zachowania zdrowotne związane z samoleczeniem w okresie

advertisement
Nowiny Lekarskie 2012, 81, 4, 412–417
JANA KRZYSZTOSZEK1, MONIKA MATECKA2, ARLETA MATSCHAY3, EWA JAKUBEK2
ZACHOWANIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z SAMOLECZENIEM W OKRESIE STAROŚCI
SELF-TREATMENT RELATED HEALTH BEHAVIOURS IN OLD AGE
1
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. zw. dr hab. Elżbieta Nowakowska
2
Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Wydział Nauki o Zdrowiu
Kierownik: dr hab. Maria Danuta Głowacka
3
Pracownia Farmacji Praktycznej, Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: dr Arleta Matschay
Streszczenie
Zjawisko samoleczenia staje się w Polsce coraz bardziej powszechne i dotyczy osób należących do różnych grup wiekowych. Ma
ono aspekt pozytywny, ponieważ wiąże się z faktem zaangażowania człowieka w zachowanie lub potęgowanie własnych zasobów
zdrowotnych. Często jednakże sprowadza się do bezkrytycznego, nieodpowiedzialnego przyjmowania informacji reklamowych
dotyczących różnych produktów OTC, co może prowadzić do trwałych niekorzystnych zmian w obszarze zdrowia. Konsekwencje
samoleczenia są szczególnie niebezpieczne w przypadku osób starszych, m.in. z uwagi na ich ogólny, pogarszający się z wiekiem,
stan zdrowia, wielochorobowość i obciążenie organizmu w następstwie zażywania wielu leków jednocześnie.
SŁOWA KLUCZOWE: samoleczenie, zachowania zdrowotne, starość.
Summary
Self-treatment is becoming more and more popular in Poland among people at different age. Since self-treatment demands a person’s engagement to develop and increase their own health resources it might be considered constructive. Yet, very often this behavior pattern comes
down to indiscriminate and irresponsible application of advertised OTC products that in turn may result in permanent adverse changes in
one’s health status. The results of self-treatment are particularly dangerous for the elderly because of their worsening-with-age general health
condition, multiple morbidities, and burden brought about by simultaneous administration of numerous drugs.
KEY WORDS: self-treatment, health behaviours, old age.
Zachowania zdrowotne – pojęcie i rodzaje
Zachowania zdrowotne (lub zachowania związane ze
zdrowiem) to wszelkie formy aktywności człowieka, które
pozostają w istotnym związku z jego zdrowiem – służą
utrzymaniu lub/i potęgowaniu zasobów zdrowotnych lub
przeciwnie – prowadzą do ich umniejszenia bądź wyczerpania. Zgodnie z definicją skutkową, zachowania zdrowotne dzieli się na: prozdrowotne (pozytywne, korzystne dla
zdrowia) i antyzdrowotne (negatywne, niekorzystne dla
zdrowia). Te pierwsze mogą promować zdrowie, zapobiegać chorobie i wzmacniać proces powrotu do zdrowia, te
drugie mogą zdrowie uszkadzać, zagrażać mu i w różnym
stopniu utrudniać zdrowienie [1]. Zachowania zdrowotne
ujmuje się także jako: 1. nawykowe, stabilne wzory zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych oraz 2. celowe
czynności zdrowotne. Nawyki zdrowotne są wynikiem
procesów socjalizacji oraz wpływów kulturowych; zalicza
się do nich nawyki higieniczne, nawyki związane z czystością najbliższego otoczenia, nawyki żywieniowe oraz nawyki związane z aktywnością ruchową i wypoczynkiem.
Zachowania celowe podejmowane są z kolei w związku z
pojawiającymi się zmianami rozwojowymi, jako odpowiedź na nowe wyzwania życiowe, w sytuacji podwyższo-
PRACE POGLĄDOWE
nego ryzyka zachorowania lub wystąpienia choroby.
Wreszcie, zgodnie z kolejnym kryterium podziału – jakim
jest sytuacja zdrowotna – wyróżnia się zachowania w sytuacji zdrowia (promocyjne, profilaktyczne) oraz zachowania
w sytuacji choroby [1]. Zachowania w zdrowiu podejmowane są przez osobę uważającą się za zdrową i mają na
celu zarówno uzyskanie wyższego poziomu jakości własnego zdrowia, jak i zapobieżenie chorobie lub jej wykrycie
w stanie asymptomatycznym [2]. Zachowania w chorobie
są natomiast podejmowane przez człowieka wówczas, gdy
ma on poczucie zagrożenia bądź załamania zdrowia. Wyróżnić tu można takie zachowania, jak: poszukiwanie pomocy lekarskiej, podejmowanie działań, których celem jest
powrót do zdrowia oraz samoleczenie. Z uwagi na nasilające się zjawisko komercjalizacji przemysłu farmaceutycznego, samoleczenie stało się istotnym obszarem zainteresowania opieki zdrowotnej [1].
Samoleczenie w Polsce – próba przybliżenia zjawiska
Samoleczenie jest w Polsce stosunkowo nowym zjawiskiem, niewątpliwie jednak staje się coraz bardziej
powszechne. Początek lat 90. charakteryzowały duże
zmiany na rynku farmaceutycznym, w tym pojawienie
się nowego segmentu, segmentu leków OTC (ang. over
Zachowania zdrowotne związane z samoleczeniem w okresie starości
the counter). Ogromna liczba produktów farmaceutycznych, m.in. witaminy, większość kremów, środki przeciwzapalne i przeciwbólowe, towarów niegdyś deficytowych, stała się nagle dostępna bez recepty. Nowopowstały segment natychmiast wzrósł i w następnych
latach intensywnie się rozwijał. Stały wzrost rynku leków OTC dowodzi rozwoju tego zjawiska, a wartość
rynku obrazuje skalę samoleczenia w Polsce (Ryc. 1).
Z raportu przeprowadzonego w 2008 r. przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wynika, że aż 75% Polaków przyznaje się do korzystania
z leków bez recepty [3]. Polacy lubią leczyć się sami.
Z uzyskanych deklaracji w badaniu CBOS zrealizowanym
we wrześniu 2010 roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1041 osób
wynika, że w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, pojawienia się pierwszych objawów choroby, blisko co trzeci
respondent (31%) stosuje wypróbowane domowe metody, a co czwarty (24%) nie korzysta w takich przypadkach z porady lekarza, lecz zażywa leki dostępne bez
recepty [4]. Pacjenci często korzystają przy tym z informacji podawanych w reklamach czy folderach [5]. Z raportu TNS OBOP zrealizowanego na reprezentatywnej
próbie 1003 Polaków w wieku 15 lat i więcej wynika, że
co trzeci Polak (31%) czerpie informacje na temat leków
dostępnych bez recepty z reklam radiowych i telewizyjnych, i prawie jedna piąta (17%) z ulotek reklamowych
413
[6]. Warto zauważyć, że lekarze w Polsce często akceptują zjawisko samoleczenia, co może być konsekwencją
wysokiego obciążenia systemu opieki zdrowotnej w
kraju i związanych z tym trudności w umówieniu się na
wizytę do lekarza, zwłaszcza specjalisty [5].
Według wspomnianego wyżej badania CBOS, stosowanie leków OTC jest rozpowszechnione w Polsce we
wszystkich grupach społeczno-demograficznych [4]. Co
prawda, wśród osób starszych (powyżej 65 r.ż.), emerytów (76%) i rencistów (78%), ogólny odsetek przyjmujących leki bez recepty nie jest wyższy niż w innych
grupach wiekowych (80%), jednak należy podkreślić, że
uzyskany wynik wskazuje na fakt stosowania tych preparatów aż przez siedem osób starszych na dziesięć.
Nadmienić należy również, że niektóre kategorie leków
osoby starsze używają częściej niż osoby należące do
pozostałych grup wiekowych. Wskazać tu można przede
wszystkim leki nasercowe, poprawiające krążenie, środki uspokajające i nasenne oraz łagodzące dolegliwości
układu pokarmowego [4]. Warto dodać w tym miejscu,
że nadmierna ilość leków nasennych czy uspokajających
jest, obok osteoporozy i dezorientacji, jedną z najczęstszych przyczyn upadków ludzi starszych, prowadzącą w
konsekwencji do złamania szyjki kości udowej [7].
Podobnie jak pozostałe grupy wiekowe, ludzie w podeszłym wieku często zażywają także środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, które stosuje niemal dwie trzecie
Rycina 1. Wartość i dynamika rynku leków OTC w Polsce w latach 2002–2012 w mld zł.
Figure 1. Value and sale of OTC drugs in Poland in 2001–2012 (billions PLN).
p – prognoza (p – prognosis)
Źródło: A. Walczak, Rynek OTC w Polsce rozwija się, www.eGospodarka.pl za: PMR, PharmaExpert, raport „Rynek OTC
w Polsce 2007. Prognozy rozwoju 2007-2009”, A. Baranowska-Skimina, Rynek produktów OTC w Polsce 2010,
www.eGospodarka.pl za: PMR, PharmaExpert, raport PMR pod tytułem „Rynek OTC w Polsce 2010. Strategie switch i prognozy rozwoju na lata 2010-2012”.
PRACE POGLĄDOWE
414
Jana Krzysztoszek i inni
(65%) Polaków, jak również różnego rodzaju witaminy,
minerały oraz środki zwiększające odporność (44% badanych). Badania prowadzone od wielu lat w rejonie warszawskim dokumentują np., że suplementację stosuje ponad
40% osób w wieku 75–80 lat [8]. Zjawisko to może tymczasem nieść ze sobą pewne zagrożenia dla zdrowia, związane po pierwsze – z możliwym toksycznym oddziaływaniem nadmiaru tych składników pokarmowych, po drugie –
z faktem nieuwzględniania możliwych interakcji z zażywanymi lekami oraz żywnością [8].
Odpowiedzialne i mądre samoleczenie, oparte na
wystarczającej wiedzy o schorzeniach i ich leczeniu,
należy oceniać jako zjawisko korzystne. Z jednej strony
świadczy ono bowiem o zainteresowaniu jednostki
utrzymaniem lub/i potęgowaniem własnych zasobów
zdrowotnych, z drugiej wiąże się z oszczędnościami
finansowymi dla pacjenta i budżetu ubezpieczyciela oraz
oszczędnościami czasowymi – zarówno dla chorego, jak
i lekarza.
Z brytyjskiego raportu rządowego z 2005 r. wynika,
że samoleczenie zmniejsza o 40% liczbę wizyt u lekarza,
o 17% liczbę wizyt domowych, o 50% konieczność
interwencji pogotowia ratunkowego i w takim samym
stopniu liczbę przyjęć do szpitala oraz czas spędzony
przez pacjenta w szpitalu [3]. Z kolei nieodpowiednio
zastosowane samoleczenie, oparte np. na bezkrytycznym
przyjmowaniu informacji reklamowych różnych produktów OTC, w przypadku osób starszych może prowadzić
do szeregu groźnych następstw i powikłań w postaci
m.in. nadużywania leków, opóźniania wizyty u lekarza
i diagnozy, wielolekowości, kaskady lekowej, polipragmazji oraz nieodpowiedniego łączenia leków i interakcji
lek-lek i lek-choroba. Dodatkowym negatywnym skutkiem takiej sytuacji są niepotrzebne wydatki finansowe.
Wymiary cierpienia w okresie starości
Jak zauważa Vittorino Andreoli, „Każdy wiek ma
swoje cierpienie (…)” [9]. Cierpienie w okresie starości
ma przede wszystkim charakter fizyczny, jest związane z
takimi zjawiskami, jak: spadek zdolności adaptacyjnych
organizmu, stopniowe narastanie różnorodnych zmian
degeneracyjnych, wzrost zapadalności na wiele chorób
[7]. Wśród problemów zdrowotnych osób starszych
wskazać można przede wszystkim wielochorobowość,
zaburzenia funkcjonowania psychicznego oraz niepełnosprawność [10]. Jak wynika z badań w Polsce ok. 41%
osób powyżej 60. roku życia choruje na cztery i więcej
schorzeń przewlekłych, co oznacza, że średnia liczba
tych chorób przypadająca na jedną osobę wynosi ok. 3,8
[11]. Najczęstsze schorzenia dotyczą układu krążenia
(nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca,
inne choroby serca, miażdżyca) oraz kostno-stawowego
(reumatoidalne zapalenie stawów i inne przewlekłe choroby stawów, choroby kości, w tym kręgosłupa) [11, 12].
Dla okresu starości charakterystyczne są także tzw. wielkie problemy geriatryczne, czyli przewlekłe zaburzenia,
które prowadzą do niepełnosprawności funkcjonalnej u osób
starszych; wśród nich wskazuje się: zaburzenia zwiera-
PRACE POGLĄDOWE
czy, zaburzenia lokomocji i równowagi, upadki, upośledzenie wzroku i słuchu oraz otępienie, zaburzenia otępienne i depresje [13].
Istotnym elementem doświadczenia osób starszych
jest więc dyskomfort i ból fizyczny, związany z występowaniem licznych dysfunkcji organizmu, chorób przewlekłych oraz schorzeń charakterystycznych dla wieku
podeszłego. Jakość życia w okresie starości jest w
związku z tym raczej niska. Jak zauważa E. Trafiałek,
starość związana jest z takimi zjawiskami, jak pauperyzacja, niepełnosprawność, wzrost zapotrzebowania na
wsparcie ze strony rodziny i instytucji, kosztowne leczenie, rehabilitacja oraz opieka paliatywna [14].
Charakterystyczne dla okresu starości zmiany biologiczne w organizmie pociągają za sobą zmiany w psychice, w ich następstwie pojawiają się z kolei zmiany w
funkcjonowaniu społecznym. I tak nasilająca się wraz
z wiekiem utrata sił fizycznych powoduje, że wzrasta
zależność osoby starszej od jej otoczenia społecznego,
a to prowadzi w konsekwencji to niekorzystnych zmian
w obrazie własnej osoby i samoocenie ludzi starszych.
Cierpienie w okresie starości może być związane także
z faktem pogorszenia się funkcjonowania intelektualnego. Wraz z wiekiem obniża się bowiem zarówno pamięć
natychmiastowa, jak i krótkotrwała (w największym
stopniu) oraz długotrwała [15]. Osoby starsze są ponadto
bardziej podatne na działanie bodźców rozpraszających
i mniej efektywne w poszukiwaniu nowych, skutecznych
sposobów przyswajania i zapamiętywania informacji
[16]. Warto zaznaczyć jednocześnie, że jeśli mniejsza
sprawność pamięci stanowi konsekwencję starzenia się,
to na ogół nie prowadzi to do dezorganizacji codziennego życia. Poważne problemy z pamięcią (utrudniające
wykonywanie zwykłych czynności) mogą natomiast
znamionować proces patologiczny, towarzysząc wielu
zaburzeniom psychicznym i fizycznym [17].
Przyczyną cierpienia w okresie starości są także problemy psychologiczne, związane z doświadczaniem różnego rodzaju strat (śmierć bliskich osób, samotność i osamotnienie, utrata poczucia znaczenia i sensu własnej egzystencji, trudności z samoakceptacją). Sytuację seniorów w
Polsce komplikują dodatkowo trudne warunki ekonomiczne. Bardzo niskie dochody obniżają standard życia, uniemożliwiają wybór lub zmianę miejsca zamieszkania oraz
zaspokojenie potrzeb natury kulturalnej, estetycznej, poznawczej i zdrowotnej (niemożność wykupienia leków, korzystania z dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych).
Cierpienie w sferze społecznej związane jest z kolei
z faktem, że starości towarzyszy stopniowa rezygnacja
z pełnienia odpowiedzialnych i znaczących ról społecznych na rzecz bardziej pasywnych form funkcjonowania
[18]. Dominować zaczynają tzw. role peryferyjne [19].
Jak zauważa A. Modlińska, po przekroczeniu pewnego
wieku człowiek zostaje wykluczony z „przestrzeni produktywnej” i umieszczony w „przestrzeni starości”, która stanowi niejako rodzaj getta i nie jest już ani obszarem
pracy ani też rozrywki [20]. Istniejące w społeczeństwie
Zachowania zdrowotne związane z samoleczeniem w okresie starości
stereotypy dotyczące ludzi starych skłaniają jednostkę do
potwierdzania tych mitów we własnym funkcjonowaniu
[21]. Ludzie starsi degradują się zatem psychicznie i społecznie oraz realizują arbitralnie przypisane im przez
społeczeństwo role, ponieważ chcą uzyskać akceptację
i uniknąć odrzucenia [14, 22].
Problemy związane z farmakoterapią
u pacjentów w podeszłym wieku
Fakt, że u wielu osób starszych rozpoznaje się kilka
schorzeń równocześnie (często o charakterze przewlekłym) sprawia, że osoby te przyjmują zwykle kilka lub
nawet kilkanaście różnych leków dziennie. Badania nad
farmakoterapią osób starszych prowadzone w ostatnich
latach w Europie (w tym również w Polsce) dowiodły, że
ponad połowa pacjentów stosuje w codziennym schemacie leczenia więcej niż 5 leków jednocześnie, a częściej
niż co dziesiąty – co najmniej 10 preparatów [23]. Z
kolei J. Woroń podaje, iż statystyczny polski pacjent po
65 r.ż. przyjmuje przewlekle 5 leków przepisanych przez
lekarza i dodatkowo 2 leki lub suplementy diety w ramach samoleczenia [24]. Wielolekowość w przypadku
starszych pacjentów jest czynnikiem ryzyka występowania polekowych działań niepożądanych – wraz ze wzrostem liczby stosowanych leków (niezależnie od składu
jakościowego, schematu leczenia) zwiększa się ryzyko
występowania powikłań polekowych. Ryzyko to wzrasta
wykładniczo i przy dwóch stosowanych preparatach
jednocześnie wynosi 5,6%, przy pięciu – 50%, a przy
ośmiu – 100% [25]. Jak się okazuje, lekarze nie zawsze
pytają pacjentów o leki i suplementy diety stosowane w
ramach samoleczenia. W badaniu przeprowadzonym
przez E. Wojtowicz i H. Kutaj-Wąsikowską w 2009 r.
27% pacjentów przyznało, że ich lekarz nigdy nie pytał
o zażywanie innych leków bez recepty, a 19% stwierdziło, że ich lekarz nie wie, jakich leków OTC używają; w
konsekwencji tego zaniechania nierozpoznane działania
niepożądane stają się niejako dodatkowym schorzeniem
wymagającym włączenia leczenia [3]. Sytuacja ta może
sprzyjać powstawaniu tzw. kaskady lekowej, polegającej
na leczeniu działań niepożądanych po uprzednio zastosowanym leczeniu. Kaskady lekowe stanowią element
napędowy wielolekowości i stwarzają potencjalne ryzyko pojawienia się kolejnych niekorzystnych efektów
polekowych, takich jak np. choroba polekowa, znajdująca się w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonów i będąca
powodem od 10% do 15% hospitalizacji [3], czy też
jatrogenne zespoły geriatryczne, będące przyczyną nawet do 30% wszystkich problemów klinicznych w geriatrii [25]. Zjawisko wielolekowości na skutek nadmiernego i niekontrolowanego pobierania przez osoby starsze
leków OTC może narastać, gdyż osoby te często sugerują się informacjami, których źródłem są reklamy. Pacjenci nie informują ponadto lekarzy o zażywaniu różnego
rodzaju produktów reklamowanych, ponieważ uznają je
za bezpieczne dla zdrowia i nie zdają sobie sprawy
z możliwych działań niepożądanych. Tymczasem np.
przedawkowanie paracetamolu, który jest substancją
415
czynną wielu preparatów OTC, może być przyczyną
niewydolności wątroby wywołanej lekami [26].
Występowanie polekowych działań niepożądanych
wzrasta wraz z wiekiem. Ocenia się, że w 8. i 9. dekadzie życia niepożądane działania terapii (ADR) występują czterokrotnie częściej niż u pacjentów przed 50. rokiem życia.
Jedną z istotniejszych przyczyn, które zwiększają
częstość występowania ADR u osób starszych, są zmiany w farmakokinetyce leków. Zjawisko to uznawane jest
za cichą epidemię [27]. Z kolei do klasycznych przykładów polipragmazji (nadmierne, niepotrzebne pobieranie
leków) należy dublowanie terapii, np. równoległe stosowanie przez pacjentów w starszym wieku dwóch leków
z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny [28].
W badaniach przeprowadzonych w Polsce co dziesiąty chory leczony lekiem z tej grupy otrzymywał równolegle drugi lek; najczęściej jeden z leków zapisywany
był przez lekarza rodzinnego, a drugi – przez kardiologa
[29]. Dublowanie terapii u chorych starszych dotyczy również często niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), co wynika z dostępności niektórych preparatów bez
recepty, a także benzodiazepin [25].
Na uwagę zasługuje również fakt stosowania leków
niezgodnie z zaleceniami przez aż trzy osoby starsze na
cztery [30]. Uważa się, że ryzyko niepodatności na zalecenia wzrasta wraz z liczbą stosowanych leków; jest
również wyraźnie zwiększone przy stosowaniu skomplikowanych schematów leczenia i postaci leków trudnych
do dawkowania (czopki, krople, syropy) oraz u chorych
stosujących leki w długich okresach bezobjawowych
schorzeń [25].
Do innych przyczyn niskiej podatności na zalecenia
należy zaliczyć: nieuwzględnianie przez lekarzy ograniczeń stanu funkcjonalnego pacjenta, niski status ekonomiczny, często uniemożliwiający wykupienie wszystkich
przepisanych leków lub skutkujący zmniejszeniem dawki i/lub częstotliwości stosowania wykupionego leku,
oraz tzw. intencyjną niepodatność na zalecenia. Ta ostatnia obejmuje z jednej strony samodzielne zmniejszanie
dawek (lub wręcz niestosowanie leku), jeśli występują
działania niepożądane, a z drugiej zwiększanie dawek w
przypadku braku pożądanego efektu.
Pierwszy problem opisuje sytuacja, gdy chory ma
zlecony lek moczopędny, po zastosowaniu którego występuje nietrzymanie moczu. Pacjent może wówczas
odstawić lek lub zmniejszyć jego dawkę bez konsultacji
z lekarzem. Jeśli chodzi z kolei o zwiększanie dawek, to
najczęściej dotyczy to leków przeciwbólowych oraz
nasennych [25].
Zażywanie zbyt dużej ilości środków farmaceutycznych, stosowanie ich niezgodnie z zaleceniami oraz przyjmowanie tych samych substancji sprzedawanych pod różnymi nazwami handlowymi, może spowodować zatrucie
lekami, natomiast ich niekontrolowane zażywanie może
prowadzić do uzależnienia [31].
PRACE POGLĄDOWE
416
Jana Krzysztoszek i inni
Lekarz i farmaceuta jako źródła wsparcia
dla pacjentów w podeszłym wieku
Osoby w podeszłym wieku stanowią znaczącą grupę
pacjentów korzystających z porady lekarza rodzinnego
oraz farmaceuty w aptekach otwartych.
Farmaceuta może – i powinien – wpływać na proces
podejmowania decyzji dotyczących zakupu leków OTC
przez pacjentów w podeszłym wieku. Jego rola polega
bowiem m.in. na rozpoznawaniu i zapobieganiu potencjalnym problemom, jakie związane są ze stosowaniem
określonych leków. Problem lekowy określić można jako
„każde niepożądane zdarzenie doświadczane przez pacjenta, związane ze stosowaniem leku oraz mogące się z
jego zastosowaniem wiązać, wpływające lub mogące
wpływać na efekt leczenia tego pacjenta” [32]. Jednym z
problemów lekowych jest zażywanie leku bez wskazań,
najczęściej związane ze zjawiskiem samoleczenia. Działania farmaceuty jako doradcy pacjenta powinny być
ukierunkowane m.in. na: udowodnienie potrzeby zażycia
określonego leku, wybór właściwego preparatu i w odpowiedniej postaci, minimalizowanie możliwości wystąpienia działań niepożądanych oraz interakcji leku [32].
Istotną rolę w ograniczaniu zagrożeń związanych ze
stosowaniem leków OTC przez pacjentów w podeszłym
wieku odgrywa również lekarz, szczególnie rodzinny, to
on bowiem ma najczęstszy kontakt z chorymi w tej grupie wiekowej. Pacjenci geriatryczni rzadko informują
lekarza o zażywaniu produktów OTC, jak również rzadko informują farmaceutę o przyjmowanych lekach.
Również lekarze nie zawsze zbierają szczegółowe informacje na temat wszystkich stosowanych przez pacjenta leków, w tym tych dostępnych bez recepty. Prawidłowa komunikacja w relacji lekarz-pacjent jest tymczasem
kluczowym elementem procesu diagnozy i leczenia.
Podstawą tej relacji jest zyskanie zaufania pacjenta,
rozpoznanie jego problemów i potrzeb oraz udzielenie
odpowiedniej formy wsparcia – informacyjnego, instrumentalnego, a niekiedy także emocjonalnego.
Warto nadmienić, że duży wpływ na zachowania
zdrowotne pacjentów geriatrycznych ma ich najbliższe
otoczenie. Członkowie rodziny mogą odgrywać istotną
rolę w procesie mobilizowania pacjentów do podjęcia
leczenia, regularnych konsultacji ze specjalistą, stosowania się do zaleceń terapeutycznych, wprowadzania
zmian w diecie oraz aktywności fizycznej oraz odpowiedzialnego korzystania z preparatów OTC w przypadku
samoleczenia.
Wnioski
1. Zauważalny wzrost wiedzy pacjentów na temat
produktów OTC oraz utrudniony dostęp do lekarzy,
zwłaszcza specjalistów, przyczynia się do zwiększenia
sprzedaży w segmencie preparatów dostępnych bez recepty i suplementów diety.
2. Starzenie się społeczeństw jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Sprostanie temu
wyzwaniu wymaga po pierwsze – rozumienia proble-
PRACE POGLĄDOWE
mów ludzi starych, po wtóre – kształcenia specjalistów,
którzy będą potrafili wyjść naprzeciw oczekiwaniom
i potrzebom zdrowotnym, opiekuńczym oraz psychospołecznym tej grupy wiekowej.
3. Pacjenci w starszym wieku powinni być informowani przez lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów oraz
farmaceutów o wszelkich możliwych zagrożeniach związanych ze stosowaniem leków OTC.
4. Pacjenci w starszym wieku powinni być zachęcani
do kupowania leków w miejscach, w których mogą uzyskać fachową poradę farmaceuty.
5. Istnieje konieczność edukowania społeczeństwa w
zakresie tak korzyści, jak i zagrożeń, które związane są
ze stosowaniem produktów dostępnych bez recepty.
Piśmiennictwo
1. Heszen I., Sęk H.: Psychologia zdrowia. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007, 93, 99, 100.
2. Dolińska-Zygmunt,G.: Behawioralne wyznaczniki zdrowia.
W: Podstawy psychologii zdrowia. G. Dolińska-Zygmunt
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2002, 38-39.
3. Samoleczenie – tak, ale... Z kraju; 31.08.2009; PAP
www.esculap.pl, 05.01.2011
4. Roguska B., Feliksiak M.: Stosowanie leków dostępnych bez
recepty, CBOS, Warszawa 2010, 10.
5. Wieczorkiewicz R.: Rozwija się rynek suplementów diety,
www.eGospodarka.pl, 09.01.2011
6. Anam R.: Leki OTC: ulotki źródłem informacji dla 17%
Polaków, www.eGospodarka.pl, 11.01.2011, za: TNS OBOP,
raport „Zwyczaje zakupowe Polaków związane z nabywaniem leków”, 05.2007.
7. Krzyżowski J.: Psychogeriatria. „Medyk”, 2004, 93, 37.
8. Wądołowska L.: Grupy ludności podwyższonego ryzyka
zaburzeń zdrowia i ich problemy żywieniowe. W: Żywienie
człowieka a zdrowie publiczne. J. Gawęcki, W. Roszkowski
(red.), T. 3., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009,
219-238.
9. Andreoli V.: Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości.
Wydawnictwo Homini, Warszawa 2007, 143.
10. Szczerbińska K.: Problemy zdrowotne starzejącego się
społeczeństwa. W: Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej dla osób starszych w Polsce. K. Szczerbińska
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2006, 36.
11. Kuciarska-Ciesielska M.: Starzenie się i starość; pojęcia,
tendencje, cechy i struktury. W: Ku godnej i aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym Polska 1999. S. Golinowska (red.), UNDP i CASE, Warszawa. 1999, 19.
12. Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Bajka J.: Społeczne
uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku podeszłego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, 57-62.
13. Zych A.A.: Leksykon gerontologii. Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2007, 201.
14. Trafiałek E.: Polska starość w dobie przemian. „Śląsk”
Wydawnictwo Naukowe, 2003, 132, 97.
15. Medina J.J.: Zegar życia. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001,
128.
Zachowania zdrowotne związane z samoleczeniem w okresie starości
16. Kielar-Turska M.: Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia.
W: Psychologia. Podstawy psychologii. J. Strelau (red.), T. 1,
GWP, Gdańsk 2000, 285-332.
17. Cavanaugh J.C.: Starzenie się. W: Psychologia rozwojowa.
P.E. Bryant, A.M. Colman (red.), Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań 1997, 109-135.
18. Kotlarska-Michalska A.: Starość w aspekcie socjologicznym.
W: Profile starości. Wydawnictwo Miejskie. Urząd Miasta
Poznania. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Poznań
2000, 87-96.
19. Leszczyńska-Rejchert A.: Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości. Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
2005.
20. Modlińska A.: Wybrane zagadnienia z opieki paliatywnej
nad ludźmi w podeszłym wieku. W: Pielęgniarstwo w opiece
paliatywnej i hospicyjnej. K. de Walden-Gałuszko, A.
Kaptacz (red.), PZWL, Warszawa 2005, 237-249.
21. Mill Barrell L., Wyman J.F.: Psychosocial Nursing with
Older Adults, W: Psychiatric Mental Health Nursing. The
Therapeutic Use of Self. L.M. Birckhead (red.), Lippincott
Company, Philadelphia 1989, 567-593.
22. Cichocka M.: Psychologiczne problemy starzenia się i starości. W: Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. S.
Krzymiński (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993, 249-265.
23. Kaufman D.W., Kelly J.P., Rosenberg L. i wsp.: Recent
patterns of medication use in the ambulatory adult population
of the United States: the Slone survey. JAMA, 2002, 287:
337-344.
24. Woroń J.: Niekorzystne interakcje leków w farmakoterapii
geriatrycznej. TERAPIA, 2009, 1 (220), 10-16.
417
25. Wieczorowska-Tobis K., Rajska-Neum A.: Pułapki
farmakoterapii geriatrycznej. TERAPIA, 247, 24-27.
26. Izbicka M., Izbicki Ł.: Leki wywołujące choroby wątroby,
Manager Apteki, 2008, 5, 45.
27. Olsen G.C., Tindall W.N., Clasen M.E.: Geriatric pharmacotherapy. American Pharmacist Association, Washington
2007.
28. Wieczorowska-Tobis K., Grześkowiak E.: Czy wielolekowość w geriatrii jest zawsze błędem? Geriatria 2008, 2, 5558.
29. Rajska-Neumann A., Wieczorowska-Tobis K., Schulz M.
i wsp.: Duplicate use of angiotesin-converting enzyme (ACE)
inhibitors in a community-dwelling elderly population in
Poland. Arch. Gerontol. Geriatr., 2007, 44 (Suppl 1), 295301.
30. Barat I., Andreasen F., Damsgaard E.M.: Drug therapy in the
elderly: what doctors believe and patients actually do. Br. J.
Clin. Pharmacol., 2001, 51, 615-622.
31. CBOS, Stosowanie leków dostępnych bez recepty, Warszawa, 10.2010:1.
32. Czech M.: Farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej,
Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego, Warszawa
2008, 206, 210.
Adres do korespondencji:
dr Monika Matecka
Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań
PRACE POGLĄDOWE
Download