Zagadnienia na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej

advertisement
Zagadnienia na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej
Dyscyplina: Agronomia
Uchwała Rady Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii z dnia 26 kwietnia 2013r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Agronomia jako dyscyplina naukowa i jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi.
Metody badań naukowych stosowane w dyscyplinie agronomia.
Stawianie hipotez badawczych, ich uzasadnianie i sprawdzanie w agronomii.
Zastosowania i ograniczenia metod statystycznych w badaniach rolniczych.
Istota, czynniki i skutki intensyfikacji produkcji roślinnej.
Specyfika produkcji roślinnej na tle pozarolniczej działalności wytwórczej.
Znaczenie warunków środowiskowych i agrotechniki w kształtowaniu plonu i elementów
plonowania roślin uprawnych.
Znaczenie warunków środowiskowych i agrotechniki w kształtowaniu cech jakościowych
produktów roślinnych.
Charakterystyka środowiska przyrodniczego rolniczej produkcji roślinnej w Polsce.
Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce.
Bierne, prewencyjne i aktywne metody przeciwdziałania klimatycznym szkodom w rolnictwie.
Przewidywane zmiany klimatu i ich potencjalny wpływ na produkcję roślinną.
Kryteria, mierniki i wskaźniki stosowane w ocenach gospodarowania rolniczego.
Możliwości realizacji postulatu bioróżnorodności w rolniczej produkcji roślinnej.
Korzyści i niepożądane skutki chemizacji agroekosystemów.
Zmiany zachodzące w surowcach pochodzenia roślinnego w czasie ich przechowywania.
Idea zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej sposoby realizacji.
Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce.
Współczesne tendencje rozwojowe rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.
Skutki oddziaływań konkurencyjnych między roślinami w łanach oraz ich znaczenie
w agrotechnice.
Zjawiska symbiozy i mikoryzy oraz ich znaczenie w produkcji roślinnej.
Zmiany właściwości gleb powodowane mechaniczną uprawą roli.
Biomasa – jej źródła, przemiany w glebie i wpływ na właściwości gleby.
Analiza wzrostu roślin uprawnych (wskaźniki CGR, LAI, NAR, RGR, itp.) jako metoda poznania
ich rozwoju i produkcyjności.
Regulowanie wzrostu i rozwoju roślin metodami chemicznymi i fizycznymi.
Współczesne tendencje i kierunki zmian w agrotechnice.
Postęp w hodowli roślin uprawnych, jego znaczenie i wykorzystanie w produkcji roślinnej.
Czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na populacje szkodników roślin uprawnych.
Wpływ zabiegów agrotechnicznych na zdrowotność roślin uprawnych.
Uwarunkowania stosowania integrowanej metody ochrony roślin.
Struktura zasiewów roślin uprawnych w Polsce i jej uwarunkowania.
Fizjologiczne reakcje roślin uprawnych na niekorzystne (stresowe) czynniki środowiska.
Korzyści i zagrożenia wynikające z uprawy roślin transgenicznych.
Główne kierunki hodowli ważniejszych roślin uprawnych.
Rolnicze i środowiskowe znaczenie zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych.
Odmiana uprawna – pojęcie, system oceny odmian w Polsce i Unii Europejskiej.
Rola międzyplonów we współczesnym rolnictwie.
Rolnicze produkty roślinne rolnicze jako źródło bioenergii.
Download