SIWZ wraz z załącznikami Plac zabaw

advertisement
Or.340/8/10
Gmina Stopnica
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Utworzenie szkolnego placu zabaw w Stopnicy”
Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
Z dniem 24.06.2010 r. zatwierdzam niniejszą SIWZ
ZATWIERDZAM:
/-/ Ryszard Zych
1. PODSTAWA PRAWNA
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
Prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity,
Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2009 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 224. poz. 1796 .).
W sprawach nieuregulowanych ww. aktami prawnymi, stosuje się przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
2. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:
Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
NIP 655-17-68-527, REGON 291010783
Adres do korespondencji: Urząd Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2 , 28-130
Stopnica
tel. 041 3779 800 faks 041 3779 606
e-mail: [email protected]
strona: www.stopnica.pl
Rachunek bankowy: (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): BS
Stopnica nr: 91 8519 0005 0010 0000 0563 0006
Godziny pracy Urzędu: pn-pt od 7:00 do 15:00
3. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 euro.
4. OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z
nawierzchniami na terenie Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy .
5.2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71.00.00.00-28 -Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw
45.22.38.00-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
5.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno
użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i obejmuje w
szczególności:
a)
Wykonanie
mapy zasadniczej do projektowania oraz dokumentacji
projektowej w zakresie pozwalającym na zgłoszenie robót budowlanych wraz ze
zgłoszeniem tych robót w Starostwie Powiatowym w Busku Zdroju, pozwalającym
na ich realizację (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane – Dz. U. Z 2006 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)
Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z programem rządowym
„Radosna Szkoła” Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. ( Dz. U. 2009
r. Nr 110 poz. 915) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia w szczególności w
zakresie:
-sprzętów rekreacyjnych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw tj. ich zgodności
z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji
oraz materiałów, z jakich są wykonane,
- oraz wymiarów i rodzaju nawierzchni na której zostanie ten sprzęt zainstalowany.
Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić: zagospodarowanie terenu placu
zabaw i umiejscowienie urządzeń zabawowych wskazanych niniejszym programie ,
uzgodnione z Dyrektorem Andrzejem Banachem.
Teren placu zabaw
przedstawiony jest w na załączniku.
b) dostawa oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw i
jego uruchomienie,
c) przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją
zawierającą atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do
rozpoczęcia eksploatacji
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących
terminach:
 rozpoczęcie: bezpośrednio po podpisaniu umowy,
 zakończenie w terminie do 15 października 2010 roku
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
OPIS
SPOSOBU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprawować funkcję kierownika
budowy
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
W/w warunki
zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży
dokumenty, o których mowa w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.
7.2. Opis sposobu
postępowaniu.
dokonywania
oceny
spełniania
warunków
udziału
w
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w
postępowaniu stosując formułę „spełnia – nie spełnia". Ocena spełniania ww.
warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub
oświadczeniach załączonych do oferty. Wykonawca musi wykazać spełnianie
każdego z warunków, a z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.
warunki Wykonawca spełnia.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
8.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, których mowa
w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-prawo zamówień
publicznych wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu Oferty – załącznik nr 2
do SIWZ - każdy Wykonawca składa Zamawiającemu następujące
dokumenty :
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.
1 u.p.z.p., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia – jedno
oświadczenie składane wspólnie
przez wszystkich wykonawców, musi być
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców),
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia każdy Wykonawca składa Zamawiającemu następujące
dokumenty :
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust 1 pkt 2 w/w ustawy,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał nr 4 do SIWZ
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.3. ponadto wykonawca składa:
1) dowód wniesienia wadium,
2) zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ
3) oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień; (zał. nr 7 do SIWZ)
8.4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie, prowadzi się w języku polskim, w związku z tym, wszelka korespondencja
z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej.
9.2. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres
internetowy są wskazane w pkt.2 SIWZ.
9.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem i drogą elektroniczną
jedynie następujących wniosków i informacji:


wniosek (zapytanie) do SIWZ,
odpowiedzi na pytania lub zmiany SIWZ (dotyczy tych wykonawców którym, na
ich wniosek była przekazana SIWZ)
 informacji o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu pod warunkiem, że każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę
domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres
mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
9.4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania to znaczy od
7:00 do 15:00 w dni robocze.
Uwaga: Przesłanie dokumentów po godzinach pracy Urzędu, skutkować będzie
zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia
roboczego Zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki
braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu.
9.5. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są: mgr inż. Helena
Rokita – kier. Ref. Bud. Gosp. Kom. Ochr Środ. tel. (41) 3779 801 w sprawach
dotyczących procedury przetargowej oraz mgr Andrzej Banach Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Stopnicy – Tel. 41 3779 052 w sprawach merytorycznych
9.6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień
czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania w sprawach
wymagających zachowania pisemności.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę do dnia
12 lipca 2010 r. do godz. 1000 wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć
tysięcy złotych)
10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr. 42 poz. 275).
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Gminy w Stopnicy nr 91 8519 0005 0010 0000 0563 0006 w Banku
Spółdzielczym w Stopnicy. Do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego
wadium.
10.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert.
10.5. Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 u. p. z. p.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana
tylko jedna cena, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką
pisma w 1 egzemplarzu. Zaleca się sporządzenie oferty na załączonym formularzu
ofertowym.
12.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
12.4. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz
podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy
(Wykonawca może nie podpisywać stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty będą
trwale zszyte lub scalone w
inny sposób). Ewentualne poprawki w tekście oferty
muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.
12.5. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów
oferenta (dopuszcza się odcisk stempla oraz opisane następująco: „Przetarg
nieograniczony na zadanie pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w
Stopnicy”
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Stopnicy,
ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica - pok. nr. 10 – sekretariat Urzędu Gminy I
piętro lub pocztą.
13.2. Termin składania ofert upływa 12 lipca 2010 r., o godz. 10:00. Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
13.3. Termin otwarcia ofert 12 lipca 2010 r., o godz. 10:30 Sala konferencyjna,
Urzędu Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2,
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
14.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu Wynagrodzenie obejmuje
wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w szczególności: koszty
wykonania dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na zgłoszenie robót
budowlanych , wykonanie podłoża pod urządzenia zabawowe oraz dostawa i montaż
urządzeń zabawowych i elementów dodatkowych na poszczególne place zabaw.
14.2. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od
towarów i usług (VAT).
15. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
15.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 7
SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
16. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ
16.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem
składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO
KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
17.2. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
a) I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w
przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę,
oferty te zostaną uznane za odrzucone.
b) II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.
17.3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium oceny ofert: najniższa cena oferty brutto – 100%.
17.4. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto otrzyma 100 pkt., natomiast
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
najniższa oferowana cena
kryterium: cena = --------------------------------------
x 100 x 100 %
cena badanej oferty
17.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów w kryterium „najniższa cena oferty brutto” przez co należy rozumieć
ofertę, która przedstawia najkorzystniejszą cenę.
18. TRYB OCENY OFERT
18.1. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2)
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
rachunkowych dokonanych poprawek,
konsekwencji
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
18.2. W przypadku stwierdzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do
Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
18.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
18.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 17.1. dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
18.5. Formalne przesłanki wykluczenia Wykonawców reguluje art. 24 u.p.z.p.
18.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art.
24 ust. 4 u.p.z.p.
19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował
będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
19.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
19.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
oferty
zamawiający
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez
ogłoszenia albo zapytania o cenę.
4) terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po upływie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
19.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 18.3. na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
20.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w
wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
20.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
21.
ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH
21.1. Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom po upływie terminu
składania ofert i nie mogą być wówczas zmieniane lub uzupełniane.
Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z
warunków ważności oferty.
21.2 Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera projekt
umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedpłat.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI u. p.z.p.
23. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.
24. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
25. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 i 7 LUB
ART. 134 UST. 6 PKT. 3 i 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
26. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
27. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEEJ
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
28. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
29. ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA,
KTÓREJ
WYKONANIE
ZAMIERZA
POWIERZYĆ
PODWYKONAWCOM
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.
30. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,
POWIERZONE PODWYKONAWCOM.
KTÓRE
NIE
MOGĄ
Zamawiający dopuszcza powierzenie całości lub części zamówienia
podwykonawcom.
Załączniki do specyfikacji
1. program funkcjonalno-użytkowy
2. Formularz ofertowy
3. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5.Wykaz robót, które wykonawca powierzy podwykonawcom
6. Projekt umowy
7. Formularz oświadczenia że osoby posiadają wymagane uprawnienia
8. Mapa orientacyjna
Opracowała: mgr inż. Helena Rokita
Stopnica dnia 2010-06-21
BYĆ
Zał. Nr 1 do SIWZ
Program funkcjonalno-użytkowy
na zadanie pn.: „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Stopnicy”
Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień (CPV) :
71.00.00.00-28 -Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw
45.22.38.00-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Zamawiający: Gmina Stopnica
Opracowała : mgr inż. Helena Rokita
w uzgodnieniu z Dyrektorem
Andrzejem Banachem
Część opisowa
I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z
nawierzchniami na terenie Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy .
2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie placu zabaw ( duży plac
zabaw)tj.:
b)
Wykonanie
mapy zasadniczej do projektowania oraz dokumentacji
projektowej w zakresie pozwalającym na zgłoszenie robót budowlanych wraz ze
zgłoszeniem tych robót w Starostwie Powiatowym w Busku Zdroju, pozwalającym
na ich realizację (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane – Dz. U. Z 2006 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem rządowym „Radosna
Szkoła” Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. ( Dz. U. 2009 r. Nr 110
poz. 915) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia, w szczególności w
zakresie:
-sprzętów rekreacyjnych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw tj. ich zgodności
z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji
oraz materiałów, z jakich są wykonane,
- oraz wymiarów i rodzaju nawierzchni na której zostanie ten sprzęt zainstalowany.
Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić: zagospodarowanie terenu placu
zabaw i umiejscowienie urządzeń zabawowych wskazanych niniejszym programie ,
uzgodnione z Zamawiającym . Teren placu zabaw przedstawiony jest w na
załączniku graficznym.
b) dostawa oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw i
jego uruchomienie,
c) przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją
zawierającą atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do
rozpoczęcia eksploatacji
II. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Plac zabaw dla uczniów klas I-III.
Powierzchnia bezpieczna (pianka/guma) pod plac zabaw ma wynosić około 240 m2
a powierzchnia tartanowa lub inna syntetyczna - około 45 m2.
Wyposażenie placu zabaw:
1.Sześciokąt wielofunkcyjny -1 szt
2.Huśtawka o konstrukcji pozwalającej na swing na stojąco. Elementy z rur stalowych
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo- 1 szt
3..Równoważnia dłg. 2 m – belka z laminowanego gładzonego drewna zabezpieczonego
przed gniciem, rama z ocynkowanych na gorąco rurek. – 1 szt
4. Huśtawka potrójna , drewniany zastaw huśtawkowy z poprzecznicą stalową– 1 szt
5.piruet – miniaturowa karuzela dla kilkorga dzieci. Słup obrotowy z ocynkowanej na gorąco
, zagruntowanej i pomalowanej proszkowo rury stalowej. Uchwyty i podesty z mokro
porowej pianki poliuretanowej- 1 szt
6. Zamek zawierający min. 4 wieże, zjeżdżalnia głęboka, zjeżdżalnia dla maluchów, podesty,
platformy, rurki nad zjeżdżalnią, rura strażacka, pomost z klockami, pomost wiszący, pomost
ruchomy, trap wspinaczkowy, drabinka – 1 szt.
7. Hopper- wysokość 0,25 m , podest z pianki poliuretanowej z mikrosporami na rdzeniu ze
sklejki odpornej na warunki atmosferyczne – 1 szt
8. Huśtawka- 1 szt.
9. Ścianka wspinaczkowa potrójna
10. Tablica informacyjna dwustronna wykonana z trwałych materiałów, umieszczona w
pobliżu realizowanej inwestycji. Powinna zawierać regulamin określający warunki i zasady
korzystania z placu zabaw oraz informację o treści : „Szkolny plac zabaw wyposażony w
ramach programu rządowego Radosna Szkoła.
Wzór tablicy określony na stronie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
11. kolor powierzchni bezpiecznej i tartanowej powinie być zgodny z wymogami programu
Radosna Szkoła.
Elementy placów zabaw
1. Sześciokąt wielofunkcyjny
2. huśtawka
3. Równoważnia
4.huśtawka potrójna
5.piruet
6.Zamek
7.Hopper
8.Huśtawka
9. Ścianka wspinaczkowa potrójna
Zamawiający zastrzega, że wykaz wyposażenia placu oraz pokazane wyżej
ilustracje i określone nazwy mają charakter poglądowy i obrazują elementy
placów zabaw, jakie spodziewa się uzyskać Zamawiający. Akceptowane będą
również inne elementy placów zabaw , które spełniać będą funkcje określone
w programie rządowym „Radosna Szkoła”
III. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu
Stanowiska zabawowe wraz z nowymi nawierzchniami mają umożliwiać dzieciom jak i
dorosłym spędzenie wolnego czasu na rekreacji oraz wypoczynku na tym terenie.
IV. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe obiektu
1) Stanowiska powinny się składać z urządzeń zabawowych posadowionych na
fundamencie w wersji zagłębionej,
2) W obrębie miejsc zabawowych nawierzchnie stanowić powinna nawierzchnia sztuczna.
3) Inwestor preferuje materiały o zwiększonej wytrzymałości typu stal czy tez
wysokoodporne tworzywa.
4) Konstrukcja urządzenia zabawowego powinna zapewniać bezpieczne użytkowanie oraz
przebywanie podczas korzystania z tychże urządzeń,
5) Urządzenia zabawowe oraz nawierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją,
6) Wykonanie stanowiska zabawowego obejmuje również przygotowanie terenu i
wykonanie nawierzchni sztucznych w kolorze i rodzaju wg szczegółowych ustaleń w
fazie projektowania.
7) Wykonanie robót i materiały użyte do ich wykonania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
oraz szczegółowymi warunkami technicznymi, itp.,
V. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby,
które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w
standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót
budowlanych 36 miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 36 miesięcy.
Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił
usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez
Zamawiającego.
VI. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
1.Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu
niezbędnego do wykonania placu zabaw.
2.Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za
wyniki działalności w zakresie:
- organizacji robot,
- zabezpieczenia osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków BHP,
- zabezpieczeniem terenu robót,
3. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach
budowlanych i posiadają wymagane parametry.
4. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia
współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Kontroli będą podlegały w szczególności:
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,
- wyroby budowlane lub
elementy wytworzone na budowie,
- jakość i dokładność wykonania prac,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,
- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z programem
funkcjonalno -użytkowym i umową.
5, Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót
wykonawca dokona we własnym zakresie.
6. Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.
IX Wymagania szczegółowe
Przygotowanie terenu:
Teren, na którym ma zostać wykonany plac zabaw z nowymi nawierzchniami znajduje się na
działce nr 29/1 przy Szkole Podstawowej w Stopnicy.
W trakcie wykonywania prac konieczne będzie usuniecie części nawierzchni w celu
przygotowania terenu pod fundamenty nowych urządzeń oraz nawierzchni.
Prowadzone prace należy wykonać w sposób niepowodujący narażenia na uszkodzenie
urządzeń sportowych znajdujących się w pobliżu terenu budowy, oraz w sposób bezpieczny
dla otaczającej zieleni.
Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru wody oraz energii elektrycznej na
potrzeby realizacji robót.
W zakresie architektury:
Stanowiska zabawowe, nowe nawierzchnie zarówno sztuczne jak i trawiaste mają
zostać wykonane w taki sposób, aby wizualnie i przestrzennie współgrały z otoczeniem oraz z
samym miejscem zabawy.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na tym terenie zarówno
korzystających jak i pracowników wymagane jest wyznaczenie i oznakowanie stref
bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót jak i po ich zakończeniu. Oznakowanie takie
musi zawierać informacje o terenie i jego funkcji wraz z koniecznymi nakazami czy też
zakazami np.: zakaz wprowadzania psów, teren zabaw, itp.
W odniesieniu do konstrukcji:
Zamawiający wymaga, aby konstrukcja stanowiska zabawowego była dostosowana do
obciążania eksploatacyjnego, a metalowe czy tez drewniane elementy stanowiska
zabezpieczone zostały przed korozją i zniszczeniem.
W odniesieniu do instalacji:
Ze względu na usytuowanie stanowiska na otwartej przestrzeni nie jest konieczne
wykonanie odprowadzenia wód opadowych. Nawierzchnie w obrębie urządzeń
zabawowych wykonać z minimalnym spadkiem na zewnątrz tak, aby uniknąć w przyszłości
zastoin wodnych.
Wykonanie stanowisk zabawowych a tym samym również całego rozpatrywanego
placu zabaw musi zostać wykonane w sposób zapewniający odporność na warunki
atmosferyczne i zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji.
W odniesieniu do zagospodarowania terenu:
Ze względu na specyfikę istniejącego terenu zamawiający nie przewiduje istotnych
zmian, co do zagospodarowania terenu wokół stanowisk zabawowych.
2. Część informacyjna
1) Organizacja robót musi być prowadzona -w sposób jak najmniej uciążliwy dla
zamawiającego.
2) Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego
zadania wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.
3) Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie zamawiającego personelu w zakresie
eksploatacji, obsługi stanowisk zabawowych i nawierzchni sztucznych oraz przekaże pełną
dokumentację powykonawczą placu zabaw zamawiającemu.
4) Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i
wykończeniowy placu zabaw wraz nawierzchniami i jest zainteresowany najniższą ceną
wykonawstwa, z warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalno-użytkowych.
Znak sprawy: Or.340/8 /10
Załącznik nr 2 do SIWZ
...........................................................
(miejscowość i data)
WYKONAWCA
..........................................................................
..........................................................................
nazwa i adres siedziby wykonawcy
..........................................................................
telefon, fax
NIP: ..................................................................
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na„Utworzenie
szkolnego placu zabaw w Stopnicy”
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
JA/MY NIŻEJ PODPISANY/I
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………
1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferuję/my wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową
netto………………….. PLN (słownie .................................................... złotych), plus
należny
podatek
VAT
w
wysokości
………………
PLN
(słownie
..............................…………………….... złotych),
co
stanowi
łącznie
kwotę
oferty
brutto………………
....................……………………………………..... złotych).
PLN
(słownie
3. Oferowana cena zawiera koszty wykonania wszystkich prac łącznie z kosztami
prowadzenia robót, kosztami koniecznych zabezpieczeń, uporządkowania placu
robót.
4. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami, polskimi normami i dostarczoną dokumentacją.
5. Zobowiązuję/my się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia
realizacji zamówienia w terminie ustalonym w specyfikacji i projekcie umowy.
6. Zobowiązuję/my się na przedmiot zamówienia udzielić pisemnego okresu rękojmi
za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty
odbioru końcowego – bezusterkowego.
7. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
8. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj.
przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Wadium w kwocie 5 000 zł zostało uiszczone w formie ..........................................
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączam/y do oferty.
Numer konta, na które Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w pieniądzu
…………………………………………………………………………………………………
10. Oświadczamy, że roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia:
1) wykonamy w całości samodzielnie,
2) wykonamy przy
(podwykonawców)*
udziale
specjalistycznych
firm
współpracujących
11. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję/my się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Oświadczam/y, że sposób reprezentacji Wykonawców występujących wspólnie
jest następujący:……………………………………………………………………………
Do formularza oferty załączam/y następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
Załączniki
1. ………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………………..
Podpis .…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy/ów)
Załącznik nr 3
...........................................................
(miejscowość i data)
Znak sprawy: Or.340/8/10
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stopnica
WYKONAWCA
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
NIP.......................................................
REGON....................................................
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART.
22, ust. 1. U.p.z.p.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utworzenie
szkolnego placu zabaw w Stopnicy”
W imieniu .....................................................................................................................
........................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy/ów)
oświadczamy, że:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadamy wiedzę i doświadczenie
c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Podpis.………………………………………………
(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy/ów)
Załącznik nr 4
...........................................................
(miejscowość i data)
Znak sprawy: Or.340/8/10
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stopnica
WYKONAWCA
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
NIP.......................................................
REGON....................................................
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utworzenie
szkolnego placu zabaw w Stopnicy”
w imieniu ..................................................................................................................... .
...................….................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy/ów)
oświadczamy, że:
w stosunku do firmy którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania o których jest mowa w art.24 ust.1 u.p.z.p.
Podpis.…………………………………………………………………………….
(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy/ów)
Or.340/8/10
………………………………………………
Nazwa i adres
firmy wykonawcy
Zał. Nr 5 do SIWZ
WYKAZ
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , KTÓRYCH REALIZACJĘ WYKONAWCA ZAMIERZA
POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM
dla zadania: „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Stopnicy”
Lp.
Rodzaj powierzonej podwykonawcy części zamówienia
UWAGA :
1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników
w takim zakresie, jak gdyby były one
działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników.
2. Zamawiający
nie
jest
związany
stosunkami
zobowiązaniowymi
z
podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku
do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania
części robót.
Miejscowość..................................data.........................
……………………………………………
Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
Zał. nr 6 do SIWZ
Znak sprawy: Or.340/8/10
Projekt
Umowa Nr ……/……
zawarta w dniu ……………… pomiędzy
Gminą Stopnica zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Ryszarda Zycha
- Wójta Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Barbary SikorskiejJudasz
a Firmą ………………………………………z siedzibą w ………………………….
posiadającą NIP ........…………………Regon ................. zarejestrowaną w
............................ nr rejestru /KRS .............................
zwaną
dalej
Wykonawcą,
...................................................................
reprezentowaną
przez:
W oparciu o rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (art.39) ogłoszony w
Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia .......... z dnia ................
przeprowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w
Stopnicy”
2. Inwestycja będąca przedmiotem umowy obejmuje w szczególności:
a).Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do projektowania oraz dokumentacji
projektowej w zakresie pozwalającym na zgłoszenie robót budowlanych
b) dostawa oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw
i jego uruchomienie,
3. Elementy składowe urządzenia i wyposażenia
szkolnego placu zabaw
przedstawia stanowiący integralną część umowy program funkcjonalno-użytkowy.
4. Przedmiot umowy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z programem rządowym
„Radosna Szkoła” Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. ( Dz. U. 2009
r. Nr 110 poz. 915) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia,
warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, z
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP,
pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w
niniejszej umowie.
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez
Wykonawcę, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności. W
zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia będą oznaczone znakiem
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo
żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również
przedstawienia wyników tych badań .
6. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w
ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w dniu
odbioru.
§2.
Obowiązki stron
1. Obowiązki Zamawiającego:
1.1. przekazanie placu budowy
1.2. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach określonych w § 6
niniejszej umowy,
1.3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego
1.4. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Dyrektor Szkoły Andrzej
Banach.
2.Obowiązki Wykonawcy:
2.1. Wykonanie mapy zasadniczej do projektowania oraz dokumentacji projektowej
w zakresie pozwalającym na zgłoszenie robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem
tych robót w Starostwie Powiatowym w Busku Zdroju, pozwalającym na ich
realizację (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane – Dz. U. Z 2006 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)
Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić: zagospodarowanie terenu placu
zabaw i umiejscowienie urządzeń zabawowych wskazanych niniejszym programie ,
uzgodnione z Dyrektorem Andrzejem Banachem .
Teren placu zabaw
przedstawiony jest w na załączniku.
2..2. dostawa oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu
zabaw i jego uruchomienie,
2.3. przedłożenie zamawiającemu na zamontowane urządzenia zabawowe
certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje odpowiedzialności za wyroby, instrukcje
kontroli, obsługi i konserwacji, rysunki oraz oświadczenia o zgodności zamontowania
urządzeń zabawowych z instrukcją montażu oraz o nadawaniu się do użytkowania
zgodnie z przeznaczeniem.
2.4. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym
pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy; Wykonawca
bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku
wystąpienia szkód, do naprawienia ich ,
2.5. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
2.6. zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami,
2.7. Po zakończeniu robót, przed sporządzeniem protokołu odbioru
uporządkuje teren placu budowy usuwając śmieci, gruz, itp.
Wykonawca
2.8. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej
umowy: seria ...................................., nr ............. do sumy .................. zł.
§3
Wynagrodzenie
1.Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą w wysokości:
wynagrodzenie brutto……………… zł. ( słownie: ……………………………………… )
wynagrodzenie netto… ……………. zł.( słownie:…………………………………………)
podatek VAT w wysokości 22 % tj. kwota ……………………… zł.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją robót objętych niniejszą
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§4.
Warunki płatności
1. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego
2. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na
podstawie protokołu odbioru robót
6. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
……………………………………………………………………………, w terminie do
30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz ze sprawdzonym i zatwierdzonym protokołem odbioru
dołączonym do faktury.
Na fakturach będą podawane następujące dane Zamawiającego:
Gmina Stopnica
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica
NIP 655-17-68-527
.
§5
Terminy realizacji robót
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących
terminach:
1.1. rozpoczęcie: bezpośrednio po podpisaniu umowy,
1.2. zakończenie w terminie do 15 października 2010 roku
2. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić po protokolarnym przejęciu
placu budowy. Protokół sporządza inspektor nadzoru i kierownik budowy w
obecności przedstawiciela zamawiającego.
4. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2., obejmuje zakończenie
wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i
zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były
prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów.
§6.
Nadzór
1. Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będzie ze strony Zamawiającego
inspektor nadzoru –...................................... …………………………………………
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z
umową wykonania robót.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie kierownik
budowy.-………………………………………………………………………………………
§7.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10
% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, co stanowi ................................. zł
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego
zawarciem niniejszej umowy.
wykonania umowy przed
3. Zabezpieczenie wniesiono w dniu…………………., w jednej lub w kilku formach
określonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. tj w
formie……………………………………………………………………………………..
4. Zabezpieczenie obejmuje w szczególności: wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, termin wykonania zamówienia, termin usunięcia wad i usterek.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania
umowy.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w art. 148 ust. 1. ustawy
Prawo zamówień publicznych.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
11. Kwota 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
12. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z
powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane
do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za
wykonane roboty.
13. Kwota, o której mowa w ust. 11 zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 14 dni
po upływie okresu gwarancji jakości.
§9.
Gwarancja
1. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne z
udzieleniem gwarancji na okres 36 miesięcy (trzy lata) licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 1 miesiąca od dnia ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od daty zgłoszenia (wysłanego faksem).
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane
z tym koszty.
5. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może
usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z
gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z
powyższego uprawnienia.
6. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może
naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 ust. 2. pkt. 2.3. niniejszej umowy.
7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy,
Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach
uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z
wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę
przy wykonaniu przedmiotu umowy.
§10.
Kary umowne
1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następującą karę umowną:
2.1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto,
2.2. . za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia
2.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.
1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 10 dni od daty
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie
opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej
należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§16.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Prawa Zamówień
Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
Wykonawcy, trzech dla Zamawiającego.
Zamawiający
Wykonawca
Załącznik nr 7
...........................................................
(miejscowość i data)
Znak sprawy: Or.340/8/10
Zamawiający
Gmina Stopnica
Wykonawca
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
NIP.......................................................
REGON....................................................
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Utworzenie szkolnego placu zabaw w Stopnicy”
w imieniu ................................................................................................................
...................….................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy/ów)
oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień..
Podpis.…………………………………………………………………………….
(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy/ów)
Data …………………………………………
Zał 8 mapa poglądowa
Download