Higiena w gabinecie kosmetycznym

advertisement
HIGIENA W GABINECIE KOSMETYCZNYM W ŚWIETLE DYREKTYW UNIJNYCH.
Zakład kosmetyczny należy traktować jak typowy gabinet zabiegowy , w którym bardzo
często wykonuje się zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek, a każdy klient może być
potencjalnie zakaźny. Na ryzyko zakażenia w trakcie zabiegów polegających na pielęgnacji
ciała , skóry lub śluzówek narażeni są zarówno pracownicy jak i klienci korzystający z takich
usług.
Bezpośredni kontakt zakażonej krwi nawet z niewielkim obszarem uszkodzonej skóry czy
błony śluzowej osoby zdrowej może spowodować wniknięcie do organizmu i rozwój w nim
żywego biologicznego czynnika chorobotwórczego.
Do takich zakażeń należą zakażenia wirusem HIV lub jednym z wirusów zapalenia
wątroby (HBV, HCV i inne) – i co ważne wirus HBV jest znacznie bardziej niebezpieczny od
wirusa HIV, a jego nosicieli jest 40 krotnie więcej. Do zakażenia tym wirusem wystarczy już
0,00004 ml zakażonej krwi (a dla wirusa HIV jest to 0,1 ml).
Pamiętać jednak należy, że nie zawsze ryzyko takie bywa dostrzegalne
zawsze sam klient jest świadomy, iż może być
oraz nie
nosicielem wirusa. Mikroorganizmy są
niemożliwe do identyfikacji zmysłami człowieka gdyż na 1mm2 powierzchni skóry może
znajdować się ok. 1000 komórek bakteryjnych.
Stąd też powinien tu obowiązywać szczególny reżim sanitarny.
Jakie uregulowania prawne obowiązują w kraju i czy uległy one zmianie w chwili
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ?
Dyrektywa to rodzaj aktu prawnego stanowionego w Unii Europejskiej. Wiąże ona
swych adresatów , którymi mogą być wyłącznie państwa członkowskie Unii , co do celów,
które powinny być osiągnięte , pozostawiając im swobodę wyboru formy i środków realizacji
tych celów. Istnieje więc obowiązek wśród Państwa członkowskich zastosowania takich
środków prawnych, które pozwolą na wprowadzenie w życie dyrektyw do ich wewnętrznego
porządku prawnego. Dyrektywy odgrywają więc ważną rolę w procesie harmonizacji i
ujednolicania systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej1.
W Polsce od roku 2001 obowiązuje ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach
( Dz. U. nr 126 poz. 1384 ze zm.) szczegółowo określająca zasady i tryb postępowania w
zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi .
1
Por. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej s.252-258
Strona 1 z 2
Art.13 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy brzmi następująco :
,, minister właściwy do spraw zdrowia może określić w drodze rozporządzeń szczegółowe
wymagania sanitarne , jakim powinny odpowiadać niektóre obiekty produkcyjne ,usługowe
, handlowe , a także sposoby postępowania mające na celu zapobieganie zakażeniom i
chorobom zakaźnym, uwzględniając w szczególności rodzaje prowadzonej działalności oraz
procedury postępowania przeciwepidemicznego.
Podstawowe rozporządzenia dotyczące między innymi gabinetów kosmetycznych zostały
podpisane przez Ministra Zdrowia :
- dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny
odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31
poz. 273).
- dnia 10 lipca 2006 r w sprawie wykazu prac , przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia na inne osoby.
Przystąpienie do Unii Europejskiej nie wprowadziło radykalnych zmian w przepisach
prawnych dotyczących zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.
Rozporządzenie z 2004 r zastąpiło stare przepisy z 1935 r ,które w żaden sposób nie pasowały
już do zmieniającej się rzeczywistości.
Na co należałoby zwracać uwagę w gabinecie kosmetycznym ,
aby nie dopuścić do zakażenia ?
Przede wszystkim należy świadomie i konsekwentnie stosować zasady higieny, które powinny
między innymi obejmować niżej wymienione elementy:
1. dezynfekcję i sterylizację narzędzi wielokrotnego użycia oraz sprzętu:
- stosowane preparaty powinny wykazywać działanie bakteriobójcze, prątkobójcze,
grzybobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze w określonym czasie działania,
- sterylizacja sprzętu wielokrotnego użycia, który może spowodować naruszenie
ciągłości tkanek (dotyczy to także nożyczek w salonie fryzjerskim). W przypadku narzędzi,
które nie mogą być poddane procesowi sterylizacji dopuszcza się wysoki poziom dezynfekcji,
w którym zostaną zabite wszelkie drobnoustroje (bakterie, prątki, grzyby, wirusy, spory),
- aparaty służące do różnych zabiegów kosmetycznych ( np. do masażu , łóżka do
opalania ) należy dezynfekować i konserwować zgodnie z instrukcją obsługi po każdym
kliencie .Zgodnie z § 25.4
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r
informacja o przeprowadzonej dezynfekcji powinna być umieszczona w widocznym miejscu,
2. stosowanie wyłącznie jednorazowych igieł do makijażu permanentnego oraz do tatuażu,
3. stosowanie wody w nawilżaczach np. łóżek do opalania wyłącznie w opakowaniach
jednostkowych ,ze względu możliwość rozwoju w niej bakterii ,
4. dbałość o czystość własnych rąk poprzez :
- właściwą higienę dłoni , w tym szczególnie paznokci, aby nie stanowiły one zagrożenia
dla klienta,
- wszelkie skaleczenia, zadrapania czy pęknięcia naskórka powinny zostać zabezpieczone
przed przystąpieniem do pracy. Pracownicy z ranami, których nie można właściwie
zabezpieczyć, nie mogą mieć kontaktu z klientami do czasu ich wyleczenia,
5. bezwzględne stosowanie
sterylnych rękawiczkach jednorazowych podczas zabiegów
związanych z naruszeniem ciągłości tkanek i w trakcie których może dojść do krwawienia .
Download