoby.
Całkowity koszt organizacji szkolenia pokrywa Wykonawca (w
tym wyżywienia i zakwaterowania). Wykonawca zobowiązany
jest na swój koszt zapewnić transport uczestników szkolenia.
Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi indywidualnie
każdemu uczestnikowi szkolenia bezterminowe zaświadczenie/
certyfikat operatora-serwisanta z podaniem szczegółowo
zakresu czynności i uprawnień do wykonywania kalibracji,
konserwacji, diagnostyki, usuwania uszkodzeń oraz lokalizacji
uszkodzeń do których został upoważniony uczestnik szkolenia.
Zaświadczenie/ certyfikat musi zawierać program szkolenia,
którym został objęty uczestnik szkolenia;
4) szkolenie w zakresie obsługi ręcznego przyrządu
dozymetrycznego dla 2 osób. Szkolenie przeprowadzą
uprawnione osoby zgodnie z programem i zaleceniami
producenta przyrządu.
Przed rozpoczęciem szkoleń Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy program szkoleń,
wraz z instrukcją obsługi urządzenia RTG oraz instrukcją
41
2.33.
2.34.
Oznakowanie
Dokumentacja
techniczna
urządzenia RTG
serwisową urządzenia RTG.
Program szkoleń podlegał będzie akceptacji Zamawiającego w
zakresie zgodności z instrukcją obsługi urządzenia RTG oraz
instrukcją serwisową urządzenia RTG.
Szkolenie przeprowadzone po odbiorze urządzenia RTG
Po odbiorze urządzenia RTG należy przeprowadzić szkolenie
trenerskie dla 2 osób spośród osób o których mowa w pkt 3.
Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności samodzielnego
prowadzenia szkoleń stanowiskowych dla nowych operatorów
urządzenia RTG w zakresie: obsługi i uruchamiania urządzenia
RTG wykorzystywania i posługiwania się funkcjami analizy i
interpretacji obrazów RTG zgodnie z dokumentacją Techniczno –
Ruchową urządzenia RTG. Czas trwania szkolenia minimum 40
godzin (5dni).
Szczegółowy program szkolenia powinien wynikać z
dokumentacji
technicznej
(opis
techniczny,
schematy,
dokumentacja techniczno-ruchowa).
Wykonywanie samodzielnej pracy przez osoby przeszkolone przez
trenerów w zakresie obsługi i uruchamiania urządzenia RTG
wykorzystywania i posługiwania się funkcjami
analizy i
interpretacji obrazów RTG nie będzie powodowało utraty
gwarancji.
Szkolenie musi być przeprowadzone na dostarczonym urządzeniu
RTG w miejscu jego instalacji w okresie do 1 (roku) od jego
odbioru.
Całkowity koszt organizacji szkolenia pokrywa Wykonawca.
Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi indywidualnie
każdemu uczestnikowi szkolenia bezterminowe zaświadczenie/
certyfikat trenera z podaniem szczegółowo zakresu czynności i
uprawnień do wykonywania samodzielnego prowadzenia szkoleń
stanowiskowych nowych operatorów urządzenia RTG w zakresie:
obsługi i uruchamiania urządzenia RTG, wykorzystywania i
posługiwania się funkcjami analizy i interpretacji obrazów RTG
zgodnie z dokumentacją Techniczno – Ruchową urządzenia RTG
do których został upoważniony uczestnik szkolenia.
Zaświadczenie/certyfikat musi zawierać program szkolenia,
którym został objęty uczestnik szkolenia.
Szkolenie ma zapewnić uczestnikom wykonywanie samodzielnej
pracy w szczególności w zakresie obsługi i uruchamiania
urządzenia RTG, wykorzystywania i posługiwania się funkcjami
analizy i przetwarzania obrazu (interpretacji obrazów).
Urządzenie RTG musi być trwale oznakowane znakiem „CE”.
Wraz ze skanerem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
1) 20 kompletów instrukcji obsługi urządzenia RTG i 5 kompletów
instrukcji serwisowej urządzenia RTG w języku polskim;
2) książkę/kartę gwarancyjną;
3) 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji technicznej urządzenia
RTG i wszystkich jego podzespołów w języku polskim.
42
Opisy równoważności
1. Wymagania dla systemu operacyjnego równoważnego wobec oprogramowania MS Windows
7 Professional, MS Windows 8 Professional.
Lp. System operacyjny
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru
1
instalowanych poprawek
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta
2
systemu
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne
3 aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych
opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW
4 Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z
5
systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz
6
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
7
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której
8
podłączony jest komputer
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z
9 interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które
użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
10
systemu
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników
11
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z
kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
12
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów
lokalnych
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;
13
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych
Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia
14
się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z
15
modułem „uczenia się” głosu użytkownika
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
16
zewnętrznymi
17 Wbudowany system pomocy w języku polskim
18 Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt
19 Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących)
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł
20
definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł
21
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny
22 Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509
23 Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard
43
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych
aplikacji
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i
ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji
działających we wskazanych środowiskach
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, usługi katalogowe
Udostępnianie modemu
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej
Możliwość przywracania plików systemowych
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci
komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min.
3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostępniania plików itp.)
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)
2. Wymagania dla aplikacji równoważnej wobec aplikacji MS Office Professional 2013.
Za pakiet równoważy dla Microsoft Office 2013 Professional Plus Zamawiający uzna
oprogramowanie spełniające co najmniej poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez
użycia dodatkowych aplikacji:
1) wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji
językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski,
b) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności
technicznych;
2) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory
- użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby
oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się;
3) możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi Active
Directory;
4) narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania zgodności
z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych;
5) oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym
standardzie, który spełnia następujące warunki:
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis format,
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z załącznikiem 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
44
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz.
526),
c) umożliwia wykorzystanie schematów XML,
d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES.
6) oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji;
7) oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi;
8) w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język
makropoleceń, język skryptowy);
9) do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim;
10) pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a) edytor tekstów,
b) arkusz kalkulacyjny,
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
d) narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych,
e) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,
f) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych,
g) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami
i zadaniami),
h) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie
urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR,
i) narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości
błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video;
11) edytor tekstów musi umożliwiać:
a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty,
b) wstawianie oraz formatowanie table,
c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
f) automatyczne tworzenie spisów treści,
g) formatowanie nagłówków i stopek stron,
h) śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie,
i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
j) określenie układu strony (pionowa/pozioma),
k) wydruk dokumentów,
l) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z
arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
m) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów
dokumentu,
n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,
o) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem,
p) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce
prawa;
12) arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a) tworzenie raportów tabelarycznych,
b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,
45
c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu,
d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
e) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i
rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,
f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
g) wyszukiwanie i zamianę danych,
h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,
l) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania
Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej
realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,
n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;
13) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą pozwalać na:
 prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
 drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
 zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
 nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,
 opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
 umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych
i wideo,
 umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
 odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym
arkuszu kalkulacyjnym,
 tworzenie animacji obiektów i całych slajdów,
 prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,
b) pełną zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010;
14) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:
a) tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych,
b) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów,
katalogów,
c) edycję poszczególnych stron materiałów,
d) podział treści na kolumny,
e) umieszczanie elementów graficznych,
f) wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej,
g) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji,
h) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF,
i) wydruk publikacji,
j) możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK;
15) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami
i zadaniami) musi umożliwiać:
a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego MS Exchange 2010/2013,
46
b) przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem
efektywnej kompresji danych,
c) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych
i bezpiecznych nadawców,
d) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
e) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
f) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych
katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
g) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla
nadawcy i adresatów,
h) mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
i) zarządzanie kalendarzem,
j) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień
użytkowników,
k) przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
l) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
m) zarządzanie listą zadań,
n) zlecanie zadań innym użytkownikom,
o) zarządzanie listą kontaktów,
p) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
q) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
r) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników;
16) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać:
a) tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie:
 tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych
i liczbowych,
 relacji pomiędzy tabelami,
 formularzy do wprowadzania i edycji danych,
 raportów,
b) edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych,
c) tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów,
d) połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z
ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym;
17) narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości
błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video musi spełniać
następujące wymagania:
a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,
b) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności
technicznych,
c) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active
Directory - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma
być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez
potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się,
d) możliwość obsługi tekstowych wiadomości błyskawicznych,
e) możliwość komunikacji głosowej i video,
f) sygnalizowanie statusu dostępności innych użytkowników serwera komunikacji
wielokanałowej,
g) możliwość definiowania listy kontaktów lub dołączania jej z listy zawartej w usłudze
katalogowej,
h) możliwość wyświetlania szczegółowej informacji opisującej innych użytkowników oraz ich
dostępność, pobieranej z usługi katalogowej i systemu kalendarzy serwera poczty
elektronicznej.
47
Uwagi:
1) Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC;
2) licencje muszą pozwalać na przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku
wymiany stacji roboczej);
3) licencjonowanie musi uwzględniać prawo (w okresie przynajmniej 5 lat) do instalacji
udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych do
zakupionej wersji oprogramowania;
4) licencje muszą być przeznaczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
5) Zamawiający wymaga udzielenia uprawnień na stronie producenta oraz dostępu do kluczy
licencyjnych w terminie do dnia dostarczenia sprzętu z licencjami.
48
Załącznik nr 9 do SIWZ
Klauzula antykorupcyjna
Klauzula antykorupcyjna
Zamawiający oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu
wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę infrastruktury
drogowego przejścia granicznego w Połowcach w ramach realizacji Projektu nr KIK/74
„Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego
w Połowcach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej lub wynik takiego
postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest
mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami,
które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub
wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
ZAMAWIAJĄCY:
Wykonawca oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych
w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę
infrastruktury drogowego przejścia granicznego w Połowcach w ramach realizacji Projektu nr
KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego
w Połowcach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej lub wynik takiego
postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie brał udziału
w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby
na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego
postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
WYKONAWCA:
49
Download