wladza-panstwowa

advertisement
5
WŁADZA PAŃSTWOWA WŁADZA - stosunek społeczny między jednostkami albo między
jednostką a grupą, ew. między y grupami. Polega na tym, że jedna ze stron może w sposób długi i
zinstytucjonowany zmuszać określoną osobę/ grupę do jakiegoś postępowania.
Przedmiotem stosunku władzy są zewnętrznie realne zachowania społeczne powstające w związku z
realnym stosunkiem władzy, w której zaistniał z racji niejednorodnego dostępu do dóbr społecznie
pożądanych (np. wiedzy)
Formy zachowań określone są przez systemy normatywne (normy prawne, moralne). Podmiotem
stosunku władzy są wyłącznie ludzie.
Władza jako funkcja- przymusowe uzgodnienie działalności jednostek wchodzących w skład
społeczeństwa, państwa, grupy.
Stosunek władzy utrwalony jest przez stałe, powtarzające się działania.
Stronami stosunku społecznego są zawsze podmioty (nie podmioty i przedmioty). Istotą władzy jest
to ze zależy ona od podmiotu.
Władza powinna opierać się na AUTORYTECIE. Autorytety realne - autorytety bez władzy;
Władza bez autorytetu to władza oparta na przemocy.
stosowania mocy
Represyjna Nie represyjna Stosunek społeczny asymetryczny/ asymetria nie jest absolutna:
Może mieć charakter całkowity ( jedna strona posłuszna, druga nie)
Może mieć charakter absolutny ( jedna strona i druga to równorzędne władze)
DEFINICJE WŁADZY: Definicje Behawioralne - władza zjawiskiem uniwersalnym ( władza to
możliwość narzucenia czyjejś woli i zmuszenia innych do określonego zachowania się)
MAX WEBER
Definicje Teleologiczne (celowościowe) - władza do spełnienie pewnych celów, osiągnięcie
zamierzonych skutków RUSSE?L, PARSONS
Definicje Instrumentalne -władza to możliwość stosowania przemocy
Definicje strukturalne - ujmują władze jako stosunek między rządzącymi i rządzonymi Definicje
instytucjonalizowanego wpływu - władza wynika z posiadanych kompetencji, jest zdolnością
narzucania i egzekwowania decyzji, wpływania na ludzi. Definicje konfliktowe - regularny rozdział
dóbr w sytuacji konfliktowej
Definicje normatywne (normatywistyczne) - akcentują pionowy układ; asymetryczność stosunku
władzy; o władzy decyduje całokształt norm społecznych i prawnych. WŁADZA POLITYCZNA gdy jeden z podmiotu stosunku władzy ma realna możliwość podejmowania decyzji na szeroką
skalę, które regulują zachowania wielkich grup społecznych (ten który jest regulatorem ma
możliwość egzekwowania decyzji za pomocą przymusu państwowego). Zbór środków za pomocą
którego podmiot władzy publicznej narzuca swoją wolę innym.
(…)
działania polityczne sensu STRICTE
DOKTRYNA
Władza sprawowana- określana przez podmioty i przedmioty, zakres podjętych przez podmiot
władzy
Władza kontrolowana - decyzje podjęte przez podmiot władzy i który podlega kontroli
Władza realna - zakres / stopień wykonywania decyzji politycznych
INNE KONCEPCJE:
Władza per facta - bez tytułu prawnego, sprawowane…
…, które regulują dopływ i kontrole treści informacji)
Materialne Moralne
Środki przymusu:
Materialne / ekonomiczne - zasady gospodarcze (opłaty, podatki)
Socjotechniczne - sterowanie podmiotami (apele, oddziaływania propagandowe, osobiste,
manipulacje polityczne, stosowanie podstępu, prowokacje)
LEGITYMIZACJA WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Opiera się na Dobrowolnym przyzwoleniu rządzonych ,ze sprawujący rządy…
…, tradycjonalistyczny, legalny (zracjonalizowany).
Kryterium: rozłożenie legitymizacji na rózne elementy życia politycznego
*Legitymizacja ideologiczna - uznanie wartości i zasad określających system polityczny.
*Legitymizacja strukturalna - akceptacja norm proceduralnych, które tworzą reżim polityczny
*Legitymizacja personalna - wypływa z szacunku dla osób które sprawują funkcje publiczne
3 poziomy legitymizacji:
Reguły zdobycia i sprawowania władzy
Przekonania rządzących i rządzonych co do funkcjonowania określonych systemów politycznych
Czynne przyzwolenie rządzonych
Pełna legitymizacja władzy istnieje tylko, gdy jednocześnie współistnieją wszystkie 3 poziomy.
5
5
…
władza - omówienie
Definicja władzy- Wykład
Władza pałstwowa i władza polityczna
Władza i jej znaczenie
Cele, cechy i funkcje państwa
Rodzaje władzy według Webera
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download