Moduł / przedmiot: PZ1

advertisement
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH
Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA
poziom pierwszy
tytuł zawodowy absolwenta: licencjat
Profil kształcenia: ogólno akademicki
Moduł / przedmiot: PZ1
obowiązkowy
(O)
Podstawy fizjoterapii klinicznej
Liczba godzin w
semestrze
1
I
Studia stacjonarne
X
II
26 W
2
III
IV
13W
26 ćw. k./bk 13
39 ćw. k. /bk13
wybieralny
(W)
3
V
26 ćw. k/bk39
VI
Studia niestacjonarne
Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych
Zakład Podstaw Fizjoterapii Klinicznej
Dr hab. med. Cezary Kucio prof. nadzw.
Koordynator
przedmiotu
wykładowcy
Wykłady: dr hab. med. Cezary Kucio prof. nadzw., dr n. med. Elżbieta Kmiecik-Małecka, dr n. med.
Bogdan Wójcik
Ćwiczenia: dr n. med. Ewa Ogrodowska-Hamankiewicz, dr n. med. Maciej Finik, dr n. med. Maciej
Hamankiewicz, dr n. med. Maria Gruca, lek. Ilona Kwiecień-Czerwieniec, lek Kijonka, dr Bolesław
Gębarski, dr Izabela Gawlak-Zając, mgr Leszek Naziemiec, dr n. med. Krzysztof Wikarek
Polski
JĘZYK
FORMA ZAJĘĆ Wykłady/ćwiczenia/pokazy
ECTS
8
FORMA ZALICZENIA: Egzamin testowy
CELE
PRZEDMIOTU
C1.Przyswojenie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia
całokształtu problematyki fizjoterapii klinicznej w różnych jednostkach
chorobowych niezbędnych dla programowania procesu rehabilitacji i
zrozumienia uwarunkowań jego skuteczności oraz przeciwwskazań do
stosowania zabiegów fizjoterapii w zakresie: ortopedii i traumatologii,
reumatologii, neurologii, pediatrii, kardiologii, pulmonologii, chirurgii,
ginekologii i położnictwa, geriatrii, psychiatrii oraz intensywnej terapii
medycznej.
C2. Posiadanie podstawowych wiadomości o chorobach z uwzględnieniem
mechanizmu i dynamiki rozwijających się zmian, ich odwracalności,
mechanizmów kompensacyjnych i powiązań przyczynowo-skutkowych
między objawami.
C3. Poznanie rokowania, zejścia choroby i jej skutków z uwzględnieniem
rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
C4. Zbieranie wywiadów i prowadzenie badań czynnościowych oraz
prowadzenie dokumentacji klinicznej w stopniu niezbędnym w praktyce
fizjoterapeutycznej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza:
K_W12
SPOSOBY
WERYFIKACJI
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Egzamin testowy
Zna różne metody diagnozowania i oceny stanu zdrowia pacjenta
wykorzystywane w różnych obszarach klinicznych
charakterystycznych dla fizjoterapii. Zna metody pomiaru
wydolności fizycznej człowieka
K-W13
Zna metody oceny stanu narządu ruchu człowieka celem wykrycia
zaburzeń struktury
i funkcji narządu ruchu
K_W14
Zna metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów
chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne prowadzenie
fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji.
Umiejętności:
K_U15
Umiejętności:
Potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej oraz innych
podstawowych badań klinicznych celem właściwego doboru
środków fizjoterapii i prawidłowego przeprowadzania zabiegów
fizjoterapeutycznych
Potrafi interpretować wyniki diagnostyki
funkcjonalnej oraz innych podstawowych
badań klinicznych celem właściwego
doboru środków fizjoterapii i
prawidłowego przeprowadzania
zabiegów fizjoterapeutycznych
Kompetencje społeczne:
K_K01
Kompetencje społeczne:
Przejawia właściwy stosunek do
pacjenta
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, zdaje sobie
sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się zawodowego i
rozwoju osobistego
K_K02
Jest świadomy własnych ograniczeń zawodowych, potrafi określić
swoje braki i wątpliwości, potrafi zwrócić się z prośba o radę do
osób z większym doświadczeniem
K_K03
Przejawia właściwy stosunek do pacjenta i personelu
współpracującego. Okazuje szacunek i zrozumienie dla rożnych
problemów wynikających z pracy z drugim człowiekiem.
K_K04
Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z
odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i związanych z
wiekiem.
K_K05
Potrafi współdziałać i pracować w grupie. Cechuje go koleżeńskość i
chęć pomocy
K_K10
Potrafi formułować wyważone opinie dotyczące pacjentów, klientów
i grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem
zawodu
K_K11
Dba o stan własnego zdrowia, cechuje się zachowaniami
prozdrowotnymi niezbędnymi do wykonywania pracy w zawodzie
fizjoterapeuty
NAKŁAD PRACY STUDENTA
(w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
udział w wykładach - 39
udział w wykładach udział w ćwiczeniach - 91
udział w ćwiczeniach –
udział w ćwiczeniach klinicznych
udział w ćwiczeniach klinicznych
przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych - przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych
39
przygotowanie do egzaminu przygotowanie do egzaminu - 26
realizacja zadań projektowych
realizacja zadań projektowych
e-learning
e-learning
egzamin/zaliczenie egzamin/zaliczenie - 2
inne (określ jakie)
inne (określ jakie)
RAZEM:
RAZEM: 195 + 2 egzamin
WARUNKI
WW1 Przedmioty wprowadzające: Fizjologia, Patologia Ogólna,
WSTĘPNE
Propedeutyka Podstaw Fizjoterapii Klinicznej
WW2 Zna czynności różnych układów w warunkach fizjologicznych i
patologicznych oraz umiejętność badania podmiotowego i przedmiotowego
człowieka
TREŚCI PROGRAMOWE
nr
TREŚĆ ZAJĘĆ
W1
Wiadomości wstępne z zakresu traumatologii (złamanie,
zwichnięcie, skręcenie, obrażenia tkanek miękkich).
Złamania kończyn, kręgosłupa i miednicy, powikłania.
Wady wrodzone narządu ruchu. Wady statyczne narządu
ruchu. Boczne skrzywienie kręgosłupa.
Zniekształcenia narządu ruchu w chorobach układu
nerwowego. Zmiany zwyrodnieniowe narządu ruchu.
Zapalenia narządu ruchu nieswoiste i swoiste ; martwice
jałowe kości. Nowotwory narządu ruchu.
Neurotraumatologia (urazy czaszkowo-mózgowe i
kręgosłupa). Oparzenia.
Choroby układu nerwowego jako zaburzenie funkcji w
wyniku uszkodzenia struktury. Zaburzenia świadomości i
przytomności oraz inne stany utrudniające kontakt chorego z
otoczeniem.
W2
W3
W4
W5
W6
liczba godzin
ST BK NST BK
3
3
3
2
2
3
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
Ćw.1
Ćw. 2
Ćw. 3
Ćw. 4
Ćw. 5
Ćw. 6
Ćw. 7
Ćw. 8
Ćw.9
Ćw 10
Uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych
manifestujące się zaburzeniami ruchowymi.
Choroby i urazy mózgu prowadzące do upośledzenia
czynności układu nerwowego. Choroby i urazy rdzenia
manifestujące się zaburzeniami ruchowymi.
Ból. Ważniejsze choroby mięśni.
Zespoły bólowe kręgosłupopochodne. Drgawki
Diagnostyka chorób serca. Wady serca (wrodzone i nabyte).
Zapalenie wsierdzia (bakteryjne, gorączka reumatyczna).
Choroby mięśnia sercowego (zapalenia, kardiopatie).
Choroby osierdzia.
Choroba niedokrwienna i zawał serca. Niewydolność serca
ostra i przewlekła. Wstrząs.
Niewydolność oddechowa. Przewlekłe obturacyjne choroby
dróg oddechowych (przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma
oskrzelowa, rozstrzenia oskrzeli, rozedma płuc).
Choroby układu oddechowego z zaburzeniami o charakterze
restrykcyjnym (restrykcja wewnątrz-płucna, opłucnowa,
ściany klatki piersiowej i poza klatką piersiową). Zaburzenia
krążenia płucnego (serce płucne, choroba zakrzepowozatorowa).
Wprowadzenie i klasyfikacja schorzeń reumatologicznych.
Reumatoidalne zapalenie stawów i zapalenia stawów typu
reumatoidalnego. Zapalenia stawów z towarzyszącym
zapaleniem stawów kręgosłupa. Choroba zwyrodnieniowa
stawów i kręgosłupa.
Podstawy anatomiczno-fizjologiczne i fizjopatologiczne
rehabilitacji osób po urazach i ze schorzeniami układu
kostno-stawowego. Badanie narządu ruchu, badania
dodatkowe w ortopedii.
Zasady stosowania i sposoby zakładania opatrunków
unieruchamiających, zaopatrzenie ortopedyczne.
Zasady i sposoby leczenia na wyciągach.
Blokady i nakłucia. Pacjent po zabiegu ortopedycznym.
Pacjenci po urazach różnych odcinków ciała i po urazach
wielonarządowych. Orzecznictwo inwalidzkie w chorobach
narządu ruchu.
Podsumowanie procesu dydaktycznego (kolokwium)
Podstawy anatomiczno-fizjologiczne i fizjopatologiczne
rehabilitacji osób z chorobami układu nerwowego.Badanie
pacjenta neurologicznego (czucie, napięcie mięśniowe,
koordynacja i zborność ruchów, odruchy fizjologiczne i
patologiczne, współruchy).
Choroby mózgu pochodzenia naczyniowego.
Schorzenia jąder podstawy i móżdżku. Guzy śródczaszkowe i
rdzenia.
Inne choroby rdzenia, choroby demielinizacyjne.
Polineuropatie.
Podsumowanie procesu dydaktycznego (kolokwium)
2
3
3
2
3
2
3
2
3
3
1
3
1
3
3
1
1
1
3
2
1
3
3
1
1
3
1
1
2
Ćw 11 Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój dziecka – odruchy
Ćw 12
Ćw 13
Ćw 14
Ćw 15
Ćw 16
Ćw 17
Ćw 18
Ćw 19
Ćw 20
Ćw 21
Ćw 22
Ćw 23
Ćw 24
Ćw 25
Ćw 26
Ćw 27
Ćw 28
Ćw 29
Ćw 30
wczesnoniemowlęce, rozwój reflektoryczny i
psychomotoryczny. Zaburzenia ruchowe pochodzenia
ośrodkowego. Mózgowe porażenie dziecięce.
Stany dysraficzne rdzenia, wodogłowie.
Atrofie i dystrofie mięśniowe.
Okołoporodowe uszkodzenia nerwów obwodowych.
Aseptyczne martwice nasad. Dysplazja biodra.
Wady postawy towarzyszące różnym schorzeniom.
Skutki rozwojowe różnych dysfunkcji narządu ruchu.
Podsumowanie procesu dydaktycznego (kolokwium)
Podstawy anatomiczno-fizjologiczne i fizjopatologiczne
rehabilitacji osób ze schorzeniami reumatologicznymi.
Reumatoidalne zapalenie stawów. Zesztywniające zapalenie
stawów kręgosłupa.
Zespoły bolesnego barku, kręgosłupa w odcinku szyjnym i
lędźwiowo-krzyżowym.
Choroba zwyrodnieniowa stawów. Reumatyzm
pozastawowy.
Choroby tkanki łącznej (kolagenozy). Osteoporoza.
Podstawowe metody kontroli i zasady stopniowania
wysiłków fizycznych u osób zdrowych i chorych. Badanie
narządu krążenia dla potrzeb rehabilitacji kardiologicznej:
klasyfikacja i ocena testów wysiłkowych, dobór obciążenia i
technika
przeprowadzania
submaksymalnego
testu
wysiłkowego, warunki bezpieczeństwa oraz wskazania
względne i bezwzględne do przerwania testu wysiłkowego.
Próby czynnościowe i testy diagnostyczne u osób z
chorobami naczyń krwionośnych.
Wady serca wrodzone i nabyte. Choroba niedokrwienna i
zawał serca. Niewydolność serca. Chory w Ośrodku
Intensywnej Opieki Medycznej.
Badanie wydolności układu oddechowego. Choroby układu
oddechowego przebiegające z zaburzeniami wentylacji typu
restrykcyjnego i obturacyjnego.
Zapalenia płuc i opłucnej. Zespół serca płucnego. Zespół
bezdechu nocnego
Podsumowanie procesu dydaktycznego (kolokwium)
Przygotowanie chorego do operacji. Zaburzenia i powikłania
pooperacyjne, patologia bezruchu.
Zakażenia w chirurgii z uwzględnieniem zakażeń
wewnątrzszpitalnych. Najczęściej spotykane choroby
chirurgiczne.
Chirurgia tradycyjna i chirurgia laparoskopowa.
Choroby naczyń obwodowych.
Operacje ginekologiczne. Nietrzymanie moczu u kobiet.
Fizjologia i patologia ciąży, porodu i połogu. Szkoła
rodzenia.
Zasady współpracy z pacjentem geriatrycznym.
3
1
3
1
3
1
3
1
1
2
2
1
3
1
2
1
3
1
3
3
1
1
3
1
3
1
3
1
1
3
3
1
3
1
2
1
2
1
2
1
Praktyczne zasady diagnostyki zaburzeń psychiatrycznych
Zaburzenia nerwicowe. Zaburzenia afektywne. Zaburzenia
schizofreniczne i urojeniowe
Ćw 31 Podsumowanie procesu dydaktycznego (kolokwium)
PODSUMOWANIE
LITERATURA
PODSTAWOWA
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
Wykłady/ćwiczenia/pokazy
POMOCE
NAUKOWE
PROJEKT (o ile jest
realizowany w
ramach modułu
zajęć)
FORMA
ZALICZENIA
WARUNKI
ZALICZENIA
Rzutnik multimedialny
K_U15
K_K01-05
K_K10-11
T - test
6
39
1. Fibak J.: Chirurgia. PZWL, Warszawa 2002.
2. Gaździk T. S.: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu. PZWL,
Warszawa 2002.
3. Gaździk T. S.: Podstawy ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
PZWL, Warszawa 2001.
4. Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2001.
5. Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna,
Kraków 2005.
6. Chlebus H.: Niewydolność serca. PZWL, Warszawa 1998.
7. Koehler B., Marszał E., Świetliński J.: Wybrane zagadnienia z
pediatrii. ŚAM 2002.
8. Kubicka K., Kawalec W.: Pediatria. PZWL, Warszawa 1999.
9. Bilikiewicz J.: Psychiatria. PZWL, Warszawa 2001.
10. Pilarski T.: Położnictwo i ginekologia. PZWL, Warszawa 2001
11. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J.: Fizjologia starzenia się.
Profilaktyka i rehabilitacja. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012.
1. Backup K.: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni.
PZWL, Warszawa 2002.
2. Kucio C.: Przewlekła niewydolność serca. Podręcznik dla
fizjoterapeutów. AWF Katowice 2011
3. Tecklin J. S.: Fizjoterapia pediatryczna. PZWL, Warszawa 1998.
4. Jabłoński L., Wysokińska-Miszczuk J.: Podstawy gerontologii i
wybrane zagadnienia z geriatrii. Wydawnictwo CZELEG, Lublin
2000.
METODY
NAUCZANIA
kod efektu
kształcenia
K_W12-14
1
130
Egzamin - test
Zaliczenia ćwiczeń – poprawne odpowiedzi na kolokwiach
Udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań testowych
ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
obszar
treści programowe
cel przedmiotu
kształcenia
M1_W03
Wykłady 1-15
C1-4
Ćwiczenia 1-31
Ćwiczenia 1-31
C1-4
M1_K01-04
Ćwiczenia 1-31
C1-4
M1_K08-09
Ćwiczenia 1-31
C1-4
sposób
oceny
T
O
U/O
Z
Z
P – ocena programu usprawniania, praca pisemna
O – odpowiedź ustna lub kolokwium
U – sprawdzian umiejętności praktycznych
W – wolontariat, udział lub uczestnictwo w zajęciach dla osób niepełnosprawnych
Z – zeszyt obserwacji studenta
Download