prawo - Centrum Edukacji Obywatelskiej

advertisement
Kurs dla maturzystów 2011/2012
Centrum Edukacji Obywatelskiej
ZESTAW POWTÓRZENIOWY 2
Zapraszam do rozwiązania przykładowego zestawu zadań z działu „prawo” oraz napisania
wypracowania.
Zadanie 1 (4 pkt)
Przyporządkuj do odpowiedniego działu prawa pojęcia.
Prawo państwowe konstytucyjne
Prawo cywilne
Prawo pracy
Prawo
międzynarodowe
Pojęcia: a) organizacja międzynarodowa, b) gwarancja, c) dzierżawa, d) prawo do urlopu, e) administracja
państwowa, f) spadek, g) azyl, h) rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
Zadanie 2 (6 pkt)
Zbadaj prawdziwość poszczególnych zdań wpisując PRAWDA lub FAŁSZ.
ZADANIE
PRAWDA/
FAŁSZ
1. Kodeks cywilny jest aktem prawnym rangi ustawy.
2. W Polsce mamy system prawa stanowionego.
3. Przestępstwa dzielą się na zbrodnie i wykroczenia.
4. Ubezwłasnowolnić osobę w postępowaniu cywilnym może sąd rejonowy.
5. Pracownik może zrzec się prawa do wynagrodzenia na rzecz pracodawcy.
6. Kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego wynosi 9 lat.
Zadanie 3 (4 pkt)
Wpisz w miejsce kropek wiek osoby, od którego rozpoczyna się dany rodzaj zdolności do czynności
prawnych lub zdolność prawna.
Pełna zdolność do czynności prawnych
……………………
Ograniczona zdolność do czynności prawnych
……………………
Brak zdolności do czynności prawnych
……………………
Zdolność prawna
……………………
Zadanie 4 (2 pkt)
Wymień cztery przykłady środków karnych.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 5 (4 pkt)
Wśród zamieszczonych poniżej artykułów kodeksu cywilnego odszukaj regulacje dotyczące pojęć:
rozporządzanie zarobkiem, zgoda przedstawiciela ustawowego, ochrona dóbr osobistych, skutki
braku zdolności do czynności prawnych. Poszczególne pojęcia wpisz w wyznaczone miejsca.
Art. 14. § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do
……………………
czynności prawnych, jest nieważna.
Art. 17. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności
……………………
czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności
1
Maksymalna liczba punktów 50
Zestaw zawiera przykładowe zadania.
Kurs dla maturzystów 2011/2012
Centrum Edukacji Obywatelskiej
prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna
jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
Art. 21. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez
zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że ……………………
sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi.
Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.
W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która
dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego
……………………
skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści
i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on
również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy
pieniężnej na wskazany cel społeczny.
Zadanie 6 (9 pkt)
W zamieszczonych poniżej przykładach norm prawnych określ hipotezę, dyspozycję i sankcję
wpisując odpowiednie fragmenty w miejsce kropek. Następnie wskaż, jaka to norma: nakazująca,
zakazująca, czy dozwalająca.
Przykład 1 Art. 415 kodeksu cywilnego Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest
do jej naprawienia.
Hipoteza
.....................................................................
Dyspozycja
.....................................................................
Sankcja
.....................................................................
Norma
.....................................................................
Przykład 2 Art. 250. kodeksu karnego Kto, przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku
zależności, wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania
lub powstrzymuje od głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Hipoteza
.....................................................................
Dyspozycja
.....................................................................
Sankcja
.....................................................................
Norma
.....................................................................
Przykład 3 Art. 44 kodeksu pracy Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy
o pracę do sądu pracy.
Hipoteza
.....................................................................
Dyspozycja
.....................................................................
Sankcja
.....................................................................
Norma
.....................................................................
Zadanie 7 (20 pkt)
Czy karać surowej? Wymień i scharakteryzuj po cztery argumenty stron przeciwników sporu,
a następnie zajmij stanowisko w sprawie: Czy surowsze kary mogą zapewnić bezpieczeństwo
obywateli? Uzasadnij swoje zdanie jednym argumentem. Pamiętaj o trójdzielnej budowie
wypowiedzi.
2
Maksymalna liczba punktów 50
Zestaw zawiera przykładowe zadania.
Download