Title (Arial bold 30 point)

advertisement
Po co komu wzrost płac?
Ogólnopolskie badanie polskich
przedsiębiorców - raport EY
Warszawa, 25 stycznia 2016
Prelegenci
Michał Grzybowski
Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
Lider Zespołu People Advisory Services
Tel
+48 22 557 7559
Mobile +48 660 440 143
Email [email protected]
Marek Jarocki
Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
w Zespole People Advisory Services
Tel
+48 22 557 7943
Mobile +48 660 440 189
Email [email protected]
2
Cel badania
1
2
3
4
3
Jaka jest opinia polskich pracodawców o wysokości wynagrodzeń
w Polsce?
Co sądzą o kosztach pracy?
Jakie są ich zdaniem bariery dla zwiększenia płac?
Jak wprowadzić przedsiębiorstwa na ścieżkę szybkiego rozwoju?
Metodologia
4
►
Ankieta skierowana do 1 100 przedsiębiorstw,
o zatrudnieniu >50 pracowników, osiągających rocznie
co najmniej kilkunastomilionowe przychody
►
Zastosowano metodę łączoną (wywiady telefoniczne
oraz ankieta online)
Wnioski z badania
1 2 3 4
Najważniejszym
aktywem
współczesnych
przedsiębiorstw
jest kapitał
ludzki. To ludzie
tworzą wartość
firm i są źródłem
ich sukcesu
oraz wzrostu.
5
O ludzi w firmach
trzeba dbać –
poprzez
dobrą pensję
i odpowiednią
motywację.
Wzrost płac
może, ale nie
musi iść w parze
ze zwiększeniem
kosztów
przedsiębiorców.
Istnieją
narzędzia
pozwalające na
bezkosztowe
podwyżki dla
wszystkich.
Zwiększenie
wynagrodzeń
pracowników to
wyższy dochód
rozporządzalny,
to powoduje
zwiększenie
konsumpcji,
a co za tym idzie,
dalej napędza
wzrost
przedsiębiorstw.
Pętla wzrostu się
zamyka.
Wniosek I: Kapitał ludzki najważniejszy
Przedsiębiorcy przyznają, że to ludzie
tworzą wartość firm, są motorem
wzrostu i źródłem sukcesów
przedsiębiorstw
3
Placeholder
Kadra pracownicza to obecnie
najważniejsze aktywo przedsiębiorstw
6
Tania siła robocza?
Bardzo często pojawia się głos, że Polska jest krajem taniej siły roboczej i że
dla rozwoju gospodarki trzeba jak najszybciej to zmienić. Czy uważają Państwo
tego typu postulaty w obecnych warunkach gospodarczych za:
Zdecydowanie i raczej REALNE
40%
Raczej i zdecydowanie NIEREALNE
60%
Czy w Polsce na pewno nierealny jest szybszy wzrost płac?
7
Wniosek II: O ludzi trzeba dbać
Czy pracodawcy są gotowi więcej płacić
swoim pracownikom?
Klucz do sukcesu?
Motywacja
21%
Co motywuje
pracowników?
Wyższe zarobki
Zdecydowani
Raczej i zdec
79%
Co na to pracodawcy?
Niemal 80% z nich
21%
chce płacić wyższe
wynagrodzenia!
Zdecydowanie i raczej TAK
Raczej i zdecydowanie NIE
8
79%
Wyższe zarobki są możliwe
Na ile korzyści uzyskane dzięki
podniesieniu motywacji pracowników są
atrakcyjne z punktu widzenia Państwa
firmy?
Proszę zaznaczyć jak ocenia Pan(i)
wymienione propozycje: połączenie
wzrostu płac z wyższą efektywnością
pracowników?
2%
3%
Zdecydowanie i raczej
ATRAKCYJNE
Zdecydow
POZYTYW
Raczej i zdecydowanie
NIEATRAKCYJNE
Raczej i z
NEGATYW
97%
98%
3%
2%
9
Zdecydowanie i raczej
ATRAKCYJNE
Zdecydowanie i raczej
POZYTYWNIE
Raczej i zdecydowanie
NIEATRAKCYJNE
Raczej i zdecydowanie
NEGATYWNIE
Struktura wynagrodzeń
Jakie elementy pakietu wynagrodzeń występują w Pana(i) firmie?
96%
Płaca zasadnicza
93%
Premia, prowizja
58%
Świadczenia pozapłacowe
Honorarium autorskie dla pracowników
kreatywnych z 50% kosztami uzyskania
przychodu
13%
3%
Inne
0%
50%
Jak można motywować lepiej?
10
100%
150%
Bariery wzrostu płac według pracodawców
Wysokie obciążenia PIT i ZUS
Obawa przed utratą konkurencyjności
Zbyt szeroki klin podatkowy (klin:
różnica między całkowitym kosztem
zatrudnienia pracownika na pełen
etat a wynagrodzeniem „na rękę”)
11
Klin podatkowy – przykład liczbowy
12
Wniosek III: Wzrost płac ≠ wzrost kosztów
Wzrost płac dla pracowników nie musi oznaczać
automatycznie wzrostu kosztów dla pracodawców
Istnieją narzędzia, które pozwalają na bezkosztowe
podwyżki dla wszystkich
Zwężanie klinu podatkowego jest możliwe
13
Wniosek IV: Pętla wzrostu
(Skala mikro) Większe wynagrodzenia = większy dochód
rozporządzalny = większa konsumpcja
(Skala makro)
Większa konsumpcja = większa
sprzedaż towarów i usług =
większe zyski przedsiębiorstw =
wzrost przedsiębiorstw = wzrost
gospodarki
14
Przedsiębiorcy o podwyżkach
Czy Pana(i) zdaniem podniesienie średniej zarobków pracowników
byłoby dla gospodarki:
36%
Korzystne
43%
21%
15
Obojętne
Niekorzystne
9%
Co jeszcze można zrobić?
Czy Państwa zdaniem niższe obciążenia
podatkowe dla firmy mogłyby spowodować
wzrost zarobków pracowników?
2%
11%
Zdecydowanie i raczej TAK
Zdecydowanie i raczej
ATRAKCYJNE
Raczej i zdecydowanie NIE
Raczej i zdecydowanie
NIEATRAKCYJNE
89%
Zdecydowanie i raczej TAK
98%
2%
Zdecydowanie i raczej
ATRAKCYJNE
Raczej i zdecydowanie
NIEATRAKCYJNE
Raczej i zdecydowanie NIE
16
Na ile atrakcyjne, z punktu widzenia
Państwa firmy, jest lepsze powiązanie
interesu pracownika z interesem firmy?
98%
Podsumowanie
Polski system prawnopodatkowy oferuje narzędzia, które pozwoliłyby
przedsiębiorcom zwiększyć płace netto, bez jednoczesnego zwiększenia
kosztów pracy.
Wzrost pensji to wyższa motywacja i retencja kadry pracowniczej
Zaangażowane i zmotywowane zespoły – najważniejsze aktywo
Wzrost dochodu rozporządzalnego pracowników napędza konsumpcję,
przyczynia się wzrostu poziomu sprzedaży i zysków przedsiębiorstw.
17
Wzrost płac jest potrzebny! Komu?
1. Pracownikom
2. Pracodawcom
3. Państwu - dlatego słusznie wspiera ono wzrost płac.
W polskim prawie dostępne są instrumenty, dzięki którym wzrost
płac netto nie musi powodować wzrostu kosztów pracy.
Rezerwy są duże
18
Rezerwy są duże
Pytania
19
Dziękujemy za uwagę
Michał Grzybowski
Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
Lider Zespołu People Advisory Services
Tel.
+48 22 557 7559
Mobile +48 660 440 143
Email [email protected]
Marek Jarocki
Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
w Zespole People Advisory Services
Tel
+48 22 557 7943
Mobile +48 660 440 189
Email [email protected]
ey.com/pl/pas
20
Download