Załącznik Nr 1 do umowy sprzedaży energii elektrycznej

advertisement
Załącznik Nr 1 do umowy kupna-sprzedaży energii elektrycznej
Nr .................... z dnia ..............................................
Odbiorca: .......................................................................................................... .........................................................
Adres: ...................................................................................................................... ...................................................
Nazwa obiektu ............................................................................................................................................................
(dla którego zamówiono energię)
Adres: ...................................................................................................................... ...................................................
OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ ODBIORCY
Kategoria odbiorników
I
II
III
Razem kW
Moc zainstalowana kW
Moc umowna kW
Przyłącze ................................................................................................................... .....................................
Lp.
Napięcie kV
Nr linii
Nr stacji
Rodzaj linii
Długość
Przekrój
moc
przyłączeniowa
(zgodna z WP)
1.
2.
Rodzaj i nastawienie zabezpieczeń na zasilaniu u Odbiorcy............................................................................A
Moc zwarcia w miejscu .............................................................................................................. ................MVA
Prąd ziemnozwarciowy .....................................................................................................................................A
Przyłącze ................................................................................................................... .....................................
Lp.
Napięcie kV
Nr linii
Nr stacji
Rodzaj linii
Długość
Przekrój
moc
przyłączeniowa
(zgodna z WP)
1.
2.
Rodzaj i nastawienie zabezpieczeń na zasilaniu u Odbiorcy............................................................................A
Moc zwarcia w miejscu ..............................................................................................................................MVA
Prąd ziemnozwarciowy......................................................................................................................................A
str.1
Transformatory mocy na napięciu zasilania
Lp.
Rok
Grupa
Napięcie
Prąd biegu
Straty mocy
Straty mocy
produkcji
połączeń
Zwarcia
Jałowego
Bieg jałowy
obciążeniowe
przekładnia
%
io
Moc
(kVA)
ΔPFe
ΔQFe
ΔPCu
ΔQCu
kW
kVA
kW
kVA
Moc zainstalowana
Lp.
Nazwa i typ odbiornika
Napięcie
Moc
kV
znamionowa
cos 
Uwagi
kW
Moc największego odbiornika: ............................................. kW
Sposób uruchomienia: .................................................................
Urządzenia kompensacyjne
Napięcie V
Nazwa
Moc baterii kVAr
Rodzaj regulacji
Urządzenia prądotwórcze
Lp.
Napięcie
Rodzaj przeznaczenie
Układ sieci wewnętrznych: TN-C; TN-C-S inny.......................................
Napięcie sieci wewnętrznych odbiorcy ................................................ kV
System ochrony od porażeń:
SN..........................................................................................................
nn .........................................................................................................
str.2
Moc
JEDNOBIEGUNOWY SCHEMAT ZASILANIA
str.3
Uwagi: ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Energetyk odpowiedzialny: ....................................................................................................
Uprawnienia ...........................................................................................................................
PODPIS ODBIORCY:
Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczam, że sieć średniego i niskiego napięcia Odbiorcy wykonana została zgodnie
z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów i norm, za co przyjmuję pełną odpowiedzialność.
Protokoły z dokonanych pomiarów i badań sieci przekazałem Odbiorcy.
.........................................................................................................................................................
(Data, imienna pieczątka wraz z Nr uprawnień i podpis upoważnionego wykonawcy)
str.4
Download