Zagadnienia do sprawdzianu z wiedzy o społeczeństwie dla klasy

advertisement
Zagadnienia do sprawdzianu z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 1TOR
Bezpieczeństwo i prawa człowieka ( rozdział IV, V i str. 184-202 z podręcznika)









Wymienione rozdziały z podręcznika i ćwiczenia powtórzeniowe ze str. 151 i 182
Zróżnicowanie organów bezpieczeństwa, struktura i uprawnienia prokuratury i
policji
Zagrożenia bezpieczeństwa oraz metody i organizacje przeciwdziałające im (
należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z przemocą i handlem
ludźmi)
Środki poprawcze stosowanie wobec młodzieży
Geneza praw człowieka
Międzynarodowe organizacje i dokumenty stojące na straży przestrzegania praw
człowieka na świecie i w Europie ( należy zwrócić szczególną uwagę na instytucje
ONZ, Rady Europy i ETPC w Strasburgu oraz OBWE i UE)
Pojęcie, cechy charakterystyczne i zróżnicowanie praw człowieka
Przyczyny łamania praw człowieka we współczesnym świecie, przykłady łamania
praw człowieka we współczesnym świecie omawiane w prezentacjach
Przejawy nietolerancji i dyskryminacji we współczesnej Europie
PODSTAWOWE TERMINY I DOKUMENTY
Prewencja, CBŚ, legitymowanie, zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, ITAKA, La Strada,
niebieska karta, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, Wielka Karta Swobód, przywilej
jedleńsko-krakowski, Deklaracja Niepodległości USA, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela,
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Wysoki Komisarz ONZ ds. praw człowieka,
Międzynarodowy Trybunał Karny, Konwencja o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych
Wolności, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Amnesty International, Międzynarodowy
Czerwony Krzyż, szowinizm, rasizm, ksenofobia, kosmopolityzm, internacjonalizm
PRZYKŁADOWE ZADANIA
1. Podanym międzynarodowym organizacjom chroniącym prawa człowieka przyporządkuj
dokumenty i instytucje regulujące ich działalność.
ONZ - ……………..
Rada Europy - ………
Unia Europejska - ……… OBWE - …….
A) Konwencja o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności,
B) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
C) Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
D) Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
E)Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu
F) Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka
2. Określ prawdziwość zdań (prawda / fałsz)
Nieumundurowany funkcjonariusz policji nie ma prawa zatrzymać osoby podejrzanej o
przestępstwo - ……………………….
Zatrzymanie stosuje się wobec osoby podejrzanej i może trwać maksimum 72 godziny - ………..
Prokurator może być członkiem partii politycznej - ………………….
ETPC w Strasburgu jest organem sądowniczym państw zrzeszonych w UE - ………
Międzynarodowy Trybunał Karny powołany jest do sądzenia zbrodni wojennych i zbrodni
ludobójstwa - ………….
Ksenofobia charakteryzuje się wrogością wobec innych kultur i narodów ale też z niewiedzą o nich
i strachem przed spotkaniem z nimi - ……………………………….
Kosmopolita to rodzaj patrioty, który umacnia swą tradycję narodową ale nie jest wrogo
nastawiony do innych nacji. - ……………………………………….
3. Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom. W tym celu wstaw litery w
odpowiednie rubryki tabeli.
Pierwsza generacja- ……..
Druga generacja - ….. Trzecia generacja - ……..
A. prawo do pokoju
B. prawo do wolności i bezpieczeństwa
C. prawo do wolności wyznania i sumienia
D. prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym
E. prawo do zabezpieczenia społecznego
F. prawo do zrzeszania się
G. prawo do życia w czystym środowisku
J. prawo do wypoczynku
Dlaczego ONZ nie interweniuje skutecznie w przypadku łamania praw człowieka w Syrii albo chińskim
Tybecie?
Co różni zatrzymanie od tymczasowego aresztowania?
Wymień przyczyny łamania praw człowieka na świecie, każdą z nich zilustruj przykładem
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards