Zakres obowiązków pracownika administracyjnego

advertisement
Załącznik do Statutu nr 12 a
Zakres obowiązków pracownika administracyjnego
Prowadzenie:
- dokumentacji kancelaryjnej,
- rejestracji pism wychodzących i przychodzących,
- księgi wydanych zaświadczeń z ocenami cząstkowymi i wysyłanie
zaświadczeń do szkół macierzystych,
Pisanie pism:
- korespondencja bieżąca,
- plany pracy zespołów,
- plany hospitacji,
- plany pracy kółek zainteresowań.
Składanie korespondencji przychodzącej u Dyrektora Zespołu i zgodnie z
poleceniami realizowanie ich.
Czuwanie nad zaopatrzeniem sekretariatu w materiały i artykuły
piśmienne oraz druki.
Kierowanie przyjęciem interesantów.
Kontrolowanie aktualności pracowniczych książeczek zdrowia, szkoleń z
zakresu BHP.
Wydaje i aktualizuje legitymacje nauczycielskie.
Załatwianie spraw w MBFO, Biurze Edukacji, Kuratorium (wyjazdy
służbowe).
Przygotowywanie Raportów Kasowych.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu.
Załącznik do Statutu nr 12 b
Zakres obowiązków pracownika administracyjnego
Prowadzi:
- teczki akt osobowych,
- księgi inwentarzowe, rejestr przedmiotów
- sprawozdania GUS-wskie, MEN-owskie
- księgę druków ścisłego zarachowania,
- fundusz socjalny, zdrowotny
- dokumentację arkuszy ocen
- dokumentację BHP
- dokumentację PZU
Przygotowuje dokumenty:
- terminowe przeszeregowania, angaże
- nagrody Dyrektora i jubileuszowe,
- nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy (dokumenty),
- kompletuje dokumenty do wszelkiego rodzaju zasiłków, emerytur
- wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu
- załatwia sprawy w MBFO, ZUS (wyjazdy służbowe),
- refundacje za wczasy i kolonie, wczasy pod gruszą, pożyczki
mieszkaniowe.
Przygotowuje dokumenty do ZUS-u dotyczące wypłacenia
odszkodowania dla osób, u których stwierdzono chorobę zawodową,
wypadek w pracy lub w drodze do pracy.
Pobiera i rozlicza świadectwa szkolne,
Wydaje i uaktualnia legitymacje służbowe, ubezpieczeniowe, szkolne,
Przygotowuje dokumenty w związku z przejściem pracowników na
emeryturę, kompletuje i wysyła do MBFO i ZUS-u.
Przygotowuje dokumenty do Kapitału Początkowego.
Zastępuje Społecznego Inspektora BHP do czasu jego powołania.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu.
Download