Propedeutyka stomatologii

advertisement
SYLABUS
rok akademicki 2016/2017
Nazwa
przedmiotu/modułu
Nazwa jednostki/-ek w
której/ -ych jest
przedmiot realizowany
e-mail jednostki
Wydział
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Język przedmiotu
[email protected]
Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Lekarski
Studia jednolite magisterskie.
stacjonarne 
niestacjonarne 
polski 
angielski 
I  II  III  IV  V  VI 
Rok studiów/semestr
Przedmioty
wprowadzające wraz z
wymaganiami wstępnymi
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z
podziałem na formy
prowadzenia zajęć
fakultatywny 
1  2  3  4  5  6  7  8  10 
11  12 
Fizjologia, patofizjologia.
Realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich
lat studiów.
III rok – wykłady – 5h, ćwiczenia – 10h
Założenia i cele
przedmiotu
Metody dydaktyczne
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej przedmiot
Symbol
i numer
efektu
kształcenia
zgodnie ze
standardam
i kształcenia
oraz inne
przedmioto
we efekty
ZAKŁAD STOMATOLOGII SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI
obowiązkowy 
Rodzaj przedmiotu
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
dydaktykę
Propedeutyka stomatologii
Poznanie głównych problemów zdrowotnych w obrębie narządu żucia w zakresie promocji
zdrowia, choroby próchnicowej dzieci i dorosłych oraz zasad jej profilaktyki, ognisk
zakażenia w jamie ustnej, wad rozwojowych narządu żucia, chorób błony śluzowej stanów
przedrakowych i nowotworów narządu żucia.
- przekazywanie wiedzy w formie wykładu
- konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)
- dyskusja
- prezentacja
- opis przypadku
- samodzielne dochodzenie do wiedzy
- analiza literatury
- analiza rentgenogramów
- konsultacje – pierwszy piątek każdego miesiąca – 11.00-12.00
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Stomatologii
Społecznej i Profilaktyki, Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej, Zakładzie
Ortodoncji
Dr hab. n. med. Ewa Dąbrowska
Opis kierunkowych efektów kształcenia
Forma
zajęć
Metody weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów kształcenia
kształcenia
H.W20
wiedza
Zna główne czynniki powstawania próchnicy zębów
Zna profilaktykę fluorkową
Zna związek choroby odogniskowej ze stanami
patologicznymi w jamie ustnej
Zna procedury wykrywania ognisk zakażenia w
narządzie żucia
Zna zębopochodne zapalenie tkanek miękkich
H.W21
Zna profilaktykę onkologiczną
H.W22
Zna wady narządu żucia
H.W16
H.W17
H.W18
H.W19
H.U11
H.U12
H.U13
H.U14
H.U15
H.U16
K2
K3
K4
K1
Punkty ECTS
umiejętności
Umie określić stan higieny i frekwencję próchnicy i
wskazać możliwość jej zapobiegania
Zna możliwości zapobiegania wadom zgryzu we
wczesnym okresie rozwoju dziecka i późniejszych
również
Zna zagrożenia profilaktyki fluorkowej w postaci
suplementu diety(tabletki drogą pokarmową)
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
wykład
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
Metody podsumowujące
- egzamin ustny
Metody formujące
- ocena aktywności w czasie zajęć
- dyskusja w czasie zajęć
- opis przypadku
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
Umie współpracować z dentystą w aspekcie diagnostyki wykład
ćwiczenia
ognisk zakażenia i choroby odogniskowej
Umie udzielić pierwszej pomocy w stanach zapalnych i
wykład
urazach twarzoczaszki
Umie rozpoznać wadę rozwojową, stan przedrakowy i
wykład a
nowotwór w obrębie twarzoczaszki
kompetencje społeczne
potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku
ćwiczenia
kontakt z chorym
kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym
ćwiczenia
miejscu
posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność
ćwiczenia
stałego dokształcania się
ćwiczenia
Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta
Metody podsumowujące
- zaliczenie ustne
Metody formujące
- ocena aktywności w czasie zajęć
- dyskusja w czasie zajęć
- opis przypadku
Metody podsumowujące
- ocenianie ciągłe przez nauczyciela
(obserwacja)
Metody formujące
- dyskusja w czasie zajęć
1
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:
1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)
5
2. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)
10
3. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)
4. Realizacja przedmiotu: fakultety
5. Udział w konsultacjach
-
godziny razem:
Samodzielna praca studenta:
1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i
praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu
przypadku itp.)
2. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
3. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia
końcowego
godziny razem:
Treści programowe przedmiotu:
Efekty kształcenia
(symbol i numer)
tematyka
15
WYKŁADY
Wady narządu żucia
Profilaktyka onkologiczna
Umie rozpoznać wadę rozwojową, stan przedrakowy i
nowotwór w obrębie twarzoczaszki
Umie udzielić pierwszej pomocy w stanach zapalnych i
urazach twarzoczaszki
WYKŁADY
1.Wady rozwojowe twarzoczaszki
2.Nowotwory charakterystyczne dla szczęk i tkanek
miękkich
3.Powikłania zgorzeli miazgi, ropnie, ropowice, zapalenia
kości
4.Pierwsza pomoc w urazach części twarzowej czaszki
ĆWICZENIA
Związek choroby odogniskowej ze stanami patologicznymi
w jamie ustnej; Procedury wykrywania ognisk zakażenia w
narządzie żucia; Umie współpracować z dentystą w aspekcie
diagnostyki ognisk zakażenia i choroby odogniskowej.
Główne czynniki powstawania próchnicy zębów
Profilaktyka fluorkowa; Umie określić stan higieny i
frekwencję próchnicy i wskazać możliwość jej zapobiegania
Zna zagrożenia profilaktyki fluorkowej w postaci
suplementu diety(tabletki drogą pokarmową)
Profilaktyka onkologiczna
Wady narządu żucia; Zna możliwości zapobiegania wadom
zgryzu we wczesnym okresie rozwoju dziecka i
późniejszych również
ĆWICZENIA
1.Ogniska zakażenia- diagnostyka kliniczna i radiologiczna
2.Wskazania do eliminacji ognisk zakażenia
3.Powiązanie ognisk zakażenia w jamie ustnej z chorobą
odogniskową
4.Rozpoznanie złej higieny i obecności, próchnicy, zapaleń
przyzębia i wad zgryzu
5.Profilaktyka próchnicy, chorób przyzębia, wad zgryzu, i
nowotworów.
6.Zagrożenia środowiskowe a narząd żucia
Literatura podstawowa:
Zbigniew Jańczuk :Stomatologia dla studentów PZWL
L. Kryst: Chirurgia szczękowo-twarzowa PZWL
Literatura uzupełniająca:
Irena Karłowska: Zarys współczesnej ortodoncji
Hattowska H: Nowotwory jamy ustnej
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach; w przypadku nieobecności konieczność odrobienia zajęć lub
ich zaliczenie
……………………………………………………………………………...
(data i podpis osoby sporządzającej sylabus)
……………………………………………………..
(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia
…………………………..
oraz
koordynatora przedmiotu)
Download