załącznik

advertisement
Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr 17 /2017 z dnia 2 lutego 2017 r.
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy przeznaczonej do dzierżawy
Oznaczenie
nieruchomości wg
księgi wieczystej,
Położenie
oznaczenie wg katastru nierucho
Lp
nieruchomości oraz
mości
powierzchnia do
dzierżawy
1
1
2
KW OP1K/00028866/1
cz. dz. nr 952/3
o pow. 0,0015 ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania
Wysokość opłat
z tytułu
dzierżawy, termin
wnoszenia opłat
Zasady
aktualizacji opłat
Informacje
o okresie
zawarcia umowy
3
4
5
6
7
8
Obręb
Bierawa
Nieruchomość gruntowa
niezabudowana,
w ewidencji gruntów
oznaczona symbolem
RV
Nieruchomość
przeznaczona na
usytuowanie garażu
z blachy o wymiarach
3mx5m
15 zł netto za czas
trwania umowy,
z terminem zapłaty do
31 marca 2017 roku
Nie dotyczy
Umowa dzierżawy
na okres
6 miesięcy
1
Download