WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
Maciej Przeor
Technologiczne uwarunkowania pozyskiwania
informacji zarządczej w systemach Customer
Relationship Management
Praca wykonana pod kierunkiem:
dr inż. Jana Maciejewskiego
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
Cele pracy
•
•
uzasadnienie funkcjonalności systemu wspomagającego zarządzania relacjami z
klientem
wykazanie technologicznych uwarunkowań pozyskiwania, agregacji i transformacji
danych przy tworzeniu strategii biznesowej organizacji
Analiza materiału teoretycznego z zakresu:
• strategii biznesowej CRM
• funkcjonalności technologii teleinformatycznych jako czynnika usprawnienia
procesów decyzyjnych,
• pozyskiwania informacji marketingowej oraz sposobów jej gromadzenia
• budowy centralnego repozytorium danych marketingowych, narzędzi Business
Intelligence i Data Mining.
Techniczna i funkcjonalna analiza systemu CRM Vision
korzyści z wdrożenia, część teoretyczna, część praktyczna
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
Koncepcja CRM
•
filozofia zarządzania organizacją, w której klient odgrywa decydującą rolę.
główny nacisk kładzie się na zarządzanie relacjami z klientem, zaspokojenie
jego potrzeb oraz jego satysfakcję
•
sposób podejmowania decyzji i strategia postępowania z klientami, która ma
doprowadzić do osiągnięcia i zrealizowania założonych przez organizację celów
•
powiązanie i zharmonizowanie pracy wszystkich komórek organizacyjnych firmy
bezpośrednio i pośrednio obsługujących klientów
•
budowanie spójnego i bogatego w szczegóły wizerunku klienta oraz
zorganizowanie współpracy z klientem w taki sposób, aby był on indywidualnie
traktowany
•
budowanie trwałego związku i partnerskich relacji z klientami.
czym jest CRM, system informatyczny
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
CRM Analityczny
System mający za zadanie analizowanie danych z całej organizacji pod kątem poprawy
relacji z klientami. Składa się z hurtowni danych, systemów pytająco-raportujących,
systemów przetwarzania analitycznego OLAP oraz eksploracji danych
Funkcje CRM Analitycznego:
• wspomaganie procesów decyzyjnych na podstawie wniosków wyciągniętych z danych
zebranych o klientach;
• generowanie i przeprowadzanie wszelkiego rodzaju analiz, modelowanie,
wspomaganie zarządzania kontaktami z klientem;
• podejmowane strategicznych decyzji odnoszących się do przeprowadzanych kampanii
marketingowych;
• przewidywanie reakcję klientów na reklamę firmy, określanie przyczyny
niezadowolenia klientów;
• wykrywanie podobnych do siebie grup zjawisk, produktów, klientów;
obszary funkcjonowania, CMR operacyjny,
kontakt z klientem, pobieranie danych, indywidualne podejście
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
Hurtownie danych
Narzędzia ETL:
• Extraction - dane są pobierane z wielu źródeł i kopiowane do hurtowni, często
pochodzą z systemów transakcyjnych,
• Transformation - dane są konwertowane do jednego formatu, agregowane,
ujednolicane,
• Loading – po wydobyciu i oczyszczeniu dane są umieszczane są w hurtowni.
Dzięki tworzeniu hurtowni danych możliwe jest:
• przeprowadzanie analiz biznesowych bez udziału systemów produkcyjnych,
• wgląd w dane firmy i ujednolicenie posiadanych informacji,
• możliwość integracji danych z różnych źródeł,
• dane są zagregowane i ujednolicone więc ich wydobycie zajmuje mniej czasu,
• dostęp do danych historycznych.
źródło danych, podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie,
stale zasilane, wiele źródeł, wnętrze firmy, otoczenie, cele analityczne
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
Business Intelligence
Business Intelligence to zbiór aplikacji i technologii pełniących funkcje zbierania, interpretacji,
eksploracji i analizowania danych, które dają możliwość usprawnień w podejmowaniu decyzji i
zwiększają konkurencyjność przedsiębiorstwa .
Korzyści wynikających z wprowadzenia systemu BI:
•
łatwiejsze podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie,
•
dopasowywanie procesów biznesowych i systemów obowiązujących w przedsiębiorstwie,
•
poprawa obsługi klientów i maksymalizacja sprzedaży,
•
utworzenie dodatkowej bazy służącej przeprowadzaniu analiz bez obciążania bazy
wykorzystywanej w produkcji,
•
wprowadzenie narzędzi data mining i prognozowania w celu wskazania trendów i
prawidłowości,
•
polepszenie współpracy wewnątrz przedsiębiorstwa.
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
Elementy systemu Business Intelligence
dostarczanie, właściwe osoby, właście dane, właściwy czas, wspomaganie procesów decyzyjnych
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
Data minning
Data mining to jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych. Idea eksploracji danych polega
na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka prawidłowości w danych
zgromadzonych w hurtowniach danych.
Data mining jest szeroko wykorzystywany w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw i obejmuje:
•
•
Planowanie finansowe
o
przewidywanie dochodów i wydatków na kampanie marketingowe,
o
analizę szeregów czasowych,
Konkurencyjność
o
obserwowanie konkurencji i trendów rynku,
o
odpowiedni dobór cen do grup klientów,
o
ustalanie odpowiedniej strategii cenowej na rynku,
o
tworzenie modeli predykcyjnych odnoszących się do etapów cyklu życia klienta,
o
analizowanie sekwencji zakupów jak również podobieństwa i powiązań między produktami.
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
nowoczesny i bezpieczny, polski, online, przeglądarka www, wspomaga podejmowanie decyzji,
szerokie zastosowanie na wielu płaszczyznach zarządzania przedsiębiorstwem, dwie wersje
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
Korzyści płynące z wdrożenia systemu CRM Vision:
•
ułatwione zarządzanie pozyskiwaniem nowych klientów, budowanie trwałych,
partnerskich relacji z klientami,
•
podwyższenie jakości pracy, szybszy dostęp do informacji, polepszenie komunikacji
między pracownikami,
•
zwiększenie efektywności kampanii marketingowych,
•
dostęp do kompleksowej wiedzy o kliencie i przedsiębiorstwie,
•
obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem, obiegiem informacji i bieżącą
działalnością firmy,
•
zwiększenie bezpieczeństwa danych,
•
podwyższenie jakości obsługi kontrahentów przekładające się na ich lojalność.
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
Wnioski
•
Przed wdrożeniem systemu CRM ważne jest rozważenie czy jest on potrzebny w
przedsiębiorstwie, porównanie oczekiwanych korzyści z nakładami, jakie trzeba
ponieść,
•
Dobrze wdrożony systemy CRM znacznie ułatwia podejmowanie decyzji w
przedsiębiorstwach, nawet pracownikom najniższego szczebla
•
Dzięki wprowadzeniu systemu CRM wszystkie dane zebrane są w jednym miejscu
•
Poprawnie wdrożony System CRM wpływa nie tylko na zwiększenie satysfakcji
klienta, jego zadowolenie czy zwiększenie sprzedaży ale również na obniżenie
kosztów przedsiębiorstwa
•
Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa jest budowanie trwałego związku i
partnerskich relacji z klientami.
kontakt z klientem, historia, upodobania, interesująca oferta,
analizy efektywności poszczególnych działań marketingowych i handlowych, odejście pracownika
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ i ZARZĄDZANIA
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA
Dziękuję za uwagę
Download