ZADANIA DODATKOWE Z FIZYKI – KLASA II

advertisement
ZADANIA DODATKOWE Z FIZYKI – KLASA I
1. Wioślarz może nadać łódce prędkość 2,5 m/s. Prędkość nurtu rzeki wynosi 7,2 km/h. W jakim czasie
wioślarz wraz z łódką pokona odległość 500 m, poruszając się ruchem jednostajnym pod prąd rzeki?
2. Korzystając z wykresu przedstawiającego zależność prędkości ciała od czasu trwania ruchu, wyznacz
jego przyspieszenie i drogę przebytą w ciągu 4s.
v [m/s]
6
2
t [s]
1
2
3
4
3. Wykres przedstawia zależność prędkości ciała od czasu trwania ruchu. Wybierz przedziały czasu,
podczas których przyspieszenie ciała jest różne od zera.
v [m/s]
70
30
10
2
Δt1
6 7
Δt2
10
Δt3 Δt4
14
t [s]
Δt5
4. Samochód przebył drogę 30 km z Krakowa do Myślenic ze średnią prędkością 60 km/h, a drogę 70 km
z Myślenic do Zakopanego ze średnią prędkością70 km/h. Ile czasu samochód potrzebował na przebycie
drogi z Krakowa do Zakopanego?
5. Rodzina Wróblewskich wybrała się w niedzielę na wycieczkę. Początkowo jechali autobusem, potem
szli piechotą, następnie odpoczywali, podziwiając piękny krajobraz i pociągiem wrócili do domu.
Odczytaj z poniższego wykresu, ile kilometrów przebyli Wróblewscy w czasie tej wycieczki?
v [km/h]
60
40
10
1100
1340
1450 1510
6. W chwili, gdy zapaliły się zielone światła, samochód A ruszyła ze skrzyżowania i został w tym
momencie wyprzedzony przez jadący samochód B. Na wykresie przedstawiono zależności szybkości
tych samochodów od czasu, jaki upłynął od zapalenia się zielonych świateł. Określa wartości
przyspieszeń samochodów A i B.
v [m/s]
35
25
15
5
2
4
6
8
10
12
t [s]
7. Prędkość światła w próżni w przybliżeniu jest równa 300000000 m/s. Ile to km/h?
8. Ciało o zerowej prędkości początkowej porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. W czasie
pierwszych 4 sekund przebyło 24 metry. Jaką drogę przebędzie to ciało w pierwszych 8 sekundach
ruchu?
9. Tramwaj poruszał się z prędkością początkową 36 km/h i wyhamował w czasie 5 sekund, poruszając się
ruchem jednostajnie opóźnionym. Wyznacz opóźnienie i drogę hamowania tramwaju.
10. Wykres przedstawia zależność prędkości od czasu w pewnym ruchu. Określ drogę przebytą w
pierwszych 10 sekundach ruchu oraz przyspieszenie.
v [m/s]
5
10
t [s]
11. Oblicz, czy większy pęd ma mrówka o masie 0,5 g biegnąca z prędkością 18 km/h, czy żółw o masie
1kg „pędzący” z prędkością 1m/min.
12. Oblicz masę ciała poruszającego się z prędkością 72 km/h, jeżeli jego pęd wynosi 8000 kg m/s.
13. Jaką prędkość odrzutu uzyska działo o masie 10 ton po wystrzeleniu pocisku o masie 30 kg z prędkością
3000 km/h?
14. Wagon o masie 25 ton poruszający się z prędkością 2 m/s uderza w nieruchomy wagon o masie 15 ton i
następnie pcha go przed sobą. Oblicz prędkość wagonów po zderzeniu. (Wskazówka: skorzystaj z
zasady zachowania pędu i określ całkowity pęd przed zderzeniem i całkowity pęd po zderzeniu).
15. Na sanki o masie 2 kg poruszające się po lodowisku z prędkością 6 m/s położono paczkę o masie 10
kg. Z jaką prędkością będą poruszały się sanki z paczką? Tarcie między płozami sanek i lodem
pomijamy. (Wskazówka: zastosuj zasadę zachowania pędu).
16. Na nitkach wiszą jedna pod drugą trzy kulki (jak na rysunku) o ciężarach równych 30 N, 50 N, 20 N.
Jaką siłą naciągnięte są nitki I, II, III?
III
20N
II
50N
I
30N
17. Pierwszy wagon tramwaju ciągnie drugi wagon siłą 15000 N, a siła oporu ruchu wynosi 10000 N. Jaką
siła działa drugi wagon na pierwszy?
18. Stała, niezrównoważona siła o wartości 9 N przesuwa bez tarcia po poziomej płaszczyźnie dwa
połączone ze sobą klocki (rys.). Jaką siłą poruszany jest klocek drugi?

F2
m2  2kg
F1  9N
m1  1kg
19. Stosując odpowiednie prawa fizyczne uzasadnij słuszność następujących powiedzeń:
a) „Baba z wozu, koniom lżej”,
b) „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”.
20. Wózek porusza się ruchem opisanym wykresem. Pęd tego wózka w miarę upływu czasu
a) rośnie;
b) maleje
droga
c) nie zmienia się;
d) nie można tego jednoznacznie określić.
Wyjaśnij dlaczego.
czas
ZADANIA DODATKOWE Z FIZYKI – KLASA II
1. Na podstawie poniższego rysunku wyznacz objętość kamienia wrzuconego do wody:
6 cm
4 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
2. Wyjaśnij, w jaki sposób wyznaczysz gęstość mleka mając do dyspozycji wagę laboratoryjną z
odważnikami oraz menzurkę z podziałką.
3. Prostopadłościan o wymiarach: 3 cm, 25 cm i 1,2 m ma masę 5 kg. Jaka jest gęstość substancji, z której
wykonano prostopadłościan?
4. Z jakiej substancji wykonana jest kula o masie 226,72 kg i objętości 20 dm³?
5. Oblicz krawędź sześciennej kostki wykonanej z drewna, jeśli jej masa wynosi 0,55 kg.
6. Jakie jest pole podstawy prostopadłościanu o wysokości 1 m, wykonanego ze stali o gęstości 7500
kg/m³, jeśli jego masa wynosi 22,5 k? Wynik podaj w centymetrach kwadratowych.
7. Oblicz gęstość drewnianej bryły o ciężarze 1 kN i objętości 200 dm³.
8. Jaka jest masa aluminiowej kulki, jeżeli jej ciężar wynosi 6,4 kN?
9. W pierścionku znajduje się diamentowe oczko o ciężarze 0,005 N. Jaka jest objętość tego oczka? Wynik
podaj w centymetrach sześciennych.
10. Z jakiego metalu wykonano wisiorek, którego ciężar wynosi 0,2098 N, a objętość 2 cm³?
11. Klocek o masie 0,2 kg zostaje pchnięty po podłodze z prędkością początkową 2 m/s. Po przebyciu
pewnej drogi klocek zatrzymuje się. Jaka praca została wykonana podczas hamowania klocka? Czy
energia mechaniczna klocka zostaje zachowana w tym doświadczeniu?
12. W szklance znajduje się woda o temperaturze pokojowej. Wrzucono do niej kawałki topniejącego lodu.
Od tej chwili, co dwie minuty mieszano zawartość szklanki i mierzono temperaturę wody aż do jej
ustalenia się. Wyjaśnij, który szkic wykresu może ilustrować zmiany temperatury wody w szklance?
temperatura
IV
I
II
III
czas
13. Równanie t F  1,8t C  32 opisuje zależność, jaka istnieje między tą samą temperaturą wyrażoną w
stopniach Celsjusz i w stopniach Fahrenheita. Oblicz t C jaka odpowiada t F  50F .
14. Jaką ilość energii cieplnej trzeba dostarczyć wodzie o masie 0,5 kg i temperaturze 20ºC, aby ją ogrzać
do temperatury 100ºC?
15. Jaka była masa gliceryny, jeżeli po dostarczeniu jej energii cieplnej równej 200 kJ jej temperatura
podniosła się z 0ºV do 120ºC?
16. Oblicz temperaturę początkową wody o masie 1 kg, jeżeli po dostarczeniu jej 300 kJ ciepła jej
temperatura wzrosła do 95ºC.
17. W naczyniu znajduje się 500 g wody o temperaturze 20ºC. Dolano do niej 200 g wody o temperaturze
95ºC. Oblicz temperaturę wody po wymieszaniu.
18. Do naczynia z 800 g wody o temperaturze 5ºC dolano 600 g bardzo gorącej wody. Po chwili zmierzono
temperaturę wody – wynosiła 40ºC. Jaka była temperatura dolanej gorącej wody?
19. Kawałek żelaza o masie 0,2 kg i temperaturze 1200ºC wrzucono do wody o temperaturze 20ºC, w
wyniku czego woda ogrzała się do temperatury 90ºC. Jaka była masa wody?
20. Oblicz, jaką ilość ciepła należy dostarczyć kawałkowi lodu o masie 300 g w temperaturze 0ºC, aby
zamienił się w wodę o temperaturze 24ºC?
21. Dwa kilogramy wody o temperaturze 25ºC zostało oziębione i zamienione w lód o temperaturze 30ºC.Ile ciepła zostało oddane otoczeniu? Narysuj wykres zależności temperatury od ilości oddanego
ciepła.
22. Jaka ilość pary wodnej o temperaturze 100ºC zamieni się w wodę o tej samej temperaturze, jeżeli
oddane zostanie ciepło o wartości 6 MJ?
23. Ile pary wodnej o temperaturze 100ºC trzeba w[puścić do termosu zawierającego 2 kg wody o
temperaturze 15ºC, aby końcowa temperatura ustaliła się na poziomie 25ºC?
24. Para pewnej cieczy o masie 400 g w temperaturze skraplania zmienia się w ciecz o tej samej
temperaturze, oddając przy tym 116,8 kJ ciepła. Jakie jest ciepło parowania tej cieczy? Jaka to ciecz?
25. W mosiężnym kalorymetrze, którego masa jest równa0,7 kg, znajduje się lód o masie 0,2 kg. Całość ma
temperaturę 0ºC. Do kalorymetru wlano 600 g wody. Jaka powinna być jej temperatura, aby połowa
lodu uległa stopieniu?
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards