zal_14b_5_do_umowy_udostenienia

advertisement
Załącznik Nr 5 do umowy o korzystanie
POROZUMIENIE
zawarte dnia……………………….
w sprawie ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z altany śmietnikowej/ miejsca
do zbierania odpadów
pomiędzy:
Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości …………………………………, reprezentowaną
przez:
1. …………………………………………….. ,
2. …………………………………………......,
a
Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości …………………………………, reprezentowaną
przez:
1. …………………………………………….. ,
2. …………………………………………......,
zwanymi dalej łącznie Stronami, osobno zaś Stroną o następującej treści:
§ 1.
Strony ustalają, że łącznie zawrą umowę dotyczącą korzystania z altanki śmietnikowej/
miejsca do zbierania odpadów komunalnych o powierzchni … m2 stanowiącej własność
miasta stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Wola, przy ulicy
……………………, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna
numer
…..
z
obrębu
…………,
dla
Wspólnoty
Mieszkaniowej
Nieruchomości
……………………. i Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości …………………..……
§ 2.
Strony ustalają, że partycypują w kosztach określonych w umowie, o której mowa w § 1
w niżej wymienionych proporcjach:
1. Wspólnota Mieszkaniowa ………………………… - … % wartości kosztów.
2. Wspólnota Mieszkaniowa ………………………… - … % wartości kosztów.
§ 3.
1. Strony zgodnie ustalają, że wyrażają zgodę na budowę/remont/przebudowę altany
śmietnikowej/
miejsca
do
zbierania
odpadów
komunalnych
przez
Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na warunkach
określonych w umowie.
2. Koszty związane z korzystaniem z altany śmietnikowej/ miejsca do zbierania odpadów
komunalnych, zostaną pokryte przez strony porozumienia w proporcjach procentowych
określonych w § 2.
§ 4.
1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 5.
Porozumienie zostało zawarte w ……………………… jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla każdej ze stron.
Wspólnota Mieszkaniowa
Wspólnota Mieszkaniowa
Nieruchomości ……………………
Nieruchomości ……….…………..
Download