12.00-13.30 Sesje tematyczne – Część I

advertisement
12.00-13.30 Sesje tematyczne – Część I
A
Moderator:
dr Tadeusz Szawiel, Wydział Filozofii i Socjologii UW
Paneliści:
dr Jarosław Gowin, Rektor WyŜszej Szkoły Europejskiej im. Ks. J.
Tischnera
dr Zbigniew Stawrowski, Dyrektor Instytutu Myśli J. Tischnera
dr Andrzej Waśkiewicz, Instytut Socjologii UW
prof. Krystyna SkarŜyńska, Instytut Psychologii PAN
Raporter:
dr Tadeusz Szawiel, Wydział Filozofii i Socjologii UW
B
D
WIZJA ROZWOJU
Moderator:
dr Bogusław Grabowski, Prezes PTE Skarbiec-Emerytura SA
Paneliści:
Stefan Dunin-Wąsowicz, Prezes PPWK Geolnvent
Marek Darecki, Prezes WSK Rzeszów
EDUKACJA DLA ROZWOJU
Moderator:
Katarzyna Hall, Gdańska Fundacja Oświatowa
Paneliści:
Paweł Dobrowolski, Polska Fundacja Rozwoju Oświaty
dr Irena DzierŜgowska, miesięcznik „Kierownik Szkoły”
prof. Ireneusz Białecki, Centrum Badań Polityki Naukowej
i Szkolnictwa WyŜszego UW
Jerzy Lackowski, Studium Pedagogiczne Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Raporter:
Katarzyna Hall, Gdańska Fundacja Oświatowa
JAKICH ELIT POTRZEBUJE POLSKA?
Moderator:
doc. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Paneliści:
prof. Janusz Tazbir, Wydział Nauk Społecznych PAN
prof. Jan Kieniewicz, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
w Polsce i Europie Środkowowschodniej UW
prof. Bohdan Jałowiecki, Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych UW
Łukasz Hardt, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Raporter:
Krzysztof Kasianiuk, Collegium Civitas
C
Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego
Edwin Bendyk, Tygodnik „Polityka“
Raporter:
Stefan Dunin-Wąsowicz, Prezes PPWK Geolnvent
WARTOŚCI, TOśSAMOŚĆ I ROZWÓJ
E
MIGRACJA – SZANSE I ZAGROśENIA
Moderator:
dr Maciej Grabowski, Wiceprezes Zarządu Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową
Paneliści:
Izabela Grabowska-Lusińska, Ośrodek Badań nad Migracjami,
Wydział Nauk Ekonomicznych, UW
dr Maciej Duszczyk, Wicedyrektor Departamentu Analiz
Ekonomicznych i Społecznych UKIE
dr Małgorzata Bos-Karczewska - Prezes Stowarzyszenia
Ekspertów Polskich w Holandii
Raporter:
dr Maciej Duszczyk, Wicedyrektor Departamentu Analiz
Ekonomicznych i Społecznych UKIE
14.30-16.00 Sesje tematyczne – Część II
F
G
JAKA DEMOKRACJA I PAŃSTWO?
Moderator:
dr Tomasz śukowski, Instytut Polityki Społecznej UW
Paneliści:
prof. Zdzisław Krasnodębski, Kierownik Katedry Współczesnej
Myśli Socjologicznej UKWS
dr hab. Mirosława Grabowska, Instytut Socjologii UW
dr Artur Wołek, Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Polityki
WSB NLU
dr Tomasz Zarycki, Instytut Studiów Społecznych UW
dr Jarosław Flis, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej UJ
Raporter:
Michał Szułdrzyński, WyŜsza Szkoła Europejska im.
Ks. J. Tischnera
JAK FORMOWAĆ NOWE POKOLENIE POLAKÓW?
Moderator:
Jan Wróbel, Redaktor „Faktu” Gazety Codziennej
Paneliści:
O. Maciej Zięba, Prowincjał Dominikanów w Polsce, Dyrektor
Instytutu "Tertio millennio”
dr GraŜyna Czetwertyńska, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
w Polsce i Europie Środkowowschodniej UW
Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny miesięcznika „Więź”
Przemysław Radwan-Rohrenschef, Towarzystwo Szkoła Liderów i
ISP UW
Katarzyna Czekierda, Magazyn Obywatel
Raporter:
Jan Wróbel, Redaktor „Faktu” Gazety Codziennej
H
ZDROWE I PRZEJRZYSTE FINANSE PUBLICZNE
Moderator:
Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista BRE Banku SA
Paneliści:
dr Wojciech Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Irena Wóycicka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego
Bartłomiej Michałowski, Współorganizator Ruchu
Obywatelskiego Normalne Państwo
Raporter:
dr Wojciech Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
I
JAKIE REGULACJE DLA GOSPODARKI?
Moderator:
dr Maciej Grabowski, Wiceprezes Zarządu Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową
Paneliści:
dr Krzysztof Rybiński, Wiceprezes NBP
Paweł Dobrowolski, Instytut Sobieskiego
dr Radosław Zubek, London School of Economics
Raporter:
dr Maciej Grabowski, Wiceprezes Zarządu Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową
J
NAUKA DLA GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA
Moderator:
prof. Maciej śylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Paneliści:
dr Piotr Tamowicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
dr hab. Jacek Guliński, Członek Zarządu Fundacji im. A.
Mickiewicza
prof. Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie
prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Raporter:
prof. Maciej śylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
K
POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE
Moderatorzy:
dr Cezary Lusiński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i dr Marek
A. Cichocki, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Paneliści:
prof. Jadwiga Staniszkis, Instytut Socjologii UW
prof. Jacek Rostowski, Central European University
Jakub Boratyński, Dyrektor programów międzynarodowych
w Fundacji im. S. Batorego
Wojciech Przybylski, doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk
Społecznych UW
Raporter:
dr Marek A. Cichocki, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
UW
Download
Random flashcards
Create flashcards