Firma, manager i uniwersalne wartości

advertisement
WYNIKI
Firma, manager i
uniwersalne wartości
Wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych przez
On Board PR i „Gazetę Prawną”
Dokument przygotowany przez On Board PR na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
wspólnie z „Gazetą Prawną”. Badanie ankietowe było przeprowadzone w dniach 21.03.200724.04.2007. Przedstawione wyniki są wynikiem analizy 237 ankiet wypełnionych przez właścicieli lub
dyrektorów/członków zarządu firm.
Czy firmy kierują się
uniwersalnymi wartościami?
3%
3%
Czy przedsiebiorcy w Polsce
troszczą się o uniwersalne wartości?
Czy mają je na względzie
prowadząc swoją działalność?
12%
31%
51%
Tak, zdecydowanie
Raczej tak, częściowo
Raczej nie, w większości są takie same
Zdecydowanie nie
Nie mam opinii
Strona 2/7
Co jest najważniejsze?
Managerowie, którzy wzięli udział w badaniu wskazali wartości, które ich zdaniem
powinny stanowić drogowskaz w działalności firm w Polsce. Pod względem poglądów
na to, które wartości są najważniejsze, szefowie polskich firm nie różnią się od szefów
przedsiębiorstw zagranicznych. Mimo, że własne systemy wartości są w Polsce
wdrażane ponad 3-krotnie rzadziej niż w innych krajach, pogląd na priorytetowe
zagadnienia w biznesie jest podobny.
Najważniejsza okazała się troska o jakość i satysfakcję klientów, którą wybrało jako
obowiązkowy składnik zestawu firmowych wartości ponad 80 procent badanych.
Nieco dalej uplasowała się uczciwość, etyka, przejrzystość wybrana przez 76 procent
managerów. Na miejscu trzecim znalazły się wiedza i profesjonalizm z wynikiem na
poziomie 63 proc.
Jakimi wartościami powinny kierować się firmy w Polsce?
82%
Troska o jakość, satysfakcję klientów
76%
Uczciwość, przejrzystość
63%
Wiedza, profesjonalizm
48%
Szacunek dla otoczenia, ludzi
46%
Innowacyjność, nowoczesność
39%
Zaangażowanie, pasja, radość z pracy
Elastyczność, umiejętność dostosowania się do zmian
rynkowych
Odpowiedzialność społeczna
Patriotyzm, wspieranie krajowej gospodarki
Konkurencyjność, zwyciężanie na rynku
0%
35%
28%
20%
18%
10
%
20
%
30
%
40
%
50
%
60
%
70
%
80
%
90
%
Strona 3/7
Wartości polskich firm: inne?
Zestaw wartości, o które troszczą się firmy w różnych krajach jest w pewnym sensie
funkcją wyobrażeń ich managerów o oczekiwaniach społecznych. Żeby przekonać się,
czy szefowie firm w Polsce uważają, że różnice między Polską, a innymi krajami
powinny rzutować na wartości, którymi się kierują, zadano pytanie na ten temat. Jak
się okazało, managerowie są dość silnie przekonani o tym, że wybór priorytetowych
wartości powinien wynikać z uwarunkowań kulturowych, charakteru społeczeństwa
polskiego. Większość z nich (55 procent) deklaruje, że najważniejsze wartości,
którymi kierują się firmy w Polsce powinny być przynajmniej częściowo inne, niż te, o
które troszczy się biznes w innych krajach.
4%
3%
24%
Czy wartości, które powinny być
najważniejsze dla firm w Polsce różnią
się od wartości, o które powinny
troszczyć się firmy w innych krajach?
38%
31%
Tak, zdecydowanie
Raczej tak, częściowo
Raczej nie, w większości są takie same
Zdecydowanie nie
Nie mam opinii
Strona 4/7
Różne branże – różne wartości?
Jak dowiodły badania Corporate Values Index 2006, firmy działające w różnych
branżach często umieszczają w zestawach swoich wartości inne pojęcia. Zdaniem
managerów na świecie, specyfika branżowa wymusza pewne różnice w określaniu
wagi różnych zagadnień. Często jednak, m.in. wraz ze wzrostem firm, wskazywane
przez nie pojęcia ulegają jednak uogólnianiu tak, że zdarza się, że różnice branżowe
zupełnie się zacierają. W ramach przeprowadzonego badania zapytano managerów
firm w Polsce o pogląd na tę sprawę.
1% 2%
Czy wartości, które firmy uznają za
najważniejsze, powinny być takie same,
niezależnie od branż, w których działają?
22%
36%
39%
Tak, wszystkie firmy powinny kierować się tymi samymi wartościami
Tak, choć pewne różnice są naturalne
Nie, każda branża ma swoją specyfikę, choć oczywiście istnieją pewne elementarne wartości
Nie, każda branża rządzi się swoimi prawami
Nie mam opinii
Strona 5/7
Wartości w zarządzaniu i marketingu
Przedsiębiorstwa na świecie definiują własną tożsamość zarówno w kontekście
konkurencyjności, jak i etyki działań. Jednym z najbardziej uniwersalnych i coraz
popularniejszych narzędzi definiowania własnej tożsamości jest zestaw wartości
firmowych (corporate values, core values). Wartości firmowe to najczęściej kilka
słów-haseł (np. "Jakość" czy "Odpowiedzialność"), które przedsiębiorstwo wskazuje
jako kluczowe w swojej działalności. Wartości są jak kod genetyczny firmy – decydują
o zachowaniu, wewnętrznych uwarunkowaniach i wizerunku organizacji.
Odpowiednio zdefiniowane z jednej strony pomagają promować określone postawy
pracowników (np. wskazanie, że w swoich decyzjach jakość powinni stawiać przed
oszczędnością), ułatwiają rekrutację, a z drugiej – pomagają budować spójny z
charakterem firmy wizerunek w jej otoczeniu.
Określenie zestawu wartości firmowych jest wynikiem dialogu między zarządem
firmy, pracownikami, klientami i kontrahentami. Każda z grup, której będą
komunikowane, powinna uważać je za ważne i – co najistotniejsze – prawdziwe.
Dobór zestawu firmowych wartości powinien wynikać z analizy otoczenia
przedsiębiorstwa, głębszego spojrzenia na jego rzeczywisty charakter i prawdziwe
cechy, wyróżniki rynkowe. Wartości korporacyjne powinny być pomostem łączącym
wizję i misję firmy, podstawą realizacji misji. Modelowy zestaw wartości jest też próbą
spojrzenia w przyszłość – odpowiedzią na pytanie o cechy, które można przypisać
firmie dziś i które można będzie przypisać jej jutro.
Nawet najlepiej określony zestaw wartości firmowych będzie bezużyteczny, jeśli nie
będzie wsparty odpowiednio przeprowadzonym wdrożeniem. Powinien znaleźć
odzwierciedlenie praktycznie w każdej dziedzinie działania firmy, we wszystkich
materiałach – w pytaniach rekrutacyjnych, w szkoleniach dla pracowników, w
reklamach, w podejmowanych działaniach public relations. Własny zestaw wartości
jest dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa, ale też stanowi dla niego olbrzymią
szansę – na wyższą konkurencyjność i biznesowy sukces.
Strona 6/7
Informacje o kampanii
Wartości dla biznesu (www.wartosci.pl)
„Wartości dla biznesu” to wspólna inicjatywa kilku partnerów.
Głównym celem programu jest popularyzacja wykorzystania w
marketingu i zarządzaniu wartości firmowych oraz poprawa
społecznego wizerunku biznesu w Polsce. Wśród nich jest
Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
(www.prywatni.pl), firma badawcza PBS DGA (www.pbsdga.pl)
oraz On Board PR (www.onboard.pl)– opiekun merytoryczny
akcji. Partnerem wspierającym „Wartości dla biznesu” jest też
firma reklamy zewnętrznej Clear Channel Poland
(www.clearchannel.pl) i agencja reklamowa San Markos
(www.sanmarkos.pl). Patronami medialnymi przedsięwzięcia są
„Gazeta Prawna” (www.gazetaprawna.pl), Radio PIN 102FM
(www.radiopin.pl), magazyn „Brief” (www.brief.pl) i
Mediarun.pl (www.mediarun.pl).
Kontakt:
Norbert Kilen
[email protected]
On Board Public Relations/ ECCO Network
Ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
Poland
tel.: (+48 22) 321-51-00
faks: (+48 22) 321-51-01
Strona 7/7
Download