ARKUSZ OCENY NR 1 - wypełnia online: Pracownik, który nie

advertisement
Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
oraz przyznawania podwyżki ocennej w 2014 r.
ARKUSZ OCENY NR 1 - wypełnia online: Pracownik, który nie zajmuje stanowiska kierowniczego (oceniany) i Przełożony Pracownika (oceniający)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Nazwa
Definicja
Współpraca
w zespole
Gdy
jest
to
wymagane,
pomaga
w realizacji zadań innym pracownikom
w zespole. Realizując cele stojące przed
zespołem, uwzględnia potrzeby i interesy
współpracowników.
Komunikatywność
Komunikując się ustnie i pisemnie, udziela
rzeczowych, jasnych informacji. Dostosowuje
formę i treść komunikatów do możliwości i
oczekiwań rozmówcy. Ze zrozumieniem
przyjmuje komunikaty rozmówcy i adekwatnie
reaguje na nie.
Nastawienie do
innych/Orientacja
na interesanta
W sposób skuteczny i uprzejmy udziela
innym/interesantom wsparcia. Rozumie, że
każdy
pracownik
służy
społeczności
Uniwersytetu.
Dzielenie się
wiedzą
i doświadczeniem
Dzieli się z innymi pracownikami wiedzą,
doświadczeniem, pomysłami itp.
Kryteria oceny - opis zachowań w ramach poszczególnych kompetencji uporządkowany na
czterostopniowych skalach
1. Nie pomaga w realizacji zadań innym pracownikom. W pracy uwzględnia jedynie swoje cele
i interesy.
2. Na polecenie lub przy wsparciu przełożonego pomaga w realizacji zadań innym
pracownikom i angażuje się w realizację wspólnych celów zespołowych.
3. Pomaga w realizacji zadań innym pracownikom z własnej inicjatywy. Samodzielnie
uwzględnia potrzeby i interesy współpracowników przy realizacji ich zadań.
4. Pomaga w realizacji zadań innym pracownikom, także w sytuacjach trudnych
i nietypowych. Zachęca innych do działań na rzecz osiągania celów zespołu. Swoim
zachowaniem daje przykład dobrej współpracy.
1. Nie komunikuje się w sposób zrozumiały dla rozmówców i w konsekwencji podejmuje
niewłaściwe działania.
2. Pod nadzorem przełożonego udziela rzeczowych informacji.
3. W sprawach typowych i rutynowych samodzielnie komunikuje się w sposób zrozumiały dla
rozmówców.
4. Komunikuje się w sposób zrozumiały dla rozmówców także w sytuacjach trudnych
i stresujących, dostosowując swój styl komunikacji do różnorodnych odbiorców.
1. Zawsze lub zazwyczaj wykazuje negatywne lub obojętne nastawienie do
innych/interesantów. Nie udziela wsparcia. Unika kontaktów.
2. Nadzorowany(a) lub wspierany(a) przez przełożonego udziela innym/interesantom
wsparcia w sposób skuteczny i uprzejmy.
3. W sytuacjach typowych i rutynowych z własnej inicjatywy udziela innym/interesantom
wsparcia w sposób skuteczny i uprzejmy.
4. Niezależnie od okoliczności w sposób uprzejmy i rzeczowy udziela innym/interesantom
wsparcia. Jest osobą, z którą inni szczególnie chętnie się kontaktują. Stanowi przykład dla
innych pracowników.
1. Nie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami.
2. Na polecenie lub przy wsparciu przełożonego dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi
pracownikami.
3. Spontanicznie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami.
4. Poszukuje i dzieli się wiedzą przydatną dla innych pracowników. Swoim zachowaniem
inspiruje do przekazywania wiedzy i doświadczenia. Wyznacza standardy w tym obszarze.
KOMPETENCJE OSOBISTE
Organizacja
pracy własnej
Przy realizacji zadań efektywnie wykorzystuje
swój czas. Zadania realizuje terminowo.
Skuteczność
Realizując zadania indywidualne i zespołowe,
skupia się na osiąganiu celów z pozytywnym
rezultatem. Zachowuje przy tym wysoką jakość
realizowanych zadań.
Orientacja na
zmianę
Przystosowuje się do zmian i nowych zadań,
wykazując elastyczność myślenia i zachowania.
Zmienia sposób wykonywania swojej pracy w
celu podniesienia jej efektywności.
Samodzielność
Realizuje zadania bez konieczności nadzoru i
przypomnień. Poszukuje zasobów (np. informacji)
w celu przezwyciężenia pojawiających się
problemów.
Przewiduje
i
reaguje
z
wyprzedzeniem na pojawiające się szanse lub
zagrożenia.
1. Realizując zadania zawsze lub zazwyczaj marnuje swój czas, nie potrafi organizować pracy
własnej. Nie dotrzymuje terminów.
2. Nadzorowany(a) lub wspierany(a) przez przełożonego realizuje zadania efektywnie
wykorzystując swój czas i dotrzymuje terminów.
3. Samodzielnie i bez koniecznej kontroli ze strony przełożonego efektywnie wykorzystuje swój
czas. Zawsze dotrzymuje terminów.
4. Poszukuje nowych sposobów na zwiększenie efektywności wykorzystania swojego czasu.
Niektóre zadania wykonuje przed terminem. Wspiera innych członków zespołu
w podnoszeniu efektywności wykorzystania czasu.
1. Realizuje powierzone mu zadania niechętnie, zawsze lub zazwyczaj nie osiągając
postawionego celu.
2. Pod nadzorem przełożonego osiąga postawione cele w odniesieniu do typowych
i rutynowych zadań.
3. Osiąga wyznaczone cele na oczekiwanym poziomie, choć w sytuacjach nietypowych
i trudnych wymaga nadzoru lub wsparcia przełożonego.
4. Pracownik samodzielnie określa cele i realizuje zadania na najwyższym poziomie. Wspiera
innych pracowników w osiąganiu ich celów. Sukcesywnie osiąga coraz lepsze rezultaty pracy.
1. W przypadku zmian zawsze lub zazwyczaj okazuje niechęć i neguje potrzebę ich
wprowadzania. Często „zaraża” innych swoją negatywną oceną zmian.
2. Na polecenie lub przy wsparciu przełożonego zmienia sposób wykonywania swojej pracy,
w celu podniesienia jej efektywności. Preferuje stabilne i niezmienne środowisko pracy.
3. W odpowiedzi na zmiany samodzielnie modyfikuje sposób wykonywania swojej pracy,
w celu podniesienia jej efektywności. Wykazuje elastyczność myślenia i zachowania.
4. Samodzielnie inicjuje zmiany lub zgłasza potrzebę ich wdrożenia. Zwykle jako pierwsza
osoba angażuje się w zmianę, przezwyciężając związane z nią trudności. Pomaga innym
w akceptowaniu zmian.
1. Nie podejmuje realizacji zadań bez wyraźnego polecenia i nie kontynuuje pracy bez nadzoru
przełożonego. Potrzebuje szczegółowych wytycznych do wykonania zadania. Nie chce lub
nie potrafi znaleźć rozwiązań pojawiających się problemów.
2. Potrzebuje wytycznych do wykonania jedynie nowych lub niestandardowych zadań. Przy
wsparciu przełożonego poszukuje rozwiązań i rozwiązuje pojawiające się problemy.
3. Wykonuje samodzielnie wszystkie zadania na podstawie ogólnych wytycznych. Aktywnie
poszukuje rozwiązań i rozwiązuje pojawiające się problemy.
4. Sam wyznacza sobie cele zgodne z celami zespołu, działu i Uniwersytetu oraz konsekwentnie
je realizuje. Jest wzorcem do naśladowania w podchodzeniu do pojawiających się
problemów.
KOMPETENCJE ZAWODOWE
Posiadanie
i wykorzystywanie
wiedzy zawodowej
Posiada wiedzę niezbędną do wykonywania
swoich zadań. W sposób elastyczny oraz
adekwatny do realizowanych zadań stosuje
opanowaną wiedzę.
Stosowanie
procedur
Zna obowiązujące procedury i zasady
dotyczące sposobów wykonywania zadań.
Stosuje procedury i zasady w trakcie
wykonywania zadań.
Własny rozwój
i podnoszenie
kwalifikacji
Samodzielnie oraz korzystając z możliwości
oferowanych przez pracodawcę rozwija
swoje kompetencje (tj. uzupełnia wiedzę,
doskonali umiejętności, zmienia postawy) w
celu zwiększania efektywności wykonywania
swoich zadań zawodowych.
Sumienność
Zadania wykonuje całościowo, bez błędów, z
dbałością o szczegóły. Buduje zaufanie do
siebie jako osoby, która uczciwie wykonuje
swoje obowiązki.
1. Nie ma wiedzy wystarczającej do realizacji zadań na właściwym poziomie.
2. Ma wiedzę wystarczającą do realizacji zadań, ale nie potrafi jej wykorzystać lub posiada
wiedzę niepełną i z tego powodu popełnia błędy przy realizacji zadań.
3. Ma wiedzę i wykorzystuje ją w sposób elastyczny, adekwatny do rozwiązywanych
problemów.
4. Ma wiedzę wykraczającą poza wymagania na danym stanowisku. O ile jest to możliwe,
wykorzystuje swoją wiedzę do twórczego rozwiązywania problemów. W zakresie swojej
specjalizacji jest poszukiwanym w Uniwersytecie ekspertem.
1. Nie zna procedur obowiązujących na zajmowanym stanowisku.
2. Zna procedury obowiązujące na zajmowanym stanowisku, ale popełnia błędy w sytuacjach,
które wymagają stosowania procedur.
3. Zna procedury obowiązujące na zajmowanym stanowisku oraz umiejętnie je stosuje.
4. Zna procedury obowiązujące również na innych stanowiskach oraz wspiera innych
pracowników w ich stosowaniu.
1. Nie widzi potrzeby rozwoju i nie chce podnosić swoich kompetencji. W przypadku udziału
w jakiejś formie doskonalenia zawodowego nie stosuje nowych umiejętności w pracy.
2. Na polecenie przełożonego angażuje się w oferowane przez Uniwersytet działania na rzecz
podnoszenia własnych kompetencji. Wymaga wsparcia w określeniu swoich silnych i słabych
stron oraz określenia potrzeb rozwojowych.
3. Pracownik podnosi kompetencje z własnej inicjatywy. Potrafi określić swoje potrzeby
rozwojowe. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w praktyce.
4. Pomaga innym rozwijać ich kompetencje. Inspiruje innych do rozwoju.
1. Zadania wykonuje częściowo, nie dbając o szczegóły ich realizacji. Popełniając błędy, nie
naprawia ich i nie przyznaje się do nich.
2. Pod nadzorem lub przy wsparciu przełożonego wykonuje swoje zadania całościowo,
z dbałością o szczegóły. Poprawia błędy, gdy zostaną wskazane.
3. Samodzielnie wykonuje swoje zadania całościowo, z dbałością o szczegóły. Wyszukuje
i naprawia popełnione błędy. Potrafi się do nich przyznać.
4. Wspiera współpracowników w całościowym wykonywaniu zadań, z dbałością o szczegóły.
Jest uznawany(a) za osobę sumienną i jest darzony(a) zaufaniem przez innych pracowników.
OBLICZANIE WYNIKÓW OCENY
Pozycja w skali
1.
2.
3.
4.
Ilość punktów
0
1
2
3
ARKUSZ OCENY NR 1
4 kompetencje społeczne
4 kompetencje osobiste
4 kompetencje zawodowe
(minimum 0 punktów, maksimum 36 punktów)
(minimum 0 punktów, maksimum 12 punktów)
(minimum 0 punktów, maksimum 12 punktów)
(minimum 0 punktów, maksimum 12 punktów)
Wynik ogólny oceny to udział procentowy liczby uzyskanych punktów w możliwej do uzyskania liczbie punktów (36).
Wynik oceny obliczany jest automatycznie za pomocą aplikacji informatycznej.
Wynik ogólny
do 30%
od 0 pkt do 10 pkt
do 50%
od 11 pkt do 17 pkt
do 80%
od 18 pkt do 28 pkt
do 100%
od 29 pkt do 36 pkt
Opis
Pracownik w większości istotnych obszarów nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przejawia wyraźne braki
w przestrzeganiu norm i procedur obowiązujących w organizacji, niewłaściwie organizuje swoją pracę. Jest
niesamodzielny i brak mu zaangażowania w pracę. Konieczne jest podniesienie jego kompetencji.
Pracownik w wielu ważnych obszarach swojej pracy poświęca odpowiednią ilość czasu i energii na wypełnienie
powierzonych mu zadań, jednak posiada niewielkie braki w wiedzy i umiejętnościach, które utrudniają mu
pełne zrealizowanie celów. Większość zadań wykonuje na oczekiwanym poziomie pod nadzorem lub przy
wsparciu przełożonego. Aktywne rozwijanie kompetencji i zdobywanie wiedzy może umożliwić pracownikowi
realizację zadań na wyższym poziomie.
Pracownik w istotnych obszarach swojej pracy realizuje zadania na wysokim poziomie. Zna i stosuje w pracy
wiedzę i procedury. Chętnie i umiejętnie współpracuje z innymi. Potrafi osiągać cele w sytuacjach rutynowych
oraz nietypowych. Utrzymuje zaangażowanie w pracę na odpowiednim poziomie. Konstruktywnie reaguje
na pojawiające się problemy, zmiany i dba o efektywność swojej pracy.
Pracownik całościowo realizuje postawione przed nim cele, także w sytuacjach trudnych. Wkłada dużo wysiłku
i energii w wykonywanie powierzonych mu zadań, jest samodzielny i przejawia inicjatywę w działaniu. Jest
wzorem dla innych i potrafi sam zmotywować się do pracy. Konsekwentnie angażuje się we wdrażanie,
przekonywanie innych i upowszechnianie nowych rozwiązań.
Download