Lista jednostek i potencjalnych Promotorów dla kierunku Fizjoterapia

advertisement
Lista jednostek , w których można realizować
prace magisterskie na kierunku
Fizjoterapia
na studiach niestacjonarnych
w roku akademickim 2012/2013
KATEDRA I KLINIKA FIZJOTERAPII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, ,
Telefon : 831-02-80
Fax : 831-02-44
e-mail : www.fizjoterapia.ump.edu.pl
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
DR ELŻBIETA
SKORUPSKA
DR ELŻBIETA
SKORUPSKA
Przeciążenia narządu ruchu u zawodowych tancerzy
DR ELŻBIETA
SKORUPSKA
Znaczenie komponenty bólu neuropatycznego u chorych z
chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowo-krzyżowego
DR ELŻBIETA
SKORUPSKA
Przeciążenia statyczne narządu ruchu u pracowników
administracji
DR ELŻBIETA
SKORUPSKA
Zmiany ustawienia środka ciężkości ciała u osób z chorobą
zwyrodnieniową stawów kolanowych
PROF. DR HAB.
WŁODZIMIERZ
SAMBORSKI
PROF. DR HAB.
WŁODZIMIERZ
SAMBORSKI
PROF. DR HAB.
WŁODZIMIERZ
SAMBORSKI
Analiza dostępnych metod oceny bólu narządu ruchu
PROF. DR HAB.
WŁODZIMIERZ
SAMBORSKI
Ocena chorych z bólami odcinka lędźwiowo-krzyżowego za
pomocą kwestionariuszy i skal stosowanych w badaniach
naukowych
Znaczenie komponenty bólu neuropatycznego u chorych z
chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego
Bóle głowy na tle choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
Napięciowe bóle głowy –znaczenie koncepcji mięśniowopowięziowej
1
PROF. DR HAB.
WŁODZIMIERZ
SAMBORSKI
Dr Przemysław Lisiński
Whisplash a napięciowe bóle głowy
Efekty kinezyterapii u chorych z chorobą zwyrodnieniową
stawów biodrowych.
Dr Przemysław Lisiński
Wyniki leczenia ambulatoryjnego chorych z przewlekłymi
zespołami bólowymi kręgosłupa szyjnego
Dr Przemysław Lisiński
Leczenie usprawniające w chorobach zwyrodnieniowych
stawów stóp.
Dr Przemysław Lisiński
Metody poprawy sprawności mięśni kończyn dolnych w
chorobach zwyrodnieniowych kolan
Dr Przemysław Lisiński
Ocena efektów usprawniania w chorobach zwyrodnieniowych
dłoni.
DR ROKSANA MALAK
Zastosowanie terapii według koncepcji Bobath u niemowląt z
asymetrią ułożeniową.
DR ROKSANA MALAK
Ocena zmian w rozwoju psychoruchowym niemowląt z
zaburzeniem napięcia mięśniowego.
DR ROKSANA MALAK
Ocena zmian w rozwoju psychoruchowym dzieci z
Alkoholowym Zespołem Płodowym.
DR ROKSANA MALAK
Zastosowanie skali GMFM – 88 u dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym.
DR ROKSANA MALAK
Zastosowanie skali GMFM – 88 u dzieci z zaburzeniem rozwoju
psychoruchowego.
dr hab. Elżbieta
Rostkowska, prof. UM
Lateralizacja u osób z chorobami psychicznymi
dr hab. Elżbieta
Rostkowska, prof. UM
Lateralizacja
intelektualną
dr hab. Elżbieta
Rostkowska, prof. UM
Lateralizacja ruchowa u kobiet z Zespołem Turnera
dr hab. Elżbieta
Rostkowska, prof. UM
Porównanie koordynacji ruchowej pomiędzy dziećmi zdrowymi
a niepełnosprawnymi
ruchowa
u
osób
z
niepełnosprawnością
2
dr hab. Elżbieta
Rostkowska, prof. UM
Porównanie koordynacji ruchowej pomiędzy młodzieżą zdrową
a niepełnosprawną
ZAKŁAD FIZJOTERAPII
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 61-545 Poznań
Telefon : 831-01-33
Kierownik : dr n. biol. Ewa Gajewska
dr n. biol. Ewa Gajewska
1. Diagnostyka funkcjonalna i rehabilitacja wad postawy
2. Zastosowanie fizjoterapia u dzieci i młodzieży z otyłością
3. Możliwości terapeutyczne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
4. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej
5. Hipoterapia jako forma rehabilitacji.
Dr Wojciech Manikowski
1. Ocena wybranych funkcji u pacjentów po udarze niedokrwiennym
2. Powrót funkcji u osób po wszczepieniu nie związanej endoprotezy
3. Wczesne wyniki usprawniania chorych po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego
PRACOWNIA BALNEOLOGII I IMMUNOLOGII WYSIŁKU
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, ,
Telefon : 61 831-02-48
Kierownik : dr hab. n. med. Magdalena Sobieska
Dr hab. Magdalena
Sobieska
Ocena odczynu uzdrowiskowego na przykładzie uzdrowiska
Kołobrzeg
Dr hab. Magdalena
Sobieska
Możliwość zastosowania dogoterapii w rehabilitacji dziecięcej
KATEDRA I KLINIKA NEUROLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869-12-55
Fax : 869-15-53
Kierownik : prof. UM dr hab. n. med. Barbara Steinborn
3
Dr hab. n. med. Barbara
Steinborn Prof. UM
Dr hab. n. med. Barbara
Steinborn Prof. UM
Dr hab. n. med. Barbara
Steinborn Prof. UM
Dr n. med. Anna
Winczewska-Wiktor
Dr n. med. Anna
Winczewska-Wiktor
Dr n. med. Anna
Winczewska-Wiktor
Dr n. med. Anna
Winczewska-Wiktor
Dr n. med. Anna
Winczewska-Wiktor
Dr n. med. Marcin
Żarowski
Dr n. med. Marcin
Żarowski
Dr n. med. Marcin
Żarowski
1. Usprawnianie chorych z objawami spastyczności
Dr n. med. Marcin
Żarowski
4. Narkolepsja u dzieci
2. Metody usprawniania w postępujących chorobach układu
nerwowego
3. Kiedy należy rozpocząć rehabilitację w przypadkach
dziecięcych postaci stwardnienia rozsianego?
1. Zaburzenia ruchowe u dzieci z wodogłowiem wrodzonym
2. Ocena występowania odruchów postawy u dzieci z
autyzmem wczesnodziecięcym
3. Ocena zaburzeń ruchowych u dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym
4. Opóźniony rozwój mowy a zaburzenia ruchowe u dzieci
5. Ocena występowania odruchów postawy u dzieci z różnymi
zaburzeniami neurologicznymi
1. Porównanie podstawowych parametrów
polisomnograficznych u dzieci z bólami głowy
2. Ocena ruchomości kręgosłupa szyjnego u pacjentów z bólami
głowy.
3. Ograniczenia aktywności fizycznej u dzieci z padaczką
KATEDRA I KLINIKA REHABILITACJI
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 833-39-48, 831-02-17
Fax : 831-01-73
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Wanda Stryła
Dr n. med. Edyta Kinel
Poziom wiedzy n/t profilaktyki i sposobów leczenia dolegliwości
bólowych kręgosłupa
Makałowska Anna
Bóle pleców u kobiet w ciąży
Dr n. med. Marian Majchrzycki
Terapia dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa
Dr n. med. Marian Majchrzycki
Terapia dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Dr n. med. Marian Majchrzycki
Zycie seksualne osób po urazach rdzenia kręgowego
Dr n. med. Marian Majchrzycki
Dr n. med. Marian Majchrzycki
Metoda PNF w leczeniu udarów mózgu
4
ZAKŁAD EDUKACJI
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 854-73-06,
Fax : 854-73-07,
Kierownik : dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak
Dr Urszula
Kluczyńska
Dr Urszula
Kluczyńska
Społeczno-psychologiczne aspekty rehabilitacji u osób starszych w DPS
(temat zarezerwowany przez studentkę)
Psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiet z niepełnosprawnością
ruchową nabytą
(temat zarezerwowany przez studentkę)
Dr Urszula
Kluczyńska
Być kobietą po mastektomii. Aspekty społeczne, psychologiczne i medyczne
Dr n. biol.
Magdalena
MagierskaKrzysztoń
„Oddziaływania fizjoterapeutyczne wobec pacjenta z niepełnosprawnością
sprzężoną”
Dr n. biol.
Magdalena
MagierskaKrzysztoń
„ Doznanie konsekwencji niepełnosprawności – obserwacje w grupie
nastoletnich niesłyszących”
dr n. hum.
Małgorzata
Posłuszna
1. Rola mediów w kształtowaniu postaw wobec osób niepełnosprawnych
2. Aktywność fizyczna jako element jakości życia pacjentów w procesie
rehabilitacji
3. Wpływ usprawniania na poprawę funkcjonowania osób starszych
4. Zastosowanie metod arteterapeutycznych w Warsztatach Terapii
Zajęciowej na podstawie wybranego ośrodka w Poznaniu
5
ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 854 72 73
Fax : 854 72 74
Kierownik : dr hab. n. o zdrowiu Ewa Mojs
Dr Katarzyna WarchołBiedermann
Wybrane czynniki wpływające na motywację do współpracy z
fizjoterapeutą u rodziców i opiekunów dzieci z wadami wrodzonymi.
Dr Katarzyna WarchołBiedermann
Internet jako źródło wsparcia dla rodzinnych opiekunów osób z chorobą
otępienną.
Czynniki wpływające na motywację pacjentów do rehabilitacji po
urazach kończyn dolnych.
Dr Marta CzarneckaIwańczuk
PRACOWNIA ELEKTRODIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869 18 46, 869 15 52
Fax : 869 18 46
Kierownik : dr hab. med. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
dr hab. med. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
1.Zastosowanie wybranych metod usprawniania w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka
2.Wybrane metody usprawniania chorego z przewlekłym nieswoistym zespołem bólowym
kręgosłupa
3.Zastosowanie krioterapii w przewlekłych chorobach neurologicznych
KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI
Adres : ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań, ,
Telefon : 854 71 70
Fax : 854 71 69
Kierownik : dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka, prof. UM
dr n. med. Mirosław Andrusiewicz
Najczęściej występujące kontuzje i możliwości
zapobiegania wśród osób trenujących sztuki walki
6
dr n. med. Mirosław Andrusiewicz
dr n. med. Mirosław Andrusiewicz
dr n. med. Mirosław Andrusiewicz
dr n. med. Mirosław Andrusiewicz
dr hab. Maria Wołuń-Cholewa
dr hab. Maria Wołuń-Cholewa
Dr hab. Anna Jankowska, prof.
UM
Dr hab. Anna Jankowska, prof.
UM
Dr hab. Anna Jankowska, prof.
UM
dr n. med. Anna Szczerba
dr n. med. Anna Szczerba
dr n. med. Anna Szczerba
Wpływ rehabilitacji na zmniejszenie dolegliwości u
pacjentów po zerwaniu więzadła krzyżowego
przedniego
Wpływ jogi statycznej i dynamicznej na zwiększenie
zakresu ruchu
Obciążenia kręgosłupa i stawów podczas wykonywania
ćwiczeń
Skuteczność leczenia fizykoterapeutycznego u
pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu
biodrowego
Rusztowania przestrzenne i ich wykorzystanie w
medycynie regeneracyjnej
Wpływ niskoenergetycznego promieniowania
laserowego na komórki tkanki łącznej
Wpływ laseroterapii na tkankę łączną
Śmierć komórki w procesach patologicznych
Komórki macierzyste i ich wykorzystanie w medycynie
regeneracyjnej
Przydatność kliniczna rozpoznania molekularnego w
chorobach uwarunkowanych genetycznie
Medyczne zastosowanie toksyny botulinowej w stanach
spastycznych mózgowego porażenia dziecięcego
Molekularny mechanizm działania zabiegów
fizykoterapeutycznych – przegląd piśmiennictwa
Porównanie metod fizjoterapeutycznych stosowanych w
rehabilitacji mózgowego porażenia dziecięcego
KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Coll. A. Wrzoska,
Telefon : 854 69 11
Fax : 854 69 11
Kierownik : prof. dr hab. Michał Musielak
Dr n. hum Jan
Domaradzki
Stosunek osób niepełnosprawnych do niepełnosprawności w świetle
ich opinii na temat badań prenatalnych i aborcji
Dr n. hum Jan
Domaradzki
Wpływ niepełnosprawności fizycznej na tożsamość jednostki u
osób z nabytą niepełnosprawnością
Dr Ewa Baum
Polskie społeczeństwo wobec problemu wykorzystania
zarodkowych komórek
macierzystych.
Etyczne aspekty komunikacji między pacjentem a terapeutą.
Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w procesie leczenia
rehabilitacyjnego
Dr Ewa Baum
Dr Ewa Baum
7
Dr Stanisław Antczak
Dr Stanisław Antczak
Dr Jadwiga
Wiertlewska-Bielarz
Dr Jadwiga
Wiertlewska-Bielarz
Znaczenie wolontariatu w procesie wspierania rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w wyobrażeniach studentów UM w Poznaniu
1. Rola pracy zawodowej w procesie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych fizycznie w opinii studentów kierunku
fizjoterapia UM w Poznaniu
Ciało jako sprawne narzędzie
Łatwe i trudne dylematy moralne w pracy fizjoterapeuty
s
ZAKŁAD MIKOLOGII LEKARSKIEJ I DERMATOLOGII
Adres : ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań, ,
Telefon : 821 22 52, 821 23 97
Fax : 821 23 97
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
1. Częstosc występowania i rodzaje schorzeń dermatologicznych obserwowanych wśród
pacjentów ośrodków uzdrowiskowych.
dr med Agnieszka Zawirska
1. Zastosowanie krioterapii w wybranych chorobach skóry
Dr med. Małgorzata Mazur
1. Lecznicze wykorzystanie wody i słońca u pacjentów dermatologicznych - prawdy i mity.
ZAKŁAD MEDYCYNY KATASTROF (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Coll. A. Wrzoska,
Telefon : 854-68-54, 854-68-55
Fax : 854-68-97
P.o. Kierownika : dr n. med. Magdalena Witt
Dr n. med. Marcin
Popow
Dr n. med. Marcin
Popow
Urazy kończyn u dzieci jako problem rehabilitacyjno-leczniczy.
Urazy czaszkowo-mózgowe jako istotny problem medycznorehabilitacyjny. Analiza zdarzeń.
8
KATEDRA ZDROWIA MATKI I DZIECKA
Adres : ul. Polna 33, 60-535 Poznań, ,
Telefon : 841-96-18, 659-96-18
Fax : 659-92-88
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala
dr hab.n.med.Magdalena PisarskaKrawczyk
dr hab.n.med.Magdalena PisarskaKrawczyk
Świadomość dotycząca funkcjonowania dolnych
dróg moczowych u kobiet.
Zaburzenia funkcjonalne pęcherza moczowego u
kobiet.
Na innych Wydziałach
PRACOWNIA NEUROGENETYKI KLINICZNEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869-17-91
Fax : 869-16-97
Kierownik : dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender
dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender
1. Rehabilitacja u chorych po poprzecznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego
KATEDRA I KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ (Wydział
Lekarski I)
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 831-03-60 Fax : 831-01-73
Kierownik : prof. dr hab. med. Andrzej Szulc
prof. dr hab. med. Andrzej Szulc
1.Deformacje kończyn dolnych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową będące
następstwem zaburzeń bilansu mięśniowego
Prof. dr hab. med. Maciej Głowacki
1.Częstość nasilenia dolegliwości bólowych części szyjnej kręgosłupa
wybranej populacji studenckiej m. Poznania
Dr hab. med. Tomasz Kotwicki prof. UM
1.Praca kliniczna kształtu tułowia dzieci ze skoliozą leczonych gorsetem w badaniu metodą
topografii powierzchni ciała
9
Dr med. Paweł Koczewski
1.Wpływ wielkości nierówności kończyn dolnych na wybrane parametry chodu
KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (Wydział
Lekarski I)
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 831-03-17
Fax : 831-03-17
Kierownik : dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz
Ocena jakości życia u chorych na pierwotny zespół
Sjӧgrena
Dr hab. n. med. Mariusz
Puszczewicz
KATEDRA I ZAKŁAD FIZJOLOGII (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Coll. Anatomicum,
Telefon : 854-65-40
Fax : 854-65-39
Kierownik Katedry i Zakładu : prof. dr hab. med. Teresa Torlińska
Dr hab. med. Hanna Krauss prof. UM
Dr hab. med.
Hanna Krauss prof.
UM
Dr Beata
Buraczyńska Andrzejewska
Postępowanie z dzieckiem z agenezją ciała modzelowatego
Wpływ uprawianej dyscypliny sportu na parametry funkcjonalne
organizmu.
UWAGA! Studenci, którzy wybiorą temat związany z dystrofią twarzowo-łopatkową lub
agenezją ciała modzelowatego muszą dojeżdżać do pacjentów mieszkających w
Koziegłowach k/ Poznania.
Jest zgoda rodziców i w przypadku dystrofii również pacjentki
KATEDRA I KLINIKA PULMONOLOGII, ALERGOLOGII I ONKOLOGII
PULOMONOLOGICZNEJ (Wydział Lekarski II)
Adres : ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, ,
Telefon : 841-70-61, 854-93-88 Fax : 841-70-61, 854-93-88
e-mail : www.sk1.am.poznan.pl/ftyzjo
Kierownik Katedry i Kliniki : prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
Dr med. Tomasz Piorunek
1.Aerozoloterapia w obturacyjnych chorobach płuc (astma oskrzelowa i POChP).
10
Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
1.Mukowiscydoza dorosłych – wyzwania fizjoterapii.
KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOEKONOMIKI I FARMACJI SPOŁECZNEJ
(Wydział Farmaceutyczny)
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Telefon : 854 68 94
Fax : 854 68 94
Kierownik Zakładu : prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
Tytuł naukowy,
imię i nazwisko
promotora
Prof. dr hab. Elżbieta
Nowakowska
dr Krzysztof Kus
Temat pracy magisterskiej
Postepowanie niefarmakologiczne w leczeniu schorzeń o podłożu
zapalnym z towarzyszącym bólem
Najnowsze terapie zapobiegania i leczenia skolioz u dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym zgodnie ze standardami EBM
11
Download