zal_14a_4_do_budowa_dzierzawa

advertisement
Załącznik Nr 4 do umowy dzierżawy
POROZUMIENIE
zawarte dnia……………………….
w sprawie ponoszenia kosztów dzierżawy i eksploatacji altany śmietnikowej/ miejsca
do zbierania odpadów
pomiędzy:
Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości …………………………………, reprezentowaną
przez:
1. …………………………………………….. ,
2. …………………………………………......,
a
Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości …………………………………, reprezentowaną
przez:
1. …………………………………………….. ,
2. …………………………………………......,
zwanymi dalej łącznie Stronami, osobno zaś Stroną o następującej treści:
§ 1.
Strony
ustalają,
że
łącznie
wydzierżawią
część
nieruchomości
gruntowej
o powierzchni …. m , stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie
2
przy ul. ………….., stanowiącej część działki ewidencyjnej nr … z obrębu …..
z przeznaczeniem pod altankę śmietnikową/ miejsce do zbierania odpadów komunalnych dla
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ……………………. i Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości …………………..……
§ 2.
Strony ustalają, że partycypują w kosztach dzierżawy części działki, o której mowa w § 1
w niżej wymienionych proporcjach:
1. Wspólnota Mieszkaniowa ………………………… - … % wartości kosztów dzierżawy.
2. Wspólnota Mieszkaniowa ………………………… - … % wartości kosztów dzierżawy.
§ 3.
1. Strony zgodnie ustalają, że wyrażają zgodę na budowę/ remont/ przebudowę altany
śmietnikowej/
miejsca
do
zbierania
odpadów
komunalnych
przez
Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na warunkach
określonych w umowie dzierżawy.
2. Koszty budowy/ remontu/ przebudowy altany śmietnikowej/ miejsca do zbierania
odpadów
komunalnych,
stanowiące
bezzwrotną
opłatę
jednorazową
z
tytułu
udostępnienia altany śmietnikowej/ miejsca do zbierania odpadów komunalnych zostaną
pokryte
przez
strony
porozumienia
w
proporcjach
procentowych
określonych
w § 2.
§ 4.
Utrzymanie porządku i czystości w altanie śmietnikowej/ miejscu do zbierania odpadów, oraz
w
miejscu
zbierania
gabarytów,
jak
również
w
najbliższym
otoczeniu
należy
do Wspólnot Mieszkaniowych, zgodnie z Harmonogramem sprzątania.
§ 5.
1. W miesiącu, w którym stronie zawierającej porozumienie przypada sprzątanie altany
śmietnikowej/
miejsca
do
zbierania
odpadów,
strona
ta
zobowiązuje
się do utrzymania czystości przez okres jej przydzielony.
2. Strony porozumienia zobowiązują się do przekazywania altany śmietnikowej/ miejsca
do zbierania odpadów, oraz miejsca zbierania gabarytów, jak również najbliższego
otoczenia w stanie uporządkowanym i czystym.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 7.
Porozumienie zostało zawarte w ……………………… jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla każdej ze stron.
Wspólnota Mieszkaniowa
Wspólnota Mieszkaniowa
Nieruchomości ……………………
Nieruchomości ……….…………..
Download