Scenariusz zajęć [doc 15kB]

advertisement
Ekologia krajobrazu
Materiały dydaktyczne
Scenariusz spotkania. PROJEKT
Dział : Różnorodność biologiczna w krajobrazie.
Temat : Wpływ struktury terenów uprawnych na zagęszczenie ptaków.
Czas trwania projektu : 9 godzin lekcyjnych ( 4 godziny w terenie, 5 godzin w
sali komputerowej )
Zakres treści : zapoznanie się z awifauną pól uprawnych i jej zagęszczeniem,
znaczenie struktury upraw dla bogactwa awifauny
Cel ogólny : sprawdzenie jak struktura pól uprawnych( wielkość pól, gatunki
uprawianych roślin) wpływa na zagęszczenie i skład gatunkowy awifauny.
Cele szczegółowe :
 Wiadomości :
 poznanie zmienności krajobrazu w zakresie homo - ,
heterogeniczności oraz technik pomiaru tej cechy
 poznanie znaczenia struktury krajobrazu dla
zasiedlających go ptaków
 poznanie części awifauny Polski w zakresie gatunków
polnych
 poznanie kilku gatunków roślin uprawnych
 poznanie zakresu stosowania i znaczenie Geoportalu
 Umiejętności :
 interpretacja ortofotomap
 rozpoznawanie ptaków po wyglądzie i głosach
 wykorzystanie Excela do analizy statystycznej
 Postawy :
 pogłębienie zrozumienia konsekwencji rozwoju
wysokowydajnego, uprzemysłowionego rolnictwa
dla przyrody
 kształtowanie postawy zrozumienia potrzeby
stosowania matematyki jako narzędzia opisującego
wymiernie środowisko
Metody : ćwiczenia praktyczne
Formy pracy : indywidualna, grupowa
Środki dydaktyczne : lornetka, GPS, klucze i przewodniki do oznaczania ptaków,
notatniki terenowe, komputer z pakietem biurowym typu Office, aparat
fotograficzny
Przebieg spotkania :
I Faza wprowadzająca :
o wybór terenu za pomocą map w Internecie
o trening oceny odległości
o trening w rozpoznawania ptaków pól uprawnych
II Faza realizacyjna :
o uczniowie udają się w teren z urządzeniem GPS w celu
pozyskania informacji
o wyznaczanie transektów na wybranych powierzchniach
badawczych
o notowanie liczby i gatunków ptaków w kolejnych odcinkach
o sporządzenie notatek terenowych
o opracowanie danych w oparcie o Excel
o wyznaczenie zagęszczenia ptaków w oparcie o dane liczbowe
o prezentacja wyników
III Faza podsumowująca :
o formułowanie wniosków dotyczących realizowanego
projektu
Download