Projekt umowy

advertisement
Załącznik nr 3
UMOWA NR ……/…………
Zawarta w dniu ……………………
pomiędzy:
Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42 reprezentowaną przez:
………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………
Zwanym dalej Wykonawcą.
W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy na dostawę prenumeraty w trybie zapytania
ofertowego na dostawę prenumeraty o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty
określonej w art.4 pkt 8 Ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113,poz.759) została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1.Przedmiotem zamówienia jest prenumerata prasy, czasopism, dzienników lokalnych,
ogólnokrajowych w rodzajach i ilościach określonych w załączniku Nr 1 do umowy tj. opisie
przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym Wykonawcy stanowiącym integralną
część umowy.
§2
1.Prasa wymieniona w § 1 dostarczana będzie przez Wykonawcę na własny koszt, do
budynku Biblioteki w Ostrołęce przy ul. Głowackiego 42 oraz niżej wymienionych filii
bibliotecznych w uzgodnionych godzinach pracy bibliotek:
- Filia Nr 2 w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 4 (osiedle Centrum)
- Filia Nr 3 w Ostrołęce, ul. Korczaka 4
- Filia Nr 6 w Ostrołęce, ul. I Armii Wojska Polskiego 42 (Wojciechowice)
- Filia dla Dzieci i Młodzieży w Ostrołęce, ul. Gomulickiego 13
lub do punktów sprzedaży prasy położonych najbliżej Biblioteki w Ostrołęce
i filii bibliotecznych znajdujących się nie dalej niż 200 metrów od ich siedzib
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Dostawa prasy przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie z określoną
częstotliwością z jaką ukazuje się dany tytuł i w zamówionej przez Zamawiającego ilości.
3. Wykonawca dostarczy prasę codzienną w godzinach rannych, w dniu ukazania się,
pozostałe czasopisma w dniu ukazania się danego tytułu, o których mowa w załączniku nr 1
do umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o ewentualnych zmianach w
dacie dostawy danej partii prasy.
§3
1.Zamawiający odbierając czasopisma dokona we własnym zakresie ich odbioru ilościowego i
jakościowego
2. W przypadku wystąpienia różnic w zakresie ilości dostarczanych wydawnictw lub ich wad
jakościowych Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
3 dni od daty odebrania czasopism powiadomić Wykonawcę o tym fakcie w formie
telefonicznej lub pisemnej.
3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i poinformować Zamawiającego o
sposobie jej załatwienia w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego
zgodnie z ust. 2.
4. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
zakresie dostawy przedmiotu umowy na zasadach kodeksu cywilnego.
§4
1.Dokumentem potwierdzającym dostawę uzgodnionej partii prasy będą faktury VAT
Wykonawcy wystawiane i dostarczane po zakończeniu I,II,III kwartału, w IV kwartale do
15.12.2017r.
2. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza
…………………………………………………………………………………………………………..
Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Wykonawca wyznacza
…………………………………………………………………………………………………………….
§5
1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma zgodnie z
wybraną ofertą Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości ……………………………. zł brutto
+ podatek VAT
……………………………. zł
tj. wynagrodzenie
……………………………. zł brutto
(słownie zł:
………………………………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z formularzem ofertowym i cenowym Wykonawcy ,który stanowi załącznik nr 1 i 2
do niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen zawartych w umowie, na cały okres jej trwania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości brutto zamówienia w trakcie realizacji
umowy dostawy, jedynie z tytułu zmiany stawki VAT, uzasadnionej stosownymi przepisami,
pod warunkiem, że Wydawcy zwiększą ceny na czasopisma wchodzące w zakres zamówienia.
4. Faktury VAT Wykonawcy, o których mowa w § 4 będą dla Zamawiającego podstawą do
dokonywania płatności za dostarczoną partię prasy.
5. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy podane
na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do
siedziby Zamawiającego.
6. Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przelewu bankowego przez
Zamawiającego.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
8. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca jest uprawniony do
żądania zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych.
§6
1.Strony zastrzegają kary umowne naliczane od całego kontraktu umownego netto
określonego w § 5 pkt.1, w następujących wypadkach i wysokościach:
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% sumy kontraktu za
każdy dzień zwłoki,
b/ za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% sumy kontraktu.
1.2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych o ile wartość zastrzeżonych kar nie
pokrywa wartości szkody, a także w przypadkach dla których kar umownych nie zastrzeżono.
§7
1.Ewentualne spory, które mogą wynikać na tle wykonania postanowień umowy strony
podejmą się rozstrzygnąć polubownie, W razie braku możliwości polubownego rozwiązania
sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§8
1.Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy mogą nastąpić w formie aneksu do umowy,
pod rygorem nieważności.
2. Zmiany dopuszczalne są tylko wówczas, jeżeli wyniknęły z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub są korzystne dla Zamawiającego.
3. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może
odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 11
1.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
1.Załącznik Nr 1 – formularz cenowy Wykonawcy stanowiący opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy
Wykonawca
Zamawiający
Download