Bazy danych - Politechnika Krakowska

advertisement
P O LI TECHN IKA K RA K O WSK A
I M . T AD EUS ZA K OŚ CI US ZKI
KARTA PRZEDMIOTU
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek studiów: Matematyka
Profil: Ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Kod kierunku: M
Stopień studiów: I
Specjalności: Modelowanie matematyczne
1 I NFORMACJE o PRZEDMIOCIE
N AZWA PRZEDMIOTU
Wprowadzenie do baz danych
N AZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU Introduction to Databases
ANGIELSKIM
K OD
PRZEDMIOTU
K ATEGORIA PRZEDMIOTU
L ICZBA PUNKTÓW ECTS
S EMESTRY
zgodnie z siatką z http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=2282
jw
2 R ODZAJ ZAJĘĆ , LICZBA GODZIN w PLANIE STUDIÓW
S EMESTR
W YKŁAD
Ć WICZENIA
L ABORATORIUM
zgodnie z siatką
?
?
?
L ABORATORIUM
KOMPUTEROWE
?
S EMINARIUM
P ROJEKT
?
?
3 C ELE PRZEDMIOTU
Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z dziedziny baz danych
Cel 2 Poznanie zasad projektowania relacyjnej bazy danych oraz języka SQL.
Cel 3 Poznanie zasad optymalizacji zapytań SQL.
Cel 4 Wypracowanie umiejętności pracy w zespole.
4
W YMAGANIA WSTĘPNE w ZAKRESIE WIEDZY , UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH
KOMPETENCJI
1.
5
Znajomośćpodstawowych algorytmów i struktur danych.
E FEKTY KSZTAŁCENIA
EK1 Wiedza Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące relacyjnych baz danych oraz ma podstawową wiedze w
zakresie projektowania relacyjnych baz danych.
EK2 Umiejętności Student potrafi zaprojektować i zaimplementować w języku SQL prostą, relacyjną bazę danych.
EK3 Umiejętności Student potrafi formułować zapytania w języku SQL oraz je optymalizować.
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi pracować w zespole.
6 T REŚCI PROGRAMOWE
W YKŁAD
LP
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
T EMATYKA ZAJĘĆ
O PIS SZCZEGÓŁOWY
L ICZBA
BLOKÓW TEMATYCZNYCH
Wprowadzenie do tematyki baz danych. Podstawowe pojęcia. Charakterystyka baz
danych. System zarzadzania baza danych, jego cechy, zadania i architektura.
Architektura ANSI/SPARC.
Relacyjny paradygmat bazodanowy, relacja, algebra relacji. Operacje (selekcja, projekcja,
złączenie, suma, różnica, przecięcie). Więzy integralnościowe (klucz główny, klucz obcy).,
Koncepcja modelowania BD. Model związków encji.Zasady transformacji modelu
związków encjido modelu relacyjnego.
Normalizacja - cel i istota normalizacji. Zależności funkcjonalne. Postaci normalne.Reguły
sprowadzania schematu relacyjnego do pierwszej, drugiej i trzeciej postacinormalnej.
Język SQL. Tworzenie bazy danych. Definiowanie i modyfikowanie i usuwanietabel.
Definiowanie ograniczeń Wprowadzanie, modyfikowanie i usuwanie danych..
Język SQL. Pozyskiwanie danych. Filtrowanie danych. Proste przetwarzaniedanych.
Złączenia. Funkcje wierszowe i grupujące. Podzapytania
Podstawowe informacje o dostępie do danych – buforowanie danych, indeksy, ścieżki
dostępu do pojedynczych tabel. Wyznaczanie selektywności.
Przeglądanie i interpretacja planów wykonania zapytań.
Tworzenie diagramów i optymalizacja złożonych zapytań.
Przetwarzanie transakcyjne. Transakcja i jej własności (zasady ACID). Obsługa transakcji
współbieżnych. Izolacja danych i jej poziomy.
GODZIN
2
3
3
2
4
4
2
2
4
2
L ABORATORIUM KOMPUTEROWE
LP
K1
K2
K3
K4
K5
K6
T EMATYKA ZAJĘĆ
O PIS SZCZEGÓŁOWY
L ICZBA
BLOKÓW TEMATYCZNYCH
GODZIN
Projektowanie relacyjnej bazy danych. Analiza rzeczywistości. Tworzenie modelu
związków encji. Transformacja modelu związków encji do modelu
relacyjnego.Normalizacja.
Język SQL. Tworzenie bazy danych. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie
tabel.Wprowadzanie, modyfikowaniei usuwanie danych. .
Język SQL. Pozyskiwanie, filtrowanie, proste przetwarzanie i porządkowanie danych.
Język SQL. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych z wielu tabel. Różne rodzaje złączeń
Podzapytania. Zastosowanie funkcji grupujących.
6
Analiza i zarządzanie planami wykonania zapytania.
Tworzenie diagramów i optymalizacja złożonych zapytań
4
4
4
4
8
7 N ARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Ćwiczenia laboratoryjne
N4 Praca w grupach
8 O BCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów 60
Konsultacje przedmiotowe 10
Egzaminy i zaliczenia w sesji 5
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej literatury 60
Opracowanie wyników 20
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 20
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca zcałego nakładu pracy studenta 175
9 S POSOBY OCENY
Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Zaliczenie laboratorium.
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt zespołowy
KRYTERIA OCENY
D O UZUPEŁNIENIA
PÓŹNIEJ PO URUCHOMIENIU SYSTEMU
„ SYLABUS ”
I
10 M ACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU
DO
UZUPEŁNIENIA PÓŹNIEJ PO URUCHOMIENIU SYSTEMU
„ SYLABUS ”
11 W YKAZ LITERATURY
LITERATURA PODSTAWOWA
Literatura podstawowa
[1 ] Date C. J. — Wprowadzenie do systemów baz danych, Warszawa, 2000, WNT
[2 ] Stones R., Matthew N. — Od podstaw Bazy danych i MySQL, Gliwice, 2003, Helion
[3 ] [2 ] Elmasri R., Navathe S. — Wprowadzenie do systemów baz danych, Gliwice, 2005, Helion
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
[1 ] Johnson E., Jones J. — Modelowanie danych w SQL Server 2005 i 2008, Gliwice, 2009, Helion
[2 ] Czapla Krystyna — Bazy danych. Podstawy projektowania i jezyka SQL, Gliwice, 2015, Helion
I NFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ
????
OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT
????
13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI
Po uruchomieniu systemu „sylabus” i wypełnieniu brakujących pól
zatwierdzą osoby wskazane przez procedurę.
Obecnie roboczo zatwierdza opiekun specjalności.
Download