Ks. Noworolnik - Religiologia - Wydział Teologiczny Sekcja w

advertisement
1
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Kierunek: teologia
Specjalność: socjalno-charytatywna, katechetyczno-pastoralna
Poziom: jednolite studia magisterskie
Nazwa przedmiotu:
RELIGIOLOGIA
Forma zajęć: wykład
Rok studiów: II
Semestr: letni
Wymiar: 30 godzin
Punkty ETCS: 3
Forma zaliczenia: egzamin
Prowadzący: ks. dr Czesław Noworolnik
Koordynator sylabusa: ks. dr Czesław Noworolnik
Wymagania wstępne: Wiedza na temat chrześcijaństwa i umiejętności zdobyte w formacji
katechetycznej w szkole średniej. Podstawowa, popularna wiedza na temat różnorodności
religijnej w świecie.
Cele: Zapoznanie studentów z efektami naukowego zainteresowania fenomenem religii.
Zapoznanie z istotnymi elementami religijności na przykładzie pięciu wielkich religii świata.
Zapoznanie studentów z nauczaniem i praktyką dotyczącą katolickiego stosunku do religii
niechrześcijańskich i dialogu z religiami.
Treści kształcenia: Wykład obejmuje zaprezentowanie zwięzłego wprowadzenia do
religiologii z perspektywy teologii katolickiej. Studenci zapoznani zostaną z istotnymi
elementami fenomenu religii i zasadami zawartymi w dokumentach Magisterium Kościoła,
jakimi kieruje się Kościół w dialogu z religiami. Zaprezentowane zostaną najważniejsze
religie świata współczesnego: hinduizm, buddyzm, religie chińskie, shintoizm, judaizm,
islam, religie ludów pierwotnych, religie ludów pierwotnych, oraz nowe ruchy religijne.
2
Kluczem przyjętym w wykładzie będzie oryginalność chrześcijaństwa na tle innych religii,
oraz poszukiwanie „semina Verbi” obecnych w różnych religiach.
T_1. Wprowadzenie do religiologii
- Religiologia, religioznawstwo, nauki religioznawcze,
T_2. Fenomenologia religii
- Fakt religii i istotne elementy (Bóg, idea stworzenia i wizja świata, objawienie,
podstawowe prawdy wiary, idea grzechu, idea zbawienia, praktyki religijne i kult i jego
struktura).
T_3. Podstawowe idee odnośnie Boga (ateizm, deizm, panteizm, politeizm, dualizm,
monoteizm, agnostycyzm,
T_4 Wyjątkowość chrześcijaństwa (Założyciel, Objawienie, święte księgi, podstawowe
prawdy wiary, obraz Boga, obraz świata, praktyki religijne i kult, zasady moralne, idea
zbawienia.
T_5 Stosunek Kościoła do religii niechrześcijańskich na podstawie dokumentów Magisterium
Kościoła.
T_6. Wielkie religie świata (założyciel, forma objawienia, święte księgi, podstawowe prawdy
wiary, obraz Boga, obraz świata, praktyki religijne i kult, zasady moralne, idea zbawienia,
różnice z chrześcijaństwem):
- Judaizm
- Islam
- Hinduizm
- Buddyzm
- Konfucjanizm
- Taoizm
- Shintoizm
- Religie naturalne
- New Age
Efekty kształcenia:
E_1. Student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową
wiedzę z zakresu religiologii (TMA_W05) (H2A_W04)
3
E_2. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza
z naukami humanistycznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku
dyscyplin naukowych (TMA_W12) (H2A_W05)
E_3. Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi oraz o
procesach zmian zachodzących w kręgu kultur będących pod wpływem chrześcijaństwa,
zwłaszcza w odniesieniu do roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się kultury Europy
(TMA_W18) (S2A_W03) (S2A_W04) (S2A_W08)
E_4. Potrafi integrować wiedzę z różnych subdyscyplin teologii, odnajdywać powiązania
pomiędzy poszczególnymi elementami chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnego
(TMA_U07) (H2A_U04)
E_5. Umie prowadzić dialog światopoglądowy, ekumeniczny i międzyreligijny (TMA_U10)
(H2A_U04) (H2A_U03)
E_6. Ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego
podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05) (H2A_K01) (H2A_K03) (S2A_K06)
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1. Wykład
M_2. Prezentacja multimedialna
M_3. Wspólna lektura wybranych tekstów Magisterium Kościoła
M_4. Dyskusja
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W_1. Ocenianie ciągłe przygotowania do zajęć i aktywnego udziału w dyskusji
W_2. Kolokwium sprawdzające w połowie semestru.
W_3. Egzamin ustny
Literatura:
Źródła:
1. Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich
Nostra aetate, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, w: Sobór
Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002;
2. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności
zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła;
4
3. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Chrześcijaństwo i religie (1996), w:
Królikowski J. (red.), Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji
Teologicznej 1969-1996, Kraków 2000, s. 393-434;
Literatura przedmiotu:
1. Brunner-Traut Emma (red.), Pięć wielkich religii świata - hinduizm, buddyzm, islam,
judaizm, chrześcijaństwo, Warszawa 2002;
2. Karotempler S. (red.), Kościół misyjny. Podstawowe studium misjologii, Warszawa
1997, s. 267-333;
3. Zimoń H. (red.), Religia w świecie współczesnym, Lublin 2000;
4. Kościelniak K., Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata, Kraków 2006;
5. Górski J., Spotkanie z religiami, Katowice 2007;
Download