3.1 - Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"

advertisement
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Działanie 312
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
oferta PROW 2007-2013 dla przedsiębiorców
1
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wspólna Polityka Rolna
2007 - 2013
Rozporządzenie
Rady (WE)
1290/2005
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Rozporządzenie
Rady (WE)
1698/2005
Krajowy Plan Strategiczny
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013
łączna kwota środków przeznaczona na PROW 2007-2013 to około
17,2 mld euro z czego ponad 13,2 mld euro z budżetu UE
(EFRROW) a ok. 4 mld to krajowe środki publiczne
2
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Struktura PROW 2007 - 2013

Oś 1 (gospodarcza): wsparcie konkurencyjności sektora
rolnego i leśnego

Oś 2 (środowiskowa): poprawa stanu środowiska i tereny
wiejskie

Oś 3 (społeczna): podniesienie jakości życia na obszarach
wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich

Oś 4: Leader
3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Działania Osi 3 (kody):
311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
322. Odnowa i rozwój wsi,
312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podział środków w % na województwa
województwo
Ułatwianie
startu młodym
rolnikom
Modernizacja
gospodarstw
rolnych
Różnicowanie w
kierunku
działalności
nierolniczej
Podstawowe usługi
dla gospodarki i
ludności wiejskiej
Odnowa i
rozwój wsi
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
dolnośląskie
4,38%
4,38%
3,65%
6,14%
6,14%
5,83%
kujawsko-pomorskie
7,69%
7,69%
4,68%
5,71%
5,71%
5,50%
lubelskie
11,28%
11,28%
14,35%
8,20%
8,20%
7,69%
lubuskie
1,93%
1,93%
1,51%
3,54%
3,54%
2,69%
łódzkie
9,01%
9,01%
9,63%
6,38%
6,38%
6,06%
małopolskie
3,69%
3,69%
8,67%
7,77%
7,77%
10,84%
16,61%
16,61%
16,00%
12,13%
12,13%
12,14%
opolskie
2,70%
2,70%
2,16%
3,15%
3,15%
3,35%
podkarpackie
3,11%
3,11%
7,28%
6,83%
6,83%
8,25%
podlaskie
7,88%
7,88%
5,93%
4,89%
4,89%
3,37%
pomorskie
4,13%
4,13%
2,82%
5,14%
5,14%
4,82%
śląskie
2,48%
2,48%
3,01%
5,33%
5,33%
6,66%
świętokrzyskie
4,35%
4,35%
7,46%
4,29%
4,29%
4,71%
warmińsko-mazurskie
4,88%
4,88%
2,76%
5,44%
5,44%
4,00%
12,69%
12,69%
8,30%
9,75%
9,75%
10,19%
3,19%
3,19%
1,79%
5,31%
5,31%
3,90%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
mazowieckie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
razem
5
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podział środków na województwa w EURO
województwo
Budżet działania w EURO
Ułatwianie startu
młodym rolnikom
Modernizacja
gospodarstw rolnych
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
420 000 000,00
1 779 932 000,00
345 580 000,00
1 471 440 320,00
589 580 000,00
1 023 583 600,00
dolnośląskie
18 396 000,00
77 961 021,60
12 613 670,00
90 346 435,65
36 200 212,00
59 674 923,88
kujawsko-pomorskie
32 298 000,00
136 876 770,80
16 173 144,00
84 019 242,27
33 665 018,00
56 297 098,00
lubelskie
47 376 000,00
200 776 329,60
49 590 730,00
120 658 106,24
48 345 560,00
78 713 578,84
lubuskie
8 106 000,00
34 352 687,60
5 218 258,00
52 088 987,33
20 871 132,00
27 534 398,84
łódzkie
37 842 000,00
160 371 873,20
33 279 354,00
93 877 892,42
37 615 204,00
62 029 166,16
małopolskie
15 498 000,00
65 679 490,80
29 961 786,00
114 330 912,86
45 810 366,00
110 956 462,24
mazowieckie
69 762 000,00
295 646 705,20
55 292 800,00
178 485 710,82
71 516 054,00
124 263 049,04
opolskie
11 340 000,00
48 058 164,00
7 464 528,00
46 350 370,08
18 571 770,00
34 290 050,60
podkarpackie
13 062 000,00
55 355 885,20
25 158 224,00
100 499 373,86
40 268 314,00
84 445 647,00
podlaskie
33 096 000,00
140 258 641,60
20 492 894,00
71 953 431,65
28 830 462,00
34 494 767,32
pomorskie
17 346 000,00
73 511 191,60
9 745 356,00
75 632 032,45
30 304 412,00
49 336 729,52
śląskie
10 416 000,00
44 142 313,60
10 401 958,00
78 427 769,06
31 424 614,00
68 170 667,76
świętokrzyskie
18 270 000,00
77 427 042,00
25 780 268,00
63 124 789,73
25 292 982,00
48 210 787,56
warmińsko-mazurskie
20 496 000,00
86 860 681,60
9 538 008,00
80 046 353,41
32 073 152,00
40 943 344,00
wielkopolskie
53 298 000,00
225 873 370,80
28 683 140,00
143 465 431,20
57 484 050,00
104 303 168,84
zachodniopomorskie
13 398 000,00
56 779 830,80
6 185 882,00
78 133 480,99
31 306 698,00
39 919 760,40
6
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
7
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Cel Działania
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich,
rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji –
wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
8
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjent w myśl Programu
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje)
działalność jako mikroprzedsiębiorstwo oraz spełnia wymagania
zawarte w Programie.
9
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Definicja mikroprzedsiębiorcy wg zalecenia Komisji
2003/361/WE z 6 maja 2003 r dot. definicji małych i średnich
przedsiębiorstw
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z
dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro
Za przedsiębiorcę uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie
wykonywanej przez nich działalności, przy czym każdy ze wspólników wykonuje
we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.
10
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zakres działania
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem
lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

usług dla ludności;

sprzedaży hurtowej i detalicznej;

rzemiosła lub rękodzielnictwa;

robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
11
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

usług transportowych;

usług komunalnych;

przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

magazynowania lub przechowywania towarów;

wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
12
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kryteria dostępu
Pomoc może zostać przyznana osobie, która:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako
mikroprzedsiębioraca (zgodnie z definicją);
jest obywatelem państwa członkowskiego UE – dotyczy osób fizycznych;
jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia – dotyczy os. fizycznych;
nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie
jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – dotyczy
osób prawnych;
jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy osób fizycznych;
w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie
przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”
13
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
8)



9)



w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa, podmiot ten ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy:
wiejskiej lub,
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą
obejmująca świadczenia usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, podmiot ten ma
miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do
gminy:
wiejskie lub
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
Powyższe kryteria dot. również miejsca położenia nieruchomości, jeżeli operacja związana jest z budową,
przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem
nieruchomości (dot. osób fizycznych)
14
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
10)



11)



w przypadku osób prawnych – siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji
związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z wyposażeniem :
wiejskiej lub,
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
Miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą
obejmująca świadczenia usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, podmiot ten ma
miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do
gminy:
wiejskie lub
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
15
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Pomoc może zostać przyznana na operację, która:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
spełniającą wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną
ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i
zachowanie celu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;
obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem
działalności gospodarczej w zakresie:
a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia stanowiącym wykaz działalności
gospodarczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, Adobe Acrobat 7.0
Document
b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie
pomocy;
która będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach (w przypadku leasingu max w
10 etapach);
o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł.
16
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Koszty kwalifikowalne
Do kosztów kwalifikowanych inwestycji zalicza się koszty:
1)
2)
3)
budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
niemieszkalnych obiektów budowalanych wraz z zakupem instalacji
technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych
pochodzących z rozbiórki;
nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji
technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych
pochodzących z rozbiórki;
zagospodarowania terenu;
17
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Koszty kwalifikowalne c.d.
4)
5)
6)
zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu
podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej;
zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z
kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych,
naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych
operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w
zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej
wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
18
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Koszty kwalifikowalne c.d.
7)
8)
9)
10)
rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia
rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na
beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia
złożenia wniosku o płatność ostateczną.
koszty transportu do miejsca realizacji operacji:
a) materiałów służących realizacji operacji,
b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją
koszty montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych
operacją;
koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowanie i realizacją operacji
(poniesione po 01.01.2007 roku) projektu w wysokości nieprzekraczającej 10 %
pozostałych kosztów kwalifikowanych,
19
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Koszy ogólne
1)
przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

kosztorysów,

projektów architektonicznych lub budowlanych,

ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

projektów technologicznych;
2)
opłat za patenty lub licencje;
3)
sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z
kierowaniem robotami budowlanymi.
20
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów
kwalifikowalnych operacji;
Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z:

podatkiem od towarów i usług (VAT);

nabyciem nieruchomości;

nabyciem rzeczy używanych.
21
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Forma i wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w
okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr
1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych,
maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w
okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.
22
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
1) 100 000 zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1
do 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co
uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
2) 200 000 zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie
powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
3) 300 000 zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co
najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co
uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
23
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Nabór wniosków
Na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków z danego
działania Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie
internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu
ogólnokrajowym, informację o możliwości składania w danym roku
wniosków o przyznanie pomocy
W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.
24
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kontakt
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
ul. Wrocławska 170 G
077 401 84 50
www.arimr.gov.pl
www.minrol.gov.pl
25
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dziękuję
za
uwagę
26
Download