Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy - “Solidarność” KWK “Jas-Mos”

advertisement
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla
Pracowników
K.W.K. ” J A S - M O S „
z dnia 14.04.1995 r.
( jednolity tekst
czerwiec 2005 r.
)
Strona – 2
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego
„JAS-MOS„
w Jastrzębiu Zdroju
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla
Pracowników K.W.K. „ JAS - MOS „
zawarty w dniu 14.04.1995 r.
pomiędzy :
Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego „ JAS - MOS „
w Jastrzębiu Zdroju ul. Górnicza 1
a
N.S.Z.Z. „ Solidarność „ R.G. Jastrzębie
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Górnicza 1
N.S.Z.Z. „ Solidarność „ R.G. Moszczenica
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Armii Krajowej 1
N.S.Z.Z. „ Solidarność 80 „ R.G. Moszczenica
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Armii Krajowej 1
Z.Z.G. w Polsce R.G. Jastrzębie
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Górnicza 1
Z.Z.G. w Polsce R.G. Moszczenica
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Armii Krajowej 1
Z.Z. „ KADRA „ R.G. Jastrzębie
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Górnicza 1
Z.Z.P.I.T. R.G. Moszczenica
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Armii Krajowej 1
Z.Z. „ KONTRA „ R.G. Jastrzębie
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Górnicza 1
Z.Z. „ Przeróbka „ R.G. Moszczenica
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Armii Krajowej 1
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 3
Spis treści
nr strony
Rozdział I
Przepisy wstępne.............................................................................................
4
Rozdział I I
Czas pracy......................................................................................................
7
Rozdział I I I
Zakładowy System Wynagradzania.................................................................
8
Załącznik nr 1
Motywacyjny system wynagradzania...............................................................
12
Załącznik nr 2
Tabele stawek płac zasadniczych....................................................................
21
Załącznik nr 3
Zasady wynagradzania w systemie czasowo-premiowym................................
23
Załącznik nr 4
Tabela i wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego....................
26
Załącznik nr 5
Wykaz kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy........................
26
Załącznik nr 6
Tabela wskaźników opłacania stanowisk etatowych pod ziemią od średniego
zarobku akordowego górnika...........................................................................
Załącznik nr 7
Rozdział I V
28
Tabela wskaźników opłacania stanowisk etatowych na powierzchni od
średniego zarobku akordowego górnika...........................................................
30
Inne świadczenia.............................................................................................
31
(dod.sanitarny,dyżur domowy,pom.szkolne,bilety z KG,deputat węgl.emeryt.
odprawa wojskowa )
Załącznik nr 1
Zasady określania stopnia szkodliwości , uciążliwości i niebezpieczeństwa
pracy oraz przyznawania dodatków za pracę w tych warunkach.......................
35
Załącznik nr 2
Zasady wypłat dodatk.za staż pracy tzw. specj. wynagr z Karty Górnika.........
39
Załącznik nr 3
Zasady przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych..............................
41
Załącznik nr 4
Zasady przyznawania i wypłacania jednoraz.odpraw emeryt. – rentowych...
43
Załącznik nr 5
Zasady realizacji deputatu węglowego.............................................................
44
Załącznik nr 6
Zasady przyznawania odprawy pośmiertnej.....................................................
45
Rozdział V
Urlopy wypoczynkowe i dodatkowe..................................................................
46
Rozdział V I
Ochrona warunków pracy................................................................................
49
Rozdział V I I
Zasady wynagradzania członków drużyn ratowniczych....................................
52
Rozdział V I I I
Wykaz dodatków oraz dodatkowych wynagrodzeń...........................................
56
Rozdział I X
Postanowienia końcowe...................................................................................
59
Załącznik nr 1
Taryfikator kwalifikacyjny dla stanowisk robotniczych i nierobotniczych...........
62
Zasady przyznawania nagród z okazji „ Dnia Górnika „....................................
76
do Z.U.Z.P
Załącznik nr 2
do Z.U.Z.P
Załącznik nr 3
Zasady przyznawania dodatkowej nagrody rocznej ( tzw. 14-tej pensji )........... 80
do Z.U.Z.P
Interpretacje zapisów Z.U.Z P uzgodnione przez strony Z.U.Z.P
( * cyfra ) umieszczona w obrębie tekstu oznacza numer protokołu dodatkowego
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
83
Strona – 4
Rozdział I
PRZEPISY WSTĘPNE
§ 1.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy ustala szczegółowe warunki dotyczące wynagradzania i
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą z tytułu zatrudnienia w Kopalni Węgla
Kamiennego „ JAS-MOS „ .
§ 2.
Dla pracowników objętych Z.U.Z.P. , których prawa i obowiązki regulują w sposób
szczegółowy odrębne przepisy, postanowienia Z.U.Z.P. stosuje się wyłącznie w zakresie
nieuregulowanym tymi przepisami .
§ 3.
1. Z.U.Z.P. nie obejmuje w części dotyczącej zasad wynagradzania :
1./ - pracowników zatrudnionych na budowach zagranicznych,
2./ - młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu w pierwszym i drugim roku nauki lub
przyuczenia do wykonywania określonej pracy
3./ - pracowników przyzakładowych szkół objętych Kartą Nauczyciela
2. Zasady wynagradzania pracowników straży pożarnej zostaną uregulowane odrębnie w załączniku
nr 4 do Z.U.Z.P.
3. Zasady wynagradzania Dyrektora i jego zastępców określają odrębne przepisy .
§ 4.
Ilekroć w Z.U.Z.P. jest mowa o :
1./ „ średnim krajowym wynagrodzeniu „ - rozumie się przez to przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ( bez zysku ) ogłaszane comiesięcznie przez GUS,
2./ „ najniższym wynagrodzeniu „ - rozumie się przez to : dla pracowników zatrudnionych pod
ziemią nie mniej niż 90 % , a dla pracowników zatrudnionych na powierzchni nie mniej niż
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 5
50 % średniego krajowego wynagrodzenia , o którym mowa w pkt. 1./ ,
3./ „ odrębnych przepisach „ - rozumie się przez to :
a.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów
dla pracowników górnictwa - Karta Górnika ( Dz.U. z 1982 r. nr 2 poz. 13 ) wraz z przepisami
wykonawczymi ,
b.) Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi ,
4./ „ układzie „ - należy rozumieć przez to Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zakładów
Górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r.
5./ „ zakładowej organizacji związkowej „ - rozumie się przez to wszystkie działające w kopalni
organizacje związkowe zgodnie z ustawą o związkach zawodowych .
6./ „ jednostce organizacyjnej „ - rozumie się przez to wszystkie jednostki produkcyjno-usługowe
wyszczególnione w schemacie organizacyjnym zakładu pracy ,
7./ „ Z.U.Z.P. „ - rozumie się przez to Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Kopalni Węgla
Kamiennego „ J A S - M O S „ ,
8./ „ systemie wynagradzania „ - rozumie się przez to Zakładowy System Wynagradzania
określony w rozdziale I I I Z.U.Z.P. ,
9./ „ wynagrodzeniu zasadniczym „ - rozumie się przez to wynikającą ze stawki zaszeregowania
osobistego lub opłacania stanowiskowego wysokość płacy zasadniczej wraz z wynagrodzeniem z
Karty Górnika. Dotyczy to opłacania dniówek awaryjnych i postojowych ,
10./ „ normalnym wynagrodzeniu „ - rozumie się przez to takie wynagrodzenie, które pracownik
otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze
wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o
charakterze stałym , jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych
pracownik ma prawo do dodatkowych składników.Do wynagrodzeń , o których mowa nie wlicza
się nagród i premii wynikających z wykonywania zadań dodatkowych(np.premia złomowa,premia
za lokowanie pyłów dymnicowych p.z.,premia za marszrutyzację przewozów itp.).
§ 5.
1. Korzystniejsze postanowienia Układu z dniem jego wejścia w życie zastępują z mocy prawa
wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umów o pracę lub innego
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 6
aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.
2. Postanowienia Układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze
wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego
aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy .
§ 6.
Zmiany do Z.U.Z.P. wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych w trybie przewidzianym do
zawarcia układu .
§ 7.
Wszelkie wątpliwości na tle stosowania Z.U.Z.P. wyjaśniane są i rozstrzygane przez Strony
zawierające układ .
§ 8.
W zakresie nieuregulowanym w układzie stosuje się przepisy Układu Zbiorowego Pracy dla
pracowników górnictwa oraz zasady określone w odrębnych przepisach .
§ 9.
W przypadkach stwierdzenia , że wydatkowane środki na wynagrodzenia przekraczają możliwości
finansowe kopalni , Dyrektor wystąpi do organizacji związkowych o renegocjowanie zakładowego
systemu wynagradzania .
§ 10.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy podlega wpisowi do rejestru w trybie Art.241 11 Kodeksu Pracy .
§ 11.
Jeżeli wynagrodzenia płacone przez pracodawcę nie są objęte składką na ubezpieczenia społeczne a
podstawa wymiaru przyjmowana do ich obliczenia została ubruttowiona wówczas podstawa zostaje
skorygowana ( pomnożona ) wskaźnikiem 0,8129 . ( * 15 )
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 7
Rozdział I I
CZAS PRACY
§ 1.
1. Dla pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „ JAS-MOS „ oprócz niedziel i innych dni ustawowo
wolnych od pracy , wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy .
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość zamiennego odpracowania zwykłych dni
pracy w dni wolne od pracy . Warunki takiego zamiennego odpracowania zostaną każdorazowo
uzgodnione w odrębnym porozumieniu pomiędzy stronami Z.U.Z.P. ( * 9 )
2. 1./ Dla pracowników zatrudnionych pod ziemią czas pracy wynosi 7,5 godziny na dobę i 37,5
godziny na tydzień , przy pięciodniowym tygodniu pracy .
2./ Czas pracy pozostałych pracowników wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień , przy
pięciodniowym tygodniu pracy .
3. Za czas pracy uznaje się czas pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy , w miejscu
wyznaczonym zgodnie z regulaminem pracy .
4. Ze względu na uciążliwe lub szkodliwe warunki pracy , skrócony czas pracy pracowników
zatrudnionych pod ziemią wynosi :
1./ 7 godzin na dobę dla zatrudnionych przy głębieniu,pogłębianiu,naprawie i konserwacji szybów i
szybików oraz urządzeń szybowych i przyszybowych ,
2./ 6 godzin na dobę dla zatrudnionych :
 przy czyszczeniu rząpi w szybach i osadnikach wodnych,
 przy głębieniu,pogłębianiu,naprawie i konserwacji szybów i szybików oraz urządzeń
szybowych i przyszybowych,w przypadku przekroczenia norm szkodliwości i uciążliwości
 w wyrobiskach o wysokości poniżej 0,7m. ,
 w wyrobiskach zabierkowych o wysokości powyżej 6m. ,
 przy robotach wiertniczych z płuczką wodną o nachyleniu powyżej 45 ,
 w wyrobiskach ( miejscach pracy ) o temperaturze powyżej 28C mierzonej termometrem
suchym , pracujących stale w tych warunkach ,
 w podziemnych ładowniach akumulatorów ,
 w przodkach , gdzie woda leje się gęstą strugą ,
 przy głębieniu szybów zamrażanych .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 8
5. Praca w godzinach nadliczbowych na stanowiskach wymienionych w ust.4 jest zabroniona .
6. Na stanowiskach wymienionych w ust.4 pkt 2 pracownicy mogą być zatrudnieni bez przerwy
najdłużej przez jeden kwartał , po czym musi nastąpić przerwa w zatrudnieniu ich na tych
stanowiskach , nie krótsza niż jeden miesiąc .
7. W okresie przerwy , o której mowa w ust.6 , pracownik powinien być zatrudniony na stanowisku
umożliwiającym mu uzyskanie wynagrodzenia otrzymywanego na poprzednim stanowisku pracy .
Na stanowiskach , na których z przyczyn organizacyjno-technicznych brak jest możliwości
realizacji powyższego przepisu należy dążyć do stworzenia warunków umożliwiających jego
wykonanie .
§ 2.
1. Pracownikom przysługuje wliczona do czasu pracy 15-to minutowa przerwa na spożycie posiłku .
2. Pracownikom zatrudnionym w ruchu ciągłym z przyczyn technologicznych przerwa na spożycie
posiłku może być umieszczona na początku lub końcu zmiany .
§ 3.
Szczegółowe postanowienia dotyczące czasu pracy określa regulamin pracy K W K „ JAS-MOS „ .
Rozdział I I I
ZAKŁADOWY SYSTEM WYNAGRADZANIA
§ 1.
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonanie pracy w oznaczonym terminie zgodnie z
warunkami technicznymi i innymi zawartymi w odrębnych przepisach .
2. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług , wynagrodzenie nie przysługuje .
Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu
lub usługi , wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 9
3. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika , przysługuje mu
wynagrodzenie odpowiednio do jakości produktu lub usługi , z tym , że za czas pracy przy
usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje .
§ 2.
Pracownikowi za pracę przysługuje :
 wynagrodzenie zasadnicze
 dodatek funkcyjny
 przewidziane w układzie składniki wynagrodzenia
 inne składniki wynagrodzenia ustalone w Z.U.Z.P.
§ 3.
1. Pracownicy zatrudnieni w kopalni , wynagradzani są w/g jednej z następujących form płac :
 na podstawie motywacyjnego systemu wynagradzania , stanowiącego załącznik nr 1 do
rozdziału I I I Z.U.Z.P
 czasowo premiowej określonej w załączniku nr 3 rozdział III .
2. Decyzję o zastosowaniu do określonej grupy pracowników odpowiedniej formy płac określonej
w motywacyjnym systemie wynagradzania , podejmuje dyrektor kopalni w porozumieniu z
zakładowymi organizacjami związkowymi .
§ 4.
1. Zaszeregowanie pracowników następuje na podstawie taryfikatora kwalifikacyjnego dla stanowisk
robotniczych i nierobotniczych występujących w kopalni stanowiącego załącznik do Z.U.Z.P.
2. Decyzję o przyznaniu określonej kategorii zaszeregowania podejmuje dyrektor kopalni lub inna
uprawniona osoba kierownictwa.
3. Przeszeregowania pracowników odbywają się co pół roku w/g ustalonego przez dyrektora kopalni
limitu uzgadnianego ze związkami zawodowymi . ( * 3 )
4. Przeszeregowań dokonuje dyrektor kopalni lub osoba przez niego upoważniona w oparciu o
wnioski przeszeregowań z poszczególnych pionów , uzgodnione z oddziałowymi organizacjami
związkowymi .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 10
§ 5.
1. Wprowadza się tabele stawek płac zasadniczych stanowiące załącznik nr 2 do rozdziału I I I
Z.U.Z.P. w/g kategorii zaszeregowania dla :
1./ pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pod ziemią i na powierzchni ,
2./ pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych pod ziemią i na powierzchni .
2. Pracownikom przysługują dodatki funkcyjne określone w załączniku nr 4 do rozdz. I I I Z.U.Z.P.
§ 6. ( * 29 )
1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy , o których mowa w regulaminie pracy , stanowi
pracę w godzinach nadliczbowych .
2. Za pracę w godzinach nadliczbowych , oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek
w wysokości :
1./ 50 % stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania lub zaszeregowania roboty
- za pracę , w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych ,
2./ 100 % stawki godzinowej określonej w pkt.1./
- za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych
przypadających w porze nocnej , niedziele i święta i innych dniach wolnych od pracy .
3. Dodatek , o którym mowa w ust.2 nie przysługuje jeżeli pracownikowi za pracę , o której mowa
w ust.1 , udzielono innego płatnego dnia wolnego od pracy .
4. Za pracę w niedziele i święta i innych dniach wolnych od pracy , podejmowaną na zasadach pełnej
dobrowolności , niezależnie od udzielonego płatnego dnia wolnego od pracy , przysługuje normalne
wynagrodzenie . Prawo do wykorzystania dnia wolnego od pracy przysługuje pracownikowi w/g
zasad określonych w regulaminie pracy .
5. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu , który miał być dla niego dniem wolnym od pracy w zamian
za przepracowaną sobotę , niedzielę lub święto przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę w
tym dniu , bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych .
6. Pracownikom zajmującym kierownicze i inne samodzielne stanowiska pracy , wykonującym pracę
w godzinach nadliczbowych w niedziele , święta i dni wolne od pracy , przysługuje prawo do
oddzielnego wynagrodzenia wraz z dodatkami , o których mowa w ust.1 tylko za pracę
wykonywaną na polecenie lub za zgodą dyrektora . Wykaz stanowisk kierowniczych i innych
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 11
samodzielnych , określa załącznik nr 5 do rozdziału I I I Z.U.Z.P.
§ 7. ( * 29 )
1. Za pracę w porze nocnej , nie więcej niż 8 godzin pracownikom przysługuje dodatek w wysokości
30 % stawki godzinowej wynikającej z najniższej kategorii stosowanej w zakładzie pracy tabeli
stawek płac zasadniczych , odpowiednio dla zatrudnionych pod ziemią i na powierzchni . Kwota
dodatku , o której mowa nie może być niższa od 20 % stawki godzinowej wynikającej z
minimalnego wynagrodzenia za pracę , ustalonego na podstawie odrębnych przepisów .( * 29 )
Za pracę w porze nocnej uważa się pracę wykonywaną na zmianie III i IV . ( * 29 )
2. Za pracę w porze nocnej , wykonywaną w niedziele i święta oraz dodatkowych dniach wolnych od
pracy , dodatek przysługuje w podwójnej wysokości . ( * 29 )
§ 8.
1. Za czas niezawinionego przez pracownika postoju , jeżeli nie wyznaczono mu innej pracy
zastępczej - przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 % stawki godzinowej wraz z Kartą
Górnika wynikające z osobistego zaszeregowania , przy czym wynagrodzenie to nie może być
niższe niż najniższe wynagrodzenie.
2. W razie przestoju - bezpośredni przełożony ma obowiązek powierzenia pracownikowi pracy
zastępczej . W przypadku nie podjęcia przez pracownika wyznaczonej mu pracy zastępczej
, o ile wykonanie jej nie przekracza jego kwalifikacji , wynagrodzenie nie przysługuje .
3. Za pracę wykonywaną w czasie przestoju niezawinionego , pracownik otrzymuje wynagrodzenie
przysługujące za tę pracę nie niższe jednak od określonego w ust.1 .
4. W przypadku postoju technologicznego przysługuje wynagrodzenie określone w § 4 ust.9
rozdział I Z.U.Z.P.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 12
Załącznik nr 1
do rozdziału III
MOTYWACYJNY SYSTEM WYNAGRADZANIA
I. Zasady :
1. Motywacyjny system wynagradzania polega na zasadach zespołowej organizacji pracy .
Podstawowym miernikiem wynagradzania w oddziałach wydobywczych jest wydobycie węgla ,
w oddziałach przygotowawczych - ilość wykonanych metrów bieżących , a w oddziałach
zbrojeniowo - likwidacyjnych wyznaczone zgodnie z umową zadanie . Wielkość wydobycia
węgla wyrażana jest postępem ściany na dobę i orientacyjnym przeliczeniem na ilość wozów .
Zadanie dla oddziałów wydobywczych i robót przygotowawczych oraz zbrojeniowo - likwidacyjnych
zostanie określone przed rozpoczęciem danego miesiąca przez służby normowo - płacowe w
uzgodnieniu z kierownikiem robót górniczych , a zatwierdzone przez dyrektora kopalni . Wielkość
zadania uwzględniająca indywidualne warunki technologiczno - geologiczne oddziałów , jest co
miesiąc określana w odrębnej umowie , zawartej pomiędzy przodowymi zespołów , sztygarem
oddziałowym i upoważnioną osobą kierownictwa kopalni . W przypadku zmian warunków
geologicznych w trakcie miesiąca na wniosek stron - umowy mogą być renegocjowane .
2. Oprócz zadania dla danego zespołu, wyrażonego w tonach , metrach lub innych jednostkach miary
( np. ilość sekcji ) , określone zostanie w umowie normatywne obłożenie pod względem ilościowym
i kwalifikacyjnym , niezbędnym dla wykonania zadania . Normatywna obsada zespołu zawiera
jednocześnie zasady opłacania poszczególnych stanowisk w oparciu o procentowe wielkości
udziału do płacy górnika , przyjętego jako współczynnik 1,0 .
3. W ramach zwieranej umowy określa się zadania oraz wysokość wynagrodzenia , stanowiącego
średnie ( bazowe ) wynagrodzenie górnika w ścianach i przodkach przyjętego na dany miesiąc . Za
przekroczenie zadania określonego w umowie ( w zakresie zadania produkcyjnego i obłożenia )
wysokość wynagrodzenia wzrasta o procent wykonania zadania , jednak nie wyżej niż ustalona
górna granica zarobku górnika .
Za niewykonanie zadania , wysokość wynagrodzenia ulega obniżeniu o procent jego niewykonania
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 13
, jednak nie więcej niż przewiduje dolna granica zarobku górnika . Średni ( bazowy )zarobek górnika
, jak również jego górna i dolna granica ustalana jest comiesięcznie przez dyrektora kopalni ,
w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi przy uwzględnieniu sytuacji finansowo - ekonomicznej
kopalni . ( * 18 )
4. Wynagrodzenie określone w wysokości na jedną dniówkę obejmuje :
- stawkę płacy zasadniczej
- premię regulaminową . ( * 18 )
5. Niezależnie od powyższych ustaleń pracownikom bezpośrednio przodkowym może być przyznana
przez dyrektora kopalni , dodatkowa premia o charakterze uznaniowym wg. odrębnego regulaminu
uzgodnionego z organizacjami związków zawodowych . ( * 21 )
II. Podział wypracowanego wynagrodzenia :
1. Zespół objęty umową w oddziale stanowią pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
i nierobotniczych to jest :
 załoga bezpośrednio przodkowa
 obsługa przenośników odstawczych
 pracownicy zatrudnieni przy transporcie materiałów
 tamiarze , podsadzkarze , przekładkarze przenośnika
 pracownicy dokonujący konserwacji urządzeń przodkowych i odstawczych
 pracownicy wykonujący wszystkie pozostałe roboty w oddziale związane z utrzymaniem lub
likwidacją wyrobisk ( ryspowanie , przybierki , rabunek chodników , budowa wieloboku itp. )
 fachowcy energo -maszynowi ( ślusarz , elektryk , hydraulik )
 dozór oddziałowy do sztygara oddziałowego włącznie
2. Normatywny skład ilościowy zespołu sporządza sztygar oddziałowy w porozumieniu
z kierownikiem robót górniczych , a zatwierdza dyrektor kopalni lub osoba przez niego
upoważniona .
3. Wysokość wskaźników przeliczeniowych dla poszczególnych członków zespołu określa tabela nr 1
do niniejszego załącznika .
4. W celu uzależnienia wysokości zarobków na pozostałych stanowiskach pomocniczych pod ziemią
dopuszcza się możliwość indywidualnego wynagrodzenia pracowników tych oddziałów , w
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 14
zależności od uzyskanego średniego zarobku górnika w przodku , do wysokości współczynnika
przeliczeniowego 1,0 . Wysokość współczynników przeliczeniowych przy wykonywaniu prac
pomocniczych pod ziemią określa tabela nr 2 do niniejszego załącznika . W ramach wydzielonych
współczynników przeliczeniowych dozór oddziału dokonuje indywidualnego podziału wśród
podległej załogi , kierując się ogólną oceną pracy danego pracownika .
5. Celem ujednolicenia wysokości osiąganych zarobków na analogicznych stanowiskach
pracowników grupy nierobotniczej , wprowadza się zasadę ustalania tego wynagrodzenia w
oparciu o wskaźnik do średniego ( bazowego ) zarobku górnika w ścianach i przodkach i ilość dni
roboczych w danym miesiącu. Wskaźnik ten określa relację zarobku stanowiącego : sumę płacy
zasadniczej , dodatku funkcyjnego i premii regulaminowej dla danego stanowiska etatowego
w odniesieniu do średniego zarobku akordowego górnika. Wysokość wskaźników dla
poszczególnych stanowisk etatowych określają tabele stanowiące załącznik nr 6 i 7 do rozdziału
I I I Z.U.Z.P. ( * 29 )
6. Strony układu mogą podjąć decyzję o różnicowaniu wysokości ( bazowego ) zarobku
określonego w pkt. I . 3 niniejszego załącznika dla poszczególnych grup pracowniczych
w przypadkach obserwowania nierównomiernego przyrostu płac poprzez stosowane
regulacje płacowe . ( * 29 )
7. Strony ustalają , że wysokości wskaźników przeliczeniowych zawarte w rozdziale III ,
określające relacje płacowe poszczególnych stanowisk pracy w odniesieniu do zarobku
bazowego górnika stosowane są jako średnie dla danej grupy pracowników. ( * 29 )
8. Wskaźniki przeliczeniowe określone w rozdziale III mogą być różnicowane do wysokości  0,05
dla poszczególnych grup pracowniczych po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe .
Powyższy zapis dotyczy również bazowego zarobku górnika przyznanego poszczególnym
oddziałom produkcyjnym w oparciu o wyniki osiągnięte w danym miesiącu .
Dozór dokonuje indywidualnego podziału wartości tych współczynników wśród grupy pracowniczej
dla której określono średnią wartość współczynnika w zakresie ± 0,05 . Sposób przyznawania
wartości współczynników dla poszczególnych pracowników w zakresie ± 0,05 powinien
zabezpieczyć pełne wykorzystanie funduszu płac przyznanego dla danej grupy pracowniczej .
Dla pracowników o wysokich kwalifikacjach szczególnie wyróżniających się w wykonywanej pracy
istnieje możliwość dodatkowego zwiększenia wskaźnika przeliczeniowego o +0,05 .
Ilość pracowników objęta możliwością podwyższenia wskaźnika przeliczeniowego stanowić będzie
do 5 % ogólnej liczby zatrudnionych . ( * 29 )
9. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach współczynniki określone w rozdziale III mogą
zostać obniżone o 0,08 na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego po powiadomieniu
oddziałowej organizacji związkowej . Powiadomienie odbywa się poprzez stosowną dokumentację
oddziałową . ( *29 )
10. W ramach funduszu płac przeznaczonego na motywacyjny system wynagradzania , strony układu
dopuszczają możliwość tworzenia funduszu celowego przeznaczonego na dodatkowe
zwiększenie wynagrodzeń zespołów pracowniczych lub oddziałów za osiągane efekty techniczno-
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 15
ekonomiczne podnoszące wyniki ekonomiczno-finansowe zakładu . Wielkość funduszu celowego
wyrażona wskaźnikiem procentowym do średniej płacy zakładu , jak również zasady jego podziału
ustalane będą w miesiącu styczniu każdego roku kalendarzowego pomiędzy stronami układu
w formie protokołu . ( * 9 )
Tabela nr 1 do motywacyjnego systemu wynagradzania
I . Wysokość wskaźników przeliczeniowych ( * 23 , 29 )
Lp.
Stanowisko
wielkość
współczynnika
przeliczeniowego
1,00
1
Górnik w ścianie - chodniku
2
Górnik przodowy w ścianie i chodniku
1,20
3
Górnik strzałowy w ścianie i chodniku
1,15
4
Górnik kombajnista w ścianie i chodniku
1,15
5
Pomoc kombajnisty w ścianie
1,00
6
Młodszy górnik w ścianie i chodniku
0,96
7
Ładowacz
0,92
8
Górnik , cieśla w ścianie i chodniku
1,00
9
Pomoc cieśli w ścianie i chodniku
0,95
10
Cieśla poza ścianą ( konserwacje , utrzymanie ruchu )
0,95
11
Pomoc cieśli poza ścianą
0,90
12
Transport materiałów
0,87
13
0,90
14
Transport materiałów ciężkich ( transport obudowy stalowej w
oddz.przygot. )
Transport i obsługa przenośnika ( w oddz.przygot. )
15
Obsługa załadowni
0,85
16
Obsługa przenośników odstawczych
0,85
17
Obsługa przenośnika ścianowego
1,00
18
Rabunek chodnika
1,00
19
Wzmacnianie obudowy , ryspowanie
0,94
20
Budowa wieloboku
1,00
21
1,00
0,91
0,88
1,00
1,00
23
Tamowanie ściany , przedłużanie odpływów , przekładka
rurociągów , przenośnika , podsadzanie
- przodowy
- kwalifikowany
- pozostali
Przodowy zespołu : ślusarzy , hydraulików , elektryków w ścianie i
chodniku . W przypadku braku zespołu : samodzielny ślusarz ,
hydraulik , elektryk w ścianie
Ślusarz, elektryk , hydraulik w ścianie i chodniku
24
Ślusarz, elektryk , hydraulik na odstawie
0,95
25
Hydraulik na obsadzie pomp
0,90
26
Wiercenie otworów w stropie i ociosie , klejenie i nawadnianie ścian
- przodowy
- górnik
1,00
0,95
22
0,87
0,95
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 16
- pozostali
27
28
Przybierka pow. 2m . z wymianą obudowy
, zabudowa skrzyżowań
- przodowy
- górnik
- pozostali
Obsługa przenośnika pierwszego od ściany
0,90
2
1,05
1,00
0,95
0,96
I I . Wysokość wskaźników przeliczeniowych dla osób dozoru ruchu :
- nadgórnik , dozorca
1,20
- sztygar zmianowy
1,30
- sztygar oddziałowy
1,50
Powyższe wskaźniki są podstawą do wyliczenia średniej wielkości premii regulaminowej dla
dozoru danego oddziału w oparciu o osiągnięty wynikowy zarobek górnika w oddziale .
Tabela nr 2 motywacyjnego systemu wynagradzania
1. Wysokość udziału procentowego od średniego zarobku górnika w kopalni , obowiązującego
w oddziałach GZ i GL ( * 22 , 29 )
Lp.
1
2
3
4
5
6
Stanowisko
Rabunek , ustawianie i rozpieranie sekcji
- przodowy
- górnik
- kwalifikowany
- pozostali
Montaż , demontaż, remont sekcji
- przodowy
- kwalifikowany
- pozostali
Załadunek i transport sekcji w ścianie
- przodowy
- pozostali
Transport sekcji poza ścianą
- przodowy
- pozostali
- konwój
Demontaż i montaż przenośnika w ścianie
- przodowy
- kwalifikowany
- pozostali
Transport elementów przenośnika w ścianie
- przodowy
Kat.rob.
Wielkość
współcz.
przelicz.
XI
X
IX
VIII
1,15
1,00
0,96
0,92
X
VIII
VII
1,00
0,95
0,87
IX
VIII
1,00
0,94
VIII
VII
VII
0,97
0,94
0,92
X
IX
VIII
1,00
0,97
0,95
IX
0,98
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 17
- pozostali
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2.
VIII
0,95
IX
VIII
VII
0,95
0,95
0,92
VIII
VII
0,95
0,90
IX
VIII
VII
0,97
0,95
0,92
XI
X
IX
0,95
0,92
0,90
VIII
VII
0,97
0,92
XI
IX
VIII
VII
Stawka osob
zaszer.podw.o
1kat.nie wyżej
niż do kat.10
1,15
0,95
0,92
0,90
Hydraulik przy montażu
I demontażu urządzeń w ścianie
j.w.
0,97
Ślusarz . hydraulik , elektryk przy montażu i demontażu urządzeń
poza ścianą
j.w.
0,90
Demontaż i montaż przenośników odstawczych
- przodowy
- kwalifikowany
- pozostali
Transport elementów przenośnika poza ścianą
- przodowy
- pozostali
Roboty ciesielskie ( kucie toru , zabudowa kołowrotów , barier , itp. )
- przodowy
- kwalifikowany
- pozostali
Przebudowa i wzmacnianie obudowy
- przodowy
- górnik
- kwalifikowany
Zabudowa kolejek ( HNK i KSP )
- kwalifikowany
- pozostali
Przybierka spągu bez wymiany obudowy
+ wykop pod zabudowę kolejki
- strzałowy
- przodowy
- kwalifikowany
- pozostali
Ślusarz, elektryk przy montażu
i demontażu urządzeń w ścianie
0,95
Wysokość udziału procentowego od średniego zarobku górnika
w kopalni obowiązująca w oddziale podsadzki płynnej ( * 22 )
1
Zabudowa koryt odpływowych
VII
Wielkość
współcz.
przelicz.
0,80
2
Rozbiórka rurociągów
VII
0,80
3
Wymiana uszczelek w rurociągach
VII
0,80
4
Wymiana rur
VII
0,80
5
Murowanie tam podsadzkowych
VII
0,80
6
Czyszczenie osadników i chodników wodnych
VII
0,82
7
Podsadzanie ścian i chodników , zabudowa rurociągów w ścianach
i chodnikach , zabudowa odpływów w ścianach ,tam i przytamek
- przodowy
- kwalifikowany
- pozostali
X
IX
VIII
0,91
0,86
0,82
Lp.
Stanowisko
Kat.rob.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 18
3 . Wysokość udziału procentowego od średniego zarobku górnika w kopalni , obowiązująca
przy robotach usługowych .
( * 22 , 26 , 29 )
Lp.
Stanowisko
Kat.rob.
Wielkość
współcz.
przelicz.
0,87
1
Obsługa wywrotu skipowego
2
Konserwacja urządzeń elektrycznych
3
Obsługa kolejek i konserwacja
4
Obsługa stanowiska załadowczego
5
Obsługa przenośników od wywrotu
6
Obsługa stanowiska wysypowego
7
Obsługa stanowiska za wywrotem
8
Kierowca lokomotyw
9
Konwojent
10
Dysponent główny
11
Cieśla przy robotach torowych
0,92
12
Roboty torowe - niewykwalifikowani
0,87
13
Fachowcy awaryjni ( ślusarze +elektrycy )
0,95
14
Pomiar prądów błądzących
0,92
15
Monitorzyści
0,85
16
Sygnalista
0,87
17
Pomocnik sygnalisty
0,85
0,90
Opłacanie
0,85
0,82
wg
0,77
0,77
osobistego
0,82
0,92
zaszerego -
0,80
wania
0,97
Przejazd kombajnem
18
- przodowy ( kombajnista )
X
1,00
- kwalifikowany
IX
0,95
- pozostali
VIII
0,95
- przodowy
IX
0,95
- kwalifikowany
VIII
0,92
- kwalifikowany
VIII
0,88
- pozostali
VII
0,88
Montaż i demontaż kombajnu
19
Likwidacja urządzeń , montaż i demontaż
20
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 19
Transport urządzeń
21
- kwalifikowany
VIII
0,85
- pozostali
VII
0,85
22
Przodowy brygady szybowej
Za czas
pracy w
szybie
kat.zaszer.
10
1,05
23
Pracownik brygady szybowej
24
Rewident szybowy
25
Ślusarz , hydraulik i elektryk przy konserw. urządzeń szybowych
26
Konserwator urządzeń szybowych
27
Załadunek skipu
28
Odwadnianie i czyszczenie rząpia
osobistego
0,85
29
Cieśla przy utrzymaniu ruchu na odstawie głównej
zaszereg.
0,95
30
Pomoc cieśli przy utrzymaniu ruchu na odstawie głównej
0,90
31
Obsługa przenośników na odstawie głównej
0,88
1,00
0,95
0,90
Opłacanie
wg stawki
0,90
0,90
4 . Wysokość udziału procentowego od średniego zarobku górnika w kopalni obowiązująca
w oddziałach wentylacyjnych
Lp.
1
2
3
4
( * 22 , 26 , 29 )
Stanowisko
Podsadzanie pyłem zrobów ścianowych i chodnikowych
- przodowy
- kwalifikowany
- pozostali
Przybierki do TI
- przodowy
- górnik
- kwalifikowany
- pozostali
Budowa tam
- przodowy
- kwalifikowany
- pozostali
Budowa zapór pyłowych , opylanie , uzupełnianie
- przodowy
- kwalifikowany
- pozostali
- ręczny transport pyłu
Kat.rob.
Wielkość
współcz.
przelicz.
IX
VIII
VII
0,95
0,90
0,85
X
X
IX
VIII
1,00
0,95
0,92
0,90
IX
VIII
VII
0,90
0,85
0,80
IX
VIII
VII
VI
0,90
0,85
0,82
0,85
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 20
5
Konserwacja i remonty urządzeń odpylających
opłacani
wg stawki
osobistego
zaszeregow
0,95
5. Wysokość udziału procentowego od średniego zarobku górnika w kopalni obowiązująca w oddziale
eksploatacji i gospodarki przodkowymi urządzeniami chłodniczymi .
( * 26 , 29 )
L.p.
Wykonywane prace - stanowisko
Kat.rob.
Współcz
1
Obsługa,bieżąca konserwacja i naprawa urządz.chłodnicz.bezpośredn
działania zainstalowanych .w chodnikach przyścianowych
Opłacanie
wg
0,92
2
stawki
0,94
3
Obsługa,bieżąca konserwacja i naprawa urządz.chłodnicz.bezpośredn
działania zainstalowanych w przodkach eksploatacyjnych
Montaż , demontaż i przebudowa urządzeń chłodn .wraz z osprzętem
osobistego
0,97
4
Obsługa urządzeń stacjonarnych w komorze klimatyzacji
zaszeregow
0,90
5
Montaż i demontaż rur wraz z osprzętem do urządzeń klimatyzac.
6
Wykonywanie pomiarów klimatycznych
7
Pozostałe prace
0,90
jak
wyżej
Prem reg
wg tab 1
zał.3 rozdz
III ZUZP
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 21
Załącznik nr 2
do rozdziału III
1 . Tabela stawek płac zasadniczych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych
( * 5 , 7 , 12 , 14 , 15 ,19 , 24 , 25 , 27 , 30 )
Pracownicy zatrudnieni pod ziemią
Kategoria
zaszeregow.
Stawki płac zasadniczych
w zł/dn
w zł/godz
Pracownicy zatrudnieni na powierzchni
Kategoria
zaszeregow.
Stawki płac Zasadniczych
w zł/dn
w zł/godz
3
23,68
2,96
4
42,40
5,30
4
31,60
3,76
5
44,96
5,62
5
33,52
3,99
6
47,68
5,96
6
35,52
4,23
7
450,56
6,32
7
37,60
4,48
8
53,60
6,70
8
39,84
4,75
9
56,88
7,11
9
42,32
5,04
10
60,32
7,54
10
44,96
5,36
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 22
11
64,00
8,00
11
47,68
5,68
12
67,92
8,49
12
50,56
6,02
UWAGA
Umieszczone w tabelach 1 i 2 wysokości stawek plac zasadniczych zostały wdrożone z mocą
obowiązującą od 1.07.2004 r. Protokół Dodatkowy Nr 30 z dnia 28 lipca 2004 ( nie zarejestrowany )
2. Tabela miesięcznych stawek płac zasadniczych dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach nierobotniczych
( * 5 , 7 ,12 , 14 , 15 )
Pracownicy zatrudnieni pod ziemią
Kategoria
zaszeregowania
Stawki płac zasadniczych
w zł/m.-c
Pracownicy zatrudnieni na powierzchni
Kategoria
Zaszeregowania
Stawki płac zasadniczych
w zł/m.-c
6
474
7
649
8
853
8
697
9
923
9
747
10
999
10
800
11
1 079
11
858
12
1 168
12
923
13
1 263
13
991
14
1 365
14
1 064
15
1 476
15
1 140
16
1 598
16
1 224
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 23
17
1 728
17
1 312
18
1 870
18
1 406
19
2 024
19
1 509
20
2 188
20
1 620
21
2 364
21
1 739
22
2 559
22
1 865
Załącznik nr 3
do rozdz. III
ZASADY
wynagradzania w systemie czasowo - premiowym
1. Wynagrodzenie w systemie czasowo - premiowym stanowi sumę płacy zasadniczej i
przydzielonego funduszu premii regulaminowej . Płaca zasadnicza wyliczana jest jako iloczyn
przepracowanych dniówek i posiadanej stawki płacy zasadniczej wynikającej z posiadanej
kategorii osobistego zaszeregowania lub zaszeregowania roboty .
2. Przydzielony fundusz premiowy wyrażany jest w formie procentowego wskaźnika
wypracowanej płacy zasadniczej
3. Wysokość procentową funduszu premiowego dla danej grupy pracowniczej ustala się w oparciu
o współczynniki zawarte w tabeli nr 1 i 2 do niniejszego załącznika . Współczynniki określone w
wyżej wymienionych tabelach określają sumę wzorcowej płacy zasadniczej przyjętej dla danej
grupy pracowniczej i funduszu premiowego w relacji do bazowego ( średniego )zarobku górnika .
Wyliczony w ten sposób fundusz odniesiony do wzorcowej kategorii zaszeregowania służy do
wyliczania średniego procentu premii regulaminowej dla danej grupy pracowniczej . ( * 18 )
4. 1./ Ustalenia średnich wskaźników procentowych na poszczególne oddziały dokonuje dyrektor
kopalni w porozumieniu z działającymi organizacjami związkowymi .
2./ W przypadkach spornych ostateczną decyzję w sprawie ustalenia wskaźników procentowych
podejmuje dyrektor kopalni , na podstawie pisemnych stanowisk poszczególnych organizacji
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 24
związkowych .
5. Pracownicy otrzymują premię za wykonanie zadań , które dotyczą w szczególności :
1./ ilościowego , jakościowego i terminowego wykonania zadań produkcyjnych
2./ utrzymania w pełnej sprawności technicznej maszyn i urządzeń oraz narzędzi i racjonalnego
ich wykorzystania
3./ prowadzenia prawidłowej gospodarki remontowej maszyn i urządzeń zapewniających
bezawaryjną pracę
4./ wykonania wyznaczonych zadań dotyczących kształtowania się kosztów wydobycia węgla oraz
uzyskania wyniku finansowego gwarantującego prawidłową działalność kopalni
5./ wykonania dodatkowych ważnych zadań wyznaczonych przez dyrektora kopalni
6. Indywidualna premia regulaminowa dla pracowników zatrudnionych w systemie czasowo
premiowym ma charakter uznaniowy i powinna być różnicowana w zależności od rodzaju
i charakteru wykonywanej pracy oraz stopnia realizacji indywidualnych zadań pracownika .
Za czas pełnienia funkcji przodowego może być przyznana dodatkowa premia .
Wysokość indywidualnej premii wyrażonej w procentach płacy zasadniczej nie może przekroczyć
wielkości naliczonego średniego wskaźnika premii , skorygowanego współczynnikiem 1,6 .
7. Pracownik traci prawo do premii w części lub w całości w przypadku nie przestrzegania regulaminu
pracy . Obniżenie pracownikowi premii więcej niż o połowę średniej danego oddziału (działu)
wymaga uzgodnienia z oddziałową organizacją związkową .
Tabela nr 1
do załącznika nr 3
rozdziału III
Pracownicy zatrudnieni pod ziemią
Dla pracowników objętych systemem dniówkowo - premiowym do ustalenia średniej wysokości premii
przyjmuje się średnie zaszeregowanie dla pracowników dołowych określonych w poz.1 wg kat.10,
w poz. 2 i 3 wg kat. 8
L.p.
1
( * 22 , 26 , 29 )
Stanowisko
Ratownicy KSRG , pracownicy zatrudnieni na niebezpiecznej
Przebudowie
Współczynnik od zarobku
Górnika
1,00
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 25
2
3
Fachowcy w oddziałach :
a) - zbrojeniowo – likwidacyjnych , maszynowo elektrycznych ,
wydawcy i konwojenci materialow wybuchowych
b) - metaniarze , pomiarowi wentylacji
c) - pomiarowi miernictwa , fachowcy warsztatów energo
maszynowych
0,83
0,90
0,85
Pozostali pracownicy zatrudnieni pod ziemią
0,83
III . Tabela nr 2 do załącznika nr 3 rozdział III Z.U.Z.P otrzymuje brzmienie :
Pracownicy zatrudnieni na powierzchni
L.p.
Stanowisko
( * 22 )
Dla
kategorii
Współczynnik
Do
zar.Górnika
1
Zakład przeróbczy
10
0,700
2
Fachowcy powierzchniowi :
- ślusarze , elektrycy , telemonterzy
- obsł. sprężarek , wentylatorów
10
0,640
3
Pracownicy na stanowiskach :
- obsł. i kons. lamp , masek , pochłaniaczy ,
zapalarek , metanomierzy
- obsługa centrali telefonicznej
- wydawca magazynowy
- obsluga R C P.
8
8
8
7
0,580
0,560
0,520
0,520
Pozostali pracownicy :
- łazienni
- niewymienieni w pkt. 1 - 3
6
6
0,500
0,480
4
Załącznik nr 4
do rozdziału III
Tabela dodatków funkcyjnych
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 26
( * 10 , 14 , 15 )
Kategoria
dodatku
Miesięczna stawka dodatku funkcyjnego
w zł/m.-c
1
40,00
2
45,00
3
65,00
4
80,00
5
100,00
6
120,00
7
140,00
Wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego pod ziemią
L.p.
Stanowisko
1
2
Główny Inżynier : górniczy , energo-mechaniczny , wentylacji
Kierownik Robot Górniczych, Główny mechanik , Główny Inżynier : d/s BHP,
przygotowania produkcji , mierniczy , d/s obudowy i tąpań , Inżynier wentylacji
Nadszt. Górniczy, kier. działu , geofizyk , Inżynier : d/s obudowy i tąpań, strzeln.
Sztygar oddziałowy ,dyspozytor ruchu , starszy inspektor , inspektor
Sztygar zmianowy , dyspozytor metanometrii , dyspozytor d/s tąpań
Nadgórnik , dozorca
Maszynista wyciągowy
3
4
5
6
7
kategoria
dodatku
funkcyjnego
7
6
5
4
3
2
1
Wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego na powierzchni
L.p.
Stanowisko
1
2
3
4
5
Główny inżynier przeróbki mechanicznej
Kierownik przeróbki mechanicznej
Główny specjalista
Nadsztygar na powierzchni , kierownik działu
Sztygar oddziałowy , kierownik sekcji , st. Inspektor , kierownik działu ekspedyc
jakości i zbytu , laboratorium , spraw obronnych , straży przemysłowej
Szt.zmianowy, inspektor , kier.obiektu socjalno-sportowego , kierownik zmiany
Dozorca
6
7
kategoria
dodatku
funkcyjnego
7
6
5
4
3
2
1
Załącznik nr 5
do rozdziału III
WYKAZ
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 27
kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy
§ 1.
1. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych w rozumieniu art.27 i 135 Kodeksu Pracy to :
1./ Główny Inżynier
2./ Zawiadowca Ruchu
3./ Kierownik Robót Górniczych , Główny Mechanik , Główny Elektryk
4./ Główny specjalista kierujący komórką organizacyjną lub zespołem komórek organizacyjnych
5./ Kierownik komórki organizacyjnej w dyrekcji
6./ Kierownik komórki organizacyjnej w ruchu zakładu
7./ Kierownik magazynu , ekspedycji , kontroli jakości węgla
8./ Kierownik zakładu przeróbki mechanicznej
9./ Komendant zakładowego oddziału obrony cywilnej
10./ Nadsztygar
11./ Stali zastępcy pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w pkt. 1-10
wyodrębnieni w strukturze organizacyjnej
2. Sztygarów oddziałów wydobywczych , przygotowawczych i pomocniczych , inżynierów wentylacji
maszynistów wyciągowych oraz dozór na powierzchni traktuje się na równi z pracownikami na
stanowiskach kierowniczych , tylko w zakresie przyjmowania i zdawania zmian .
§ 2.
1. Pracownikami na stanowiskach samodzielnych w rozumieniu art.27 i 135 Kodeksu Pracy są :
1./ Pracownicy , którym powierzono samodzielne wykonywanie wyodrębnionych zadań podlegający
bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy ( inspektor , st.inspektor )
2./ Radcy prawni
3./ Pracownicy , których czas pracy nie może być ściśle kontrolowany w związku ze stałym
samodzielnym wykonywaniem poza zakładem pracy czynności administracyjnych , kontrolnych
lub innych o podobnym charakterze( np.rewident , inspektor )
2. Starszych magazynierów i magazynierów zatrudnionych w systemie zmianowym traktuie się na
równi z pracownikami na innych samodzielnych stanowiskach pracy tylko w zakresie przyjmowania
i zdawania zmian .
3. Na równi z pracownikami na kierowniczych i innych samodzielnych stanowiskach pracy traktuje się
1./ pracowników , którzy pełnią obowiązki na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym
2./ pracowników , którym powierzono czasowe zastępstwo pracownika na kierowniczym stanowisku
pracy
§ 3.
Powyższe ustalenia traktuje się jako tymczasowe do czasu wdrożenia schematu organizacyjnego
połączonych kopalń .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 28
Załącznik nr 6
do rozdziału III
Tabela wskaźników opłacania stanowisk etatowych pod ziemią
do średniego zarobku akordowego górnika
( * 6 , 9 , 13 , 16 ,18 , 21 , 22 , 23 , 26 , 29 , 30 )
Stanowisko
Kategoria
zaszereg.
Współcz.
opłacania
Kat.dod.
Funkc.
Główny inżynier górniczy
Główny inżynier :
- energo – maszynowy
- wentylacji
Kierownik robót górniczych – z-ca głównego inż.górn.
Kierownik robót górniczych
Główny : mechanik , elektryk – z-ca gł.inż.energo-masz.
Główny : mechanik , elektryk
Główny inżynier :
- przygotowania produkcji
- BHP
- mierniczo – geologiczny
- d/s obudowy i tąpań
Pełnomocnik dyrektora ds.zarządzania
bezpieczeństwem pracy
Główny inżynier strzałowy
22
2,60 – 2,70
7
20
20
19
19
19
19
2,30
2,30
2,30
2,10
2,20
2,00
7
7
6
6
6
6
18
2,00
6
17-18
1,80
6
18
18
17 - 18
17
17 - 18
17 – 18
17 – 18
17 - 18
17 - 18
2,10
2,00
1,60 - 1,70
1,60
1,60 - 1,70
1,60
1,70
1,50 – 1,70
1,60 - 1,70
6
6
5
5
5
5
5
5
5
L.p.
1
2
3
4
5
Inżynier :
6
- wentyl.z prawem zastęp. gł.inż.wentyl
- wentylacji
- ds. obudowy i tąpań
- strzelniczy
- geofizyk
- mierniczy,geolog – z-ca TMG
- ds. klimatyzacji
- ds.projektow.i likwid.zakładu górniczego
Kierownik działu inwestycji i remontów
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 29
7
8
9
10
11
12
13
Zastępca głównego inżyniera BHP
Nadsztygar :
- górniczy prowadzący pole górnicze
- górniczy p.o. K R G
- energo-mech. z prawem zast. gł.mech.
- energo-mech. z prawem zast. gł.elektr.
- górn, rob.przygot.i zbroj.likwid
- górniczy robót ubocznych
- energo-masz.robót przodk.
- energo-masz.robót szybow.
- energo-masz.robót poza przodk.
- went.z prawem zast.inż.went.
- wentylacji
- BHP
- energo-masz d/s ekspl.i gosp.przodk.urządz.chłodn.
Główny energetyk
Kierownik K S R G
Kierownik działu p.z z-ca DEP
Kierownik działu p.z np.: ENP,TGM,PP,PO,MMG,MGM
Sztygar oddziałowy :
- oddz : wydob., rob.przyg., zbrojlikwid.masz-elektr.rob.przodk.
- oddz.podsadzkowego
- oddz.robót szybowych
- oddz.wzmacn.obud.i profilakt.tąpaniow.
d/s ekspl.i osp.przodk.urządz.chłodn.
- pozostałych oddziałów
Sztygar zmianowy - z-ca sztygara oddziałowego
- w oddz. : wydob. ,rob.przygot. , zbroj-likwid
masz.-elektr.rob.przodkow.
- w oddz. przewozu dołowego
- w oddz. robót szybowych
- w oddz.wzmacn.obud.i profilakt.tąpaniow
- w oddz ds. eksploat.i gosp.urządz.chłodn.
- w pozostałych oddziałach
Sztygar zmianowy oddziału :
- wydobywczego , robót przygotowawczych
- zbrojeniowo – likwidacyjnego
- masz-elektr.robót przodkowych
- podsadzkowego
- przewozu dołowego
- ekspl.i gosp.przodk.urządz.chłodn.
- robót szybowych
- wzmacn.obud.i profilakt.tąpaniow
- pozostałych oddziałów
14
15
16
17
18
19
Nadgórnik oddziału :
- wydob. , robót przygot.
- zbroj.-likwidac.
- podsadzkowego
Dozorca oddziału :
- masz.-elektr. rob przodk
- pozostałych oddziałów
Dyspozytor ruchu
Dyspozytor : metanometrii , d/s tąpań
Starszy inspektor : po ziemią
Inspektor pod ziemią
18
1,70
6
18
18
18
18
17 - 18
16 - 18
17 - 18
16 - 17
16
17
16
15 - 17
16
17
17-18
17
17
1,90
1,80
1,80
1,80
1,70
1,60
1,70
1,50
1,45
1,55
1,45
1,30 – 1,50
1,40 - 1,50
1,50
1,70
1,70
1,45
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
16
1,50
4
15 - 16
15 – 16
15 - 16
15 – 16
15 - 16
1,40
1,35
1,35 – 1,40
1,40
1,35
4
4
4
4
4
15
1,40
3
14
14
14
14
14
1,25
1,25
1,20 – 1,25
1,30
1,20
3
3
3
3
3
13 - 15
13 - 15
13 - 15
13 - 15
13 - 14
13 – 14
13 – 14
13 - 14
13 - 14
1,30
1,20 - 1,30
1,20 - 1,30
1,20 - 1,30
1,20
1,20
1,15
1,15 – 1,20
1,15
3
3
3
3
3
3
3
3
3
13
13
13
1,20
1,10
1,00
2
2
2
13
13
16
14
15 - 17
13 - 16
1,10
1,05
1,50 – 1,80
1,15
1,00 - 1,35
0,95 - 1,10
2
2
4
3
4
4
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 30
20
21
Maszynista wyciągowy
Specjalista
13
13
1,00 – 1,10
0,95
1
-
Współczynniki określone dla poszczególnych stanowisk obejmują :
płacę zasadniczą , premię regulaminową i dodatek funkcyjny .
Za czas pełnienia zastępstwa nieprzerwanie przez co najmniej 10 dni roboczych , miesięczny
współczynnik przeliczeniowy podwyższa się o połowę różnicy pomiędzy współczynnikiem dla osoby
zastępowanej .
W przypadku gdy zastępstwo pełnione jest przez pełny miesiąc przyjmuje się współczynnik osoby
zastępowanej
Załącznik nr 7
do rozdziału III
( * 6 , 9 , 13 , 22 , 23 , 26 )
Tabela wskaźników opłacania stanowisk etatowych na powierzchni
do średniego zarobku akordowego górnika
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Stanowisko
Główny inżynier przeróbki mechanicznej
Główny specjalista – zastępca DP , DEF
Główny specjalista , radca prawny
Kierownik przeróbki mechanicznej
Nadsztygar :
- przeróbki mechanicznej
- ruchu powierzchni
- BHP
Kierownik sekcji
Sztygar oddziałowy :
- przeróbki mechanicznej
- ruchu powierzchni
Sztygar zmianowy zastępca sztygara oddziałowego :
- przeróbki mechanicznej
- ruchu powierzchni
Sztygar zmianowy :
- przeróbki mechanicznej
- ruchu powierzchni
Starszy inspektor :
- w dziale TP,TMG , -posiad.uprawn.specjal
- w dziale DKI
Dozorca :
- przeróbki mechanicznej
- ruchu powierzchni
Starszy inspektor
Starszy inspektor Z.P.M i Jakości Produkcji
Starszy inspektor BHP z uprawnieniami
Kategoria
zaszereg.
Współcz.
opłacania
Kat.dod.
funkc.
20
18 - 20
18 - 20
19
2,10
1,70
1,00 – 1,30
1,50
7
5
5
6
16 - 18
16 - 18
16 - 18
17
1,15
1,10
1,10
0,95
4
4
4
3
15 - 17
15 - 16
1,05
1,00
3
3
14 - 16
13 – 16
1,00
0,95
2
2
14 - 16
13 – 16
0,95
0,90
2
2
14 - 17
14 - 17
0,80
0,95
3
3
12 - 14
12 - 14
14 - 17
14 - 17
17
0,80
0,75
0,60 - 0,80
0,60 - 0,85
0,85
1
1
3
3
3
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 31
12
Inspektor :
- w dziale TP,TMG , - posiad uprawn specjal
- w dziale DKI
13
13 - 15
13 - 15
13 - 15
13 - 15
15
Inspektor
Inspektor w Z.P.M i Jakości Produkcji
Inspektor BHP z uprawnieniami
14 Kierownik :
- działu eksp.i zbytu węgla , kontr jakości prod.
15 - 18
- laboratorium ( sekcji analiz węgla )
14 - 15
- działu spraw obronn. , straży przem
14 - 18
- obiektu socjalno - sportowego
14 - 16
- zmiany w dziale eksped. i zbytu węgla
11- 14
15 Starszy specjalista
13 - 14
16 Specjalista
11 - 12
17 Starszy referent
10
18 Referent
8-9
Współczynniki określone dla poszczególnych stanowisk obejmują :
0,70
0,85
0,55 - 0,70
0,55 - 0,75
0,75
2
2
2
2
2
0,95
0,85
0,85
0,80
0,75
0,55 - 0,60
0,45 - 0,50
0,45
0,45
3
3
3
2
2
-
płacę zasadniczą , premię regulaminową i dodatek funkcyjny .
Za czas pełnienia zastępstwa nieprzerwanie przez co najmniej 10 dni roboczych , miesięczny
współczynnik przeliczeniowy podwyższa się o połowę różnicy pomiędzy współczynnikiem dla osoby
zastępowanej . W przypadku gdy zastępstwo pełnione jest przez pełny miesiąc przyjmuje się
współczynnik osoby zastępowanej .
Rozdział IV
INNE ŚWIADCZENIA
§ 1.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych pod ziemią posiadającym uprawnienia
sanitariuszy za czas pełnienia tej funkcji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25%
najniższej stawki dniówkowej tabeli płac pracowników dołowych obowiązującej w zakładzie pracy .
§ 2.
1. Pracownikom zatrudnionym przy pracach wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia
uciążliwych oraz niebezpiecznych przysługują dodatki zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1
do rozdziału I V Z U Z P.
2. Wykazy stanowisk - na których praca wykonywana jest w warunkach szkodliwych dla zdrowia ,
uciążliwych oraz niebezpiecznych sporządza dział BHP i Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
a zatwierdza dyrektor w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 32
3. Za każdą godzinę czasu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz
niebezpiecznych przysługuje dodatek w wysokości nie niższej niż :
I stopień
2,0% podstawy wymiaru
II stopień
3,0% podstawy wymiaru
III stopień
4,0% podstawy wymiaru
IV stopień
5,0% podstawy wymiaru
Podstawę wymiaru stanowi godzinowa stawka wynikająca ze średniego krajowego wynagrodzenia
z miesiąca wprowadzenia ZUZP. Analizę wysokości dodatków należy przeprowadzać w okresach
nie dłuższych niż 6 miesięcy .
§ 3.
Pracownikom przysługuje specjalne wynagrodzenie z „ Karty Górnika „ . Zasady wypłacania
specjalnego wynagrodzenia określa załącznik nr 2 do rozdziału IV ZUZP .
§ 4.
Za długoletnią pracę pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w/g zasad określonych
w załączniku nr 3 do rozdziału IV ZUZP .
§ 5.
Pracownikom przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w razie rozwiązania stosunku pracy , w
związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej w/g zasad określonych w załączniku
nr 4 do rozdziału IV ZUZP .
§ 6.
1. Pracownikom pełniącym dyżury domowe przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą
godzinę dyżuru w następującej wysokości :
1./ 20% godzinowej stawki , wynikającej z osobistego zaszeregowania ,
2./ 30% godzinowej stawki , wynikającej z osobistego zaszeregowania w przypadku pełnienia
dyżuru domowego w niedziele , święta i dni ustawowe wolne od pracy .
2. Za podstawę wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie dyżuru domowego , przyjmuje
się zlecenie zobowiązujące pracownika do pełnienia dyżuru podpisane przez dyrektora .
Zlecenie powinno wyraźnie określać czas pełnienia dyżuru , który nie może obejmować
normalnych godzin pracy danego pracownika .
3. Za godziny faktycznie przepracowane w wyniku wezwania do pracy w czasie pełnienia dyżuru ,
pracownik otrzymuje wynagrodzenie zgodnie ze szczegółowymi zasadami .
§ 7.
1. Pracownikom przysługują na zasadach określonych w Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 33
Zakładów Górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r :
1./ nagroda z okazji „ Dnia Górnika „ oraz tzw. tradycyjny ekwiwalent „ Barbórkowy „
2./ dodatkowa nagroda roczna .
2. Szczegółowe warunki nabywania uprawnienia do pełnej wysokości nagród , o których mowa
w pkt. 1.1 i 1.2 oraz zasady ich naliczania określono w załącznikach nr 2 i nr 3 do ZUZP .
3. Pracownikom będą wypłacane na dzieci uczęszczające do szkoły i klas „ 0 „ jednorazowe dodatki
na zakup przyborów szkolnych w/g zasad i wysokości obowiązujących w ramach JSW S.A. .( * 2 )
1./ Pracownikom przysługuje ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych na każde dziecko
uczęszczające do szkoły ( począwszy od klasy „0” ) lub odbywające studia wyższe , które spełnia
następujące warunki :
a) pozostaje na utrzymaniu pracownika ,
b) uczęszcza do szkoły lub odbywa studia wyższe - w trybie stacjonarnym ,
c) przed rozpoczęciem roku szkolnego nie ukończyło 25-go roku życia .
2./ Wypłaty ekwiwalentu dokonuje się na wniosek pracownika według jednolitego wzoru
zawierającego :
a) określenie szkoły , do której uczęszcza dziecko , a w przypadku uczelni wyższej
poświadczenie uczelni
b) oświadczenie pracownika , że dziecko pozostaje na jego utrzymaniu a współmałżonek
nie pobiera takiego świadczenia w innym zakładzie pracy .
3./ Wysokość ekwiwalentu , o którym mowa w pkt 1./ ustala się w wysokości 30% najniższego
wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z miesiąca
poprzedzającego wypłatę .
4./ Wypłata ekwiwalentu następować będzie nie później niż 15 października każdego roku .
§ 8.
Pracownikom przysługuje deputat węglowy w/g zasad określonych w załączniku nr 5 do rozdziału
IV ZUZP
1. Emerytom i rencistom i innym osobom nie będącym pracownikami , przysługuje bezpłatny węgiel
w naturze na warunkach określonych w art.22 Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Zakładów Górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r .
2. Osobom wymienionym w pkt.1 uprawnionym do węgla w wymiarze 2,5 tony rocznie przysługują
nadal te uprawnienia w dotychczasowym wymiarze .
3. Bezpłatny węgiel w naturze w wymiarze 3 ton rocznie przysługuje byłym pracownikom , którzy
przeszli na emeryturę lub rentę po 1 czerwca 1992 r. z kopalni „ Jastrzębie „ , natomiast
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 34
po 1 maja 1992 r . z kopalni „ Moszczenica „ .
§ 8”. ( * 20 )
1. Byłym pracownikom kopalni K.W.K.” JAS – MOS „ przebywającym na świadczeniach
przedemerytalnych przysługuje bezpłatny węgiel w naturze w wymiarze 3 ton rocznie .
2. Osoby te zachowują prawo do bezpłatnego węgla w naturze po nabyciu uprawnień emerytalnych
w wymiarze i na zasadach określonych w art. 22 UZP dla PZG z 21.12.1991 r.
3. Uprawnienia do bezpłatnego węgla powstają z datą zgłoszenia wniosku a zakładzie pracy .
4. Uprawnienia do bezpłatnego węgla w naturze przysługują również wdowom , wdowcom i sierotom
po byłych pracownikach zmarłych w okresie przebywania na świadczeniach przedemerytalnych ,
bądź na emeryturze nabytej po zakończeniu tych świadczeń , jeżeli spełniają warunki do
otrzymania renty rodzinnej po ww. osobach .
§ 9.
Pracownikowi , z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
przysługuje odprawa pieniężna zgodnie z ustawą „ O szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy oraz zmianie niektórych ustaw „
§ 10.
1. 1./ Pracownikom zatrudnionym pod ziemią po nienagannym przepracowaniu 3 lat , przysługuje
raz w roku ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego.
2./ Kolejny ekwiwalent przysługuje pracownikowi w następnym roku kalendarzowym ( i dalszych )
po roku , w którym pracownik nabył prawo do pierwszego ekwiwalentu .
2. 1./ Ekwiwalent , o którym mowa w ust.1 przysługuje pracownikowi oraz członkom rodziny
pozostającym na jego utrzymaniu .
2./ Za członków rodziny pozostających na utrzymaniu pracownika należy uważać zarówno tych
członków rodziny na których pracownikowi w myśl odrębnych przepisów przysługuje zasiłek
rodzinny , jak i tych , którzy nie są uprawnieni do zasiłku rodzinnego , lecz pozostają faktycznie
na wyłącznym utrzymaniu pracownika .
3. 1./ Wysokość ekwiwalentu odpowiada cenie biletu kolejowego za przejazd pociągiem osobowym
drugiej klasy na trasie 600 km. tam i z powrotem ( łącznie 1200 km. ) z okresu wykorzystania
przez pracownika lub członków jego rodziny urlopu wypoczynkowego .
2./ Pracownikom i członkom rodziny uprawnionym do przejazdów urlopowych wysokość
ekwiwalentu obniża się o przysługującą im zniżkę .
4. 1./ Pracownik traci prawo do wypłaty ekwiwalentu w każdym roku kalendarzowym , w którym
nastąpiło naruszenie obowiązków pracowniczych , tj. nieobecność nieusprawiedliwiona lub
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 35
otrzymanie kary regulaminowej , nagany lub upomnienia .
2./ Jeżeli naruszenie obowiązków pracowniczych w danym roku kalendarzowym nastąpiło już po
otrzymaniu ekwiwalentu , to pracownik traci prawo do niego w następnym roku kalendarzowym.
5. Ekwiwalent pieniężny przysługuje tylko raz w roku i jest związany z wykorzystaniem przez
pracownika urlopu wypoczynkowego .
§ 11.
Pracownikom powołanym do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej przysługuje odprawa
pieniężna na podstawie ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony R.P
( Dz.U nr 4 z 1992 r. poz.16 ) . ( * 15 )
§ 12.
Członkom rodzin pracowników zmarłych w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
przysługują odprawy pośmiertne według zasad określonych w załączniku nr 6 do rozdziału IV ZUZP .
Załącznik nr 1
do rozdziału IV
Zasady określania stopnia szkodliwości i niebezpieczeństwa pracy
oraz przyznawania dodatków za pracę w tych warunkach
§ 1.
1. Pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia , uciążliwych oraz
niebezpiecznych przysługują dodatki w wysokości uzależnionej od stopnia , któremu są
przypisane , jeżeli :
1./ pracownicy ci wykonują pracę w warunkach środowiskowych , w których stężenie czynników
szkodliwych dla zdrowia przekracza najwyższe dopuszczalne normy określone w odrębnych
przepisach albo w warunkach , w których niemożliwe jest zachowanie higieniczno - sanitarne
norm pracy ,
2./ praca jest wykonywana w warunkach niebezpiecznych ,
3./ praca jest wykonywana w warunkach uciążliwych .
2. Dodatki , o których mowa w ust.1 , przyznawane są do czasu osiągnięcia stanu zgodnego
z normami .
3. Decyzję o przyznaniu dodatku oraz jego cofnięciu podejmuje Kierownik Zakładu pracy ,
powiadamiając o niej zakładowe organizacje związkowe .
§ 2.
Występujące w środowisku pracy ( na powierzchni i pod ziemią ) szkodliwości dla zdrowia ,
uciążliwości i niebezpieczeństwa pracy , uzasadniające dodatkowe z tego tytułu wynagrodzenie ,
określa się w sposób następujący :
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 36
1. Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonane :
1./ w warunkach narażania na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej ,
2./ w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie
3./ na stanowiskach , w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura
efektywna powyżej 25C lub poniżej 10C
4./ w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone ( np.spawanie,
hartowanie )
5./ w warunkach narażenia na wibrację ogólną
6./ przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych
7./ w pomieszczeniach na powierzchni , w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego
oświetlenia.
2. Do drugiego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane :
1./ w mokrym środowisku o względnej wilgotności przekraczającej 80% , w błocie lub
bezpośrednim kontakcie z wodą
2./ w obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu wynikającym z procesu technologicznego
3./ w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2000 kcal dla
mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet lub wymagających wymuszonej pozycji ciała , jeżeli warunki
te nie są uwzględnione przy opracowywaniu taryfikatora .
3. Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane
w warunkach narażenia na :
1./ działania pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej
2./ działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie
3./ hałas
4./ działanie miejscowej wibracji
5./ promieniowanie jonizujące
6./ działanie pól elktromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz
w strefie zagrożenia
4. Do czwartego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane
z benzydyną , alfa i beta naftyloaminą , chlorkiem winylu oraz innymi czynnikami o analogicznym
działaniu , jeżeli zostanie to uznane przez Instytut Medycyny Pracy .
5. Do trzeciego stopnia niebezpieczeństwa zalicza się prace :
1./ związane z wytwarzaniem , stosowaniem , magazynowaniem i transportowaniem gazów
i materiałów wybuchowych
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 37
2./ wewnątrz zbiorników , aparatów , kanałów , studni itp. , których wykonywanie wymaga
specjalnego zezwolenia
3./ przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220V ,
wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy w energetyce
4./ związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych oraz transportem
5./ na wysokości powyżej 2 m. i w wykopach o głębokości poniżej 2 m. , uznane za niebezpieczne
w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy w energetyce
6./ w kontakcie z materiałem zakaźnym
7./ pod ziemią :
a.) na stanowiskach pracy w polach IV i III kategorii zagrożenia metanowego z wyjątkiem prac
ujętych w ust.6 pkt.1
b.) na stanowiskach pracy w polach IV i III kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał
za wyjątkiem prac ujętych w ust.6 pkt.2
c.) w wyrobiskach eksploatacyjnych oraz w drążonych wyrobiskach korytarzowych i szybowych
w polach II kategorii zagrożenia metanowego
d.) w wyrobiskach eksploatacyjnych oraz w drążonych wyrobiskach korytarzowych i szybowych
w polach II kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał
e.) w wyrobiskach eksploatacyjnych , chodnikach przyścianowych i drążonych wyrobiskach
korytarzowych w pokładach lub częściach pokładów zaliczonych do 2-go stopnia zagrożenia
tąpaniami
f.) w wyrobiskach eksploatacyjnych i drążonych wyrobiskach korytarzowych o nachyleniu
od 20 do 35
6. Do czwartego stopnia niebezpieczeństwa zalicza się prace wykonywane pod ziemią :
1./ w wyrobiskach eksploatacyjnych oraz w drążonych wyrobiskach korytarzowych i szybowych
w polach IV i III kategorii zagrożenia metanowego
2./ w wyrobiskach eksploatacyjnych oraz w drążonych wyrobiskach korytarzowych i szybowych
w polach IV i III kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał
3./ w wyrobiskach eksploatacyjnych , chodnikach przyścianowych i drążonych wyrobiskach
korytarzowych w pokładach lub częściach pokładów zaliczonych do 3-go stopnia zagrożenia
tąpaniami oraz w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami
4./ w wyrobiskach eksploatacyjnych i drążonych wyrobiskach korytarzowych o nachyleniu
powyżej 35
5./ wykonywane pod ziemią prace wymienione w ust.5 pkt. 1 do 5
§ 3.
1. Dodatki za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia wymienionych w § 2 ust.1pkt
1 i 2 oraz ust.3 pkt. 1 , 2 i 3 przyznawane są za czas pracy w tych warunkach na podstawie
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 38
wyników badań środowiskowych określających średni poziom narażenia pracownika na czynnik
szkodliwy dla zdrowia w ciągu 8 godzin pod warunkiem , że pracownik używa podczas pracy
sprzętu ochrony osobistej .
2. Dodatki za pozostałe prace wykonywane w warunkach szkodliwych , poza wymienionymi w ust.1
oraz za prace w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych przyznawane są na podstawie
protokołów z komisyjnej oceny warunków pracy zatwierdzonych przez Kierownika zakładu pracy .
3. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków , przysługuje suma tych dodatków za pracę
w warunkach szkodliwych , uciążliwych i niebezpiecznych .
§ 4.
1. Wykazy stanowisk pracy szkodliwych dla zdrowia , uciążliwych i niebezpiecznych są
zatwierdzone przez Kierownika zakładu pracy w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami
związkowymi i Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy .
2 . Podstawą do wypłacenia dodatków za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla
zdrowia , uciążliwych oraz niebezpiecznych jest imienna , miesięczna dokumentacja płacowa
oddziału zatwierdzona przez kierowników poszczególnych oddziałów zgodnie ze sporządzonym
przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wykazem stanowisk pracy szczególnie uciążliwych
i szkodliwych dla zdrowia oraz niebezpiecznych .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 39
Załącznik nr 2
do rozdziału IV
ZASADY
wypłat dodatku za staż pracy tzw.specjalne wynagrodzenie z
„ KARTY GÓRNIKA „
1. Specjalne wynagrodzenie przysługuje za pracę w danym zakładzie pracy oraz za okresy
zatrudnienia w poprzednich zakładach pracy .
2. Podstawę wymiaru specjalnego wynagrodzenia stanowi stawka osobistego zaszeregowania lub
stawka opłacania roboty .
3. Przez okres zatrudnienia w danym zakładzie pracy rozumie się okresy pracy w górnictwie i poza
górnictwem , za wyjątkiem okresów pracy zakończonych wygaśnięciem stosunku pracy w wyniku
jej porzucenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika .
4. Do okresu pracy pod ziemią zalicza się okresy w wymiarze łącznym nie większym jak 5 lat pracy
na powierzchni .
5. Przez okres zatrudnienia rozumie się również niżej wymienione okresy :
1./ nauki przewidzianej programem nauczania w Zasadniczej Szkole Górniczej , szkole
przysposabiającej do zawodu , okresu wstępnego stażu pracy , nauki zawodu w zakładzie pracy
i przyzakładowych zasadniczych szkołach zawodowych ,okresy przyuczania do określonej pracy,
inżynierom i technikom górniczym do stażu pracy zalicza się 1 rok nauki,natomiast absolwentom
Technikum Górniczego , którzy uprzednio ukończyli Zasadniczą Szkołę Górniczą do stażu pracy
zalicza się okresy nauki w tych szkołach w wymiarze nie wyższym niż 4 lata . Okresy nauki
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 40
podlegają zaliczeniu o ile pracownik w tym czasie nie pozostawał w stosunku pracy .
2./ odbywanie zasadniczej , okresowej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego studentów
pod warunkiem , że podjęcie pracy nastąpiło w terminie 30 dni od zwolnienia ze służby .
3./ pozostawanie bez pracy w wyniku zwolnienia pracownika bez względu na czas przerwy - jeżeli
został on przywrócony do pracy na podstawie prawomocnego wyroku sądowego .
4./ urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego w związku ze skierowaniem do pracy w innym
zakładzie i powrotu do macierzystego zakładu pracy .
5./ pobierania zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu .
6. Wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie za wszystkie godziny pracy i usprawiedliwionej
nieobecności w pracy , za które pracownik otrzymał wynagrodzenie .
7. 1. Wynagrodzenie z Karty Górnika nie przysługuje w miesiącu , w którym pracownik opuścił
bez usprawiedliwienia jeden lub więcej dni pracy .
2. Pracownik może być pozbawiony w całości lub w części tego wynagrodzenia za miesiąc
w przypadku :
1./ naruszenia przez pracownika dyscypliny pracy ,
2./ narażenia zakładu pracy na straty z przyczyn zawinionych przez pracownika ,
3./ rażącego nieprzestrzegania przepisów bhp ,
4./ naruszenia przepisów zakładowego regulaminu pracy nie wymienionych w pkt. 1 - 3 .
Pozbawienie pracownika specjalnego wynagrodzenia w całości lub w części następuje
na podstawie decyzji dyrektora , podjętej po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi .
8. Specjalne wynagrodzenie za pracę w danym zakładzie oraz pracę w poprzednich zakładach
pracy wypłaca się w następującej wysokości procentowej :
1./ pracownicy zatrudnieni pod ziemią :
a) 20 % podstawy wymiaru po przepracowaniu 1 m.-ca do
2 lat
b) 30 % podstawy wymiaru po przepracowaniu
2
do
5 lat
c) 40 % podstawy wymiaru po przepracowaniu
5
do 10 lat
d) 50 % podstawy wymiaru po przepracowaniu
10
do 15 lat
e) 60 % podstawy wymiaru po przepracowaniu
powyżej 15 lat
2./ pracownicy zatrudnieni na powierzchni kopalni :
a) 20 % podstawy wymiaru po przepracowaniu 1 m.-ca do
2 lat
b) 25 % podstawy wymiaru po przepracowaniu
5 lat
2
do
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 41
c) 30 % podstawy wymiaru po przepracowaniu
5
do 10 lat
d) 40 % podstawy wymiaru po przepracowaniu
10
do 15 lat
e) 50 % podstawy wymiaru po przepracowaniu
powyżej 15 lat
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 42
Załącznik nr 3
do rozdziału IV
ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH
§ 1.
1. Za długoletnią pracę pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości następującej :
1./ po 15 latach pracy
75 % podstawy wymiaru
2./ po 20 latach pracy
100 % podstawy wymiaru
3./ po 25 latach pracy
150 % podstawy wymiaru
4./ po 30 latach pracy
200 % podstawy wymiaru
5./ po 35 latach pracy
250 % podstawy wymiaru
6./ po 40 latach pracy
300 % podstawy wymiaru
7./ po 45 latach pracy
350 % podstawy wymiaru
8./ po 50 latach pracy
400 % podstawy wymiaru
2. Podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne wynagrodzenie obliczone według
zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w dniu
nabycia uprawnień skorygowane ( pomnożone ) wskaźnikiem 0,8129 . W przypadku gdy z nagrody
jest pobierana składka na ubezpieczenie społeczne wówczas podstawy wymiaru nie koryguje się
ww. wskaźnikiem . ( * 15 )
§ 2.
1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się , bez względu na przerwy
w zatrudnieniu wszystkie okresy zatrudnienia .
2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się także okresy pracy i inne
okresy uprawniające do nagrody określone w ogólnie obowiązujących przepisach oraz :
1./ okresy nauki przewidziane programem nauczania w szkołach wyższych , średnich i
zawodowych w wymiarze do 5 lat z wyjątkiem okresu nauki pobieranej w czasie świadczenia
pracy ,
2./ okresy pracy zaliczane jako 1,66 roku pracy za każdy rok przepracowany w charakterze
czynnego członka kopalnianej drużyny ratowniczej oraz mechanika sprzętu ratowniczego
takiej drużyny . Postanowienie powyższe nie dotyczy specjalistów powołanych okresowo
do służby ratownictwa , którzy z uwagi na ukończony 45 rok życia nie mogą być zaliczani
do ratowników czynnych , postanowienia powyższe dotyczą specjalistów wyznaczonych
przez kierownika ruchu zakładu stosownie do postanowień § 13 ust.2 Rozporządzenia
Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie organizacji zadań
i wyposażenia ratownictwa górniczego przedsiębiorcy i podmiotu zawodowo trudniącego
się ratownictwem górniczym oraz prowadzenia akcji ratowniczych ( Dz.U nr 33 poz.162 ) . ( * 4 )
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 43
3./ okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu .
3. Do stażu pracy , o którym mowa w ust.1 nie wlicza się :
okresu przebywania na urlopie bezpłatnym , okresu pobierania renty inwalidzkiej lub renty
chorobowej .
4. W razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w
związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo na rentę inwalidzką I lub I I grupy
z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa - pracownikowi , któremu do
nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy
nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy .
5. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w kopalni w dniu upływu okresu pracy
uprawniającego do otrzymania nagrody .
6. Pracownik jest obowiązany udowodnić swoje prawo do nagrody jeśli w aktach osobowych
będących w dyspozycji kopalni brak jest odpowiedniej dokumentacji .
7. Pracownikowi , który w dniu wejścia w życie Z.U.Z.P nabywa prawo do nagrody , a wciągu
12 miesięcy od tego dnia nabędzie prawo do nagrody wyższego stopnia , nagrodę niższą wypłaca
się w terminie określonym w ust. 5 , a w dniu nabycia prawa nagrody wyższej - różnicę między
kwotą nagrody wyższej , a kwotą nagrody niższej .
§ 3.
Pracownikom niezależnie od nagród pieniężnych przysługuje po przepracowaniu 25 lat zegarek
pamiątkowy .
§ 4. ( * 20 )
W razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na świadczenia przedemerytalne
pracownikowi któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy
licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy , nagrodę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 44
Załącznik nr 4
do rozdziału IV
ZASADY
PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA JEDNORAZOWYCH ODPRAW
EMERYTALNO - RENTOWYCH
1. Pracownikom przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w razie rozwiązania stosunku pracy ,
w związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej .
2. Podstawę wymiaru jednorazowej odprawy stanowi miesięczne wynagrodzenie obliczone według
zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w dniu
nabycia uprawnień skorygowane ( pomnożone ) wskaźnikiem 0,8129 . ( * 15 )
3. Wysokość odprawy wynosi :
do 10 lat pracy
100 % podstawy wymiaru
po 10 latach pracy
150 % podstawy wymiaru
po 15 latach pracy
175 % podstawy wymiaru
po 20 latach pracy
200 % podstawy wymiaru
po 25 latach pracy
250 % podstawy wymiaru
po 30 latach pracy
300 % podstawy wymiaru
po 35 latach pracy
350 % podstawy wymiaru
po 40 latach pracy
400 % podstawy wymiaru
po 45 latach pracy
450 % podstawy wymiaru
po 50 latach pracy
500 % podstawy wymiaru
( * 13 )
4. Do stażu pracy , od którego zależy wysokość odprawy zalicza się wszystkie udokumentowane
okresy pracy , okresy zaliczone , a także okresy nauki w szkole wg zasad określonych
w zał. nr 3 § 2 .
5. Pracownikom przysługuje odprawa w wysokości 300 % podstawy wymiaru , mimo
nieprzepracowania minimalnego okresu wymaganego do nabycia odprawy - jeżeli przejście
na rentę inwalidzką nastąpiło na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej .
6. Pracownikom - emerytom i rencistom z chwilą rozwiązania stosunku pracy przysługuje odprawa
na zasadach określonych w niniejszym załączniku , o ile dotychczas nie otrzymali takiej odprawy .
7. Pracownikom uprawnionym do odprawy zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ,
podstawę ustala się proporcjonalnie do czasu pracy określonego umową o pracę .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 45
Załącznik nr 5
do rozdziału IV
ZASADY PRZYZNAWANIA
I REALIZACJI DEPUTATU WĘGLOWEGO
§ 1.
1. Wszystkim pracownikom zatrudnionym W KWK „ JAS - MOS „ przysługuje deputat węglowy
w wymiarze 6 ton rocznie z uwzględnieniem ust. 2 i 3 .
2. Pracownicy , którzy przed dniem wejścia w życie układu byli uprawnieni do wyższej normy
deputatu węglowego niż określona w ust. 1 zachowują uprawnienia w dotychczasowym wymiarze .
3. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy nabywają uprawnienia do deputatu
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy .
§ 2.
1. Deputat węglowy przysługuje od dnia podjęcia pracy proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w
roku kalendarzowym .
2. Deputat węglowy przysługuje również za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeśli za ten
okres pracownik był uprawniony do wynagrodzenia , zasiłku z ubezpieczenia społecznego lub
świadczenia rehabilitacyjnego .
§ 3.
1. Deputat węglowy realizowany jest w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym .
2. Formę pobierania deputatu węglowego w naturze lub ekwiwalencie określają pracownicy w
deklaracjach składanych w zakładzie pracy .
3. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy następuje w ratach miesięcznych
w wysokości 1/12 rocznej normy deputatu .
4. Do wynagrodzeń deputat węglowy zaliczany jest miesięcznie według obowiązujących zasad
w JSW S.A. . Wartość miesięczna deputatu wyliczana jest według ogólnie obowiązujących zasad.
5. Ustala się miesięczny dodatek do deputatu węglowego
Dodatek wylicza się jako 23,02 % wartości przysługującego pracownikowi za dany miesiąc
deputatu węglowego , od którego nalicza się składkę na fundusz ubezpieczeń społecznych .
Wartość miesięcznego przysługującego pracownikowi deputatu weglowego wylicza się jako iloczyn
obowiązującej w danym miesiącu ceny 1 tony deputatu węglowego i 1/12 należnego pracownikowi
rocznego deputatu węglowego . ( * 15 )
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 46
§ 4.
1. Realizacja deputatu węglowego w naturze następuje w ustalonych punktach wydawania deputatów
do dnia 31 grudnia danego roku , za który deputat przysługuje .
2. W przypadku niezrealizowania talonu węglowego w terminie określonym w ust.1 następuje wypłata
przysługującego deputatu po cenie ekwiwalentu pieniężnego , określonej w § 3 ust. 4 .
Załącznik nr 6
do rozdziału IV
Z A S A D Y
PRZYZNAWANIA ODPRAWY POŚMIRTNEJ
§ 1.
1. Członkom rodziny pracownika zmarłego w następstwie wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej niezależnie od odprawy pośmiertnej przewidzianej w Kodeksie Pracy , przysługuje
odprawa pośmiertna wyliczona jako iloczyn 12 – to krotnego miesięcznego wynagrodzenia z
ostatniego pełnego miesiąca i wskaźnika 0,8129 .( * 15 )
2. Za członków rodziny uprawnionych do otrzymania odprawy pośmiertnej , o której mowa w ust.1
uważa się :
1./ małżonka ,
2./ dzieci i innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej
w myśl przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin ,
3./ rodziców , osoby przysposobione , macochę oraz ojczyma , jeżeli brak jest osób określonych
w pkt. 1 i 2 ,
4./ rodzeństwo i osoby pozostające w trwałym związku pozamałżeńskim jeżeli :
a.) brak jest osób określonych w pkt. 1 , 2 i 3
b.) ustalone zostało , wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów ze strony pracownika ,
jeżeli przyczynił się on w znacznym stopniu do ich utrzymania lub w chwili śmierci pracownika
prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe
3. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków
rodziny .
4. Jeżeli po pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej ,
przysługuje mu ona w pełnej wysokości .
§ 2.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 47
1. W razie wypadku przy pracy powodującego śmierć pracownika lub jego trwałą niezdolność
do pracy , zakład pracy jest zobowiązany wypłacić zaliczkowo pracownikowi lub pozostającym
po nim członkom rodziny , wymienionym w § 1 ust.2 , po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, takiej
kwoty miesięcznie , jaką pracownik lub pozostali po nim członkowie rodziny otrzymaliby jako
rentę z ubezpieczenia społecznego , do czasu przyznania tej renty .
2. Kwotę , której mowa w ust.1 , wypłaca zakład pracy na żądanie poszkodowanego pracownika
lub rodziny pozostałej po zmarłym pracowniku .
3. W razie śmierci pracownika w następstwie wypadku przy pracy zakład pracy zobowiązany jest
do poniesienia bezpośrednich kosztów pogrzebu , niezależnie od innych świadczeń
przysługujących rodzinie zmarłego .
§ 3.
Obowiązek zawiadomienia rodziny pracownika w razie wypadku śmiertelnego , spoczywa na
Kierowniku Zakładu pracy .
Rozdział V
URLOPY WYPOCZYNKOWE I DODATKOWE
§ 1.
Pracownikom z wyjątkiem wymienionych w § 4 ust. 1 przysługuje w każdym roku kalendarzowym
urlop wypoczynkowy w wymiarze :
1./ 18 dni roboczych - po roku pracy
2./ 20 dni roboczych - po 6-ciu latach pracy
3./ 26 dni roboczych - po 10-ciu latach pracy
§ 2.
1. Pracownikom zatrudnionym pod ziemią , a także pracownikom zakładu przeróbczego w zakładzie
górniczym przysługuje urlop wypoczynkowy w następującym wymiarze :
1./ po roku pracy do 5 lat pracy - 21 dni roboczych płatnych za 21 dni
2./ po 5-ciu latach pracy 26 dni roboczych płatnych za 26 dni
2. Do okresów pracy , o których mowa w ust.1 zalicza się tylko okresy pracy pod ziemią i w
zakładach przeróbczych .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 48
3. Przepisów ust.1 nie stosuje się do pracowników , którzy na podstawie obowiązujących przepisów
nabyli prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze .
4. Stanowiska pracy , o których mowa w ust.1 wynikają ze schematu organizacyjnego zakładu pracy .
§ 3.
1. Pracownikom po 5-ciu latach pracy pod ziemią niezależnie od urlopu przyznanego na podstawie
§ 4 ust.1 przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5-ciu dni kalendarzowych –
płatnych jak za 5 dni , a po 10-ciu latach w wymiarze 8-miu dni kalendarzowych -płatnych jak za 8
dni .
2. Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego nabywa pracownik w każdym roku
kalendarzowym .
(*3)
3. Dodatkowy urlop wypoczynkowy może być wykorzystany tylko w całości.
4. Pierwszy dzień dodatkowego urlopu wypoczynkowego musi przypadać na dzień roboczy .
5. Uprawnienia do urlopu dodatkowego nie wygasają z upływem roku kalendarzowego.
6. Wypłacenie ekwiwalentu za urlop dodatkowy jest niedopuszczalne z wyjątkiem przypadków , gdy
pracownik nie wykorzystał tego urlopu z powodu przejścia na rentę lub świadczenia
rehabilitacyjne .
7. W zakresie obliczania wynagrodzenia za dodatkowy urlop wypoczynkowy ( 5 dni i 8 dni
kalendarzowych ) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych za wszystkie
wymienione wyżej dni pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalone wg. dotychczasowych
zasad , a ponadto za dni tego urlopu przypadającego w soboty i niedziele – dodatkowe
wynagrodzenie proporcjonalne do stałych składników wynagrodzenia pracownika .
§ 4.
1. Pracownikom pobierającym rentę inwalidzką z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
bez względu na termin powstania inwalidztwa przysługuje dodatkowo urlop wypoczynkowy o
wymiarze 15 dni roboczych po roku pracy do wykorzystania w okresie 2 lat pracy .
2. Urlop , o którym mowa w ust.1 nabywa się tylko jeden raz .
§ 5.
1. Za dni robocze uważa się wszystkie dni z wyjątkiem sobót , niedziel i dni ustawowo wolnych od
pracy .
2. Za dni kalendarzowe uważa się wszystkie kolejno po sobie następujące dni robocze , soboty
niedziele i dni ustawowo wolne .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 49
§ 6.
Pracownicy zakładu pracy mogą po przepracowaniu 6 miesięcy wykorzystać połowę urlopu
przysługującego im po roku pracy a pozostałą część urlopu po przepracowaniu roku .
§ 7.
1. Do okresu pracy , od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz jego
wymiar wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na sposób rozwiązania
stosunku pracy .
2. Absolwenci , którzy w terminie do 3 miesięcy po ukończeniu nauki bez względu na profil
ukończonej szkoły podejmą pracę w zakładzie pracy nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego
bez obowiązku przepracowania jednego roku w zakładzie .
§ 8.
W zakresie nie unormowanym niniejszym rozdziałem stosuje się odpowiednie przepisy szczegółowe
oraz Regulamin Pracy .
§ 9.
1. Wieloletnim pracownikom JSW S.A. , których stosunek pracy zostanie rozwiązany w ciągu roku
kalendarzowego w związku z przejściem na emeryturę lub rentę , przyznaje się prawo do urlopu
wypoczynkowego w pełnym wymiarze rocznym lub wypłaty ekwiwalentu w pełnym wymiarze .
2. Za wieloletnich pracowników uznaje się pracowników , którzy w zakładach Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A przepracowali co najmniej 10 lat . ( * 11 )
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 50
Rozdział VI
OCHRONA WARUNKÓW PRACY
§ 1.
1. Zakład pracy jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy .
2. Zakład pracy jest zobowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym
schorzeniom związanym z warunkami i charakterem wykonywanej pracy .
3. Zakład pracy jest zobowiązany systematycznie przeprowadzać badania i pomiary czynników
szkodliwych dla zdrowia oraz kierować pracowników na okresowe badania lekarskie .
§ 2.
1. Kierownik zakładu obowiązany jest zapewnić na terenie zakładu odpowiednią ilość punktów
sanitarnych obsługiwanych na każdej zmianie przez wykwalifikowany personel . Punkty te
powinny posiadać właściwe wyposażenie oraz leki niezbędne w udzielaniu pierwszej pomocy .
Punkt sanitarny należy urządzić w obrębie każdego szybu zjazdowego .
2.
Kierownik zakładu zobowiązany jest do zapewnienia całodobowych dyżurów lekarskich przy czym
w dni robocze na terenie zakładu pracy .
3.
Czas zużyty przez pracownika w godzinach pracy na korzystanie z pomocy w zakładowym
punkcie sanitarnym wlicza się do czasu pracy .
§ 3.
We wszystkich oddziałach pracy kopalni ( działach ) na powierzchni winny znajdować się umywalnie
I ubikacje w ilości i rodzaju określonym ogólnymi przepisami bhp . W pomieszczeniach tych powinny
znajdować się niezbędne środki higieniczne .
§ 4.
Zakład pracy obowiązany jest wydawać pracownikom w zależności od warunków pracy napoje gorące
lub chłodzące w odpowiedniej ilości w uzgodnieniu z organizacją związkową .
§ 5.
Zakład pracy obowiązany jest do urządzenia i stałego utrzymania w zakładach górniczych w
należytym stanie łaźni zaopatrzonych w dostateczną ilość ciepłej wody oraz szatni z wydzielonymi
osobnymi miejscami na odzież brudną i czystą .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 51
§ 6.
1. Zakład pracy jest obowiązany wydawać pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni w
okresie od 1listopada do 31marca , a pracownikom zatrudnionym pod ziemią oraz w warunkach
szkodliwych dla zdrowia w ciągu całego roku posiłki profilaktyczne .
2. Zakład pracy jest obowiązany do bezpłatnego dostarczenia mleka lub innych środków
odżywczych pracownikom zatrudnionym przy pracach szkodliwych dla zdrowia .
3. Prawo do korzystania z posiłków profilaktycznych przysługuje w ilości wynikającej z czasu
wykonywania pracy w warunkach szkodliwych
§ 7.
1. Normy i zasady przydziału odzieży ochronnej , roboczej , środków czystości regulują odrębne
przepisy oraz postanowienia zawarte w § 9 niniejszego rozdziału . Wyżej wymienione środki
zakład jest zobowiązany dostarczyć przed podjęciem pracy .
2. Pranie , naprawianie , odkażanie , suszenie i odpylanie odzieży roboczej i ochronnej odbywa się
na żądanie pracownika . Koszty organizacyjno – techniczne ponosi zakład pracy .
3. W przypadku niemożności zorganizowania prania i naprawy odzieży roboczej pracownik pierze
i naprawia odzież we własnym zakresie , otrzymując od zakładu pracy środki do prania lub
ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej odrębnymi przepisami . Nie może być przekazana
do prania odzież skażona substancjami chemicznymi lub bakteriologicznymi .
4. Odzież i obuwie robocze , środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości dostarcza się
pracownikom nieodpłatnie w niezbędnej ilości .
5. Szczegółowe normy i zasady wydawania odzieży ochronnej , roboczej i środków czystości określa
regulamin ustalony przez Dyrekcję Kopalni w porozumieniu z Organizacją związkową .
§8
1. Pracownik Kopalni :
a.) zatrudniony w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych ,
b.) który uległ wypadkowi przy pracy ,
c.) który jest zagrożony albo nabył chorobę zawodową ,
d.) który jest zagrożony albo nabył chorobę pozostającą w związku przyczynowym z charakterem
wykonywanej pracy ma prawo do płatnego urlopu zdrowotnego na leczenie sanatoryjne lub
wczasy profilaktyczno – lecznicze , jeżeli zakład opieki zdrowotnej sprawujący opiekę lekarską
nad zdrowiem pracownika wyda orzeczenie o potrzebie takiego leczenia .
2. 1./ Kopalnia nie może rozwiązać umowy o pracę z powodu niezdolności pracownika do
świadczenia pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub nabytą w niej chorobą , jeżeli
stan zdrowia pracownika umożliwia pracę na innym stanowisku .
2./ Umowa o pracę może być rozwiązana , jeżeli Kopalnia zapewni pracownikowi zatrudnienie
w innym zakładzie w porozumieniu z pracownikiem .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 52
§ 9.
Zakład pracy zobowiązany jest wydać każdemu pracownikowi odpowiednią ilość środków do mycia
i przydzielić do osobistego użytkowania co najmniej 2 ręczniki kąpielowe rocznie .
§ 10.
1. Zakład pracy obowiązany jest przydzielić bezpłatnie każdemu pracownikowi potrzebne narzędzia
pracy oraz zapewnić miejsce na ich przechowywanie .
2. Pracownik winien otrzymać narzędzia pracy w stanie zdatnym do użytku .
3. Naprawa narzędzi pracy odbywa się na koszt zakładu pracy . Zniszczone narzędzia wymienia
zakład pracy na nowe za zwrotem zniszczonych . W przypadku zawinionego przez pracownika
zniszczenia bądź utraty narzędzi , zakład ma prawo żądać zwrotu ich równowartości .
§ 11.
1. Zakład pracy obowiązany jest przydzielić pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na
przechowywanie odzieży roboczej i własnej . Sposób zabezpieczenia środków lokomocji
pracowników określa Zakładowy Regulamin Pracy .
2. W przypadku niezawinionej przez pracownika kradzieży odzieży i innych przedmiotów
pozostawionych w łaźni ( szatni ) zgodnie z zasadami określonymi w Zakładowym Regulaminie
Pracy , Kopalnia zobowiązana jest zwrócić pracownikowi wartość przedmiotów , które stanowiły
jego własność , a w zamian za te przedmioty , które stanowią własność Kopalni wydać inne .
§ 12.
Zasady przewozu pracowników do pracy i z pracy ustala Dyrekcja Kopalni w porozumieniu z
organizacją związkową w Zakładowym Regulaminie Pracy .
Rozdział
VII
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 53
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW DRUŻYN RATOWNICZYCH
§ 1.
1. Niniejsze zasady dotyczą członków drużyn ratowniczych w Kopalni „ JAS – MOS „ w których
zorganizowane są służby ratownictwa górniczego , działające na podstawie przepisów wydanych
w oparciu o „ Prawo Górnicze i Geologiczne „ .
2. Drużynę ratowniczą zakładu górniczego stanowią ratownicy , mechanicy sprzętu ratowniczego ,
kierownicy stacji ratownictwa ( kierownicy drużyn ratowniczych ) i ich zastępcy .
3. Ratownikami górniczymi są pracownicy zakładów Spółki Węglowej S.A. zarejestrowani w
ewidencji drużyny ratowniczej , którzy :
1./ posiadają aktualne zaświadczenie ukończonego z wynikiem pozytywnym odpowiedniego kursu
szkoleniowego z zakresu ratownictwa górniczego ,
2./ posiadają aktualne świadectwo odbytego ratowniczego badania lekarskiego ,
3./ odbyli przepisową liczbę ćwiczeń ratowniczych .
4. Mechanikami sprzętu ratowniczego są pracownicy zakładów górniczych wyznaczeni przez
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na wniosek Kierownika Kopalnianej Stacji Ratownictwa
Górniczego ( kierownika drużyny ratowniczej ) i posiadający aktualne zaświadczenie ukończenia z
wynikiem pozytywnym odpowiedniego kursu szkoleniowego z zakresu ratownictwa górniczego .
5. Kierownikiem Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego ( kierownikiem drużyny ratowniczej )
lub jego zastępcą jest osoba dozoru ruchu zakładu górniczego , wyznaczona przez Kierownika
Ruchu Zakładu Górniczego do sprawowania bezpośredniego kierownictwa drużyną ratowniczą i
kopalnianą stacją ratownictwa górniczego oraz posiadająca aktualne zaświadczenie z kursu
szkoleniowego z wynikiem pozytywnym .
6. Kwalifikacje i szczegółowe warunki wymagane od członków drużyn ratowniczych określa
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego , w oparciu o postanowienia Rozp. Ministra Przemysłu i
Handlu z 8 lutego 1995 w sprawie organizacji , zadań i wyposażenia ratownictwa górniczego
przedsiębiorcy i podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym oraz prowadzenia
akcji ratowniczych ( Dz.U.Nr 33 poz. 162 ) .
7. Specjaliści drużyn ratowniczych wynagradzani są na podstawie umów zawieranych pomiędzy nimi
a zakładami górniczymi .
§ 2.
1. Członkom drużyn ratowniczych , o których mowa w § 1 ust.2 przysługuje stały miesięczny dodatek
ratowniczy w wysokości 10 % średniego krajowego wynagrodzenia .
2. Dodatek , o którym mowa w ust.1 nie przysługuje :
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 54
1./ w okresie zawieszenia w wykonywaniu obowiązków członka drużyny ratowniczej z jego winy ,
2./ za miesiąc , w którym członek drużyny ratowniczej opuścił bez usprawiedliwienia wyznaczony
dzień pracy .
§ 3.
Za czas szkoleń kursowych z zakresu ratownictwa górniczego z oderwaniem od pracy , prowadzonych
w CSRG i OSRG , uczestnikom tych szkoleń przysługuje :
1./ wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ,
2./ zwrot kosztów podróży , noclegów oraz diet wg zasad obowiązujących pracowników
państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu podróży służbowych na terenie całego kraju .
§ 4.
1. Za czas udziału w ćwiczeniach ratowniczych , członkom drużyn ratowniczych przysługuje
wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy .
2. Za każdą godzinę ćwiczeń w aparacie oddechowym ratownikom przysługuje dodatek w wysokości
20 % stawki godzinowej wynikającej ze średniego krajowego wynagrodzenia .
§ 5.
1. Ratownikom i mechanikom sprzętu ratowniczego , zatrudnionym na stanowiskach
robotniczych w zastępach dyżurujących w zakładzie górniczym w normalne dni pracy ,
przysługuje wynagrodzenie obliczone wg kategorii zaszeregowania górnika w ścianie , z
wszystkimi obowiązującymi dodatkami oraz premią regulaminową .
2 . Ratownikom oddelegowanym ( z oddziałów ) zatrudnionym w zastępach dyżurujących w
zakładzie górniczym w normalne dni pracy , przysługuje wynagrodzenie obliczone wg
wynagrodzenia od poniedziałku do piątku , otrzymanego za ostatni pełny miesiąc na stanowisku
przed oddelegowaniem , jednak nie mniej niż wynikające z ust.1 .
3. Pozostałym ratownikom i mechanikom sprzętu ratowniczego wchodzącym w skład ochrony
przeciwpożarowej , podziemnej części zakładu górniczego , zatrudnionym w normalne dni pracy ,
przysługuje wynagrodzenie obliczone wg kategorii zaszeregowania o 1 mniejszą niż określona w
ust.1 .
4. Zastępowemu w zastępie ratowniczym , przysługuje za okres pełnienia funkcji , wynagrodzenie
obliczone wg kategorii o 1 wyżej niż określona w ust.1 . Zasada ta dotyczy także zastępowych w
pogotowiach ratowniczych , o których mowa w § 6 ust.1. i 5.
5. Członkom drużyn ratowniczych , zatrudnionym w soboty , niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
przysługuje wynagrodzenie wg zasad ustalonych dla pracowników zatrudnionych w te dni pod
ziemią.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 55
§ 6.
1. Za określony harmonogramem czas pracy w górniczym pogotowiu ratowniczym odbywanym w
trybie skoszarowanym przez okres 15 – dniowy w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego
, członkowie drużyn ratowniczych , otrzymują z zakładu macierzystego :
1./ za każdą dobę pracy w pogotowiu od poniedziałku do piątku :
a.) zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - wynagrodzenie obliczone jak w § 5,
powiększone 75 % ,
b.) zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych – wynagrodzenie wg zasad obowiązujących
w macierzystych zakładach pracy , powiększone o 75 % .
2./ za każdą dobę pracy w pogotowiu w soboty , niedziele i dni ustawowo wolne od pracy ,
wynagrodzenie określone w pkt.1 powiększone o 100 % płacy zasadniczej .
2. Oprócz wynagrodzeń , o których mowa w ust.1 członkom drużyn ratowniczych , za określony
harmonogramem czas pracy w górniczym pogotowiu ratowniczym w Okręgowych Stacjach
Ratownictwa Górniczego przysługuje :
1./ zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej z siedziby zakładu pracy do CSRG i
z powrotem , o ile przejazd nie nastąpił środkami zakładu pracy ,
2./ nocleg oraz całodzienne wyżywienie o wartości co najmniej 4500 kalorii .
3. Przez określenie „ za każdą dobę pracy w pogotowiu „ rozumie się , w zakresie obliczania
wynagrodzenia , jedną dniówkę 8 – godzinną .
4. Świadczenia wymienione w ust.2 przysługują lekarzom za czas pełnienia dyżuru w pogotowiu ,
o którym mowa w ust. 1.
5
Za określony harmonogramem czas pracy w górniczym pogotowiu ratowniczym pełnionym przez
ratowników skierowanych do zakładowego pogotowia ratowniczego w CSRG i OSRG na okres do
5 lat , ratownicy ci otrzymują z zakładu macierzystego :
1./ za pracę od poniedziałku do piątku – wynagrodzenie obliczone wg kategorii zaszeregowania
górnika w ścianie lub zastępowego wraz ze wszystkimi obowiązującymi dodatkami oraz
premią regulaminową wg średniego wskaźnika premiowego dla zastępów dyżurujących
w zakładzie górniczym ,
2./ za pracę w soboty , niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – wynagrodzenie określone w § 5
ust.5 ,
3./ wynagrodzenie z Karty Górnika ( obliczane wg zasad obowiązujących w macierzystych
zakładach ) ,
4./ stały miesięczny dodatek ratowniczy określony w § 2 ust.1 powiększony o 50 % ,
5./ zwrot kosztów przejazdu wg zasad określonych w § 6 ust. 2 pkt 1 ,
6./ diety wg ogólnie obowiązujących zasad ,
7./ inne świadczenia i składniki wynagrodzenia obowiązującego w zakładzie macierzystym .
6. Ratownicy , o których mowa w ust.5 , otrzymują wynagrodzenie za godziny przepracowane
zgodnie z opracowanym przez CSRG i OSRG harmonogramem pracy .
7. Mając na uwadze , że podstawą obliczania wynagrodzenia za pracę w soboty i dni ustawowo
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 56
wolne od pracy jest warunek przepracowania w miesiącu pełnej ilości godzin liczonych w dni
normalne , to w przypadku nie spełnienia tego warunku , ilość dniówek sobotnich i innych
ustawowo wolnych od pracy ulega obniżeniu o taką samą ilość godzin , jaka brakuje do pełnego
czasu pracy w dniach normalnych .
§ 7.
1. Wszystkie osoby biorące udział w akcji ratowniczej w normalnym dniu pracy , bez względu na
zajmowane stanowisko , otrzymują na podstawie „ Karty udziału w akcji „ za czas tej akcji :
1./ pracownicy na stanowiskach robotniczych – wynagrodzenie obliczone wg § 5 ust.1 oraz
dodatkowe wynagrodzenie określone w § 8 ,
2./ pracownicy na stanowiskach nierobotniczych – wynagrodzenie wg zasad obowiązujących
w macierzystych zakładach oraz dodatkowe określone w § 8 .
2. Za czas związany z udziałem w akcji ratowniczej w soboty , niedziele i dni ustawowo wolne od
pracy osobom , o których mowa w ust.1 przysługuje na podstawie „ Karty udziału w akcji „
wynagrodzenie określone w § 8 .
§ 8.
1. Za udział w akcji ratowniczej w zakładzie górniczym , osobom wymienionym w§ 7 ust.1
przysługuje na podstawie „ Karty udziału w akcji „ :
1./ dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,7 % średniego krajowego wynagrodzenia , za każdą
godzinę udziału w akcji ,
2./ za każdą godzinę pracy w tlenowym aparacie roboczym w atmosferze niezdolnej do
oddychania przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 50 % wynagrodzenia
określonego w pkt.1 ,
3./ w zakładach , w których w dniu wejścia w życie zasad , wynagrodzenie to było wyższe od
obliczonego w sposób określony w pkt. 1 i 2 pozostaje ono w dotychczasowej wysokości do
czasu , gdy nowo obliczone wynagrodzenie będzie korzystniejsze ,
4./ wyżywienie w naturze o wartości kalorycznej nie mniejszej niż 4500 kalorii za każdy dzień
udziału w akcji , ale nie mniej niż 8 godzin udziału w akcji .
2. Za każdą godzinę udziału w pracach profilaktycznych związanych z zapobieganiem zagrożeniom
górniczym ( pożarowym , metanowym , pyłowym i innym ) , członkom drużyn ratowniczych
biorących udział w tych pracach przysługuje na podstawie „ Karty udziału w akcji „ dodatek w
wysokości 50 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 pkt. 1 i 2 .Prace profilaktyczne
wykonywane są na podstawie opracowanego programu tych prac .
3. Kierownictwo zakładu górniczego może przyznawać nagrody osobom wyróżniającym się w akcji
ratowniczej i przy wykonywaniu prac profilaktycznych .
§ 9.
Przy obliczaniu okresów wymaganych do uzyskania nagrody jubileuszowej , członkom drużyn
ratowniczych , z wyjątkiem specjalistów , za każdy rok przynależności do tych drużyn zalicza się 1,66
roku pracy .
Rozdział
VIII
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 57
WYKAZ
DODATKÓW ORAZ DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ
§ 1.
( * 1 , 17 , 28 , 31 )
1.
I. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą
zakaźną - trwającej łącznie 33 dni w roku kalendarzowym pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia w następującej wysokości:
1. 100 % wynagrodzenia jeżeli niezdolność do pracy :
a) powstała na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
b) przypada w okresie ciąży,
c) dotyczy pracowników o stażu powyżej 8 lat o ile trwa nieprzerwanie powyżej 4 dni
(płatne od pierwszego dnia choroby).
2. 80 % podstawy wymiaru - w pozostałych przypadkach
II. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. I oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy nie
wyłączając dni wolnych od pracy.
W okresie pobierania zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia z tytułu niezdolności do
pracy z przyczyn określonych w art.92 Kodeksu Pracy pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonywania pracy tj. stawki , (zryczałtowanego wynagrodzenia) , dodatku
funkcyjnego , premii miesięcznej lub kwartalnej , specjalnego wynagrodzenia z Karty Górnika
oraz innych dodatków wypłacanych za czas przepracowany .
III. Do stażu pracy o którym mowa w pkt I ppkt 1c zalicza się okresy zatrudnienia i okresy
nieprzepracowane zaliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.
IV. 1. Za okres nieprzerwanej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub
odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej dłużej niż 35 dni, począwszy od 36 dnia
aż do wyczerpania prawa do zasiłku chorobowego, pracownikowi przysługuje „dodatek do
zasiłku chorobowego „ wypłacany w ramach wynagrodzeń, płatny do wysokości 100 % wymiaru
zasiłku chorobowego.
2. Przez okres nieprzerwanej niezdolności pracownika do pracy, o której mowa w ust.IV pkt 1
rozumie się okres niezdolności do pracy w którym nie wystąpił choćby dzień roboczy przerwy w
jej trwaniu.
3. Prawo do dopłaty o której mowa w pkt 1 mają również pracownicy za 34 i 35 dzień niezdolności
pracownika do pracy powstałej wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
niezależnie czy absencja ma charakter ciągły czy też przerywany.
V. W sprawach nieuregulowanych niniejszym protokołem mają zastosowanie przepisy
Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst Dz. U. nr 60 poz. 636 z 1999 r.
z późniejszymi zmianami). „
2. Świadczenia wyrównawcze dla pracowników , których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 58
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu , spowodowanego wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową – na podstawie ustawy z dnia 12.06.1975 r. o świadczeniach z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U.nr 30 poz.144 z 1983 r. z późniejszymi
zmianami ) .
3. Wynagrodzenie za przeprowadzenie okresowych badań stanu zdrowia ( jeżeli nie jest możliwe
przeprowadzenie ich w czasie wolnym od pracy ) – w wysokości średniej urlopowej obliczonej z p
oprzedniego miesiąca – na podstawie Rozporządzenia R.M. z dnia 20.12.1974 r. w sprawie
regulaminów pracy ...( Dz.U. nr 49 poz 299 z późniejszymi zmianami ) .
4. Wynagrodzenie lub ekwiwalent za czas urlopów wypoczynkowych – na podstawie
Rozporządzenia MPPiSS z dnia 21.10.1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów
wypoczynkowych ( Dz.U. nr 43 poz.259 z późniejszymi zmianami ).
5. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy , gdy przepisy przewidują zachowanie prawa do
wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop z okresu objętego wypłatą , podczas
którego zaszła nieobecność w pracy – na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 20.11.1974 r. w
sprawie regulaminów pracy i udzielania zwolnień od pracy ( Dz.U.nr 49 poz.299 z późniejszymi
zmianami ).
6. Wyrównanie wynagrodzeń za pełny miesięczny wymiar czasu pracy do wysokości najniższego
wynagrodzenia określonego przez Układ Zbiorowy Pracy z dnia 21.12.1991 r.
7. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy – na
podstawie ustawy z dnia 28.12.1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U z
1990 r. nr 4 poz.19 z późniejszymi zmianami ).
8. Odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia
umowy o pracę przez zakład , w wysokości wynagrodzenia za czas , do upływu którego umowa
miała trwać , nie więcej niż za trzy miesiące – na podstawie art. 58 - 60 i art. 67 Kodeksu Pracy .
9. Dodatkowe wynagrodzenie dla radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego i arbitrażowego
i dodatek za koordynację obsługi prawnej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.08.1992 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców
prawnych ( Dz.U. nr 64 poz.326 ) .
10. Odprawa wojskowa wypłacona na podstawie ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony RP ( Dz.U. z 1992 r.nr 4 poz.16 ) .
11 Dodatki wyrównawcze : dla kobiet w okresie ciąży przeniesionych do innej pracy , pracowników
w związku z zagrożeniem chorobą zawodową bądź z innego tytułu przyznanego na podstawie
Rozporządzenia Ministra Pracy , Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18.12.1974 r. w sprawie
obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy , odszkodowań , dodatków
wyrównawczych...( Dz.U. nr 51 poz.334 z późniejszymi zmianami ).
12. Dodatki za prowadzenie służbowych pojazdów samochodowych przez pracowników nie
zatrudnionych na stanowisku kierowcy określone na podstawie Zarządzenia Ministra Komunikacji
z dnia 14.12.1982 r. ( MP nr 30 poz. 163 ).
13. Zryczałtowane wynagrodzenie za pełnienie obowiązków społecznego inspektora pracy wypłacane
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 59
na podstawie ustawy z dnia 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy ( Dz.U nr 35 poz.163 z
późniejszymi zmianami ).
14. Dodatek za specjalizację zawodową ( Uchwała RM nr 34/87 z dnia 6.04.1987 r. w sprawie
specjalizacji zawodowej techników i inżynierów ( MP nr 12 poz.101 z późniejszymi zmianami )
oraz Uchwały nr 164 RM z dnia 12.09.1988 r. w sprawie specjalizacji zawodowej ekonomistów
(MP nr 28 poz.251 z późniejszymi zmianami )
15. Wynagrodzenie za szkolenie wewnątrzzakładowe , należne za szkolenie poza godzinami pracy .
16. Premia za złom wypłacana na podstawie Ramowego regulaminu przesłanego przez Ministra
Gospodarki Materiałowej z dnia 30.12.1980 r. znak : ZSW-1/1952/80
17. Premia za marszrutyzację przewozów ładunków kolejami normalnotorowymi wypłacana na
podstawie Uchwały nr 13 RM z dnia 11.02.1985 r. ( MP nr 2 poz.15 ) .
§ 2.
1. Ustala się , że w przypadku zmian w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących
dodatków lub dodatkowych wynagrodzeń , o których mowa w § 1 , zasady ich przyznawania i
wypłacania w zakładzie pracy , ulegają zmianom stosownie do zmian w tych przepisach .
2. W przypadku wprowadzenia na mocy powszechnie obowiązujących przepisów innych dodatków
lub dodatkowych wynagrodzeń , nie wymienionych w § 1 , mogą one być wprowadzone w
zakładzie pracy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach .
Rozdział
IX
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 60
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1.
Zakład pracy jest obowiązany udostępnić do wglądu pracownikom tekst niniejszego Układu ,
obowiązujące w zakładzie regulaminy oraz udzielenia niezbędnych wyjaśnień , co do obowiązującego
prawodawstwa pracy.
§ 2.
1. Zmianę lub uzupełnienia postanowień Z.U.Z.P w tym także załączników , wprowadza się w drodze
protokołów dodatkowych podpisanych przez strony , które Układ zawarły.
2. Do protokołu dodatkowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Układu .
§ 3.
1. Niniejszy Z.U.Z.P może być rozwiązany :
1./ na mocy porozumienia stron Układu ,
2./ z upływem okresu wypowiedzenia przez jedną ze stron Układu.
2. Wypowiedzenie Z.U.Z.P , o którym mowa w ust.1pkt.2 następuje na piśmie z tym , że okres
wypowiedzenia nie może być krótszy niż 3 miesiące i powinien skończyć się z upływem roku
kalendarzowego.
3. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Układu , strony przystąpią niezwłocznie do ustalenia
treści nowego układu . Do czasu zawarcia przez strony nowego układu lub porozumienia o
przedłużeniu mocy obowiązującej dotychczasowego Układu , obowiązuje Układ dotychczasowy .
§ 4.
Właściwymi do interpretacji treści postanowień Układu są strony zawierające Układ , przy czym
strona związkowa wyłoni w tym celu wspólne przedstawicielstwo .
§ 5.
Spory rozstrzyga każdorazowo powołana komisja składająca się z przedstawicieli stron
zawierających Układ. Tryb i zasady działania komisji określają strony niniejszego Układu z tym ,
że komisja zobowiązana jest do rozstrzygnięcia sporu w terminie 1 miesiąca .
§ 6.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 61
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Układem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu
pracy , przepisów wykonawczych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa .
§ 7.
Z.U.Z.P dla Pracowników K.W.K „ JAS – MOS „ obowiązuje do czasu wejścia w życie Z.U.Z.P dla
Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
§ 8.
Strony Z.U.Z.P przewidują , że jeżeli na szczeblu Zarządu JSW i reprezentacji związków
zawodowych JSW S.A. przed wejściem w życie jednolitego Z.U.Z.P dla JSW S.A. przyjęte
zostaną rozwiązania korzystniejsze w stosunku do niniejszego Z.U.Z.P – to staną się one
integralną częścią tego układu .
§ 9.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K „ JAS – MOS „ wchodzi w życie z
dniem zarejestrowania .
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawierają :
Zakładowe Organizacje Związkowe:
Pracodawca:
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 62
1. ............................................................
NSSZ „ Solidarność „ ruch Jastrzębie
2. ............................................................
NSZZ „ Solidarność „ ruch Moszczenica
3. ............................................................
NSZZ „ Solidarność 80 „ ruch Moszczenica
4. ............................................................
ZZG w Polsce ruch Moszczenica
5. ............................................................
ZZG w Polsce ruch Moszczenica
6. ............................................................
ZZ „ Kadra „ ruch Jastrzębie
7. ............................................................
( podpisy znajdują się na oryginale )
ZZPIT ruch Moszczenica
8. ............................................................
ZZ „ Kontra „ ruch Jastrzębie
9. ............................................................
ZZ „ Przeróbka „ ruch Moszczenica
Załącznik nr 1
do Z.U.Z.P
KWK „ JAS-MOS „
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 63
TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY
dla stanowisk robotniczych pod ziemią
L .p
Stanowisko
Kategoria
Zaszereg.
1
I
2
3
STANOWISKA PRACY W PRZODKACH EKSPLOATACYJNYCH
I PRZYGOTOWAWCZYCH
1
Górnik przodowy w ścianie i zabierce
12
2
Górnik przodowy w wyrobiskach pionowych
12
3
Górnik przodowy w wyrobiskach kamiennych poziomych i kamienno – węglowych
12
poziomych ( powyżej 80 % zawartości kamienia )
4
Górnik przodowy w chodniku węglowym i węglowo – kamiennym
12
5
Instruktor strzałowy za czas wykonywania robót strzałowych w przodku
11
6
Górnik strzałowy
11
7
Górnik kombajnista , strugowy
11
8
Pomocnik kombajnisty
10
9
Górnik – taranista , wrębiarz
10
10
Górnik w ścianach i zabierkach
10
11
Górnik w wyrobiskach kamiennych poziomych i kamienno – węglowych poziomych
11
( powyżej 80% zawartości kamienia )
12
Górnik w wyrobiskach pionowych
11
13
Górnik w wyrobiskach węglowych i węglowo – kamiennych
10
14
Górnik przy niebezpiecznej przebudowie
10
15
Górnik rabunkarz – przy rabowaniu obudowy , zbrojeniu i likwidacji ścian
10
16
Górnik w przybierce z wymianą obudowy
10
17
Górnik w przybierce bez wymiany obudowy o przekroju powyżej 2m2
9
18
Górnik wiertacz – przy wtłaczaniu wody do calizny , wierceniu otworów
10
technologicznych i wielkośrednicowych
19
Górnik budowacz – przy uzupełnianiu lub wzmacnianiu obudowy
20
Górnik – murarz ( betoniarz )
9
9 – 10
c.d.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 64
L .p
Stanowisko
Kategoria
Zaszereg.
1
2
21
Cieśla przy przekładce przenośnika ścianowego metodą rozbieralną
22
Cieśla za czas pracy w przodku
23
Elektromonter za czas pracy w kompleksach ścianowych o wysokim stopniu
3
9 – 10
9
10 – 11
mechanizacji , automatyzacji i koncentracji wydobycia *
24
Elektromonter za czas pracy w przodku
25
Hydraulik maszyn i urządzeń górniczych za czas pracy w kompleksach ścianowych
10
10 – 11
o wysokim stopniu mechanizacji , automatyzacji i koncentracji wydobycia *
26
Hydraulik maszyn i urządzeń górniczych za czas pracy w przodku
27
Młodszy górnik :
10
-
w przodku
9
-
na przebudowie
9
-
na przybierce bez wymiany obudowy
8
-
w transporcie
9
28
Górnik – podsadzkarz , rurarz , tamiarz , zamulacz w przodku
10
29
Podsadzkarz , rurarz , tamiarz , zamulacz w przodku
9
30
Robotnik niewykwalifikowany :
31
-
w przodku
8
-
na przebudowie
8
-
na przybierce bez wymiany obudowy
7
-
w transporcie
7
Ślusarz za czas pracy w kompleksach ścianowych o wysokim stopniu mechanizacji
11
, automatyzacji i koncentracji wydobycia *
32
Ślusarz za czas pracy w przodku
10
33
Spawacz za czas pracy w przodku
10
* Decyzję o wprowadzeniu kategorii 11-tej podejmuje dyrektor naczelny kopalni węgla kamiennego
L .p
Stanowisko
Kategoria
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 65
Zaszereg.
1
2
II
POZOSTAŁE STANOWISKA DOŁOWE
1
Górnik budowacz – przy uzupełnianiu lub wzmacnianiu obudowy , stawianiu
3
8
obudowy wielobokowej itp.
2
Górnik w przybierce bez wymiany obudowy o przekroju poniżej 2m2
3
Górnik – murarz ( betoniarz )
3a
Górnik
3b
Młodszy górnik
4
Murarz ( betoniarz )
5–7
5
Instruktor strzałowy
10
6
Cieśla górniczy
5–9
7
Cieśla szybowy
5–9
8
Cieśla szybowy za czas pracy w szybie
8 – 10
9
Dyspozytor przewozu dołowego
8–9
10
Starszy : elektromonter , hydraulik maszyn i urządzeń górniczych , ślusarz
11
Elektromonter , hydraulik maszyn i urządzeń górniczych , ślusarz
5–9
12
Młodszy : elektromonter , hydraulik maszyn i urządzeń górniczych , ślusarz
5–6
13
Elektromonter urządzeń łączności
5–9
14
Konwojent przewozu dołowego
15
Konserwator sprzętu p.poż.
16
Liczak obudowy stalowej
17
Maszynista lokomotyw pod ziemią
18
Maszynista maszyn wyciągowych na szybikach międzypoziomowych
19
Maszynista maszyn wyciągowych przy głębieniu i remoncie szybów i szybików
20
Maszynista pomp odwadniania oddziałowego
5
21
Maszynista pomp odwadniania głównego
6
22
Maszynista sprężarek pod ziemią
23
Metaniarz górniczy
7–8*
24
Mechanik sprzętu ratowniczego
9 – 10
25
Obsługa ładowni akumulatorów
6–7
26
Obsługa przenośników odstawczych
5
27
Obsługa przenośników odstawczych – ścianowych
7
8
6–8
6–8*
5
10
6
5–9
7
6–8*
8–9
9 – 10
5–6
c.d.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 66
L .p
Stanowisko
Kategoria
Zaszereg.
1
2
3
28
Obsługa urządzeń do regeneracji obudowy stalowej
6–8
29
Obsługa urządzeń na podszybiu
5–6
30
Obsługa torkretnicy
6
31
Operator kolejki transportowej
7
32
Opylacz wyrobisk górniczych
5–6
33
Podsadzkarz , rurarz , tamiarz , zamulacz
6–8*
34
Pomiarowy miernictwa
6–8*
35
Pomiarowy wentylacji
6–8
36
Próbobiorca węgla surowego pod ziemią
5
37
Robotnik niekwalifikowany
4
38
Robotnik transportowy
5–6
39
Robotnik transportowy przy transporcie kompleksów zmechanizowanych do
5–8
zbrojenia i z likwidacji , ręcznym transporcie ciężkich elementów obudowy , maszyn
i urządzeń
40
Spawacz
5–9
41
Tokarz
6–9
42
Sygnalista szybów pomocniczych
6–7
43
Sygnalista szybów głównych i skipów
7–8
44
Sygnalista szybowy przy głębieniu i remoncie szybów i szybików
7–8
45
Szlamiarz przy czyszczeniu ścieków
5–6
46
Szlamiarz przy czyszczeniu rząpia szybowego i osadników
47
Wydawca materiałów wybuchowych
6–8
48
Załadunkowy na załadowni
5–6
49
Wiertacz
5–8
7
* dla oznaczonych stanowisk dopuszcza się możliwość zaszeregowania o jedną kategorię wyżej pod
warunkiem przepracowania co najmniej 10 – ciu lat pod ziemią .
TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY
dla stanowisk robotniczych na powierzchni
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 67
L.p
Stanowisko
Kategoria
Zaszereg.
1
2
3
1
Asenizator
6–7
2
Brygadzista gospodarczy
4–7
3
Bufetowy
6–7
4
Czyściciel kotłów
7–9
5
Dekorator
7 – 10
6
Dowódca warty
6–9
7
Dozorca
3–5
8
Drzewiarz
6–8
9
Ekspedytor poczty
3–4
10
Fotograf kamerzysta
7 – 11
11
Goniec
3–5
12
Gotowacz napojów
3–4
13
Hakowy na składowisku materiałów
7–9
14
Introligator
7–9
15
Kalfaktor
7 – 10
16
Kawiarka
3–5
17
Kelner
4–8
18
Kierowca wózka elektrycznego i spalinowego
6–8
19
Konserwator hełmów Helter
7–9
20
Konserwator obiektów administracyjnych
6–9
21
Konserwator : metanomierzy , zapalarek
7–9
22
Kucharz , cukiernik , garmażer
7–8
23
Kuchmistrz , mistrz : cukierniczy , garmażeryjny
9 – 10
24
Laborant
6–9
25
Łazienny
5–6
26
Magazynier w magazynie oddziałowym
6–8
27
Markarz
5–7
28
Maszynista maszyn drukarskich
8–9
29
Maszynista maszyn zamrażających
8 – 11
30
Maszynista sprężarek
7 – 10
31
Maszynista wentylatorów
6 – 10
32
Maszynistka
6–8
33
Mechanik koserwator : aparatów ucieczkowych , metanomierzy , zapalarek , lamp
6 – 10
górniczych
L.p
Stanowisko
Kategoria
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 68
Zaszereg.
1
2
3
34
Mechanik precyzyjny
8 – 12
35
Mechanik urządzeń dźwigowych i dźwignicowych
7 – 11
36
Monitorzysta podsadzkowy
7–9
37
Obsługa centrali telefonicznej
5-8
38
Obsługa elektronicznych monitorów ekranowych
6–9
39
Obsługa dalekopisu , telefaksu
6–8
40
Obsługa stacji wymienników ciepła
5–7
41
Obsługa radiowęzła
7
42
Obsługa zmiękczalni wody
7
43
Obsługa wyciągu towarowego
6–7
44
Obsługa z punktu oczyszczania pyłów dymnicowych
6–9
45
Obsługa i konserwacja maszyn poligraficznych
7–8
46
Ogrodnik
6 – 10
47
Operator urządzeń załadowczych i rozładowczych
8 – 10
48
Operator pompownio hydrozwałowania
7–9
49
Palacz kotłów C.O
7–9
50
Pokojowa
5–7
51
Pomiarowy mierniczy
6 – 11
52
Pomoc : bufetowa , kuchenna
4–6
53
Powielaczowy
4–6
54
Portier
3–4
55
Pracownik niewykwalifikowany
3–4
56
Przewodnik turystyczny
7 – 10
57
Praczka – szwaczka
5–7
58
Ratownik wodny
6–9
59
Robotnik do prac lekkich
4–6
60
Robotnik do prac ciężkich
6–8
61
Robotnik transportowy
5–9
62
Robotnik magazynowy
5–8
63
Recepcjonista
6–9
64
Rewident
3–5
65
Rzemieślnik
5 – 10
66
Sanitariusz pielęgniarz
6–9
67
Salowa
5–6
68
Sprzątaczka
4–6
69
Szatniarz
5-6
L.p
Stanowisko
Kategoria
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 69
Zaszereg.
1
2
3
70
Suwnicowy
6–9
71
Starszy wartownik
5–8
72
Wartownik
4–7
73
Wiertacz otworów wielkośrednicowych z powierzchni
9 – 11
74
Wydawca aparatów ucieczkowych
5–7
75
Wydawca konserwator lamp górniczych
6–9
76
Wydawca konserwator : pochłaniaczy , zapalarek , metanomierzy
6–9
77
Wydawca magazynowy magazynu głównego
5–9
78
Wydawca magazynowy magazynu głównego z odpowiedzialnością materialną
8 – 10
L.p
Stanowisko
Kategoria
Zaszereg.
1
2
3
1
Czyściciel zwrotnic
5–8
2
Dróżnik przejazdowy
5–8
3
Dyżurny ruchu
9 – 12
4
Kierowca drezyny motorowej
6–8
5
Kierowca lokomotywki spalinowej
6 – 10
6
Kierownik pociągu
6 – 10
7
Manewrowy – ustawiacz
6 – 10
8
Maszynista maszyn do robót nawierzchni kolejowych
7 – 11
9
Maszynista pojazdu trakcyjnego
7 – 12
10
Maszynista operator lokomotywy przetokowej
8 – 11
11
Monter zabezpieczenia ruchu kolejowego
8 – 11
12
Nastawniczy
6 – 10
13
Obchodowy torów
5–7
14
Operator wywrotów wagonowych
6–8
15
Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego
5–9
16
Pomocnik kierowcy lokomotywki spalinowej
5–7
17
Smarownik – pomocnik rewidenta
5–7
18
Rewident wagonów
6 – 10
19
Robotnik torowy
6–9
20
Robotnik transportowy
5–9
21
Sytuator – operator wagonowy
8 – 11
22
Toromistrz
7 – 11
23
Zwrotniczy
7 – 10
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 70
L.p
Stanowisko
Kategoria
Zaszereg.
1
2
3
1
Flotator
9 – 12
2
Konserwator maszyn i urządzeń w zakładach przeróbki mechanicznej węgla
7 – 12
3
Maszynista kołowrotów maszyn i urządzeń linowych
8 – 11
4
Maszynista kruszarek , młynów węgla i kamienia
7 - 10
5
Maszynista odwadniarek i urządzeń odwadniających
7 – 10
6
Maszynista podnośników , wciągników , urządzeń transportowych i dźwigowych
7 – 10
7
Maszynista pomp , sprężarek i dmuchaw
8 – 11
8
Maszynista rusztów stałych i ruchomych oraz przesiewaczy
7 – 10
9
Maszynista urządzeń wzbogacających
7 – 12
10
Maszynista urządzeń suszarni koncentratu flotacyjnego i miału węglowego
8 – 12
11
Maszynista taśm i stołów przebierczych
6–9
12
Maszynista urządzeń odpylających i uławiających pył
7 – 10
13
Maszynista urządzeń gospodarki wodno – mułowej
8 – 12
14
Maszynista maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla
7 – 12
15
Obsługa zbiorników oraz urządzeń załadowczych i rozładowczych węgla i kamienia
8 – 12
16
Obsługa urządzeń do przygotowania cieczy ciężkiej i rekuperacji obciążnika
8 – 12
17
Obsługa przenośnika
6–9
18
Płukacz
19
Próbobiorca kontr.jakości i laborant kontroli ruchowej w zakładzie przer.mech.węgla
6–9
20
Sortowniczy węgla i kamienia
8 – 11
21
Sterowniczy maszyn i urządzeń w zakładach przeróbki mechanicznej węgla
8 – 12
22
Wagowy
6–9
23
Wulkanizator taśm
8 – 11
24
Zwałowy na zwałach węgla , kamienia i osadnikach
7 – 12
10 – 12
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 71
L.p
Stanowisko
Kategoria
Zaszereg.
1
2
3
1
Cięciarz blach i profili
6–9
2
Dłutowacz
6 – 10
3
Konserwator hydrauliki siłowej
6 – 10
4
Krajacz metalu na nożycach i piłach
6–8
5
Lutowacz
7–8
6
Malarz konstrukcji i urządzeń
5 – 10
7
Mechanik – konserwator górniczych aparatów ratowniczych i ucieczkowych
8 – 11
8
Metalizator
9
Monter mechanik urządzeń gazowych , sanitarnych
6 – 10
10
Monter konstrukcji stalowych
6 – 11
11
Młodszy ślusarz
6–8
12
Oczyszczacz po paleniu
5–7
13
Operator urządzeń technicznych np. wytwornicy acetylenu
6–9
14
Pracownik obróbki plastycznej np. kowal
6 – 12
15
Pracownik przy obsłudze maszyn i urządzeń obróbki skrawaniem np. frezer , tokarz
6 – 12
8
, strugacz , szlifierz
16
Prostowacz wyrobów
6 – 10
17
Spawacz elektryczny
7 – 11
18
Spawacz gazowy
7 – 11
19
Spawacz elektryczno – gazowy
8 – 12
20
Spawacz z uprawnieniami specjalistycznymi
8 – 12
21
Ślusarz
7 – 11
22
Ślusarz narzędziowy , remontowy
8 – 12
23
Wydawca – konserwator narzędzi
6 – 10
24
Wyginacz tlenowo acetylenowy
6–8
25
Wytaczarz
6 – 11
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 72
L.p
Stanowisko
Kategoria
Zaszereg.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
L.p
2
Automatyk , elektronik
Cewkarz – uzwajacz
Elektromonter instalacji elektrycznych i NN
Elektromonter instalacji elektrycznych i WN
Elektromonter urządzeń łączności
Elektromonter konserwator urządzeń i sieci telefonicznych
Elektromonter konserwator urządzeń komputerowych
Impregnator materiałów elektrotechnicznych
Konserwator urządzeń metanometrii automatycznej
Konserwator elektromonter naprawy lamp górniczych
Krajacz materiałów izolacyjnych
Nawijacz uzwojeń
Obsługa i konserwacja urządzeń automatyki przemysłowej
Telefonista
Stanowisko
3
6 – 11
6 – 10
6 – 11
7 – 12
6 – 10
7 – 12
7 – 11
8
6 – 12
7 – 10
5–7
6–9
7 – 12
5–9
Kategoria
Zaszereg.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
Blacharz napraw pojazdów samochodowych
Elektromonter samochodowy
Kierowca ciągników
Kierowca samochodów ciężarowych do 13 – tu ton + pojazdy specjalistyczne
Kierowca samochodów ciężarowych 13 – 20 ton + pojazdy specjalistyczne
Kierowca samochodów ciężarowych powyżej 20 ton + pojazdy specjalistyczne
Kierowca autobusu do 15 – tu miejsc
Kierowca autobusu powyżej 15 – tu miejsc
Kierowca samoch.osobowego ( dostawczych do 3,5 t. ) sanitarnego i sanitarno
reanimacyjnego
Kierowca operator dźwigu samojezdnego
Kierowca operator podnośnika samochodowego do prac na wysokości
Kierowca wózka widłowego o udźwigu powyżej 3 ton
Kierowca zamiatarki
Ładowacz
Maszynista spycharko – koparki
Malarz – lakiernik samochodowy
Mechanik napraw pojazdów samochodowych
Spawacz – lutowacz
Tapicer samochodowy
Technik precyzyjny
Wulkanizator ogumienia
3
6 – 11
6 – 11
5–9
7–9
8 – 11
9 – 11
8 – 11
9 - 12
6 – 11
10 – 11
9 – 11
8 – 10
8 – 10
6–8
8 – 10
6 – 11
6 – 11
9 - 11
6 – 10
7 – 11
6 – 10
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 73
L.p
Stanowisko
Kategoria
Zaszereg.
1
2
3
1
Betoniarz
6 – 10
2
Blacharz – dekarz
6 – 11
3
Brukarz
6 – 10
4
Cieśla budowlany
6 – 11
5
Kopacz
6–9
6
Malarz tapeciarz
5 – 10
7
Maszynista – operator urządzeń budowlanych
6–9
8
Maszynista – operator maszyn budowlanych
8 – 11
9
Maszynista koparki jednonaczyniowej
7 – 11
10
Maszynista – operator zwałowarki i koparki wielonaczyniowej
9 – 12
11
Maszynista spycharki
7 – 11
12
Maszynista pomp do betonu „ STETER „
10 – 11
13
Maszynista operator żurawia samojezdnego
8 – 11
14
Maszynista operator żurawia wieżowego
9 – 12
15
Mistrz murarski
10 – 12
16
Monter instalacji ( C.O , wodn.kan. , gazowych )
6 – 11
17
Monter izolacji termicznej
6–9
18
Monter konstrukcji stalowych
9 – 11
19
Monter urządzeń dźwigowych
6 – 11
20
Monter w warsztatach instalacyjnych
6 – 10
21
Murarz tynkarz
6 – 11
22
Murarz pieców kotłów i kanałów przemysłowych
7 – 11
23
Operator wyciągu , betoniarki
7–8
24
Palacz – naparzacz prefabrykatów
6–9
25
Palacz pieców do wypalania wyrobów ceramicznych
7–9
26
Posadzkarz – lastrykarz
6 – 11
27
Robotnik budowlany
6–9
28
Stolarz – szklarz
6 – 11
29
Zbrojarz
6 – 11
30
Zdun
6 – 10
TARYFIKATOR DLA STANOWISK NIEROBOTNICZYCH
Pracownicy zatrudnieni pod ziemią
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 74
L.p
Stanowisko
Kategoria
Zaszereg.
1
2
3
1
Zawiadowca ruchu , główny inżynier górniczy
2
Główny inżynier : energo – mechaniczny , wentylacji
3
Pozostali główni inżynierowie
17 – 18
4
Kierownik robót górniczych
Główny : mechanik , elektryk , energetyk
18 – 19
5
Inżynier : wentylacji – kierownik działu wentylacji
strzelniczy ds. metanometrii
Nadsztygar górniczy robót eksploatacyjnych , przygotowawczych
Nadsztygar likwidacji i zbrojeń urządzeń przodkowych
Nadsztygar energo – mechan. utrzymania urządz. przodk. i szybowych ( * 13)
Kierownik działu ( Ośrodka ) np.: przygotowania produkcji i postępu technicznego ,
mierniczo geologicznego , norm i płac , gospodarki materiałowej , pomiarów i
automatyki badań metanometrii i badań środowiska
16 – 18
6
Pozostali nadsztygarzy
Sztygar oddziałowy oddziału wydobywczego , robót przygotowawczych , likwidacji
i zbrojeń urządzeń przodkowych
Sztygar oddziałowy oddziału energo – mechanicznego utrzymania urządzeń
przodkowych i szybowych
Starszy : mierniczy górniczy , geolog górniczy , hydrogeolog górn. , geofizyk górn.
Starszy inspektor , technik strzelniczy , technik ds. obudowy i kierowania stropem
14 – 17
7
Pozostali sztygarzy oddziałowi
Sztygar zmianowy oddziału wydobywczego , robót przygotowawczych , likwidacji
i zbrojeń urządzeń przodkowych
Sztygar zmianowy oddziału energo – mechanicznego utrzymania urządzeń
przodkowych i szybowych ( * 13 )
Mierniczy górniczy , geolog górniczy , hydrogeolog górniczy , geofizyk górniczy
Inspektor
Dyspozytor ruchu
13 – 16
8
Pozostali sztygarzy zmianowi
Nadgórnik oddziału wydobywczego , robót przygotowawczych , likwidacji i zbrojeń
urządzeń przodkowych
Dozorca oddziału energo – mechanicznego utrzymania urządzeń przodkowych i
szybowych
Asystent mierniczego górniczego
Starszy specjalista
12 – 14
9
Dyspozytor metanometrii
Instruktor strzałowy
Maszynista wyciągowy
Specjalista
Pozostali nadgórnicy i dozorcy
11 – 14
10
11
Stażysta z wykształceniem wyższym
Stażysta z wykształceniem średnim
( * 16 )
22
20
10
8
TARYFIKATOR DLA STANOWISK NIEROBOTNICZYCH
Pracownicy zatrudnieni na powierzchni
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 75
L.p
Stanowisko
Kategoria
Zaszereg.
1
2
3
1
Główny inżynier : przeróbki mechanicznej , elektrociepłowni
18 – 21
2
Kierownik : przeróbki mechanicznej , brykietowni
17 – 20
Główny specjalista
Radca prawny
Zastępca głównego księgowego
3
Inżynier powierzchni
16 – 19
Nadsztygar : przeróbki mechanicznej , elektryczny , mechaniczny
4
Kierownicy sekcji
15 – 17
5
Pozostali nadsztygarzy , kierownik działu ekspedycji , kontroli jakości
15 – 18
6
Sztygar oddziałowy : przeróbki mechanicznej , kotłowo – sprężarkowy , elektryczny ,
15 – 17
mechaniczny , regeneracyjny
7
Starszy inspektor
14 – 17
8
Pozostali sztygarzy oddziałowi
14 – 16
Sztygar zmianowy : przeróbki mechanicznej , kotłowo – sprężarkowy , elektryczny ,
mechaniczny , regeneracyjny
9
13 – 16
Pozostali sztygarzy zmianowi
Inspektor , kieownik obiektów socjalno – sportowych
10
14 – 15
Kierownik laboratorium
Kierownik lampowni
11
Dozorca : przeróbki mechanicznej , kotłowo – sprężarkowy , elektryczny ,
12 – 14
mechaniczny , regeneracyjny
Kierownik zmiany w dziale ekspedycji i zbytu
Starszy specjalista
12
Pozostali dozorcy
11 – 14
13
Specjalista
11 – 12
Starszy referent
14
8–9
Referent
Maszynistka
15
Stażysta z wykształceniem wyższym
9
16
Stażysta z wykształceniem średnim
6
Uzgodniono zapis załącznika nr 1 do Z.U.Z.P. KWK „ JAS- MOS „
„ TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY „
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 76
Zakładowe Organizacje Związkowe:
Pracodawca:
1............................................................
NSSZ „ Solidarność „ ruch Jastrzębie
2 ............................................................
NSZZ „ Solidarność „ ruch Moszczenica
3..............................................................
NSZZ „ Solidarność 80 „ ruch Moszczenica
4............................................................
ZZG w Polsce ruch Moszczenica
5............................................................
ZZG w Polsce ruch Moszczenica
6............................................................
ZZ „ Kadra „ ruch Jastrzębie
7...........................................................
( podpisy znajdują się na oryginale )
ZZPIT ruch Moszczenica
8............................................................
ZZ „ Kontra „ ruch Jastrzębie
9..........................................................
ZZ „ Przeróbka „ ruch Moszczenica
Załącznik nr 2
do ZUZP
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 77
KWK"JAS-MOS"
ZASADY PRZYZNAWANIA
NAGRÓD Z OKAZJI " DNIA GÓRNIKA "
§ 1.
Dzień św. Barbary - 4 grudnia jest świętem górniczym - Dniem Górnika wolnym od pracy.
§ 2.
Nagrodę z okazji Dnia Górnika dla pracowników zatrudnionych w dniu 30 listopada, ustala się w
sposób następujący:
1. W przypadku przepracowania ostatnich 12 miesięcy (tj. od 1 grudnia roku ubiegłego do 30
listopada danego roku), nagroda w wysokości miesięcznego wynagrodzenia ustalana na podstawie
wynagrodzenia otrzymanego za miesiąc październik. Wynagrodzenie to stanowi iloczyn średniej
płacy dniówkowej z miesiąca października obliczonej jak za urlop wypoczynkowy i 26 dni.
Tak wyliczone wynagrodzenie za lata 1999 do 2002 korygowane będzie współczynnikiem
0,8129 .Do okresu wymienionych 12 miesięcy zalicza się wszystkie okresy pracy w zakładach
objętych Układem, z wyłączeniem okresów zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracownika oraz wygaśnięcia stosunku pracy w wyniku porzucenia pracy.
( * 15 )
2. W przypadku nie przepracowania ostatnich 12 miesięcy, w rozumieniu postanowień pkt.1, dla
zatrudnionych (przyjętych do pracy) do 31 października, wysokość nagrody oblicza się jak w pkt 1,
a następnie obniża się proporcjonalnie do ilości przepracowanych dni.
3. W przypadku nie przepracowania ostatnich 12 miesięcy, w rozumieniu postanowień pkt.1, dla
zatrudnionych (przyjętych do pracy) po 31 października, nagrodę wypłaca się w wysokości
średniej płacy dniówkowej, obliczonej w zakładzie pracy dla danego stanowiska pracy lub grupy
tych stanowisk. Zasada ta dotyczy również pracowników posiadających nieobecności
nieusprawiedliwione.
§ 3.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 78
Nagroda z okazji Dnia Górnika, w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu pracy,
przysługuje pracownikom:
1. którzy odeszli na urlop wychowawczy i tym, co podjęli pracę po urlopie wychowawczym,
2. powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej i podejmującym pracę po jej zakończeniu,
3. którzy przeszli na rentę lub emeryturę względnie członkom rodziny uprawnionym do odprawy
pośmiertnej po pracownikach, z którymi rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na skutek
śmierci,
4. oddelegowanymi do pracy w organizacjach związkowych na zasadzie urlopu bezpłatnego i
powracającym z oddelegowania,
5. z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
6. przechodzącym na świadczenia rehabilitacyjne i podejmującym pracę po rehabilitacji.
§ 4.
Nagrodę z okazji Dnia Górnika, o której mowa powyżej, należy wypłacić pracownikom nie później niż
do 4 grudnia danego roku.
§ 5.
Szczegółowe zasady naliczania nagrody określone będą za dany rok w ramach uzgodnień pomiędzy
dyrekcją a organizacjami związkowymi.
§ 6.
Odwołania i reklamacje dotyczące nagrody z okazji "Dnia Górnika" rozpatruje kierownik zakładu pracy
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
§ 7.
Niezależnie od ustaleń zawartych w § 1 do § 6 pracownikom będącym w stanie zatrudnienia w dniu 30
listopada danego roku wypłaca się „ tradycyjne barbórkowe „ w ekwiwalencie pieniężnym w wysokości
5 % przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ( bez zysku ) z miesiąca października
danego roku skorygowane ( pomnożone ) wskaźnikiem 0,8129.
( * 15 )
§ 8.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 79
( *8)
1. Pracownicy uprawnieni do nagrody z okazji „ Dnia Górnika „ w 1996 roku , którzy przed podjęciem
pracy w KWK „ JAS – MOS „ zatrudnieni byli w KWK „ Żory „ na mocy ust. 2 regulaminu wypłaty
nagrody z okazji „ Dnia Górnika „ dla pracowników KWK „ Żory „ S.A. w 1996 roku o treści „
Pracownicy spełniający warunki określone w pkt. 1 będący w stanie zatrudnienia w KWK „ Żory „
S.A. co najmniej 1 dzień w miesiącu październiku lub listopadzie br. , a podejmujący niezwłocznie
pracę w zakładach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do UZP dla Pracowników
Zakładów Górniczych uprawnieni są do nagrody w pełnej wysokości wypłaconej przez KWK
„ Żory „ S.A. Tradycyjne „ Barbórkowe „ wypłacają zakłady pracy zatrudniające pracownika w dniu
30 listopada br. „ otrzymują przedmiotową nagrodę w pełnej wysokości w kopalni „ Żory „ i nie
mają do niej prawa w KWK „ JAS – MOS „
2. Pracownicy uprawnieni do nagrody w 1996 roku , którzy przed podjęciem pracy w KWK
„ JAS – MOS „ zatrudnieni byli w KWK „Żory „ zgodnie z cytowanym w pkt.1 regulaminem
nie otrzymają nagrody w KWK „ Żory „ , przysługującą im nagrodę „ Barbórkową „ w pełnej
wysokości otrzymają w KWK „JAS – MOS „ o ile spełniają warunki określone w § 2 ust.1 i 2 .
Uzgodniono zapis załącznika nr 2 do Z.U.Z.P. KWK „ JAS-MOS „
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 80
„ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD Z OKAZJI DNIA GÓRNIKA „
Zakładowe Organizacje Związkowe:
Pracodawca:
1............................................................
NSSZ „ Solidarność „ ruch Jastrzębie
2 ............................................................
NSZZ „ Solidarność „ ruch Moszczenica
3..............................................................
NSZZ „ Solidarność 80 „ ruch Moszczenica
4............................................................
ZZG w Polsce ruch Moszczenica
5............................................................
ZZG w Polsce ruch Moszczenica
6............................................................
ZZ „ Kadra „ ruch Jastrzębie
7............................................................
( podpisy znajdują się na oryginale )
ZZPIT ruch Moszczenica
8............................................................
ZZ „ Kontra „ ruch Jastrzębie
9..........................................................
ZZ „ Przeróbka „ ruch Moszczenica
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 81
Załącznik nr 3
do Z.U.Z.P
K.W.K.”JAS-MOS „
ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKOWEJ NAGRODY
ROCZNEJ ( tzw. 14-tej PENSJI )
§ 1.
1. Fundusz dodatkowych nagród rocznych dla pracowników KWK"JAS - MOS" tworzy się w ramach
środków na wynagrodzenia zaliczonych w ciężar kosztów danego roku.
2. Nagrody wypłaca się nie później niż do 15 lutego roku następnego.
§ 2.
Uprawnieni do nagrody w wysokości średnio miesięcznego wynagrodzenia ( zgodnie ze sposobem
wyliczania określonym w §3 ) są pracownicy, którzy cały rok ( od 1 stycznia do 31 grudnia )
przepracowali w zakładach JSW SA i na dzień 31 grudnia byli w stanie zatrudnienia .
§ 3.
1. Podstawę dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji, stanowi średnio miesięczne wynagrodzenie
pracownika z ostatnich 3 miesięcy roku , za który jest wypłacana po wyłączeniu:
a) nagród z okazji "Dnia Górnika",
b) nagród jubileuszowych,
c) jednorazowych odpraw pieniężnych w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z
nabyciem prawa emerytury lub renty inwalidzkiej,
d) odpraw pieniężnych wypłaconych w związku ze zwolnieniem pracownika z przyczyn
dotyczących zakładu pracy,
e) innych nagród i premii o charakterze doraźnym oraz innych świadczeń pieniężnych bądź
wartości świadczeń w naturze przyznawanych na podstawie Kodeksu Pracy, Układu
Zbiorowego Pracy lub przepisów szczególnych ( z wyjątkiem deputatu węglowego).
2. W stosunku do pracowników, u których wystąpiło zwolnienie chorobowe w miesiącach stanowiących
podstawę obliczania 14-tej pensji, należy te wynagrodzenia będące podstawą , o której mowa w pkt.
1 doprowadzić do porównywalności tj. ustalić je na poziomie takim, jakby pracownik pracował.
§ 4.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 82
1. Pracownik traci w całości prawo do nagrody rocznej w przypadku:
1) zagarnięcia mienia zakładu,
2) przystąpienia do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywania alkoholu w zakładzie pracy,
3) posiadania 2 lub więcej dni nieusprawiedliwionych.
2. Pracownik traci w części prawo do nagrody rocznej w przypadku otrzymania kary regulaminowej
1) nagany 20 %
2) upomnienia 10 %
a ponadto 50 % za 1 dzień nieobecności nieusprawiedliwionej.
§ 5.
Dodatkową nagrodę roczną proporcjonalnie do okresu przepracowanego, otrzymują pracownicy:
1) którzy odeszli na urlop wychowawczy i ci co podjęli pracę po urlopie wychowawczym,
2) powołani do odbycia czynnej służby wojskowej i podejmujący pracę po jej skończeniu
3) którzy przeszli na rentę lub emeryturę względnie członkowie rodzin uprawnieni do odprawy
pośmiertnej po pracownikach, z którymi stosunek pracy wygasł na skutek zgonu,
4) oddelegowanych do pracy w organizacjach związkowych na zasadach urlopu bezpłatnego i
powracających z oddelegowania.
5) z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
6) przechodzący na świadczenia rehabilitacyjne i podejmujący pracę po rehabilitacji,
7) przebywający na urlopie bezpłatnym,
8) którzy przed podjęciem pracy w JSW SA nie byli zatrudnieni w zakładach JSW S.A. , o ile
cały rok za który wypłacana jest nagroda przepracowali w zakładach pracy objętych
dodatkową nagrodą roczną, o której mowa w art. 20 UZP dla PZG z 21.12.1991r.
9) przechodzący do innych zakładów pracy za wyjątkiem pracowników z którymi rozwiązano
stosunek pracy w wyniku porzucenia pracy lub rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.
§ 6.
Dla pracowników wymienionych w § 5 podstawę wymiaru nagrody stanowi średnio miesięczne
wynagrodzenie wyliczone z ostatnich 3 miesięcy pracy z zastrzeżeniem § 3.
§ 7.
Odwołania i reklamacje dotyczące 14-tej pensji rozpatruje Kierownik zakładu pracy w uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi.
§ 8.
Dodatkowa nagroda roczna za rok 1995 wypłacona zostanie na zasadach określonych w p.pkt.4 pkt. II
Protokołu uzgodnień z dnia 17.01.1995 r. pomiędzy Reprezentacją Związków Zawodowych JSW SA a
Zarządem JSW SA.
Uzgodniono zapis załącznika nr 3 do Z.U.Z.P. KWK „ JAS – MOS „
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 83
„ ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKOWEJ NAGRODY ROCZNEJ ( tzw. 14 – tej pensji ) „
Zakładowe Organizacje Związkowe:
Pracodawca:
1............................................................
NSSZ „ Solidarność „ ruch Jastrzębie
2 ............................................................
NSZZ „ Solidarność „ ruch Moszczenica
3..............................................................
NSZZ „ Solidarność 80 „ ruch Moszczenica
4............................................................
ZZG w Polsce ruch Moszczenica
5............................................................
ZZG w Polsce ruch Moszczenica
6............................................................
ZZ „ Kadra „ ruch Jastrzębie
7............................................................
( podpisy znajdują się na oryginale )
ZZPIT ruch Moszczenica
8............................................................
ZZ „ Kontra „ ruch Jastrzębie
9..........................................................
ZZ „ Przeróbka „ ruch Moszczenica
INTERPRETACJE ZAPISÓW Z.U.Z.P
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 84
uzgodnione przez strony Z.U.Z.P
Interpretacja stron Z.U.Z.P z dnia 1.06.1995 r. w zakresie stosowania zapisów pkt. I I
Załącznika nr 1 do rozdziału I I I Z.U.Z.P.
1. W oparciu o § 7 Z.U.Z.P. strony ustalają , że wysokości wskaźników przeliczeniowych zawarte w
rozdziale III , określające relacje płacowe poszczególnych stanowisk pracy w odniesieniu do zarobku
górnika stosowane będą jako średnie dla danej grupy pracowników.
Zgodnie z zapisem pkt. II .4 . Motywacyjnego Systemu Wynagradzania dozór dokonuje
indywidualnego podziału wartości tych współczynników wśród grupy pracowniczej dla której
określono średnią wartość współczynnika w zakresie ± 0,05 . Sposób przyznawania wartości
współczynników dla poszczególnych pracowników w zakresie ± 0,05 powinien zabezpieczyć pełne
wykorzystanie funduszu płac przyznanego dla danej grupy pracowniczej .
2. W celu zapewnienia realizacji zapisu pkt. II .6 obniżenie współczynnika o wielkość od 0,06 do 0,08
wymaga powiadomienia oddziałowych organizacji związkowych . Powiadomienie odbywa się
poprzez stosowną dokumentację oddziałową .
Interpretacja stron Z.U.Z.P z dnia 3.01.1997 r. w zakresie
możliwości różnicowania wielkości zarobku bazowego górnika w przodku
Zapis punktu II . 5 . Motywacyjnego Systemu Wynagradzania dotyczy również bazowego zarobku
górnika przyznanego poszczególnym oddziałom produkcyjnym w oparciu o wyniki osiągnięte w danym
miesiącu .
Interpretacja stron Z.U.Z.P z dnia 9.12.1997 r. w zakresie
Punktu 9 § 5 Załącznika nr 3 do Z.U.Z.P
9 ) przechodzący do innych zakładów pracy objętych U.Z.P dla Pracowników Zakładów Górniczych
z dnia 21.12.1991 r. oraz zakładów JSW S.A. za wyjątkiem pracowników z którymi rozwiązano stosunek
pracy w wyniku porzucenia pracy lub rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika .
Zapis powyższy obejmuje również pracowników , z którymi rozwiązano stosunek pracy z powodu
przejścia do pracy w firmach tworzonych na bazie majątku kopalni .
Jastrzębie Zdrój 5.05.1999 r.
ANEKS
do Protokołu Dodatkowego Nr 15
do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników KWK „ JAS – MOS „
Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KWK „ JAS – MOS „ zgodnie
oświadczają , iż świadczenia obliczane w sposób przyjęty w protokole dodatkowym nr 15 do Z.U.Z.P ,
nie mogą być mniej korzystne niż wynika to z przepisów prawa pracy .
Daty dotychczas zawartych protokołów dodatkowych wg stanu na czerwiec 2005 r
Numer protokołu
Data zawarcia
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Strona – 85
dodatkowego
1
01.06.1995
2
30.06.1995
3
14.12.1995
4
22.12.1995
5
29.01.1996
6
19.03.1996
7
26.04.1996
8
26.11.1996
9
27.12.1996
10
31.01.1997
11
20.06.1997
12
18.07.1997
13
21.04.1998
14
28.01.1999
15
26.03.1999
16
02.04.1999
17
15.10.1999
18
07.01.2000
19
03.03.2000 ( nie zarejestrowany )
20
23.03.2000
21
26.05.2000
22
20.07.2000
23
05.12.2000
24
27.02.2001 ( nie zarejestrowany )
25
07.09.2001 ( nie zarejestrowany )
26
27
28
2
26.06.2002
14.08.2002 ( nie zarejestrowany )
26.03.2003
29
22.08.2003
30
28.07.2004 ( nie zarejestrowany )
31
29.04.2005 ( w trakcie rejestracji )
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników K.W.K. " JAS – MOS „ tekst jednolity czerwiec 2005 r.
Download