Wykazy nieruchomości z dnia 10 listopada 2008r przeznaczonych

advertisement
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości ,że zamierza
wydzierżawić n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Sławno.
Wieś: A N T O N I N Ó W
Treść
KW 31946
Lp.
Oznaczenie
Oznaczenie nieruchomości według księgi
1
wieczystej oraz katastru nieruchomości



2
Powierzchnię nieruchomości


3
4
5
6
7
8
9
Opis nieruchomości
działka nr 553 o pow. 0,07ha;
działka nr 681 o pow. 0,23ha;
działka nr 682 o pow. 0,24ha;
działka nr 553 o powierzchni
0,07ha;
działka nr 681 o powierzchni
0,23ha;
działka nr 682 o powierzchni
0,24ha;
Gruntowa niezabudowana
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej Brak aktualnego Miejscowego Planu
zagospodarowania
Zagospodarowania Przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sławno nieruchomość znajduje się w
terenach Wyłączenie z zabudowy –
Rolnicza Przestrzeń Produkcyjna.
Termin zagospodarowania nieruchomości Umowa dzierżawy zostanie zawarta na
okres 5 lat na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy w celu kontynuowania
umowy dzierżawy.
Cenę nieruchomości
Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z
tytułu użytkowania wieczystego
Wysokość opłat z tytułu użytkowania ,
najmu lub dzierżawy
Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy
0,46q żyta/roczny
Średnia krajowa cena skupu żyta będzie
ustalana na podstawie obwieszczeń
prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
,,Monitor Polski”.
Wymagalny termin płatności czynszu
10
11
12
dzierżawnego:
- za I półrocze każdego roku na
dzień 30 września,
- za II półrocze na 28 lutego
następnego roku.
Zasady aktualizacji opłat
Wysokość
rocznego
czynszu
dzierżawnego
dla
przedmiotowych
nieruchomości ustalona jest na podstawie
średnich cen żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów, przyjmowanej jako
podstawa do naliczenia podatku rolnego
w danym roku podatkowym.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, Dzierżawa w trybie bezprzetargowym §2
do oddania w użytkowanie wieczyste, ust 3 pkt 2 uchwały nr XXXIII/225/06 z
użytkowanie, najem lub dzierżawę
dnia 27 marca 2006r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby,
Nie dotyczy
którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2.
Powyższa
nieruchomość
zostanie
wydzierżawiona
bez
przeprowadzenia przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w celu
kontynuowania umowy dzierżawy.
Dzierżawca złożył oświadczenie o chęci dalszej dzierżawy
w dniu 30.09.2008r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie
Gminy Sławno pokój nr 11. lub telefonicznie (044)755-18-67.
Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj.
dniach od 13 listopada 2008r do dnia 05 grudnia 2008 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości ,że zamierza
wydzierżawić n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Sławno.
Wieś: A N T O N I N Ó W
Treść
KW 31946
Lp.
Oznaczenie
Oznaczenie nieruchomości według księgi
1
wieczystej oraz katastru nieruchomości


2
Powierzchnię nieruchomości


3
4
5
6
7
8
9
Opis nieruchomości
działka nr 285 o pow. 0,14ha;
działka nr 286 o pow. 0,12ha;
działka nr 285 o powierzchni
0,14ha;
działka nr 286 o powierzchni
0,12ha;
Gruntowa niezabudowana
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej Brak aktualnego Miejscowego Planu
zagospodarowania
Zagospodarowania Przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sławno nieruchomość znajduje się w
terenach Wyłączenie z zabudowy –
Rolnicza Przestrzeń Produkcyjna.
Termin zagospodarowania nieruchomości Umowa dzierżawy zostanie zawarta na
okres 5 lat na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy w celu kontynuowania
umowy dzierżawy.
Cenę nieruchomości
Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z
tytułu użytkowania wieczystego
Wysokość opłat z tytułu użytkowania ,
najmu lub dzierżawy
Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy
0,11q żyta/roczny
Średnia krajowa cena skupu żyta będzie
ustalana na podstawie obwieszczeń
prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
,,Monitor Polski”.
Wymagalny termin płatności czynszu
dzierżawnego:
- za I półrocze każdego roku na
dzień 30 września,
za II półrocze na 28 lutego
następnego roku.
Zasady aktualizacji opłat
Wysokość
rocznego
czynszu
dzierżawnego
dla
przedmiotowych
nieruchomości ustalona jest na podstawie
średnich cen żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów, przyjmowanej jako
podstawa do naliczenia podatku rolnego
w danym roku podatkowym.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, Dzierżawa w trybie bezprzetargowym §2
do oddania w użytkowanie wieczyste, ust 3 pkt 2 uchwały nr XXXIII/225/06 z
użytkowanie, najem lub dzierżawę
dnia 27 marca 2006r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby,
Nie dotyczy
którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2.
-
10
11
12
Powyższa
nieruchomość
zostanie
wydzierżawiona
bez
przeprowadzenia przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w celu
kontynuowania umowy dzierżawy.
Dzierżawca złożył oświadczenie o chęci dalszej dzierżawy
w dniu 22.09.2008r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie
Gminy Sławno pokój nr 11. lub telefonicznie (044)755-18-67.
Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj.
dniach od 13 listopada 2008r do dnia 05 grudnia 2008 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości ,że zamierza
wydzierżawić n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Sławno.
Wieś: A N T O N I N Ó W
Treść
KW 31946
Lp.
Oznaczenie
Oznaczenie nieruchomości według księgi
1
wieczystej oraz katastru nieruchomości

działka nr 306 o pow. 1,09ha;
2
Powierzchnię nieruchomości

działka nr 306 o powierzchni
1,09ha;
3
4
Opis nieruchomości
5
6
7
8
9
Gruntowa niezabudowana
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej Brak aktualnego Miejscowego Planu
zagospodarowania
Zagospodarowania Przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sławno nieruchomość znajduje się w
terenach Wyłączenie z zabudowy –
Rolnicza Przestrzeń Produkcyjna.
Termin zagospodarowania nieruchomości Umowa dzierżawy zostanie zawarta na
okres 5 lat na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy w celu kontynuowania
umowy dzierżawy.
Cenę nieruchomości
Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z
tytułu użytkowania wieczystego
Wysokość opłat z tytułu użytkowania ,
najmu lub dzierżawy
Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy
0,44q żyta/roczny
Średnia krajowa cena skupu żyta będzie
ustalana na podstawie obwieszczeń
prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
,,Monitor Polski”.
Wymagalny termin płatności czynszu
dzierżawnego:
za I półrocze każdego roku na
dzień 30 września,
- za II półrocze na 28 lutego
następnego roku.
Zasady aktualizacji opłat
Wysokość
rocznego
czynszu
dzierżawnego
dla
przedmiotowych
nieruchomości ustalona jest na podstawie
średnich cen żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów, przyjmowanej jako
podstawa do naliczenia podatku rolnego
w danym roku podatkowym.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, Dzierżawa w trybie bezprzetargowym §2
do oddania w użytkowanie wieczyste, ust 3 pkt 2 uchwały nr XXXIII/225/06 z
użytkowanie, najem lub dzierżawę
dnia 27 marca 2006r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby,
Nie dotyczy
którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2.
-
10
11
12
Powyższa
nieruchomość
zostanie
wydzierżawiona
bez
przeprowadzenia przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w celu
kontynuowania umowy dzierżawy.
Dzierżawca złożył oświadczenie o chęci dalszej dzierżawy
w dniu 16.09.2008r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie
Gminy Sławno pokój nr 11. lub telefonicznie (044)755-18-67.
Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj.
dniach od 13 listopada 2008r do dnia 05 grudnia 2008 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości ,że zamierza
wydzierżawić n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Sławno.
Wieś: ANTONINÓW
Treść
KW 31946
Lp.
Oznaczenie
Oznaczenie nieruchomości według księgi
1
wieczystej oraz katastru nieruchomości

działka nr 269 o pow. 0,36ha;
2
Powierzchnię nieruchomości

działka nr 269 o powierzchni
0,36ha;
3
4
Opis nieruchomości
5
6
7
8
9
Gruntowa niezabudowana
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej Brak aktualnego Miejscowego Planu
zagospodarowania
Zagospodarowania Przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sławno nieruchomość znajduje się w
terenach Wyłączenie z zabudowy –
Rolnicza Przestrzeń Produkcyjna.
Termin zagospodarowania nieruchomości Umowa dzierżawy zostanie zawarta na
okres 5 lat na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy w celu kontynuowania
umowy dzierżawy.
Cenę nieruchomości
Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z
tytułu użytkowania wieczystego
Wysokość opłat z tytułu użytkowania ,
najmu lub dzierżawy
Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy
0,16q żyta/roczny
Średnia krajowa cena skupu żyta będzie
ustalana na podstawie obwieszczeń
prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
,,Monitor Polski”.
Wymagalny termin płatności czynszu
dzierżawnego:
za I półrocze każdego roku na
dzień 30 września,
- za II półrocze na 28 lutego
następnego roku.
Zasady aktualizacji opłat
Wysokość
rocznego
czynszu
dzierżawnego
dla
przedmiotowych
nieruchomości ustalona jest na podstawie
średnich cen żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów, przyjmowanej jako
podstawa do naliczenia podatku rolnego
w danym roku podatkowym.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, Dzierżawa w trybie bezprzetargowym §2
do oddania w użytkowanie wieczyste, ust 3 pkt 2 uchwały nr XXXIII/225/06 z
użytkowanie, najem lub dzierżawę
dnia 27 marca 2006r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby,
Nie dotyczy
którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2.
-
10
11
12
Powyższa
nieruchomość
zostanie
wydzierżawiona
bez
przeprowadzenia przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w celu
kontynuowania umowy dzierżawy.
Dzierżawca złożył oświadczenie o chęci dalszej dzierżawy
w dniu 30.09.2008r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie
Gminy Sławno pokój nr 11. lub telefonicznie (044)755-18-67.
Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj.
dniach od 13 listopada 2008r do dnia 05 grudnia 2008 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości ,że zamierza
wydzierżawić n/wymienioną nieruchomość położoną na terenie gm. Sławno.
Wieś: KAMIEŃ
Treść
KW 31946
Lp.
Oznaczenie
Oznaczenie nieruchomości według księgi
1
wieczystej oraz katastru nieruchomości

działka nr 538 o pow. 0,38ha;
2
Powierzchnię nieruchomości

działka nr 538 o powierzchni
0,38ha;
3
4
Opis nieruchomości
5
6
7
8
9
Gruntowa niezabudowana
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej Brak aktualnego Miejscowego Planu
zagospodarowania
Zagospodarowania Przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sławno nieruchomość znajduje się w
terenach Wyłączenie z zabudowy –
Rolnicza Przestrzeń Produkcyjna.
Termin zagospodarowania nieruchomości Umowa dzierżawy zostanie zawarta na
okres 5 lat na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy w celu kontynuowania
umowy dzierżawy.
Cenę nieruchomości
Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z
tytułu użytkowania wieczystego
Wysokość opłat z tytułu użytkowania ,
najmu lub dzierżawy
Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy
0,10q żyta/roczny
Średnia krajowa cena skupu żyta będzie
ustalana na podstawie obwieszczeń
prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
,,Monitor Polski”.
Wymagalny termin płatności czynszu
dzierżawnego:
za I półrocze każdego roku na
dzień 30 września,
- za II półrocze na 28 lutego
następnego roku.
Zasady aktualizacji opłat
Wysokość
rocznego
czynszu
dzierżawnego
dla
przedmiotowych
nieruchomości ustalona jest na podstawie
średnich cen żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów, przyjmowanej jako
podstawa do naliczenia podatku rolnego
w danym roku podatkowym.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, Dzierżawa w trybie bezprzetargowym §2
do oddania w użytkowanie wieczyste, ust 3 pkt 2 uchwały nr XXXIII/225/06 z
użytkowanie, najem lub dzierżawę
dnia 27 marca 2006r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby,
Nie dotyczy
którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2.
-
10
11
12
Powyższa
nieruchomość
zostanie
wydzierżawiona
bez
przeprowadzenia przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w celu
kontynuowania umowy dzierżawy.
Dzierżawca złożył oświadczenie o chęci dalszej dzierżawy
w dniu 10.09.2008r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie
Gminy Sławno pokój nr 11. lub telefonicznie (044)755-18-67.
Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj.
dniach od 13 listopada 2008r do dnia 05 grudnia 2008 r.
Download