U Z A S A D N I E N I E

advertisement
UZASADNIENIE
I. W 2005 roku jednostki ochrony zdrowia przystąpiły do restrukturyzacji finansowej na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki
zdrowotnej. W programach naprawczych, zatwierdzonych przez organ restrukturyzacyjny jednostki
wskazywały niezbędne do uruchomienia instrumenty finansowe, które pozwolą na dokonanie
restrukturyzacji zadłużenia i zbilansowanie się jednostek. Jako źródła uzyskania środków finansowych
na restrukturyzację, w programach naprawczych wskazywano m. in.:
- zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa,
- umorzenie zobowiązań publiczno-prawnych,
- wsparcie finansowe ze strony organu założycielskiego i samorządów lokalnych,
- zaciągnięcie kredytu bankowego.
I tak Szpital Wojewódzki w Koszalinie projektował zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości
2 500 000 zł, natomiast SPZZOZ Gryfice na kwotę 3 200 000 zł.
Dyrektorzy jednostek uzyskali zgodę Zarządu na zabezpieczenie projektowanych w programach
restrukturyzacyjnych kredytów bankowych
w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach,
jednakże z uwagi na trudności w otrzymaniu kredytów hipotecznych istnieje konieczność udzielenia
poręczeń przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Tucznie nie przystąpił do restrukturyzacji finansowej na
podstawie ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej. Nie mniej jednak na posiedzeniu w dniu 06.06.2006 r. Komisja Zdrowia, Opieki
Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zajęła
stanowisko o pomocy finansowej jednostce:
- udzielenie pomocy finansowej dla Zakładu w wysokości wnioskowanej 2/3 zobowiązań tj. w kwocie
2 400 000 zł, w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu województwa,
- udzielenie poręczenia kredytu na pozostałą kwotę, która pozwoliłaby na spłatę zadłużenia
[zobowiązania bez odsetek], co stanowiłoby kwotę ok. 1 500 000 zł.
W związku z tym wyrażenie zgody na poręcznie kredytu ZOL w Tucznie, stanowi realizację
stanowiska Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego.
Jak z powyższego wynika poręczenie kredytu na kwotę 7 200 000 zł, pozwoli na:
- znaczną redukcję zadłużenia ,
- wyeliminowanie kosztów związanych z egzekucją zobowiązań,
- umożliwienie realizacji zadań statutowych.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż zarówno Szpital Wojewódzki w Koszalinie jak
i SPZZOZ w Gryficach przystąpiły do procesu restrukturyzacji zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia
2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w związku z
czym w przypadku prawidłowej realizacji przyjętego przez organ restrukturyzacyjny programu,
jednostki do końca 2007 roku mogą zgodnie z art. 6 wyżej cytowanej ustawy skorzystać z umorzenia
zobowiązań publicznoprawnych w wysokości:
• Szpital Wojewódzki w Koszalinie – 113 791 zł,
• SPZZOZ w Gryficach – 1 968 723 zł.
W przypadku ośmiu jednostek, objętych restrukturyzacją jest to kwota 5 456 277 zł.
Również terminowa splata pożyczki z BGK , udzielonej w ramach ustawy o pomocy publicznej i
restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pozwoli na umorzenie po 5 latach 70%
otrzymanej kwoty, co stanowi:
• Szpital Wojewódzki w Koszalinie – 3 053 147 zł,
• SPZZOZ w Gryficach – 771 645 zł.
W przypadku ośmiu jednostek, objętych restrukturyzacją jest to kwota 11 223 635 zł.
W związku z powyższym uważa się za zasadne poręczenie kredytów dla ww. jednostek w
łącznej kwocie 7 200 000 zł.
II. Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
wskazywała, iż jednostki w programach restrukturyzacyjnych mają określić jakie działania podejmą
w celu poprawy sytuacji finansowej placówek. Dyrektorzy wśród wielu planowanych działań,
wskazywali również działania inwestycyjne, które nie tylko pozwolą na poprawę standardu
świadczonych usług ale dodatkowo wpłynął na wzrost przychodów. W przypadku Szpitala
Wojewódzkiego
w
Koszalinie
w
programie
restrukturyzacyjnym
zaplanowano
przeniesienie
pomieszczeń Zakładu Bakteriologii na teren szpitala. Koszt ww. zadania inwestycyjnego oszacowano
pierwotnie na kwotę 400 000zł. Celem pełnej realizacji programu restrukturyzacyjnego, zasadnym jest
udzielenie wsparcia finansowego na realizację zamierzonych działań inwestycyjnych i poręczenie
kredytu inwestycyjnego w kwocie 400 000 zł.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/396/06 z dnia
25 września 2006 roku Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w
roku budżetowym został upoważniony do udzielenia w bieżącym roku budżetowym poręczeń na
łączną kwotę 2 000 000 zł dla Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Muzeum
Narodowego w Szczecinie.
W związku z powyższym zachodzi konieczność umocowania Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego do udzielenia poręczenia:
• dla ww. jednostek ochrony zdrowia na łączną kwotę 7 600 000 zł
i zmiany Uchwały nr XXXIII/396/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
w roku budżetowym 2006 na kwotę 9 600 000 zł.
Download